Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – območje 5/B predel BS Petrol, stran 13227.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) na 11. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – območje 5/B predel BS Petrol
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirano prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja Uradni list SRS št. 22/89 (v nadaljevanju besedila: osnovni odlok o PUP za dele naselij), ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 22/89, s spremembami objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 56/98, 4/00, 43/02, 92/05).
(2) Elaborat je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrica v juliju 2011 pod št. 04/11 – PUP SP odprti in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP za dele naselij se nanašajo na območje 5/B predel Bencinski servis PETROL, kjer je v zelenico na delu parc. št. 248/1 k.o. Slovenske Konjice predvidena vgradnja podzemnega rezervoarja plina.
3. člen
V poglavju III. Funkcija območij s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugih posegov v prostor se spremeni in dopolni 37. člen:
»Ne velja za območje 5/B BS Petrol parc. št. 248/1 k.o. Slovenske Konjice, ker se v obstoječo zelenico vgradi UNP sistem.«
4. člen
V poglavju V. Pogoji za prometno urejanje območij se 43. člen dopolni:
»S predlaganim posegom v varovalni pas državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej. Obstoječi dovozi in prometni režim na bencinski servis se zaradi gradnje UNP sistema ne spreminjajo. Zagotovljeno je varno odvijanje prometa vseh udeležencev.«
5. člen
V poglavju VI. Pogoji za komunalno urejanje območij se 45. člen dopolni:
»Za predmetno gradnjo je bilo predhodno že izdano soglasje k projektnim rešitvam za vodovod in kanalizacijo štev. 3072/10 dne 6. 8. 2010. Predhodno izdani projektni pogoji in soglasje k projektni dokumentaciji ostanejo nespremenjeni.
V primeru priključitve oziroma spremembe priključne moči za objekt UNP si bo moral investitor v skladu z 71. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in 70/08) in 13. členom Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02) pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni vsi pogoji za priključitev predvidenega objekta na distribucijsko omrežje.
V situacijo sta vrisana KBV RTP Slovenske Konjice – DV Stranice (k-516) in KBV Vešenik 2 – Škalce 1 (k-550), ki potekata izven območja gradnje UNP sistema.
Upoštevati je potrebno obstoječi TK dovod, katerega trasa se določi z zakoličbo na kraju samem.
Med projektiranjem se mora projektant seznaniti s točno lokacijo obstoječih toplovodnih energetskih vodov in naprav pri distributerju toplotne energije.
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta Slovenske Konjice ter ostale zahteve navedene v projektnih pogojih.«
6. člen
(začetek veljavnosti PIA)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0018/2010
Slovenske Konjice, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.