Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4219. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Cankova za leto 2011, stran 13149.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07 in 16/10) je Občinski svet Občine Cankova na 8. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu III proračuna Občine Cankova
za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7/11) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  v eurih|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/ Podskupina kontov/Konto      |  Rebalans|
|   |                      | III. 2011|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 1.643.045|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.420.420|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.292.330|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.191.879|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   68.369|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   32.082|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  128.090|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   31.206|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    479|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   43.176|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   52.729|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   49.539|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   12.137|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   37.402|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   2.450|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   2.450|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  170.636|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  170.636|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |     0|
|   |in sredstev proračuna EU          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 1.631.426|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  612.727|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  247.862|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   37.884|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  311.755|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   2.226|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   13.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  646.772|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   29.380|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  407.918|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   65.847|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  143.627|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |  344.771|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  344.771|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   27.156|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   23.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   4.156|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        |   11.619|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |   1.629|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |   1.629|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |   1.629|
|   |(750+751+752)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   2.000|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   2.000|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |   2.000|
|   |in finančnih naložb             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |    –371|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)            |   19.697|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA               |   19.697|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   19.697|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |   –8.449|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –19.697|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  –11.619|
|   |(VI.+X.-IX.)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   8.449|
|   |NA DAN 31. 12. 2010             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
                                «
3. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2011
Cankova, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.