Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4252. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2011, stran 13243.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02– ZJ, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 7. redni seji dne 16. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 11/11 in 34/11) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto/    |   Rebalans|
|    |                    | proračun leta|
|    |                    |     2011|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   2.344.734|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   1.821.900|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   1.739.150|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   1.574.915|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    54.735|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    109.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    82.750|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    45.050|
|    |premoženja               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |      300|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |      300|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    37.100|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       0|
|    |sredstev                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |       0|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |    522.834|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |    313.572|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    209.262|
|    |proračuna iz sredstev EU        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   2.660.239|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   1.033.636|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    149.466|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    23.465|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |    818.752|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     8.100|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve              |    33.853|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |    688.943|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |    18.800|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |    425.832|
|    |gospodinjstvom             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|    71.918|
|    |in ustanovam              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    172.393|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |    873.660|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    873.660|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    64.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |431 Invest. transferi pravnim in    |    48.500|
|    |fizičnim osebam, ki niso prorač.    |       |
|    |uporabniki               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    15.500|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   –315.505|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      240|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      240|
|    |DELEŽEV                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      240|
|    |privatizacije             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     –240|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |    420.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |    420.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |    420.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550+551)       |    150.431|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA            |    150.431|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    170.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    –46.176|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    269.569|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    315.505|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |    46.773|
|    |PRETEKLEGA LETA            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vitanje.«
2. člen
10. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin v skupni višini 420.000,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-007/2011-05
Vitanje, dne 16. novembra 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost