Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno, stran 13163.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 8. seji dne 29. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno
1. člen
V 2. členu Odloka o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 13/08), se v prvi alineji prvega odstavka za besedilom ob rojstvu otroka postavi pika tako, da se glasi:
»– ob rojstvu otroka, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka«.
2. člen
V 5. členu se dodata nova odstavka, in sicer (3) in (4).
Tretji odstavek se glasi:
»(3) Vlagatelj se ob oddaji vloge lahko odloči za nakazilo sredstev na:
– svoj osebni račun ali
– na bančni račun – knjižico otroka, skladno z določili dogovora o poslovnem sodelovanju, ki je sklenjen med Občino Mokronog - Trebelno in banko.«
Četrti odstavek se glasi:
»(4) V primeru, da se vlagatelj odloči za nakazilo sredstev na bančni račun – knjižico otroka, je potrebno v vlogi poleg davčne številke in EMŠO vlagatelja, navesti tudi davčno številko otroka.«
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku številka 30 spremeni v številko 15. Po novem se prvi odstavek v celoti glasi:
»(1) Občinska uprava nakaže dodeljena sredstva po tem odloku 15. dan po pravnomočnosti odločbe.«
4. člen
V 8. členu se za stavkom doda vejica in novo besedilo, ki opredeljuje začetek veljavnosti sprememb, in se glasi:
»(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.«
Št. 122-8/2008
Mokronog, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.