Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4228. Pravilnik o dodeljevanju v najem in odkupu službenih in tržnih stanovanj Občine Loški Potok, stran 13158.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 in 49/10) ter v skladu s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03) je Občinski svet Občine Loški Potok na seji dne 17. 11. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju v najem in odkupu službenih in tržnih stanovanj Občine Loški Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in merila za dodelitev službenih in tržnih stanovanj Občine Loški Potok (v nadaljevanju: službena in tržna stanovanja) v najem, postopek za dodelitev službenih in tržnih stanovanj v najem, čas trajanja najemnega razmerja, najemnino in varščino, prenehanje najemnega razmerja, rok za izpraznitev in način odkupa službenih in tržnih stanovanj.
Pravilnik se uporablja tudi za parkirna mesta; način dodelitve v najem in način odkupa parkirnih mest.
2. člen
Stanovanja v lasti Občine Loški potok (v nadaljevanju: Občine) le-ta praviloma oddaja v najem kot službena stanovanja.
Kolikor za službena stanovanja na razpisu ni zanimanja, lahko Občina odda stanovanja v najem kot tržna stanovanja.
3. člen
Za službena stanovanja lahko zaprosijo zaposleni v Občini Loški Potok in tisti prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, katero opravljajo, pomembni za Občino (zaposleni v šolstvu, zdravstvu, kulturi, športniki in podobni ...).
Za tržna najemna stanovanja lahko zaprosijo vsi, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije oziroma državljanstvo članic Evropske unije.
II. POGOJI IN MERILA ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE SLUŽBENIH IN TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM
4. člen
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem, so, poleg pogoja zaposlitve iz 2. člena tega pravilnika, še:
– državljanstvo Republike Slovenije ali države članice Evropske unije;
– kadrovska pomembnost prosilca za delodajalca in za Občino Loški Potok kot samoupravno lokalno skupnost, izkazana s pisno utemeljitvijo poslovodnega organa delodajalca;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni najemnik neprofitnega stanovanja oziroma ni lastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti 60 km od delovnega mesta.
5. člen
Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem imajo:
– prebivalci Občine Loški Potok
– Državljani Republike Slovenije.
III. POSTOPEK ZA DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
6. člen
Strokovna služba pripravi javni razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem.
7. člen
V javnem razpisu se objavi:
– število razpisanih službenih stanovanj,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitve službenih stanovanj v najem,
– dokumentacija, ki jo morajo prosilci priložiti k vlogi,
– višino najemnine in varščine,
– okvirni rok zagotovitve stanovanj,
– okvirni rok izida rezultata razpisa,
– rok, do katerega se oddajo vloge in
– naslov za oddajo vlog.
8. člen
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine in v občinskem glasilu.
9. člen
Strokovna služba preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog ter izpolnjevanje razpisnih pogojev. Strokovna služba vse prosilce, ki so podali nepopolne vloge, pozove na dopolnitev vlog.
Vse vloge, ki niso dopolnjene v postavljenem roku, se štejejo za nepopolne.
Nepopolnih, prepoznih vlog in vlog prosilcev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. člena tega pravilnika, se pri odločanju ne upošteva in se prosilce o tem pisno obvesti.
10. člen
Strokovna služba preda vse popolne in pravočasne vloge tistih prosilcev, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v obravnavo komisiji za dodeljevanje službenih stanovanj Občine (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan.
11. člen
Komisija pripravi seznam vseh prosilcev, ki jih je obravnavala, in predlog vrstnega reda liste upravičencev, za katere predlaga, da se jim dodeli službeno stanovanje v najem.
Komisija lahko zaradi priprave vrstnega reda liste upravičencev pridobi dodatne informacije glede kadrovske pomembnosti posameznega prosilca za delodajalca in za Občino kot samoupravno lokalno skupnost.
12. člen
Komisija posreduje županu listo upravičencev, za katere predlaga, da se jim dodeli službeno stanovanje v najem in seznam vseh ostalih prosilcev, ki jih je obravnavala. Župan izda za vsakega upravičenca, ki mu bo dodeljeno službeno stanovanje v najem, poseben sklep. Sklepe upravičencem vroči strokovna služba, ki tudi obvesti neuspele prosilce.
13. člen
Ko je zagotovljeno posamezno službeno stanovanje, strokovna služba na podlagi sklepa župana pozove skladno z določbami 13. člena tega pravilnika posameznega upravičenca na sklenitev najemne pogodbe.
Če se upravičenec ne odzove na ponoven poziv strokovne službe in v roku 8 dni od prejema poziva ne sklene najemne pogodbe, se šteje, da ne želi skleniti najemne pogodbe in da odstopa od udeležbe na javnem razpisu.
14. člen
Strokovna služba poziva upravičence na sklenitev najemne pogodbe upoštevaje velikost družine upravičencev in primernost razpoložljivega stanovanja.
Strokovna služba obvesti o sklenitvi najemne pogodbe s posameznim upravičencem delodajalca, pri katerem je ta upravičenec zaposlen.
Delodajalec je dolžan o prekinitvi delovnega razmerja z upravičencem, ki mu je bilo dodeljeno službeno stanovanje po tem pravilniku, takoj obvestiti strokovno službo.
15. člen
Izjemoma lahko župan na predlog komisije dodeli službeno stanovanje izven javnega razpisa, če se ugotovi neodložljiva potreba po zagotovitvi službenega stanovanja.
IV. ČAS TRAJANJA NAJEMNEGA RAZMERJA
16. člen
Najemna pogodba se sklene za določen čas praviloma za tri leta.
Najemno razmerje za službena stanovanja je vezano na trajanje zaposlitve pri istem delodajalcu. Vsak najemnik službenega stanovanja je dolžan strokovni službi ob koncu vsakega koledarskega leta dostaviti dokazilo, da je še zaposlen pri istem delodajalcu.
V. NAJEMNINA IN VARŠČINA
17. člen
Mesečna najemnina za službena in tržna stanovanja se določa po sledeči formuli:
N = k*V/12
pri čemer pomeni:
N     Višina mesečne najemnine v €;
k     letni koeficient najemnine, ki znaša 4,68 %;
V     vrednost stanovanja.
Opomba: Za stanovanje, ki ima vrednost 100.000 €, bi mesečna najemnina znašala 390 €.
Vrednost stanovanja določi občinski svet na osnovi predloga cenilca gradbene stroke.
18. člen
Najemnik službenega stanovanja je pred vselitvijo dolžan plačati varščino v višini treh najemnin.
VI. ODKUP SLUŽBENEGA IN TRŽNEGA STANOVANJA
19. člen
Najemnik in najemodajalec se lahko dogovorita, da najemnik odkupi službeno ali tržno stanovanje.
Višina kupnine se določi tako, da se vrednosti stanovanja prištejejo vsa dodatna vlaganja najemodajalca in stroški vzdrževanja, odšteje pa se del plačane najemnine v višini 77 %. Preostanek najemnine krije stroške upravniških storitev in financiranja.
Najemnik in najemodajalec se lahko dogovorita, da najemnik pospešeno odplačuje stanovanje tako, da plačuje višjo najemnino, kot je določena v 16. členu tega pravilnika. V tem primeru se tudi celotna razlika med dejansko najemnino in tisto iz 16. člena odšteje od vrednosti stanovanja.
Kolikor se ob prenehanju najemnega razmerja najemnik ne odloči za odkup stanovanja izgubi vse pravice iz naslova odkupa stanovanja. Upravičen pa je do vračila razlike med dejansko vplačano najemnino in tisto iz 16. člena tega pravilnika.
VI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
20. člen
Najemno razmerje preneha s prekinitvijo delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem je bil najemnik zaposlen ob sklenitvi najemnega razmerja, vključno z upokojitvijo ali s smrtjo najemnika ter se ne more prenašati na ožje družinske člane.
Najemno pogodbo se lahko odpove iz krivdnih razlogov po zakonu in v primeru, če najemnik ne predloži dokazila iz 15. člena tega pravilnika.
VII. ROK ZA IZPRAZNITEV STANOVANJA
21. člen
Najemnik je dolžan v roku 90 dni po prenehanju najemnega razmerja izročiti strokovni službi izpraznjeno prebeljeno službeno stanovanje v stanju, kot to določa zakon.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Za vse zadeve, ki niso urejene s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3523-0002/2011
Loški Potok, dne 18. novembra 2011
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.