Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina, stran 13233.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 9. redni seji dne 28. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina (Uradni list RS, št. 47/01 in 5/03) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da glasi:
»Člane in predsednika uredniškega odbora imenuje Občinski svet Občine Tišina na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni, tako da glasi:
»Mandat predsednika, odgovornega urednika in članov uredništva traja štiri leta.«
3. člen
Besedilo 11. člena se spremeni, tako da glasi:
»Seje uredništva sklicuje predsednik odbora na svojo pobudo, na pobudo odgovornega urednika ali na pobudo člana uredništva, obvezno pa pred izdajo posamezne številke.
Seje uredniškega odbora vodi predsednik odbora.
Seje uredniškega odbora so javne.«
4. člen
Besedilo 15. člena se spremeni, tako da glasi:
»Nadomestilo za delo članov uredniškega odbora je določeno z veljavnim Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.«
5. člen
V 19. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0048/2011-1
Tišina, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.