Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4229. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2011, stran 13160.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 9. seji dne 23. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2011
1 člen
V Odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 25/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   V EUR|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Rebalans|
|                          |    2011|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.993.633|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 2.475.766|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 2.198.862|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 2.005.745|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  140.404|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   52.713|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  276.904|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  212.092|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    682|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |   1.180|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   62.950|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  115.193|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   83.730|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   31.463|
|   |in neopred. dolgoroč. sredstev       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.402.674|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      | 1.239.657|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sr. iz drž. pror. iz sred. EU  |  163.017|
|   |iz sredstev pror. EU            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 4.062.141|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  964.990|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  204.104|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   32.563|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  711.144|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   13.006|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   4.173|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.286.273|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   46.494|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  719.961|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  135.011|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  384.210|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |    597|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.738.188|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.738.188|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   72.690|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Inv. transferi prav. in fizič. osebam, |   41.847|
|   |ki niso prorač. upor.            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   30.843|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        |  –68.508|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |  Rebalans|
|   |IN NALOŽB                  |    2011|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |    710|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |    710|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   46.500|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |   46.500|
|   |in naložb                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja     |     0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |  –45.790|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |  Rebalans|
|   |                      |    2011|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  190.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  190.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  190.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  133.283|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  133.283|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  133.283|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –57.581|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   56.717|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   68.508|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |      |
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo         |   57.581|
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-0046/2011
Mežica, dne 23. novembra 2011
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.