Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4245. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2011, stran 13228.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 10. seji dne 29. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|Konto  |Naziv konta              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |                    |  Rebalans za|
|    |                    |   leto 2011|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|1    |2                   |       3|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)     |   3.416.086|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   2.653.290|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |   2.397.730|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|700   |Davki na dohodek in dobiček      |   2.221.760|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|703   |Davki na premoženje          |    98.450|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|704   |Domači davki na blago in storitve   |    77.520|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|    255.560|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|710   |Udeležba na dobičku in dohodki od   |    165.960|
|    |premoženja               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|711   |Takse in pristojbine          |     1.800|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|712   |Globe in druge denarne kazni      |     4.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|713   |Prihodki od prodaje blaga in storitev |      300|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|714   |Drugi nedavčni prihodki        |    83.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |    250.974|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in    |    250.974|
|    |nematerialnega premoženja       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |     6.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|730   |Prejete donacije iz domačih virov   |     6.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |    505.822|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|740   |Transferni prihodki iz drugih     |    302.822|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|741   |Prejeta sredstva iz državnega proračuna|    203.000|
|    |iz sredstev EU             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   3.970.926|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |   1.076.200|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|400   |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    323.244|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|401   |Prispevki delodajalcev za socialno   |    53.699|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|402   |Izdatki za blago in storitve      |    679.257|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|403   |Plačila domačih obresti        |     7.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|409   |Rezerve                |    12.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |   1.305.133|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|410   |Subvencije               |    192.300|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|411   |Transferi posameznikom in       |    840.400|
|    |gospodinjstvom             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|412   |Transferi neprofitnim organizacijam in |    73.220|
|    |ustanovam               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|413   |Drugi domači transferi         |    199.213|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   1.567.525|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|420   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   1.567.525|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)   |    22.068|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|431   |Investicijski transferi pravnim in   |    16.068|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|432   |Investicijski transferi proračunskim  |     6.000|
|    |uporabnikom              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   –554.840|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|750   |Prejeta vračila danih posojil     |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|751   |Prodaja kapitalskih deležev      |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441)           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|440   |Dana posojila             |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|441   |Povečanje kapitalskih deležev     |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|500   |Domače zadolževanje          |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    50.600|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|550   |Odplačila domačega dolga        |    50.600|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |   –605.440|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –50.600|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |    554.840|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |    605.440|
|    |12. PRETEKLEGA LETA          |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2011 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2011 sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2010
Škocjan, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.