Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4222. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Jesenice, stran 13154.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 12. redni seji dne 25. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o oglaševanju in plakatiranju v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 52/10) se v prvem odstavku 12. člena oznaka velikosti »1 x 1,5 m« nadomesti z oznako velikosti »2 m²«.
2. člen
V 15. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na avtobusih mestnega prometa je dovoljeno oglaševanje na vseh vertikalnih zunanjih površinah, vključno s steklenimi površinami, razen na tistih, kjer bi voznika motilo pri vožnji.«
3. člen
V 25. členu se za besedo občine postavi pika, nadaljnje besedilo se črta.
4. člen
26. člen se črta.
5. člen
V drugem odstavku 28. člena se črta besedilo »so opredeljeni v strokovnih podlagah iz 26. člena tega odloka in«.
6. člen
V prvem odstavku 34. člena se za zaklepajem postavi pika, nadaljnje besedilo se črta.
7. člen
38. člen se črta.
8. člen
V 39. členu se besedna zveza »v enem letu od uveljavitve strokovnih podlag.« nadomesti z besedno zvezo »do konca leta 2012.«
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o postavljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 31/98 in 43/05).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2010-5
Jesenice, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.