Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4230. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Mežica, stran 13161.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 9. redni seji dne 23. 11. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Mežica
1. člen
V Pravilniku za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Mežica (Uradni list RS, št. 45/08) se v tretjem odstavku 5. člena dodata alineji:
»– projektov, ki rešujejo socialne probleme in nimajo narave preventive s področja socialnih problemov,
– projektov, ki zajemajo potencialno manj kot 10 % populacije mladih.«
2. člen
V osmi alineji 6. člena se za besedilom: »– da za izvajanje programa« doda »praviloma«.
3. člen
Doda se nov 7. člen, ki se glasi:
»7. člen
Da je ponudba popolna, mora:
– vsebovati vse zahtevane podatke iz razpisa,
– izpolnjevati vse pogoje iz 6. člena.
V primeru, da je ponudba nepopolna, lahko komisija od ponudnika zahteva dopolnitev podatkov, za katero ima ponudnik največ 8 dni časa.«
4. člen
Ustrezno se preštevilčijo členi: 7, 8, 9, 10 in 11.
5. člen
Doda se nov 13. člen, ki se glasi:
»13. člen
Izvajalec mladinskih programov ali projektov, projektov za mlade je upravičen do sofinanciranja v vrednosti največ toliko, kot je zaprosil za delež sofinanciranja Občine Mežica v celotni finančni konstrukciji.«
6. člen
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
7. člen
V novem 16. členu se pod točko ena črta prva alineja: »število načrtovanih projektov – za vsak projekt 10 točk«
V novem 16. členu se pod točko ena v drugi alineji doda nova podalineja:
»– so slabo razvidni – 0 točk«
V novem 16. členu se pri točki ena črta besedilo tretje alineje:
»– so delno opredeljeni ali ne zajemajo vseh starostnih skupin do 26 let – 3 točke
– so jasno opredeljeni in zajema vse starostne skupine do 26 let – 5 točk« in se nadomesti z besedilom:
»– zajetih je največ 50 % vseh starostnih skupin – 2 točki
– zajetih je nad 50 %, vendar manj kot 75 % vseh starostnih skupin – 4 točke
– zajetih je nad 75 % vseh starostnih skupin – 7 točk«
V novem 16. členu se pri drugi točki na začetku prve alineje doda: »od 0«
8. člen
Zadnji stavek novega 17. člena se spremeni in se po novem glasi: »Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk, vrednosti projekta ali programa in vrednosti točke.«
9. člen
Doda se nov 18. člen, ki se glasi:
»18. člen
Izračunavanje točk za posamezni program ali projekt poteka po sledečem postopku:
– Vsak program ali projekt se najprej oceni po 16. členu tega pravilnika.
– Za vsak program ali projekt določimo koeficient kvalitete, ki ga izračunamo tako, da delimo število točk, ki jih je dobil posamezen program ali projekt s številom točk, ki ga je dobil najvišje ocenjeni program ali projekt.
– Za vsak program ali projekt določimo končno število točk, ki ga dobimo tako, da pomnožimo višino sredstev za program ali projekt, za katerega je prijavitelj zaprosil s koeficientom kvalitete.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
10. člen
V novem 20. členu se na koncu prve alineje doda: »rok za oddajo podrobnega vsebinskega in zaključnega finančnega poročila o izvedbi mladinskih programov in projektov je 28. 2. naslednjega leta,«
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 609-18/2011
Mežica, dne 23. novembra 2011
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.