Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4215. Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi in okoliščinah, zaradi katerih se lahko rok za prostovoljno vrnitev podaljša, stran 13114.

Na podlagi drugega odstavka 65. člena in četrtega odstavka 67. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o obrazcu odločbe o vrnitvi in okoliščinah, zaradi katerih se lahko rok za prostovoljno vrnitev podaljša
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obrazec odločbe o vrnitvi, s katero se tujcu določi rok za prostovoljno vrnitev, in okoliščine, zaradi katerih se lahko tujcu rok za prostovoljno vrnitev podaljša.
2. člen
(vsebina obrazca odločbe o vrnitvi)
(1) Odločba o vrnitvi, s katero se tujcu določi rok za prostovoljno vrnitev, se izda na obrazcu, določenem v prilogi 1, ki je sestani del tega pravilnika.
(2) Odločba o vrnitvi iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. organ, ki je odločbo izdal;
2. številka in datum odločbe;
3. uvod odločbe;
4. izrek, ki vsebuje:
– osebno ime, rojstni datum in državljanstvo tujca, kateremu je odločba izdana;
– rok za prostovoljno vrnitev;
– kraj bivanja v Republiki Sloveniji, če je ta tujcu določen;
– omejitev gibanja na kraj bivanja tujca v Republiki Sloveniji, če je ta omejitev določena;
– obveznost rednega javljanja tujca na policijski postaji (kraj in čas javljanja), če je ta obveznost določena;
5. obrazložitev;
6. pouk o pravnem sredstvu;
7. podpis uradne osebe, ki je odločbo izdala.
3. člen
(objektivne okoliščine za podaljšanje roka za prostovoljno vrnitev)
Objektivne okoliščine iz četrtega odstavka 67. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), zaradi katerih se tujcu lahko rok za prostovoljno vrnitev podaljša, so zlasti:
– tujec nima in si ne more pravočasno priskrbeti veljavne potne listine;
– zdravstveno stanje tujca, ki ne omogoča vrnitve, kar potrdi zdravnik;
– nudenje nujne zdravniške pomoči tujcu;
– naravne in druge nesreče, ki onemogočajo vrnitev;
– dokončanje razreda ali letnika šolanja, katerega v Republiki Sloveniji obiskuje mladoletni tujec brez spremstva;
– skupno vračanje družine;
– druge objektivne okoliščine, zaradi katerih je utemeljeno podaljšanje roka za prostovoljno vrnitev mladoletnikov, mladoletnikov brez spremstva, invalidov, starejših ljudi, nosečnic, staršev samohranilcev z mladoletnimi otroki in oseb, ki so bile izpostavljene mučenju, posilstvu ali drugim resnim oblikam psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja oziroma žrtvam trgovine z ljudmi.
4. člen
(prevod)
Izrek in pouk o pravnem sredstvu odločbe iz 2. člena tega pravilnika sta prevedena najmanj v pet tujih jezikov. Prevod je natisnjen na hrbtni strani obrazca odločbe, ki se vroči tujcu.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-8/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-1711-0037
v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister