Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

99. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore, stran 779.

1. člen
Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČRNE GORE
1. člen
Ratificira se Sporazum o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore, podpisan v Budvi-Pržno 5. septembra 2011.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of Montenegro (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),
Confirming friendly relations between their states and their people,
Desiring to promote the development of economic cooperation in the fields of mutual interest on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity,
Considering the mutual benefit arising from increased trade and investment, and the desire to further strengthen these relations, especially through the promotion of bilateral trade, economic ties and closer cooperation, and
considering the obligations of their respective states under international agreements,
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties, within the framework of their laws and regulations and considering their international obligations and agreements, shall make their best efforts to develop and strengthen economic cooperation on the widest possible scale and in all fields deemed to be in their mutual interest and to their benefit.
Article 2
The Contracting Parties, considering the current state and prospects of their economic relations, agree to create favorable conditions to enhance bilateral economic cooperation, in particular in following areas:
1. Industry
2. Agriculture
3. Forestry
4. Water economy
5. Energy sector
6. Research and development
7. Construction industry and infrastructure
8. Transport and logistic
9. Environmental protection
10. Tourism
11. Investment promotion
12. Small and Medium sized Enterprises cooperation
13. Information and communication technology and services
14. Other areas of economic cooperation, which shall be mutually agreed.
Article 3
The Contracting Parties shall strive to create favourable conditions to strengthen economic cooperation, especially by:
– Facilitating and supporting exchange and contacts between their economic operators,
– Creating favourable investment conditions,
– Facilitating the exchange of business and economic information,
– Assisting each other with the organisation of fairs, exhibitions, symposiums and similar,
– Facilitating the exchange of information on laws and regulations governing the economic activities in both countries,
– Exchanging information on programs and projects, and encouraging the entrepreneurs to participate in their realization;
– Expanding their co-operation in the field of small and medium sized enterprises, investments,
– Enhancing their cooperation on the markets of third countries;
– Promoting trade in goods and services, and long-term cooperation in the fields of industry, infrastructure, telecommunications, transport, environmental protection, and tourism.
Article 4
To this end, the Contracting Parties hereby establish Joint Commission, which shall address the fields covered by this Agreement and
– Identify fields to which cooperation between the Contracting Parties may be extended, propose measures and make recommendations for their implementation,
– Elaborate proposals for improving the co-operation between economic operators of the two countries,
– Exchange information on the economic situation in the two states, on regulations, economic programmes and other information of mutual interest,
– Identify problems which hinder bilateral trade and economic cooperation, and propose measures for resolving these problems.
Article 5
1. The Joint Commission shall be composed of representatives of the Contracting Parties and, where necessary, representatives of other public or private sector institutions may also be invited to participate.
2. Each Contracting Party shall designate a Chairperson on its part (referred to as “Co-chair”). Each Co-chair shall designate a Secretary for the respective part of the Commission.
3. For particular issues, the Commission may set up working groups and specify their tasks.
Article 6
1. The Joint Commission shall meet once a year, when necessary, or at the request of either Contracting Party.
2. The dates and the agenda of meetings of the Joint Commission shall be agreed by both Contracting Parties.
3. The host Contracting Party shall take the minutes of the meeting of the Joint Commission, which shall be signed by the heads of both delegations at the end of the meeting.
Article 7
This Agreement shall apply without prejudice to the rights and obligations arising from the international agreements binding on the Contracting Parties, as well as from their membership of international organisations. This Agreement shall apply without prejudice to the obligations arising from the membership of the Republic of Slovenia of the European Union.
Article 8
1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of receipt of the last notification that all internal legal procedures for the entry into force of the Agreement have been concluded.
2. This Agreement shall be concluded for a period of three years and shall be automatically extended for successive one-year periods unless either Contracting Party submits a written notification to the other of its intention to terminate the Agreement six months prior to the expiration of the three-year period or any subsequent one-year period.
3. This Agreement may be amended by mutual written consent of the Contracting Parties.
Done at Budva-Pržno on 5th day of September in two original copies in the English language.
For the Government
of the Republic of Slovenia
mag. Dejan Židan (s)
Minister
of Agriculture, Forestry and Food
 
For the Government
of Montenegro
Vladimir Kavarić (s)
Minister
of Economy
S P O R A Z U M
O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČRNE GORE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Črne gore (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici)
sta se,
– potrjujoč prijateljske odnose med svojima državama in prebivalstvom;
– v želji, da bi spodbujali razvoj gospodarskega sodelovanja na področjih skupnega interesa na podlagi enakosti, obojestranske koristi in vzajemnosti;
– ob upoštevanju obojestranske koristi od povečane trgovine in naložb ter v želji po nadaljnji krepitvi odnosov, zlasti s spodbujanjem dvostranske trgovine, gospodarskih vezi in tesnejšega sodelovanja, in
– ob upoštevanju obveznosti svojih držav po mednarodnih sporazumih
dogovorili:
1. člen
Pogodbenici si v skladu s svojimi zakoni in predpisi ter ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti in sporazumov kar najbolj prizadevata za razvoj in krepitev čim širšega gospodarskega sodelovanja na vseh področjih, za katera menita, da so v njunem interesu in skupno korist.
2. člen
Pogodbenici soglašata, da bosta ob upoštevanju trenutnega stanja gospodarskih odnosov in možnosti njihovega nadaljnjega razvoja ustvarili ugodne razmere za krepitev dvostranskega gospodarskega sodelovanja, zlasti na teh področjih:
1. industrija,
2. kmetijstvo,
3. gozdarstvo,
4. vodno gospodarstvo,
5. energetika,
6. raziskave in razvoj,
7. gradbena industrija in infrastruktura,
8. transport in logistika,
9. varstvo okolja,
10. turizem,
11. spodbujanje naložb,
12. sodelovanje malih in srednjih podjetij,
13. informacijska in komunikacijska tehnologija ter storitve,
14. druga skupno dogovorjena področja gospodarskega sodelovanja.
3. člen
Pogodbenici si prizadevata ustvariti ugodne razmere za krepitev gospodarskega sodelovanja, zlasti s tem da:
– lajšata in podpirata izmenjavo in stike med svojimi gospodarskimi subjekti,
– ustvarjata ugodne razmere za naložbe,
– lajšata izmenjavo poslovnih in gospodarskih informacij,
– si pomagata pri organizaciji sejmov, razstav, simpozijev ipd.,
– lajšata izmenjavo informacij o zakonih in drugih predpisih, ki urejajo gospodarske dejavnosti v obeh državah,
– izmenjavata informacije o programih in projektih ter podjetnike spodbujata, da se vključijo v njihovo uresničevanje,
– razširita svoje sodelovanje na področju malih in srednjih podjetij, naložb,
– krepita svoje sodelovanje na trgih tretjih držav,
– spodbujata medsebojno menjavo blaga in storitev ter dolgoročno sodelovanje na področjih industrije, infrastrukture, telekomunikacij, transporta, varstva okolja in turizma.
4. člen
V ta namen pogodbenici ustanovita skupno komisijo, ki obravnava področja, opredeljena v tem sporazumu, in:
– prepoznava področja, na katera se lahko razširi sodelovanje med pogodbenicama, predlaga ukrepe in daje priporočila za njihovo uresničevanje;
– oblikuje predloge za izboljšanje sodelovanja med gospodarskimi subjekti obeh držav;
– izmenjava informacije o gospodarskih razmerah v obeh državah, predpisih, gospodarskih programih in druge informacije v skupnem interesu;
– ugotavlja težave, ki ovirajo dvostransko trgovino in gospodarsko sodelovanje, ter predlaga ukrepe za njihovo reševanje.
5. člen
1. Skupno komisijo sestavljajo predstavniki pogodbenic, po potrebi pa so lahko k sodelovanju povabljeni tudi predstavniki drugih ustanov zasebnega ali javnega sektorja.
2. Vsaka pogodbenica določi predsedujočega svojemu delu (v nadaljnjem besedilu: sopredsedujoči). Vsak sopredsedujoči določi sekretarja svojega dela komisije.
3. Za posamezna področja lahko komisija ustanovi delovne skupine in določi njihove naloge.
6. člen
1. Skupna komisija se po potrebi sestaja enkrat letno ali na zahtevo ene od pogodbenic.
2. O datum in dnevnem redu sestanka skupne komisije se pogodbenici dogovorita.
3. O sestanku skupne komisije pogodbenica gostiteljica sestavi zapisnik, ki ga na koncu podpišeta vodji delegacij.
7. člen
Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti iz mednarodnih sporazumov, ki zavezujejo pogodbenici, ter iz njunega članstva v mednarodnih organizacijah. Ta sporazum ne vpliva na obveznosti iz članstva Republike Slovenije v Evropski uniji.
8. člen
1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan po dnevu prejema zadnjega uradnega obvestila, da so končani vsi notranjepravni postopki za začetek njegove veljavnosti.
2. Ta sporazum se sklene za tri leta in se samodejno podaljšuje za nadaljnja obdobja enega leta, razen če ena od pogodbenic šest mesecev pred potekom triletnega obdobja ali vsakega poznejšega enoletnega obdobja druge uradno ne obvesti o svoji nameri, da ga odpoveduje.
3. Sporazum lahko pogodbenici soglasno pisno spremenita.
Sestavljeno v Budvi-Pržno dne 5. septembra 2011 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Vlado Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
 
Za Vlado Črne gore
Vladimir Kavarić l.r.
Minister
za gospodarstvo
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-50/2011
Ljubljana, dne 17. novembra 2011
EVA 2011-1811-0114
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost