Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 478-55/2010-1508 Ob-5712/11 , Stran 2834
Št. 478-55/2010-1508 Ob-5712/11
Občina Kočevje v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti
1 – Predmet prodaje: Stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v Kočevju, ob lokaciji Trata. Vse parcele (stavbna zemljišča) so opremljene s kolektivno komunalno opremo, kar poleg geodetsko urejenih parcel vključuje tudi asfaltirano cesto, javno razsvetljavo, vodo, elektriko, telekomunikacijski vod (telefon) ter meteorno in fekalno kanalizacijo. Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen tudi 20% davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih zemljišč, so po posameznih parcelah oziroma skupinah parcel naslednje: 1 – parcela št. 2204/33 (6072 m2), k.o. Kočevje. Izklicna cena: 126.783,36 EUR z vključenim 20% DDV. 2 – parcele št. 2204/48 (2886 m2), 2204/50 (14 m2) in 2205/11 (28 m2), k.o. Kočevje. Izklicna cena: 61.136,64 EUR z vključenim 20% DDV. 3 – parcela št. 2204/51 (3158 m2), k.o. Kočevje. Izklicna cena: 65.939,04 EUR z vključenim 20% DDV. 4 – parcele št. 2204/52 (2356 m2), 2204/35 (656 m2) in 2205/6 (146 m2), k.o. Kočevje. Izklicna cena: 65.939,04 EUR z vključenim 20% DDV. 5 – parcela št. 2204/39 (6393 m2), k.o. Kočevje. Izklicna cena: 133.200,0 EUR z vključenim 20% DDV. 6 – parcela št. 2204/40 (6594 m2), k.o. Kočevje. Izklicna cena: 137.400,0 EUR z vključenim 20% DDV. 7 – parcela št. 2204/41 (6079 m2), k.o. Kočevje. Izklicna cena: 126.600,0 EUR z vključenim 20% DDV. 2 – Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba se bo odvijala v četrtek, 22. decembra 2011 ob 12. uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje). Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do srede, 21. decembra 2011 do 17. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti. 3 – Pogoji za sodelovanje na javni dražbi: Subjekti, ki lahko sodelujejo na javni dražbi in sklenejo kupoprodajno pogodbo, so vsi gospodarski subjekti – gospodarske družbe in samostojni podjetniki, javna podjetja, zadruge ali drugi subjekti, ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo gospodarsko dejavnost, kakor jo definira 6. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), z namenom da organizirajo podjetniško dejavnost in redno opravljajo gospodarske posle. Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako od njih). Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna v kupnino. Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – parcela št.« (vplačnik navede tisto parcelo oziroma parcele, za nakup katerih kandidira). Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne morejo sodelovati. Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki smejo pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji (osebe članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti). Na javni dražbi kot dražitelji v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži njegovo pisno pooblastilo, v primeru dvoma o pristnosti se lahko zahteva overitev podpisa. Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji predložiti naslednje: – potrdilo o vplačilu varščine, – osnovne identifikacijske podatke z navedbo firme, matične številke, naslova sedeža –izpisek iz sodnega registra, – davčno številko, številko transakcijskega računa, – navedbo nepremičnine (parcele), ki jo želi kupiti, – izjavo, da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – izjavo o vrsti gospodarske dejavnosti, ki jo nameravajo opravljati, – izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe. Udeleženec na javnem razpisu lahko zgornje podatke navede na pripravljenem pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski spletni strani, ali na svoji lastni listini. Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do srede, 21. decembra 2011, do 17. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti! Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu. 4 – Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi: najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša 1.000,0 EUR. 5 – Pravila poteka javne dražbe Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili: – pravico do sodelovanja pri draženju za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa, – izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena, – ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika, – dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost. 6 – Namen pogodbe, pogodbene omejitve in sklenitev pogodbe Namen pogodbe o prodaji parcel – stavbnih zemljišč je, da občina omogoči gospodarskim subjektom – gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, javnim podjetjem, zadrugam ali drugim subjektom, ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo gospodarsko dejavnost, kakor jo definira 6. člen ZGD-1, da organizirajo podjetniško dejavnost in redno opravljajo gospodarske posle, s čimer pripomorejo k razvoju Občine Kočevje. Kupci bodo postali izključni lastniki kupljenih nepremičnin z nekaterimi omejitvami njihovega nadaljnjega razpolaganja za določeno obdobje. Občina Kočevje si kot prodajalec na podlagi določbe petega odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika pridržuje pravico, da od kupca (zavezanec), ki bo po poplačilu kupnine in izdanem zemljiškoknjižnem dovolilu s strani občine pridobil lastninsko pravico, v naslednjih 5 letih od sklenitve prodajne pogodbe pod določenimi pogoji odkupi nazaj nepremičnino, ki je predmet prodajne pogodbe. Občina Kočevje lahko s pisno izjavo uveljavi odkupno pravico, če se alternativno izpolni eden od naslednjih pogojev: – da kupec v roku dveh let od sklenitve pogodbe na pristojni upravni enoti ne poda vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, – da kupec v roku štirih let od sklenitve te pogodbe ne pridobi pravnomočnega uporabnega dovoljenja. V primeru uveljavitve odkupne pravice bo občina drugopogodbeni stranki izplačala ceno, plačano po tej pogodbi, povečano za uradno ugotovljeno rast življenjskih stroškov v RS v tem obdobju (inflacija/deflacija) ter povečano za vrednost izboljšav ali izgrajenih objektov na tej parceli, koristnih za občino, kakor jo bo ugotovil s strani občine izbran cenilec, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje cenitev državnega in občinskega stvarnega premoženja v skladu s pogoji iz Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Odkupna pravica v korist občine se vpiše v zemljiško knjigo in ni prenosljiva. Po preteku navedenega obdobja bo občina kupcu izdala izbrisno dovoljenje, z vpisom katerega bo odkupna pravica prenehala. Pogodbena omejitev je tudi v tem, da se kupec parcele – nepremičnine na podlagi določb drugega in četrtega odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika zavezuje, da v roku 7 let od sklenitve te pogodbe ne bo odsvojil te nepremičnine niti je ne bo obremenil s stvarnimi pravicami. V primeru kršitve te določbe je drugopogodbena stranka v skladu z zakonom odškodninsko odgovorna za morebitno škodo, ki bi s tem nastala občini. Vzorec prodajne pogodbe lahko vsak interesent pridobi kot prilogo k temu razpisu. Občina Kočevje kot prodajalec bo kupcu po poplačilu celotne kupnine izdala zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo izrecno in nepogojno dovolila vpis lastništva navedene nepremičnine v zemljiško knjigo, s čimer bo kupec postal lastnik te nepremičnine, kupec pa bo hkrati prodajalcu izročil zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bo dovoli vpis odkupne pravice. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, občina zadrži njegovo varščino. 7 – Plačilo kupnine Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo. 8 – Drugo Vsaka stranka nosi svoje notarske stroške overitve pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila in stroške zemljiškoknjižnega prenosa lastništva nepremičnine. Interesenti lahko pridobijo kopijo lokacijske informacije za gradnjo objektov ali izvedbo drugih del za vsako parcelo glede morebitnih pogojev ali omejitev za posamezne vrste ali namen gradnje. Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah, z možnim ogledom po predhodnem dogovoru, je možno pridobiti na Občini Kočevje – pri Damirju Marinču (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe), tel. 01/89-38-245, ter pri Robertu Latinu (vprašanja v zvezi s prostorsko ureditvenimi pogoji – lokacijska informacija), tel. 01/89-38-238. Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev na lastnih listinah) je možno pridobiti na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo) vsak delovni dan, od 8. do 13. ure, ob sredah, od 8. do 16.30. Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine Kočevje. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru povrnejo izkazani potrebni in upravičeni stroški za prevzem razpisne dokumentacije in sodelovanje na javni dražbi.
Občina Kočevje

AAA Zlata odličnost