Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4265. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju, stran 13280.

Na podlagi 4. in 15. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZplaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju (Uradni list RS, št. 85/10) se v 2. členu besedilo »Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15)« nadomesti z besedilom »Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 120)«.
2. člen
V 3. členu se na koncu točke (u) beseda »in« nadomesti z vejico.
Za točko (v), na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se dodata novi točki (w) in (x), ki se glasita:
»(w) relistinjenje v desetem odstavku 120. člena in
(x) pozicija v relistinjenju v enajstem odstavku 120 člena.«.
3. člen
V 4. členu se črta točka (19).
4. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Banka v vlogi sponzorja ali banka v vlogi originatorja, ki izračunava tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti oziroma tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti in zneske pričakovanih izgub v skladu s prvim odstavkom tega člena, ali banka v vlogi originatorja ali sponzorja, ki je prodala finančne instrumente iz svoje trgovalne knjige SSPE-ju, tako da ji za tveganja v zvezi s temi finančnimi instrumenti ni več potrebno izračunavati kapitalske zahteve, ne sme zagotavljati večje podpore investitorjem v smislu zmanjšanja potencialnih ali dejanskih izgub glede na pogodbeno določene.«.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se na koncu točke (a) beseda »in« nadomesti s podpičjem in za točko (b), na koncu katere se podpičje nadomesti z besedo »in«, doda nova točka (c), ki se glasi:
»(c) bonitetna ocena ne sme temeljiti, niti delno niti v celoti, na osebnem kreditnem zavarovanju in drugih zavezah, katerih dajalec je banka sama. V tem primeru mora banka obravnavati zadevno pozicijo v listinjenju kot neocenjeno in skladno s postopki za obravnavo neocenjenih pozicij v okviru določil 4. poglavja tega sklepa.«.
6. člen
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če ima banka dve ali več prekrivajočih se pozicij v listinjenju, mora v obsegu prekrivanja v svoj izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti vključiti zgolj pozicijo ali del pozicije, ki prispeva k višjim tveganjem prilagojenim zneskom izpostavljenosti. Banka lahko upošteva prekrivanje pozicij tudi med kapitalskimi zahtevami za posebno pozicijsko tveganje pozicij v trgovalni knjigi in kapitalskimi zahtevami pozicij v bančni knjigi, pod pogojem, da je banka sposobna izračunati in primerjati kapitalske zahteve za zadevne pozicije. Za namen tega odstavka »prekrivanje« nastopi, ko pozicije v celoti ali delno predstavljajo izpostavljenost do istega tveganja, tako kot da v obsegu prekrivanja obstaja ena sama izpostavljenost.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če se točka (c) prvega odstavka 10. člena tega sklepa nanaša na pozicije v programu ABCP, lahko banka, po predhodni obvestitvi Banke Slovenije, pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za te pozicije uporabi utež tveganja, dodeljeno okvirnemu likvidnostnemu kreditu, če je okvirni likvidnostni kredit uvrščen pari passu s programom ABCP, tako da se poziciji prekrivata in je program ABCP 100 % krit z okvirnim likvidnostnim kreditom.«.
7. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Ob upoštevanju 16. člena tega sklepa se ocenjenim pozicijam v listinjenju ali relistinjenju dodeli utež tveganja v skladu s tabelo 1.
Tabela 1
+-----------------+-----+------+------+-------------+-----------+
| Stopnja kreditne| 1 |  2 |  3 |  4 (le za |  Ostale |
|  kvalitete  |   |   |   | bonitetne | stopnje |
|         |   |   |   | ocene brez | kreditne |
|         |   |   |   | kratkoročnih| kvalitete |
|         |   |   |   | bonitetnih |      |
|         |   |   |   |  ocen)  |      |
+-----------------+-----+------+------+-------------+-----------+
|  Pozicije v  | 20 | 50 | 100 |   350   |  1250  |
|listinjenju (utež|   |   |   |       |      |
| tveganja v %) |   |   |   |       |      |
+-----------------+-----+------+------+-------------+-----------+
|  Pozicije v  | 40 | 100 | 225 |   650   |  1250  |
| relistinjenju |   |   |   |       |      |
| (utež tveganja v|   |   |   |       |      |
|    %)    |   |   |   |       |      |
+-----------------+-----+------+------+-------------+-----------+
«.
8. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če banka za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za ocenjene pozicije v listinjenju ali relistinjenju uporablja metodo bonitetnih ocen, izpostavljenostim dodeli utež tveganja v skladu s tabelo 2. Ustrezna utež tveganja se pomnoži z 1,06.
Tabela 2
+-------------------------+------------------+------------------+
|  Stopnja kreditne   |  Pozicije v  |  Pozicije v  |
|    kvalitete    |  listinjenju  |  relistinjenju |
|             | (utež tveganja v | (utež tveganja v |
|             |     %)    |     %)    |
+-------------+-----------+------+-----+-----+--------+---------+
|Bonitetne  |Kratkoročne|  A | B | C |  D  |  E  |
|ocene brez  |bonitetne |   |   |   |    |     |
|kratkoročnih |ocene   |   |   |   |    |     |
|bonitetnih  |      |   |   |   |    |     |
|ocen     |      |   |   |   |    |     |
+-------------+-----------+------+-----+-----+--------+---------+
|   1   |   1   |  7 | 12 | 20 |  20  |  30  |
+-------------+-----------+------+-----+-----+--------+---------+
|   2   |      |  8 | 15 | 25 |  25  |  40  |
+-------------+-----------+------+-----+-----+--------+---------+
|   3   |      | 10 | 18 |   |  35  |  50  |
+-------------+-----------+------+-----+   +--------+---------+
|   4   |   2   | 12 | 20 | 35 |  40  |  65  |
+-------------+-----------+------+-----+   +--------+---------+
|   5   |      | 20 | 35 |   |  60  |  100  |
+-------------+-----------+------+-----------+--------+---------+
|   6   |      | 35 |   50  | 100  |  150  |
+-------------+-----------+------+-----------+--------+---------+
|   7   |   3   | 60 |   75  | 150  |  225  |
+-------------+-----------+------------------+--------+---------+
|   8   |      |    100    | 200  |  350  |
+-------------+-----------+------------------+--------+---------+
|   9   |      |    250    | 300  |  500  |
+-------------+-----------+------------------+--------+---------+
|   10   |      |    425    | 500  |  650  |
+-------------+-----------+------------------+--------+---------+
|   11   |      |    650    | 750  |  850  |
+-------------+-----------+-------------------------------------+
|Več kot 11  | Več kot 3 |         1250        |
|in      |  in   |                   |
|neocenjene  |neocenjene |                   |
|pozicije   | pozicije |                   |
+-------------+-----------+-------------------------------------+
«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uteži tveganja iz stolpca C tabele 2 se uporabijo za pozicijo v listinjenju, ki ni pozicija v relistinjenju, in kjer je efektivno število listinjenih izpostavljenosti manjše od šest. Za preostale pozicije v listinjenju, ki niso pozicije v relistinjenju, se uporabijo uteži tveganja iz stolpca B, razen za pozicijo v listinjenju v najbolj nadrejeni tranši, za katero se uporabijo uteži tveganja iz stolpca A. Za pozicije v relistinjenju se uporabijo uteži tveganja iz stolpca E, razen za pozicijo v relistinjenju v najbolj nadrejeni tranši relistinjenja in v kateri nobena od osnovnih izpostavljenosti ni že sama pozicija v relistinjenju. V tem primeru se uporabijo uteži tveganja iz stolpca D. Pri določitvi najbolj nadrejene tranše ni treba upoštevati zneskov, ki so nastali na osnovi obrestnih ali valutnih izvedenih finančnih instrumentov, provizij ali podobnih drugih plačil.«.
V tretjem odstavku se črtata prvi in četrti stavek.
Četrti odstavek se črta.
9. člen
V prvem odstavku 27. člena se točka (a) spremeni, tako da se glasi:
»(a) 20 % za pozicije v relistinjenju in 7 % za vse preostale pozicije v listinjenju; ali«.
V drugem odstavku se šesti pododstavek spremeni tako, da se glasi:
»N je efektivno število izpostavljenosti, izračunano v skladu s tretjim odstavkom 26. člena tega sklepa. V primeru relistinjenja mora banka upoštevati število izpostavljenosti v listinjenju v skupini izpostavljenosti, ne pa tudi števila osnovnih izpostavljenosti v prvotnih skupinah izpostavljenosti, iz katerih izhajajo izpostavljenosti v listinjenju, ki so predmet relistinjenja.«.
10. člen
V petem odstavku 44. člena se spremeni naslov tabele tako, da se glasi: »Tabela 3«.
11. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2011.
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti