Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4306. Odlok o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana, stran 13334.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 11. seji dne 28. novembra 2011 sprejel
O D L O K
o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način zagotavljanja mediacije pri Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), izbiro izvajalca mediacij in uvrščanje mediatorjev na seznam, postopek mediacije ter zaupnost mediacije.
2. člen
Kolikor ni s tem odlokom drugače določeno, se za mediacijo po tem odloku uporabljajo določila zakona, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah.
3. člen
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki označujejo posameznike in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
4. člen
Mediacije se na podlagi tega odloka opravljajo v okviru Mediacijskega centra Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: mediacijski center), katerega delo vodi in organizira izbrani izvajalec mediacij. Uradne ure mediacijskega centra so od ponedeljka do petka najmanj štiri ure dnevno.
Naloge v zvezi z organizacijo mediacij na strani MOL opravlja organ Mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu: mestna uprava), ki je na podlagi odloka, ki ureja organizacijo in delovno področje mestne uprave, pristojen za opravljanje nalog v zvezi z organizacijo mediacij pri MOL (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), če ni s tem odlokom določeno drugače.
II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA MEDIACIJE
5. člen
MOL zagotavlja mediacijo v skladu z določili tega odloka pod naslednjima pogojema:
– da je vsaj ena stranka fizična oseba s stalnim prebivališčem na območju MOL, razen v primerih iz drugega odstavka, in
– da stranke lahko prosto razpolagajo z zahtevkom in se glede njega lahko prosto poravnajo.
Mediacija se pod pogojem iz druge alineje prejšnjega odstavka zagotavlja tudi za spore, kot so spori med:
– občani MOL in MOL,
– občani MOL ali pravnimi osebami kot uporabniki storitev javnih služb in izvajalci javnih služb v MOL,
– občani MOL ali pravnimi osebami in organizacijami, ki jih je ustanovila MOL,
– pravnimi osebami in MOL,
– civilno družbo in MOL,
– zaposlenimi in MOL kot delodajalcem,
– državo in MOL.
6. člen
MOL za izvajanje mediacij po tem odloku zagotavlja prostore in nujno opremo za izvajanje mediacij in za administrativno delo v zvezi z izvajanjem mediacij na podlagi tega odloka, vključno s plačilom stroškov za obratovanje in redno vzdrževanje.
Pristojni organ skrbi za zagotavljanje materialnih pogojev iz prejšnjega odstavka v okviru sredstev, s katerimi upravlja, za zagotavljanje ostalih pogojev iz prejšnjega odstavka skrbijo ostali organi mestne uprave v okviru svojih pristojnosti na podlagi odloka, ki ureja organizacijo in delovno področje mestne uprave.
7. člen
Če se stranki oziroma stranke, če jih je več, (v nadaljnjem besedilu: stranki) niso drugače sporazumele ali če ta odlok ne določa drugače, vsaka stranka v postopku mediacije nosi svoje stroške, stroške mediacije pa nosijo stranke po enakih delih.
Stroški mediatorja obsegajo nagrado in potne stroške mediatorja ter morebitne druge stroške mediacije. Nagrada mediatorja brez DDV znaša: 17 eurov za vsake začete pol ure mediacijskega srečanja in 100 eurov za uspešno končano mediacijo. Šteje se, da je mediacija uspešno končana, če stranki skleneta sporazum o rešitvi spora. Potni stroški mediatorja se obračunajo v višini najcenejšega javnega prevoza.
Nagrada mediatorja se izvajalcu mediacij ne plača v postopkih mediacije med fizičnimi osebami, in sicer v obsegu 30 ur brezplačnih mediacijskih srečanj letno, s tem, da v posameznem postopku mediacije stranke ne plačajo nagrade enega mediatorja za mediacijska srečanja v trajanju do dveh ur. Do največ dveh ur brezplačnih mediacijskih srečanj so upravičene stranke po vrstnem redu sklenitve sporazuma o mediaciji, dokler izvajalec mediacij ne opravi 30 ur brezplačnih mediacijskih srečanj letno.
III. IZBIRA IZVAJALCA MEDIACIJ IN UVRŠČANJE MEDIATORJEV NA SEZNAM MEDIATORJEV
8. člen
Mediatorji po tem odloku so lahko osebe, ki:
– imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– so uspešno opravile najmanj 40-urni program usposabljanja iz mediacije,
– so osebno pisno privolile k izvajanju mediacij in obdelavi osebnih podatkov v skladu z določili tega odloka.
9. člen
Izvajalca mediacij se izbere na podlagi javnega razpisa za dobo petih let.
Izvajalec mediacij mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da po predpisih, po katerih je ustanovljen, lahko opravlja dejavnost izvajanja storitev mediacije,
– da predloži seznam mediatorjev, ki izpolnjujejo pogoje iz 8. člena tega odloka,
– da ponudi brezplačno izvedbo 30 ur mediacijskih srečanj letno v postopkih mediacije med fizičnimi osebami.
Če več prijaviteljev na javni razpis za izbiro izvajalca mediacij izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, ima prednost tisti, ki ima na svojem seznamu največ mediatorjev, ki so opravili vsaj 10 mediacij.
Vloga prijavitelja na javni razpis mora obsegati:
– podatke o prijavitelju (ime, naslov oziroma sedež, dejavnost),
– podatke o mediatorjih na seznamu prijavitelja, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, z naslednjimi podatki:
– osebno ime mediatorja,
– datum in kraj rojstva,
– naslov stalnega ali začasnega bivališča,
– stopnja izobrazbe,
– strokovni oziroma znanstveni naslov,
– podatki o zaposlitvi,
– podatki o usposabljanju iz mediacije,
– vrsta sporov, v katerih izvaja mediacijo,
– podatki o opravljenih mediacijah z dokazili (potrdila oziroma izjave organov in organizacij, pri katerih je oziroma v okviru katerih je sodeloval kot mediator),
– osebna pisna privolitev k izvajanju mediacij in obdelavi osebnih podatkov v skladu z določili tega odloka,
– druge podatke, zahtevane z javnim razpisom oziroma razpisno dokumentacijo.
Javni razpis za izbiro izvajalca mediacij mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. navedbo, da javni razpis objavlja MOL, in navedbo sedeža MOL,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedba pogojev, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za kandidiranje na javnem razpisu, in kriterija, s pomočjo katerega se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izbere izvajalca mediacij,
5. sredstva, ki jih MOL zagotavlja za izvajanje mediacije,
6. določitev obdobja, za katero se izbira izvajalca mediacij,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
8. datum odpiranja vlog za izbiro izvajalca mediacij,
9. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo, in spletni naslov, na katerem je razpisna dokumentacija objavljena.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili prijavitelju izdelati popolno vlogo za izbiro izvajalca mediacij.
V razpisni dokumentaciji je treba navesti pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati oziroma, ki jih mora obsegati vloga, da se šteje kot formalno popolna. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:
1. podatki o predmetu javnega razpisa,
2. sredstva, ki jih MOL zagotavlja za izvajanje mediacije,
3. vzorec pogodbe,
4. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti za dokazilo, da izpolnjuje predpisane pogoje za sodelovanje na javnem razpisu, ter navedba podatkov, ki jih mora obsegati vloga,
5. navedba kriterija, s pomočjo katerega se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izbere izvajalca mediacij,
6. navedba o tem, kdo odloči o izbiri izvajalca mediacij in kdo o pritožbi.
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje direktor mestne uprave. V primeru nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od dneva odpiranja vlog prijavitelje pozove, da vlogo v roku petih dni dopolnijo. Direktor mestne uprave na predlog komisije izda odločbo o izbiri izvajalca mediacij za dobo petih let. O pritožbi odloči župan.
10. člen
Izbrani izvajalec mediacij z MOL sklene pogodbo o zagotavljanju storitev mediacije največ za dobo petih let.
11. člen
Izvajalcu mediacij preneha pravica izvajanja mediacij na podlagi tega odloka, če pristojni organ ugotovi, da je ob prijavi na javni razpis predložil neresnične podatke, da ne izpolnjuje več vseh pogojev za izvajanje mediacij ali da je na seznam mediatorjev uvrstil osebo, ki ne izpolnjuje pogojev iz tega odloka.
12. člen
Seznam mediatorjev izvajalca mediacij, ki izpolnjujejo pogoje iz 8. člena tega odloka, pristojni organ objavi na spletni strani MOL z naslednjimi podatki:
– osebno ime mediatorja,
– strokovni oziroma znanstveni naslov,
– pravniški državni izpit, če ga ima,
– vrsta sporov, v katerih izvaja mediacijo.
13. člen
Izvajalec mediacij je dolžan v roku osmih dni sporočiti pristojnemu organu vsak izbris mediatorja s seznama mediatorjev in vsak vpis novega mediatorja, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega odloka. Pristojni organ v roku petih dni posodobi seznam mediatorjev, objavljen na spletni strani MOL.
Izvajalec mediacij izbriše mediatorja iz seznama, če:
– sam tako zahteva,
– ravna v nasprotju z veljavnimi predpisi ali v nasprotju z načeli mediatorske etike,
– neredno ali nevestno opravlja svoje delo v postopkih mediacije.
IV. POSTOPEK MEDIACIJE
14. člen
Predlog za začetek mediacije vloži na mediacijski center stranka iz 5. člena tega odloka sama ali skupaj s stranko, s katero je v sporu. Predlog za začetek mediacije lahko vloži tudi župan, četudi MOL ni stranka v postopku mediacije.
Predlog za začetek mediacije vsebuje:
– podatke o strankah v sporu, ki omogočajo vzpostavitev stika z njima, kot so njuni imeni, poštna naslova, naslova elektronske pošte, številke telefona in telefaksa, ter imena oseb, ki ju zastopajo in predstavljajo, ali morebitnih pooblaščencev strank,
– kratek opis spornega primera.
Izvajalec mediacij pošlje predlog za začetek mediacije drugi stranki, razen če sta predlog vložili stranki v sporu skupno ali če predlog ne vsebuje podatkov, ki omogočajo vzpostavitev stika z drugo stranko. V tem primeru pozove stranko, ki je vložila predlog, naj ga ustrezno dopolni.
15. člen
Če se druga stranka strinja z mediacijo, izvajalec mediacij določi mediatorja s seznama mediatorjev, razen če ga stranki sami sporazumno izbereta. V postopku mediacije praviloma sodeluje en mediator, stranki pa se lahko sporazumeta, da jih sodeluje več.
Izvajalec mediacij določi mediatorja:
– praviloma po vrstnem redu iz seznama mediatorjev,
– izjemoma mimo vrstnega reda iz seznama mediatorjev glede na vsebino primera.
16. člen
Mediator ne sme začeti mediacije ali že začete mediacije nadaljevati, dokler strankama ne razkrije vseh okoliščin, ki bi lahko vplivale na njegovo neodvisnost in nepristranskost oziroma bi lahko ustvarile vtis, da ni popolnoma nevtralen. Ta dolžnost ga veže ves čas postopka.
V primerih mediacije v sporih iz drugega odstavka 5. člena tega odloka mediator pred sklenitvijo sporazuma o mediaciji seznani stranke z načinom zagotavljanja sredstev s strani MOL iz 6. člena tega odloka in načinom plačila stroškov iz 7. člena tega odloka. Na podlagi te seznanitve se stranke odločijo, ali sklenejo sporazum o mediaciji.
17. člen
Stranki in mediator sklenejo sporazum o mediaciji ter podpišejo izjavo o zaupnosti. Izjavo o zaupnosti podpišejo tudi vsi morebitni drugi udeleženci postopka.
S podpisom sporazuma o mediaciji se stranki zavežeta, da od dneva podpisa sporazuma o mediaciji in v času trajanja mediacijskega postopka ne bosta začeli postopka pred sodiščem, arbitražo ali drugim organom, razen če ocenita, da morata sprožiti tak postopek zaradi varstva svojih pravic, o čemer seznanita mediatorja.
S podpisom izjave o zaupnosti se stranki zavežeta, da ne bosta predlagali mediatorja kot pričo v sodnem postopku, postopku arbitraže ali v postopku pred drugim organom.
18. člen
Mediator je dolžan paziti, da je stranka v postopku mediacije poslovno sposobna oseba, ki lahko sama opravlja procesna dejanja.
Stranko v postopku mediacije, ki nima poslovne sposobnosti, zastopa zakoniti zastopnik.
Mladoletnik, ki ni pridobil popolne poslovne sposobnosti, je procesno sposoben v mejah, v katerih mu je priznana poslovna sposobnost, ali pa ga zastopa oseba v skladu z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.
19. člen
Stranki v postopku mediacije smeta opravljati procesna dejanja osebno oziroma po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu, ki predloži pooblastilo za zastopanje v postopku mediacije.
20. člen
Če se stranki ne sporazumeta o poteku mediacije, vodi mediator postopek tako, kot šteje za primerno, upoštevaje vse okoliščine primera, morebitne želje strank in potrebo po hitri in trajni rešitvi spora.
Mediator lahko po posvetu s strankama določi rok, v katerem mora vsaka stranka njemu in drugi stranki predložiti poročilo, v katerem na kratko opiše primer, svoje zahteve in razloge zanje ter trenutno stanje primera. Skupaj s poročilom stranka posreduje podatke in gradivo, za katere oceni, da so potrebni za namene mediacije in zlasti za opredelitev spornih vprašanj.
Mediator lahko kadarkoli v postopku mediacije predlaga, da stranka predloži dodatne podatke in gradivo, za katere oceni, da bi lahko koristili mediaciji.
Mediator določi kraj in čas posameznega sestanka s strankama, pri čemer se lahko ločeno srečuje in vzdržuje stike tudi s posamezno stranko. Stranki imata lahko na sestankih z mediatorjem svoje pooblaščence ali svetovalce.
21. člen
Mediator lahko kadar koli strankama predlaga rešitev primera na način, ki ga oceni za ustreznega.
Ko mediator ugotovi, da sta stranki postopka z medsebojnim popuščanjem pripravljeni končati spor oziroma odpraviti negotovost in določiti svoje pravice in obveznosti, lahko pripravi osnutek sporazuma o rešitvi spora.
22. člen
Mediacija se konča:
– če je sklenjen sporazum o rešitvi spora, z dnem sklenitve tega sporazuma,
– če stranki ne skleneta sporazuma o mediaciji v roku 45 dni od prejema predloga za začetek postopka,
– če mediator po posvetovanju s strankama izjavi, da nadaljevanje postopka ni smiselno, z dnem te izjave,
– če stranki pisno izjavita mediatorju, da je postopek končan, z dnem te izjave,
– če ena stranka pisno izjavi drugi stranki in mediatorju, da je postopek končan, z dnem te izjave. Če v postopku sodeluje več strank, ki so pripravljene mediacijo med seboj nadaljevati, se mediacija konča samo za stranko, ki je podala izjavo.
Mediacija se konča tudi, če stranki ne skleneta sporazuma o rešitvi spora v roku 90 dni od dneva sklenitve sporazuma o mediaciji, razen če se sporazumeta o podaljšanju tega roka. V primeru podaljšanja roka za sklenitev sporazuma o rešitvi spora, se medacija konča po preteku tega roka.
V primeru, da je za dosego sporazuma potrebno rešiti predhodno vprašanje, se lahko za ta čas postopek mediacije prekine.
23. člen
Ko se mediacija konča, pošlje mediator izvajalcu mediacij pisno obvestilo, v katerem navede datum konca mediacije in vrsto izida mediacije, ter ostalo dokumentacijo v posamezni zadevi.
24. člen
Izvajalec mediacij hrani predlog za začetek mediacije, sporazum o rešitvi spora, obvestilo o vrsti izida mediacije ter morebitno drugo dokumentacijo. Vsi dokumenti so zaupni in se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
25. člen
Izvajalec mediacij vodi evidence o:
– številu opravljenih mediacij, posebej o številu brezplačnih mediacij, ter o številu in trajanju posameznih srečanj,
– vrstah spora,
– številu mediacij z enim mediatorjem, o številu mediacij z več mediatorji,
– načinu končanja mediacij,
– zadovoljstvu strank z izvedenim postopkom mediacije na podlagi anketiranja strank ob koncu mediacije.
Izvajalec mediacij posreduje pristojnemu organu polletna in letna poročila o izvajanju mediacij na podlagi tega odloka, pri čemer podatki v poročilih ne smejo razkriti identitete strank ali posebnih okoliščin primera. Na zahtevo pristojnega organa je izvajalec mediacij dolžan posredovati poročilo tudi za krajše obdobje.
V. ZAUPNOST MEDIACIJE
26. člen
Mediator, stranki, njuni zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci in svetovalci, izvedenci ter druge osebe, navzoče na sestankih strank z mediatorjem morajo spoštovati zaupno naravo mediacije in ne smejo uporabiti ali razkriti tretjemu nobenega podatka, ki izvira iz mediacije ali je bil pridobljen med njo, razen če sta se stranki sporazumeli drugače ali če njihovo razkritje zahteva zakon ali če je to potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev sporazuma o rešitvi spora.
Mediator ne sme razkriti drugi stranki podatkov, gradiv ali drugih informacij brez izrecnega dovoljenja stranke, ki mu je podatke, gradivo ali druge informacije dala.
Izvajalec mediacij ne sme brez pisnega dovoljenja strank nikomur razkriti obstoja ali izida mediacije.
Podatki, ki izvirajo iz sporazuma o rešitvi spora, v katerem je stranka MOL, so javni, če se nanašajo na porabo sredstev MOL in če zakon za posamezen podatek ne določa drugače.
VI. KONČNA DOLOČBA
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2010-5
Ljubljana, dne 28. novembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
 
po pooblastilu
Podžupan
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost