Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Ob-5682/11 , Stran 2847
Ob-5682/11
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe CPG, d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, uprava sklicuje
16. sejo skupščine
delniške družbe CPG, d.d.,
ki bo v torek, 10. 1. 2012 ob 9. uri, v Novi Gorici na Industrijski cesti 2 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Za predsednico skupščine se izvoli Veronika Lemut, za preštevalko glasov Nives Simčič. Seji bo prisostvovala vabljena notarka. 2. Razrešitev članov nadzornega sveta družbe in imenovanje novih. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina z dnem 10. 1. 2012 odpokliče dosedanja člana nadzornega sveta: mag. Dušana Črnigoja in Zvonka Likarja. Skupščina imenuje v nadzorni svet družbe za obdobje štirih let predstavnika delničarjev: Marjano Novak in mag. Gašperja Marca. Novoizvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem 10. 1. 2012. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice: pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 6. 1. 2012. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred predvidenim pričetkom skupščine, da prijavijo svojo navzočnost pri v predlogu predvideni preštevalki glasov. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Gradivo s predlogi sklepov delničarjem z navedbo organa, ki jih je predlagal ter obrazložitve posameznih točk dnevnega reda, so brezplačno dostopni na poslovnem naslovu družbe Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, vsak delovni dan družbe med 9. in 12. uro, ves čas od objave tega sklica dalje in na uradni spletni strani družbe, www.cpg.si. Pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
CPG, d.d. Uprava – direktor Kristjan Mugerli, dipl. inž. grad.

AAA Zlata odličnost