Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 7300006402-1 Ob-5670/11 , Stran 2837
Št. 7300006402-1 Ob-5670/11
Na podlagi sklepa Nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o., sprejetega na 10. seji dne 28. 11. 2011 ter v skladu s tretjim odstavkom 26. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o., Nadzorni svet Pošte Slovenije d.o.o. objavlja delovno mesto: član poslovodstva Pošte Slovenije d.o.o. 1. Področje dela: trženje in razvoj storitev. 2. Kraj opravljanja dela: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor. 3. Člana poslovodstva imenuje nadzorni svet družbe za mandatno dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, to je za čas mandatne dobe, za polni delovni čas. 4. Pogoji za opravljanje dela člana poslovodstva: – imeti mora izobrazbo ustrezne smeri, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – pripraviti mora program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti, – imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja in nadzora velike gospodarske družbe ali druge primerljive izkušnje, – aktivno mora znati vsaj en svetovni jezik, – imeti mora strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD1-UPB3 in 33/11): – da ni član drugega organa vodenja ali nadzora družbe Pošta Slovenije d.o.o., – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine; prepoved velja pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora; – da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in prepoved traja, – ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti; prepoved traja še dve leti po pravnomočnosti sodbe. 5. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti k prijavi za objavljeno delovno mesto: – fotokopija dokazila o pridobljeni izobrazbi (diplome), – dokazila o pridobljenih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja ali nadzora velike gospodarske družbe, ali o drugih primerljivih izkušnjah, – dokazilo o aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika, – potrdilo o nekaznovanju, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, poleg teh dokazil morajo kandidati predložiti še: – kratek življenjepis, – program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti in – soglasje kandidata, da za namen razpisa dovoljuje, da Pošta Slovenije d.o.o. pridobi podatke iz uradnih evidenc oziroma dokazila iz prvih treh alinej te točke razpisa. Potrdili iz četrte in pete alineje te točke ne smeta biti starejši od dneva te objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 6. Kandidate vabimo, da pisne prijave na to objavo s priloženimi dokazili iz prejšnje točke, kratkim življenjepisom, programom dela in soglasjem pošljejo v roku 14 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije v zaprti ovojnici na naslov: Pošta Slovenije d.o.o., Nadzorni svet, 2500 Maribor, z obvezno navedbo: »Ne odpiraj – prijava za objavljeno delovno mesto.« 7. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje te objave. Prepozne prijave se ne bodo obravnavale. 8. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. Dodatne informacije kandidati lahko dobijo na tel. 02/449-25-22, Jasna Grmovšek.
Nadzorni svet Pošte Slovenije d.o.o.

AAA Zlata odličnost