Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Ob-5669/11 , Stran 2837
Ob-5669/11
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe: Uradni list RS, št. 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in skladno s 6. in 7. členom Sklepa o ustanovitvi Državnega izpitnega centra št. 620-01/93-4/1-8 z dne 3. junij 1993, št. 620-01/93-4/3-8 z dne 10. oktober 1996, št. 620-02/99-1 z dne 4. november 1999 in št. 620-02/2001-1 z dne 19. aprila 2001) Svet Državnega izpitnega centra, Ob železnici 16, Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto direktorja Državnega izpitnega centra. 1. Za direktorja Državnega izpitnega centra lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima univerzitetno izobrazbo, – ima najmanj deset let delovnih izkušenj, – izkazuje sposobnosti za vodenje centra, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 2. Prijavi mora kandidat priložiti: – dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe; – življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega izhajajo tudi vodstvene izkušnje (življenjepis se pripravi v Europass obliki); – svojo zamisel razvoja in delovanja centra v mandatnem obdobju, na največ 20 tipkanih straneh formata A4 s povzetkom na eni strani; – izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence. 3. Kandidat lahko prijavi priloži tudi druga dokazila, ki dodatno utemeljujejo njegovo kandidaturo (npr. znanje tujega jezika). 4. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, z navedbo na ovojnici: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja.« Vloga se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti. 5. Prepozne in formalno nepopolne prijave se zavržejo in ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 6. Svet bo s soglasjem ustanovitelja imenoval direktorja za dobo štirih let. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana. 7. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od objave razpisa. 8. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Državnega izpitnega centra

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina