Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4288. Odlok o prevozih v cestnem prometu, stran 13309.

Na podlagi 36., 39. in 57.a člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 26/05, ZPCP-1-UPB3, 31/06, 5/07, 123/08, 28/10 in 49/11), 17. člena Zakona o prekrških (UPB4 – Uradni list RS, št. 3/07 in Uradni list RS, št. 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15, 10/11 Odl. US: Up-319/10-14, U-I-63/10-7, 26/11 Odl. US: Up-456/10-22, U-I-89/10-16, 43/11 Odl. US: U-I-166/10-8), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrPC, Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 76/09 – UPB) je Občinski svet Občine Bled na 6. redni seji dne 29. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o prevozih v cestnem prometu
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in potnic (v nadaljnjem besedilu: potnik) v cestnem prometu v Občini Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) ter organe, pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Določbe tega odloka ne veljajo za:
– prevoz oseb za lastne potrebe z vozili, ki imajo poleg voznikovega največ osem sedežev;
– prevoz za osebne potrebe.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi v Zakonu o prevozih v cestnem prometu (v nadeljnem besedilu: ZPrCP) in Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: ZPCP).
2. člen
(pravica za opravljanje dejavnosti)
(1) Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu se pridobi z licenco.
(2) Licenca se pridobi za izvajanje naslednjih prevozov v notranjem cestnem prometu:
– prevoz blaga,
– prevoz potnikov,
– avtotaksi prevoze.
(3) Pravica za izvajanje posebnih oblik prevozov v občini se pridobi pod pogoji iz tega odloka.
3. člen
(pristojni organ)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne in določene upravne naloge s področja cestnih prevozov potnikov v cestnem prometu ter izvajanja gospodarskih javnih služb, določenih v tem odloku, izvaja strokovna služba občinske uprave pristojna za gospodarske dejavnosti.
(2) Občina opravlja zlasti naslednje naloge:
– izdaja in odvzem dovoljenj ter izvajanje drugih upravnih nalog organov občine;
– vodenje evidenc in registrov iz tega odloka;
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja prevozov v cestnem prometu;
– nadzor nad porabo sredstev, ki jih občina zagotavlja za izvajanje gospodarskih javnih služb;
– spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev ter razvojne naloge s področja cestnih prevozov, zlasti razvijanje javnega linijskega prometa in načrtovanje ter pospeševanje gospodarskih javnih služb;
– priprava strokovnih podlag za določitev standardov minimalne dostopnosti do javnega linijskega prometa;
– priprava in izvedba javnih razpisov potreb po prevozih potnikov;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja ali koncesionarke (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) ter priprava koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb;
– druge naloge, določene s tem odlokom ali drugimi predpisi.
4. člen
(vrste prevoza potnikov)
Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se opravlja kot:
– javni linijski prevoz,
– posebni linijski prevoz,
– občasni prevoz,
– stalni izvenlinijski prevoz,
– avtotaksi prevoz,
– posebna oblika prevoza.
5. člen
(javni linijski prevoz)
(1) Javni linijski prevoz je prevoz potnikov v cestnem prometu med avtobusnimi postajami in avtobusnimi postajališči na določeni liniji, po vnaprej določenem voznem redu, splošnih prevoznih pogojih in ceniku. Opravlja se lahko kot potniški, hitri ali direktni linijski prevoz.
(2) Država zagotavlja javni linijski prevoz potnikov, razen javnega linijskega prevoza v mestnem prometu, kot javno dobrino z gospodarsko javno službo in na podlagi javnega razpisa podeli koncesije najugodnejšim ponudnikom prevozov.
(3) Če se opravljanje prevozov potnikov na določeni liniji v pogojih gospodarske javne službe uvede na predlog občine in je izvajanje linije pretežno v interesu te občine, jo je občina dolžna sofinancirati.
6. člen
(linijski prevozi v mestnem prometu)
(1) Organizacijo in način izvajanja linijskih prevozov v mestnem prometu lahko občina določi kot gospodarsko javno službo.
(2) Javni linijski prevoz se opravlja znotraj naselja, le izjemoma in v manjšem obsegu pa lahko tudi s sosednjimi naselji, če je to potrebno zaradi dnevne migracije ljudi v večje mesto, če ne posega v izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov in če občina za to pridobi dovoljenje direkcije.
(3) Pri urejanju linijskih prevozov v mestnem prometu in določanju gospodarske javne službe občina upošteva zlasti:
– obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega območja,
– soodvisnost medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in mestnega linijskega prevoza,
– povezanost javnega mestnega cestnega prometa z drugimi vrstami prometa,
– zagotovitev dostopa in prostora za invalidske vozičke na avtobusih mestnega prometa.
(4) Sredstva za opravljanje javnega prevoza potnikov v mestnem prometu se zagotavljajo s prodajo prevoznih storitev in iz proračuna občine.
(5) Izvajalec linijskih prevozov v mestnem prometu lahko na določenih linijah in v določenih obdobjih zaradi manjšega števila potnikov opravi prevoze z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev, lahko tudi v pogodbenem razmerju z avtotaksi prevozniki.
(6) Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za obdobje dveh let.
7. člen
(posebni linijski prevoz)
(1) Posebni linijski prevoz je prevoz samo določene vrste potnikov in izključuje druge potnike. S posebnim linijskim prevozom se opravlja prevoz delavcev na delo in domov, prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in študentov med domom in izobraževalno ustanovo ter prevoz vojakov in vojakinj ter njihovih družin med domom in vojašnico.
(2) Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja praviloma z avtobusi na podlagi sklenjene pisne pogodbe med naročnikom prevoza in prevoznikom, pogodba pa ne sme biti sklenjena s starši, skrbniki ali dijaki, ki se prevažajo. Seznam potnikov je obvezen sestavni del pogodbe. Med opravljanjem posebnega linijskega prevoza morata biti v vozilu pogodba in seznam potnikov, pri čemer sta lahko pogodba in seznam potnikov shranjena na elektronskem spominskem mediju. Prevoz potnikov, ki niso vpisani v seznam, je v posebnem linijskem prevozu prepovedan.
(3) Prevoznik mora v osmih dneh od sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka o sklenitvi pogodbe obvestiti direkcijo, ki vodi register posebnih linijskih prevozov, ki je javen.
(4) Izjemoma se kot posebni linijski prevoz lahko opravlja tudi prevoz drugih vrst potnikov, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, v kraje in iz krajev, kjer ni javnega linijskega prevoza potnikov.
(5) Za opravljanje prevozov iz prejšnjega odstavka in za prevoz dijakov v šolo in iz nje mora prevoznik pridobiti dovoljenje organa ministrstva za promet pristojnega za javni potniški promet (v nadaljnjem besedilu: organ JPP). Pri izdaji dovoljenja mora organ JPP upoštevati naslednja merila:
– časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza;
– posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza;
– vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij prevoznika, ki izvaja javni linijski prevoz na tem območju.
(6) Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za obdobje dveh let.
8. člen
(občasni prevozi potnikov)
Občasni prevoz potnikov v cestnem prometu je prevoz, pri katerem se skupina vnaprej določenih potnikov prevaža pod pogoji, ki so dogovorjeni s pogodbo med prevoznikom in naročnikom prevoza. Občasni prevoz ne sme vsebovati ponavljajočih se elementov linijskega in ne posebnega linijskega prevoza, kot so relacija, čas odhoda in prihoda ter mesto vstopanja in izstopanja potnikov. Prevozi so namenjeni potrebam po enkratnih prevozih in nimajo funkcije prevoza dnevne migracije potnikov.
9. člen
(stalni izvenlinijski prevoz – shuttle prevoz)
(1) Prevoze potnikov med hoteli, moteli in nastanitvenimi objekti ter letališči, pristanišči, železniškimi in avtobusnimi postajami lahko izvaja prevoznik, ki ima licenco ali licenco Skupnosti za prevoz oseb. Prevozi se lahko izvajajo le z osebnimi vozili.
(2) Prevoze v skladu s tem členom lahko prevoznik izvaja samo z dovoljenjem občine in po pogojih, ki jih določi občina, na območju katere potniki vstopajo ali izstopajo.
(3) Prevozi se lahko izvajajo z osebnimi vozili, ki morajo imeti na vidnem mestu oznako vrste prevoza in relacije, na kateri se prevoz opravlja.
(4) Občina potrdi cenik za opravljanje teh prevozov na določeni relaciji. Izvajalec teh prevozov mora na vidnem mestu v vozilu imeti cenik. Cenik potrdi župan s sklepom.
10. člen
(avtotaksi prevoz)
(1) Avtotaksi prevozi se opravljajo na podlagi dovoljenja, ki ga izda občina ali več občin skupaj. Avtotaksi prevoznik ne sme prevzemati potnikov v občini, v kateri nima veljavnega dovoljenja, lahko pa jih vanjo prepelje.
(2) Občina ne sme omejevati števila izdanih dovoljenj za avtotaksi prevoze, jih vezati na pogoj, da avtotaksi prevoznik ne opravlja teh prevozov v drugi občini ali na pogoj sedeža oziroma stalnega prebivališča v občini ali na katere koli druge diskriminacijske oziroma omejevalne pogoje.
(3) Občina lahko predpiše standarde kakovosti izvajanja storitev avtotaksi prevozov, pri čemer ne sme določati takih standardov glede videza in opreme vozila, ki bi onemogočali, da avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje tudi v drugi občini.
(4) Občina za vožnjo, ki se začne in konča na njenem območju, s sklepom predpiše najvišjo tarifo izvajanja avtotaksi prevozov.
11. člen
(pridobitev dovoljenja za stalni izvenlinijski in avtotaksi prevoz)
(1) Dovoljenje izda pristojni organ občine podjetju, ki izpolnjuje naslednja pogoja:
– ima veljavno licenco za avtotaksi prevoze,
– ima zaposlene voznike, ki poznajo območje občine.
(2) Občina lahko določi postajališča in skladno z zakonom način njihove uporabe. Standarde kakovosti in uporabo postajališč določi župan s sklepom. Letno nadomestilo za uporabo javnih površin se plačuje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja, in sicer:
– za prvo vozilo prevoznika v višini 300,00 evrov,
– za vsako nadaljnje vozilo prevoznika v višini 200,00 evrov.
(3) Dovoljenje je veljavno za obdobje enega koledarskega leta oziroma največ do izteka licence. Že plačano nadomestilo se kot pravica lahko prenese na drugo vozilo pri istem imetniku dovoljenja.
(4) Ob izdaji dovoljenja se posameznemu prevozniku izda potrdilo za posamezno vozilo, s katerim se izkazuje veljavnost dovoljenja. Prevoznik mora imeti ves čas opravljanja prevozov potrdilo na vidnem mestu v vozilu, za katerega je bilo potrdilo izdano.
(5) Ob izdaji dovoljenja se posameznemu prevozniku izda tudi potrdilo za posameznega voznika, ki lahko opravlja dejavnost prevozov, ki se poimensko nanaša na voznika. V času opravljanja dejavnosti mora imeti voznik ves čas pri sebi predmetno potrdilo, ki ga mora na zahtevo občinskega inšpektorja ali občinskega redarja izročiti v pogled.
(6) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne izroči v pogled občinskemu inšpektorju ali občinskemu redarju potrdila o dovoljenem opravljanju dejavnosti prevozov, oziroma vozi taxi brez potrdila. Če se potrdilo glasi na drugo osebo, občinski inšpektor ali občinski redar odvzame neupravičeno uporabljeno potrdilo za opravljanje prevozov in ga pošlje Občini Bled. O odvzemu pooblaščena uradna oseba izda potrdilo.
(7) Z globo 1.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 160 eurov.
12. člen
(preklic dovoljenja)
(1) Izdano dovoljenje se prekliče če je bil prevoznik oziroma njegov voznik motornega vozila kot storilec v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za kršitve tega odloka.
(2) Zoper odločitev o preklicu je v 15 dneh dovoljena pritožba pri županu. Pritožba ne zadrži izvršitve.
(3) Prevoznik mora v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o preklicu dovoljenja, pristojnemu organu občine vrniti dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov in potrdila za vozila in za voznike.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki neupravičeno uporablja preklicano potrdilo za vozilo oziroma voznike iz prvega odstavka tega člena. Občinski redar ali občinski inšpektor odvzame neupravičeno uporabljeno potrdilo za vozilo in voznika in jo pošlje Občini Bled, ki ga je izdala. O odvzemu pooblaščena uradna oseba izda potrdilo.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 450 eurov.
13. člen
(posebni obliki prevozov)
(1) V občini se izvajata dve posebni obliki prevozov, ki ju določi občina:
– prevoz potnikov z vlečnim vozilom, ki vleče dve ali več priklopnih vozil za prevoz potnikov – cestni turistični vlak,
– prevoz potnikov s kočijo, ki jo vleče konj.
(2) Posebna oblika prevozov s cestnim turističnim vlakom in kočijami se uredi zato, da se čimbolj razbremeni motorni promet ob jezeru in parkiranje v območjih bližje jezeru in popestri dodatna turistična ponudba.
(3) Vozniki, ki izvajajo posebne oblike prevozov morajo poznati območje občine.
(4) Začetno in končno postajališče za kočije je pri festivalni dvorani.
(5) Začetno in končno postajališče za cestnoturistični vlak je pri Športni dvorani. Trasa vožnje cestnoturističnega vlaka poteka od Športne dvorane do hotela Krim, nadaljuje po Ljubljanski cesti in Cesti svobode na Mlino, mimo križišča Ceste Svobode in Kidričeve ceste (Pristava), v Veliko Zako (Camp), po Kolodvorski cesti do železniške postaje, po Župančičevi cesti do regatnega centra, naprej po Veslaški promenadi, pod gradom do vile Prešern (za Grajskim kopališčem), prečka Cesto svobode in mimo Festivalne dvorane ter postajališča fijakarjev do Športne dvorane.
(6) Postajališča cestnoturističnega vlaka so: Panorama, Mlino, Pristava, Velika Zaka, želežniška postaja, regatni center, pri Riklijevi Vili. Voznik kočije lahko ustavlja tudi med začetnim in končnim postajališčem v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa.
(7) Vozni red in cenik cestnoturističnega vlaka mora prevoznik predložiti v potrditev Občini Bled do konca meseca februarja za tekoče leto in ga nato objaviti na vseh postajah cestnoturističnega vlaka.
(8) V času večjih prireditev oziroma povečanega števila obiskovalcev ob koncu tedna ali za praznike, se lahko organizira prevoz s cestnoturističnim vlakom tudi iz drugih parkirišč, pri čemer se mora po najkrajši trasi priključiti trasi navedeni v predhodnem odstavku. Prevoz po tem odstavku se lahko organizira le ob predhodnem soglasju Občine Bled.
(9) Pod pogoji, ki veljajo za kočije, se lahko uporabljajo tudi vprežne sani.
14. člen
(pridobitev pravice za izvajanje prevozov s cestnim turističnim vlakom)
(1) Pravica za izvajanje posebne oblike prevozov s cestnim turističnim vlakom se podeli na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za obdobje 10 let. V enem razpisanem obdobju se lahko podeli samo ena takšna pravica.
(2) Minimalna letna koncesijska dajatev za izvajanje pravice iz prejšnjega odstavka skupaj z letnim nadomestilom za uporabo javnih površin znaša 7.500,00 evrov.
(3) Koncesionar mora k pogodbi o izvajanju prevozov predložiti dokazilo o registriranem ustrezno zavarovanem vozilu.
15. člen
(pridobitev pravice za izvajanje prevozov s kočijo)
(1) Pravica za izvajanje posebne oblike prevozov s kočijo se podeli na podlagi predhodno sklenjenih pogodb o ustanovitvi pravice rabe dela parkirišča pri Festivalni dvorani kot postajališča za obdobje 20 let. V enem razpisanem obdobju se lahko podeli največ osem takšnih pravic. Pri podelitvi teh pravic se smiselno uporablja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Minimalen skupen znesek rabnin določenih s pogodbami iz prejšnjega odstavka skupaj z letnim nadomestilom za uporabo javnih površin in na podlagi uradne cenitve znaša ob uveljavitvi tega odloka 2.520,00 evrov.
(3) Rabnina se v enakovrednih zneskih razdeli med imetnike pravice rabe, vendar ne manj kot 315,00 eurov letno za posameznega imetnika rabe.
(4) Prevoznik mora pred podelitvijo pravice občini predložiti potrdilo o ustrezno zavarovani kočiji, ki jo mora v 30 dneh od sklenitve zavarovanja za tekoče leto posredovati občini.
16. člen
(obleka voznika cestnoturističnega vlaka in kočije)
(1) Obleka voznika kočije obsega: dolge črne hlače, bela srajca, črn telovnik z vezenimi gorenjskimi nageljni in črn klobuk. Garderobo vozniki kočij dopolnijo z enotnimi jopicami, vetrovkami ali bundami.
(2) Kroj in tip garderobe oblačil se določi na občnih zborih društva blejskih fijakarjev.
(3) Obleka voznika cestno turističnega vlaka se predpiše v aktu o podelitvi koncesije za prevoze s cestnoturističnim vlakom.
(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek voznik kočije in cestno turističnega vlaka, ki ni oblečen v skladu z določbo prvega ali tretjega odstavka tega člena.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali tretjega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.
17. člen
(čiščenje konjskih odpadkov)
(1) Konjske odpadke – iztrebke počisti voznik kočije.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik kočije, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.
18. člen
(izdaja, namestitev, zamenjava in odvzem evidenčne oznake, kočije in oprema kočije)
(1) Evidenčno oznako kočije izda Občina Bled prevozniku, s katerim je sklenila pogodbo za opravljanje posamezne oblike prevozov potnikov.
(2) Obrazec, obliko in način izdaje predpiše župan s pravilnikom.
(3) Evidenčna oznaka mora biti na kočiji nameščena na zadnjem delu tako, da tvori pravi kot z vodoravno osjo ceste, vertikalno pa tako, da ni upognjena ali kako drugače poškodovana. Pritrjena mora biti tako, da je dobro vidna in čitljiva, da ni zakrita, dodatno prevlečena ali prekrita s kakršnokoli snovjo.
(4) Vsebino, barve, mere ali oblike evidenčne oznake na kočiji ni dovoljeno spreminjati. Evidenčne oznake ni dovoljeno prenesti na drugo osebo. Kočija, ki je v prometu s spremenjeno vsebino, barvo, mero ali obliko evidenčne oznake od predpisane, ni označeno s predpisano evidenčno oznako.
(5) Evidenčno oznako mora lastnik kočije zamenjati za novo:
1. kadar postane zaradi obrabljenosti neuporabna.
(6) Namesto pogrešane evidenčne oznake ali evidenčne oznake, ki jo je uničila Občina Bled, se ne sme izdati nove evidenčne oznake z enakim delom označb.
(7) Odvzem evidenčnih oznak se izvrši v roku 30 dni:
1. za kočijo, ki nima veljavnega potrdila o zavarovanju kočije;
2. za kočijo, ki nima izdane veljavne pogodbe iz 25. člena.
(8) Lastnik kočije mora v 15 dneh Občini Bled sporočiti vsako spremembo o lastništvu kočije in stalnem bivališču.
(9) Kočije morajo biti enotne in ne smejo odstopati od sedanje oblike tradicionalne enovprege blejske kočije. Imeti morajo opremo za čiščenje konjskih odpadkov. Konj mora biti podkovan in na njem ne sme biti ostankov konjskih odpadkov in stelje.
(10) Občina Bled lahko izda tudi začasno evidenčno oznako, vendar ne več kot za tri dni in ne več kot tri evidenčne oznake. Izda jih pod istimi pogoji, kot jih določa 18. člen tega odloka. Izda jih v naslednjih primerih:
– če je najavljen povečan obisk gostov;
– če se organizira večje prireditve ali protokolarna zadeva.
(11) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek voznik kočije, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega, četrtega, petega, devetega, ali desetega odstavka tega člena.
(12) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju, z določbo tretjega, četrtega, petega, osmega, devetega ali desetega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.
19. člen
(dokazilo o poznavanju območja)
(1) Poznavanje območja Občine Bled, se izkazuje s potrdilom o udeležbi na seminarju oziroma opravljenem izpitu, ki ga v dogovoru z občino izvaja Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma oziroma druga pooblaščena institucija.
(2) Seminar oziroma izpit o poznavanju območja Občine Bled se izvede skladno s programom, ki ga sprejme župan.
(3) Kdor ima opravljen izpit za lokalnega turističnega vodnika, mu seminarja oziroma izpita o poznavanju območja Občine Bled ni potrebno opraviti.
20. člen
(pooblastila in ukrepi občinskega redarstva in občinskega inšpektorja)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo prometni inšpektor in občinski inšpektorat ter redarstvo.
21. člen
Vsi navedeni zneski v tem odloku, razen pri kazenskih določbah, se enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
22. člen
Predpise na podlagi Odloka o prevozih v cestnem prometu, ki določneje urejajo posamezno področje, župan sprejme do 31. 5. 2012.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
1. Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine Bled, (Uradni list RS, št. 25/09);
2. V Odloku o varnosti v cestnem prometu v naseljih (Uradni list RS, št. 92/05, 121/05, 51/06 in 111/07), in sicer:
– 1. člen – drugi odstavek;
– 2. člen;
– 22. do 29. člen;
– 30. člen – tretji odstavek.
24. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2012.
Št. 039-16/2011
Bled, dne 29. novembra 2011
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost