Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4264. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic, stran 13279.

Na podlagi 2. točke 129. člena in 194. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 85/10 in 97/10) se v 2. členu besedilo »Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15)« nadomesti z besedilom »Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 120).«.
2. člen
V šestem odstavku 16. člena se točka (d) spremeni tako, da se glasi:
»(d) banka izdajateljica hibridnega instrumenta lahko kadarkoli konvertira hibridne instrumente v navadne delnice iz 10. člena tega sklepa.«.
3. člen
V 20. členu se v točki (c) črta besedilo pododstavka.
V točki (d) se črta prva alineja.
Doda se nova točka (e), ki se glasi:
»(e) ocena prilagoditev za finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti;
Upošteva se:
– ocenjeni znesek potrebnih prilagoditev na postavke trgovalne knjige, izdelan v skladu s 13. členom Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 85/10 in 100/11; v nadaljevanju: sklep o tržnih tveganjih), ob upoštevanju katerega bi bila vrednost postavk trgovalne knjige nižja od knjigovodske vrednosti teh postavk po MSRP, in
– ocenjeni znesek potrebnih prilagoditev na vsa ostala finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti, smiselno izdelan v skladu s 13. členom sklepa o tržnih tveganjih, ob upoštevanju katerega bi bila vrednost ostalih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti, nižja od knjigovodske vrednosti teh postavk po MSRP.
Za namen izdelave ocenjenega zneska potrebnih prilagoditev na vsa ostala finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti, mora banka imeti ustrezne sisteme in kontrole za vrednotenje ter postopke za oceno prilagoditev teh sredstev. Pri tem smiselno upošteva določbe 12. in 13. člena sklepa o tržnih tveganjih.«.
4. člen
V drugem odstavku 30. člena se točka (g) spremeni tako, da se glasi:
»(g) zneski izpostavljenosti za pozicije v listinjenju z utežjo 1250 %;
Upoštevajo se:
– izpostavljenosti iz naslova pozicij v listinjenju, ki se jim v skladu s sklepom o listinjenju dodeli utež tveganja 1250 %, in
– izpostavljenosti iz naslova pozicij v listinjenju v trgovalni knjigi, ki bi jim bila dodeljena utež tveganja 1250 %, če bi jih banka imela v bančni knjigi.
Zneski teh izpostavljenosti ne štejejo za odbitno postavko po tej točki, če jih banka vključi v izračun tveganjem prilagojenih izpostavljenosti za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje oziroma v izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje z uporabo notranjih modelov.«.
Točka (i) se črta.
5. člen
V prvem odstavku 31. člena sklepa se črta besedilo »ter zmanjšan za odbitno postavko iz 33. člena tega sklepa«.
6. člen
33. člen sklepa se črta.
7. člen
Ta sklep začne veljati 31. decembra 2011.
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina