Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4322. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem«, stran 13350.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 10. redni seji dne 29. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Naselje nad Prinovcem« v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, rok izgradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec/investitor plača občini.
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte, za objekte v gradnji z izdanim gradbenim dovoljenjem, za objekte, ki še niso v gradnji, izdana pa jim je že odločba o izračunu komunalnega prispevka, se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja parcele s komunalno opremo, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Ne glede na določila Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 43/08) se za odmero komunalnega prispevka za sekundarno kanalizacijsko omrežje (obračunsko območje K2 – sekundarno omrežje) na obračunskem območju programa opremljanja za območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem« uporabi ta odlok.
Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 43/08) se na obračunskem območju tega programa opremljanja še naprej uporablja za izračun in odmero komunalnega prispevka za vse ostale vrste gospodarske javne infrastrukture, razen za sekundarno kanalizacijsko omrežje.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje opremljanja je celotno območje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja in obsega območje naselja nad Prinovcem, ki se nahaja na desni strani regionalne ceste R3–667/1385 Šmarješke Toplice–Otočec, pred zdraviliščem Šmarješke Toplice.
Območje opremljanja je hkrati opredeljeno tudi kot območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Na južnem in jugozahodnem robu območja opremljanja je sicer obstajala možnost priklopa na fekalno kanalizacijo, večji del območja (70 objektov) pa pred začetkom projekta ni imel zgrajene fekalne kanalizacije. Lastniki so ta problem reševali z greznicami.
6. člen
(nova komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja bo zgrajena nova fekalna kanalizacija. Podrobnosti so navedene v projektu PGD (Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju »nad Prinovcem«), št. projekta P-28/2008, ki ga je novembra 2008 izdelalo podjetje GPI d.o.o. iz Novega mesta.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunska območja investicije)
Območje opremljanja je eno samo in obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove fekalne kanalizacije, ki odpadejo na območje opremljanja znašajo 340.522,93 EUR po cenah november 2011. Obračunski stroški nove komunalne opreme so znižani za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in znašajo 99.240,48 EUR.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju zagotavljata Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Občina Šmarješke Toplice iz proračuna, delno na račun bodočega plačila komunalnega prispevka s strani zavezancev.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan izvedbe projekta je naslednji:
– pridobitev stvarne pravice na parcelah, ki
bodo služile komunalni opremi         že pridobljene,
– izdelava potrebne projektne in tehnične
dokumentacije                   že izdelana,
– gradnja komunalne opreme             v izvajanju
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje    december 2011.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =     znesek dela komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti gospodarske javne
         infrastrukture na posameznem obračunskem
         območju
A(parcela) =   površina parcele
Cp(ij) =     obračunski stroški, preračunani na m2
         parcele na obračunskem območju za posamezno
         vrsto gospodarske javne infrastrukture
Dp =       delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka
Ct(ij) =     obračunski stroški, preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta na obračunskem
         območju za posamezno vrsto gospodarske javne
         infrastrukture
A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
Dt =       delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) =  faktor dejavnosti
i =       posamezna vrsta gospodarske javne
         infrastrukture
j =       posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da se razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dp/Dt) ter faktorji dejavnosti obvezno povzamejo po Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 43/08).
12. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v novo gospodarsko javno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto gospodarske javne infrastrukture se razberejo iz tabele:
Tabela: Stroški na enoto mere za novo gospodarsko javno infrastrukturo
+---------------------+--------------------+--------------------+
|  Infrastruktura  | Cp(ij) (EUR/m2)  | Ct(ij) (EUR/m2)  |
+---------------------+--------------------+--------------------+
|  Kanalizacija   |    11,339    |    10,188    |
+---------------------+--------------------+--------------------+
Navedeni stroški se ob izdaji odločbe ustrezno revalorizirajo za obdobje od dne uveljavitve tega odloka do dne izdaje odločbe.
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
14. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
Oprostitev in olajšave po tem programu opremljanja se obvezno povzamejo po določilih Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 43/08).
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ štirih mesečnih obrokih.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Šmarješke Toplice.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2011-5
Šmarjeta, dne 29. novembra 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost