Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4326. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtno industrijska cona Sejmišče – II. faza, 1. etapa«, stran 13353.

Na podlagi odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 – ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na 10. seji dne 24. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtno industrijska cona Sejmišče – II. faza, 1. etapa«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtno industrijska cona Sejmišče – II. faza, 1. etapa« v Občini Žužemberk (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe komunalne opreme pred izvedbo investicije in nove komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za zgrajeno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec/investitor pred priključitvijo plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za ceste, vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo v območju opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje opremljanja v tej fazi obsega le del ureditvenega območja zazidalnega načrta »Obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku«.
Območje opremljanja leži severno od obstoječega industrijskega kompleksa bivše Iskre in zahodno od jedra naselja Žužemberk.
Na delu območja opremljanja je bilo na novo zgrajeno cestno omrežje in ostala infrastruktura, ki je v javni rabi, proste površine območja opremljanja pa so namenjene za storitvene dejavnosti, poslovne storitve, finančno posredništvo, promet, skladiščenje in zveze, predelovalne dejavnosti, proizvodne in obrtne dejavnosti, servisne dejavnosti, gostinstvo, trgovina, dejavnosti javne uprave (carinski terminal).
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura pred izvedbo investicije)
Pred izgradnjo nove infrastrukture v območju opremljanja ni bilo obstoječe prometne in komunalne infrastrukture. Območje opremljanja je bilo nepozidano, pokrivali so ga travniki, deloma njive in pašniki.
Območje opremljanja se je po izgradnji komunalne opreme, preko obstoječe dostopne ceste, zgrajene v sklopu I. faze OIC Sejmišče, navezalo na regionalno cesto R1-216 Ivančna Gorica–Črnomelj.
Območje opremljanja se je po izgradnji komunalne opreme priključilo na obstoječi vodovod Žužemberk–Prapreče.
Pred izgradnjo nove komunalne opreme na območju opremljanja ni bilo kanalizacije. Novo zgrajena kanalizacija se je priključila na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki je bilo zgrajeno v sklopu I. faze OIC Sejmišče.
6. člen
(nova komunalna oprema)
Na območju opremljanja je bila zgrajena komunalna oprema, ki ima status gospodarske javne infrastrukture in sicer: cestno omrežje, vključno z javno razsvetljavo, vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
Zgrajena elektrokabelska kanalizacija ter TK omrežje nista predmet programa opremljanja in se zanju ne odmerja komunalnega prispevka.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije za komunalno opremo je eno in je enako za vse vrste komunalne opreme. Obračunsko območje obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje znašajo 605.907,36 EUR po cenah julij 2011. Obračunski stroški nove komunalne opreme znašajo 342.665,36 EUR in so glede na skupne stroške znižani za sredstva v višini 263.242,00 EUR, ki jih je v okviru 23. člena ZFO zagotovila SVLR za izgradnjo infrastrukture v letu 2009.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo:
+--------------------------+------------------+-----------------+
|             | Skupni stroški |  Obračunski  |
|             |         |   stroški   |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|cesta           |  265.421,81  |  150.106,87  |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|fekalna kanalizacija   |  79.968,33   |  45.225,36  |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|meteorna kanalizacija   |  142.568,52  |  80.628,32  |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|javna razsvetljava    |  31.451,32   |  17.787,00  |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|vodovod          |  86.497,37   |  48.917,80  |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Obračunsko območje I.   |  605.907,36  |  342.665,36  |
+--------------------------+------------------+-----------------+
Občina investitorjem ne bo dodatno zaračunala obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja sta zagotavljali Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) in Občina Žužemberk.
10. člen
(terminski plan)
Izgradnja komunalne infrastrukture za območje »Obrtno industrijske cone Sejmišče – II. faza, 1. etapa« je zaključena. Ob gradbenih delih se je hkrati izvajal tudi gradbeni nadzor ter dejavnosti v zvezi z varstvom pri delu.
Uporabno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno v drugi polovici leta 2011.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnosti) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki
        pripada posamezni vrsti gospodarske javne
        infrastrukture na posameznem obračunskem
        območju
A(parcela) =  površina parcele
Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2
        parcele na obračunskem območju za posamezno
        vrsto gospodarske javne infrastrukture
Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka
Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto gospodarske javne
        infrastrukture
A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) = faktor dejavnosti
i =       posamezna vrsta gospodarske javne
        infrastrukture
j =       posamezno obračunsko območje.
Komunalni prispevek je seštevek izbranih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture za novo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7.
Faktor dejavnosti za nestanovanjske stavbe (oznaka 12 v CC-SI), ki so opredeljene v zazidalnem načrtu OIC Sejmišče v Žužemberku, se določi v višini 1,30.
Komunalni prispevek je možno odplačevati obročno, in sicer v največ petih obrokih.
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma preneha veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka.
12. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju so prikazani v spodnji tabeli:
Tabela: preračun obračunskih stroškov na enoto mere po posameznih postavkah za novo infrastrukturo
+---------------------------+------------------+----------------+
|     postavka     |  Cp ij eur/m2  | Ct ij eur/m2 |
+---------------------------+------------------+----------------+
|cesta           |    8,39    |   7,05   |
+---------------------------+------------------+----------------+
|fekalna kanalizacija    |    2,53    |   2,12   |
+---------------------------+------------------+----------------+
|meteorna kanalizacija   |    4,51    |   3,79   |
+---------------------------+------------------+----------------+
|javna razsvetljava     |    0,99    |   0,84   |
+---------------------------+------------------+----------------+
|vodovod          |    2,73    |   2,30   |
+---------------------------+------------------+----------------+
|skupaj:          |   19,15    |   16,09   |
+---------------------------+------------------+----------------+
Navedeni stroški veljajo na datum julij 2011 in se jih ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od uveljavitve tega odloka do dne izdaje odločbe.
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
14. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
S tem odlokom so predvidene naslednje oprostitve plačila komunalnega prispevka:
– za gradnjo nestanovanjskih stavb (CC-SI-12), ki so opredeljene v zazidalnem načrtu OIC Sejmišče v Žužemberku, se komunalni prispevek oprosti v višini 30 %, če investitor na novo zaposli do 2 osebi;
– za gradnjo nestanovanjskih stavb (CC-SI-12), ki so opredeljene v zazidalnem načrtu OIC Sejmišče v Žužemberku, se komunalni prispevek oprosti v višini 50 %, če investitor na novo zaposli 3 ali več oseb.
Investitor, ki je delno oproščen plačila komunalnega prispevka v skladu s tem členom, mora priložiti k vlogi za odmero komunalnega prispevka overjeno izjavo o nameravanih novih zaposlitvah. Investitor mora te osebe zaposliti v roku dveh let po pridobitvi gradbenega dovoljena za najmanj dve leti.
Investitorju, ki ne izpolni pogojev za oprostitev, se oproščeni komunalni prispevek naknadno zaračuna.
Občina mora oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Žužemberk.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-110/2011-1
Žužemberk, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost