Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4312. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Miren - Kostanjevica, stran 13339.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08 in 79/09), tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 10. seji dne 22. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa merila, na podlagi katerih za gostinstvo pristojni organ občine (v nadaljevanju: občinska uprava) izda ali prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Miren - Kostanjevica.
2. člen
Gostinec oziroma kmet obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega časa, določenega v 3. in 4. členu Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnosti (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
3. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata oziroma kmetije, se upoštevajo naslednja merila:
– potrebe gostov,
– značilnosti območja, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– vrsta in lokacija gostinskega obrata oziroma kmetije,
– vključenost gostinskega obrata oziroma kmetije v kulturno-zabavno, športno-rekreacijsko in turistično ponudbo (potrebe razvoja turizma v občini),
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– predhodne kršitve Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2) in Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ugotovljene s strani pristojnega inšpekcijskega organa ali policije,
– interesi gostincev in kmetov.
4. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata oziroma kmetije, kot sledi:
– restavracije med 06. in 03. uro naslednjega dne,
– gostilne med 06. in 03. uro naslednjega dne,
– kavarne med 06. in 03. uro naslednjega dne,
– izletniške kmetije med 06. in 03. uro naslednjega dne,
– slaščičarne med 06. in 01. uro naslednjega dne,
– okrepčevalnice med 06. in 02. uro naslednjega dne,
– bari med 06. in 02. uro naslednjega dne,
– vinotoči med 06. in 02. uro naslednjega dne,
– osmice med 06. in 02. uro naslednjega dne.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko gostinski obrati in kmetije, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času med 06. in 03. uro naslednjega dne.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko:
– gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače, ki so v stavbah s stanovanji (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času med 06. in 23. uro,
– enote gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, terase ipd.) in se nahajajo v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času med 06. in 23. uro.
Podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora biti določen v skladu z merili iz tega odloka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
III. PRIJAVA PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA
5. člen
Gostinec ali kmet prijavi podaljšani obratovalni času na predpisanem obrazcu, in sicer najmanj petnajst dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa,
– spremembo osnovnih podatkov o gostinskem obratu oziroma kmetiji.
Obratovalni čas prijavi na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
Kolikor prijavi podaljšani obratovalni čas tudi za enoto gostinskega obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, terase ipd.), to enoto posebej navede na obrazcu iz prejšnjega odstavka tega člena.
Pri prijavi podaljšanega obratovalnega časa za gostinski obrat, ki se nahaja v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) je obvezna priloga prijave: fotokopija pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
6. člen
Občinska uprava izda soglasje k prijavljenemu podaljšanemu obratovalnemu čas tako, da potrdi obrazec iz 5. člena tega odloka, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– je prijava popolna,
– so upoštevana določila tega odloka,
– je obratovalni čas določen skladno z merili in pogoji tega odloka.
Kolikor občinska uprava ugotovi, da kateri izmed v prejšnjem odstavku navedenih pogojev ni izpolnjen, z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni podaljšani obratovalni čas. V tem primeru tudi določi obratovalni čas.
Občinska uprava o zadevi odloči v roku 15 dni od prejema prijave razporeda podaljšanega obratovalnega časa. Podaljšani obratovalni čas se potrjuje največ za obdobje enega koledarskega leta.
7. člen
Kolikor občinska uprava ugotovi, da so bile v gostinskem obratu storjene kršitve iz šeste alinee 3. člena tega odloka, lahko z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata ali enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi, terase ipd.) v podaljšanem obratovalnem času za obdobje šest mesecev, ki se šteje od dneva preklica izdanega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru preklica izdanega soglasja za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času, občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjen obratovalni čas. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršljivosti.
IV. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
8. člen
Gostinec oziroma kmet lahko zaprosi za enkratno soglasje za prekoračitev potrjenega obratovalnega časa, kadar se v gostinskem obratu oziroma kmetiji odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja ipd.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev ipd.).
Za pridobitev enkratnega soglasja, mora gostinec oziroma kmet predložiti vlogo najmanj osem dni pred prireditvijo iz prvega odstavka tega člena, na obrazcu, ki ga izda občinska uprava. Enkratno soglasje je vezano na točno določen datum.
V. NADZOR
9. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega odloka opravlja občinska redarska služba, na način in po postopku kot je urejen s predpisi o občinskem redarstvu.
V primerih, ko pristojni organ občinske uprave ugotavlja ponavljajoče kršitve obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije, lahko poda pisni predlog za začasno ali trajno prepoved opravljanja gostinske dejavnosti pristojnemu inšpekcijskemu organu.
VI: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Gostinci in kmetje, ki v svojih gostinskih obratih oziroma kmetijah opravljajo gostinsko dejavnost, morajo obratovalni čas uskladiti z določili tega odloka v roku šestih mesecev od njegove uveljavitve.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2011
Miren, dne 22. novembra 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti