Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4284. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci, stran 13299.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, 12. in 14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZP-1-UPB8, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 43/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11), 7. in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in 36. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09 in 43/11) je Občinski svet Občine Beltinci na 11. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se za območje Občine Beltinci (v nadaljevanju: občina) urejajo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje reklamnih objektov za oglaševanje in obveščanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja in plakatiranja na območju občine, ki se lahko izvaja kot:
– gospodarska dejavnost,
– oglaševanje za lastne potrebe.
2. člen
(izrazi)
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– oglaševanje je celota opravil v zvezi s postavljanjem, vzdrževanjem in upravljanjem z reklamnimi objekti,
– reklamni objekt je objekt ali naprava z nameščeno reklamo ali obvestilom,
– reklama je slika, beseda ali druga oblika izražanja, ki opozarja na podjetje, izdelek, dejavnost ali dogodek,
– obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni stvari ali dogodku,
– plakatiranje je namestitev reklame ali obvestila v obliki plakata na reklamni objekt.
II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV
3. člen
(vrste)
Reklamni objekti so stalni in začasni.
Stalni reklamni objekti so:
1. samostoječe ali stenske table,
2. vitrine,
3. plakatni stebri,
4. zastave,
5. obešanke na drogovih javne razsvetljave,
6. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb.
Začasni reklamni objekti so:
1. prenosljivi panoji,
2. panoji in reklame na vozilih,
3. čezcestni transparenti,
4. transparenti, ki se ne postavljajo preko ceste (obcestni, na ograjah, fasadah itd.),
5. zvočne naprave,
6. drugi podobni premični objekti in naprave, ki so postavljeni za določen čas.
Vse označbe lastnih podjetij na sedežu družbe ali na sedežu poslovne enote, ki se nahajajo na poslovnih stavbah in prostorih v lasti teh pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov, ne spadajo pod reklamne objekte.
III. MERILA ZA OBLIKO IN POSTAVITEV REKLAMNIH OBJEKTOV
1. Splošna merila
4. člen
(prepoved postavljanja reklamnih objektov)
Reklamnih objektov ni možno postaviti ali pritrditi v naslednjih primerih:
– če je predlagana postavitev v nasprotju s prostorskimi izvedbenimi akti,
– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje,
– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt in bi se s postavitvijo reklamnega objekta degradirale njegove kvalitete,
– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno veduto naselja, kompleks ali objekt,
– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke, izjemoma se dovoli le postavitev začasnih reklamnih objektov,
– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali reklamne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost,
– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– če gre za namestitev na nezahtevne in enostavne objekte (drvarnice, avtobusne postaje ipd.),
– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obvestila,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja, spomenike ali druge pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bo postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
Stalnih in začasnih reklamnih objektov ni možno nameščati v naslednjih primerih:
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, drevesih, ograjah in drugih podobnih objektih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta presega polovico površine fasade, razen izjemoma, kot je določeno v 7. členu,
– na mestih, kjer to prepoveduje zakonodaja.
5. člen
(prepovedi)
Uporaba lokacij brez odločb oziroma ustreznih dovoljenj in soglasij iz tega odloka je prepovedana.
Na javnih površinah in drugih površinah in zgradbah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občine Beltinci je prepovedano:
– lepljenje plakatov na zunanjih površinah izložb, sten, inštalacijskih omaric (elektro, telefon itd.), vrat, dreves, prometne signalizacije, prometne opreme ipd.,
– trositi propagandni material in ga zatikati na vozila,
– nenamensko uporabljati, poškodovati ter uničiti reklamne objekte ter poškodovati in zakrivati vsebino reklam ali obvestil.
Prepovedano je oglaševati z napisi v tlaku pločnika in po drugih utrjenih javnih površinah.
6. člen
(postavljanje reklamnih objektov)
Reklamni objekti morajo biti:
– oblikovani enotno v isti oglaševalski coni (oglaševalska cona je celotno vidno polje med dvema križiščema ali dvema cestnima odcepoma),
– postavljeni v sklenjene celote v okviru ureditve naselij,
– objekti in nosilne konstrukcije morajo biti izdelani iz trajnih materialov, s pozitivnimi atesti oziroma v skladu s tovrstnimi predpisi,
– opremljeni z vidno oznako oglaševalca,
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani,
– sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij.
Postavljen reklamni objekt mora zagotavljati:
– varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega prometa,
– nemoten dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– nemoten dostop do komunalnih objektov in naprav,
– nemoteno vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
2. Posebna merila
7. člen
(velike samostoječe ali stenske table)
Velike samostoječe ali stenske table merijo minimalno 12 m² in maksimalno 20 m², in so različnih izvedb: enonožne ali dvonožne, glede na vrsto pa enostranske, dvostranske ali stenske (stenske ali obešene table, svetlobne table, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo). Velike samostoječe ali stenske table lahko merijo maksimalno 90 m², kolikor so postavljene v pasu, ki je od zunanjega roba cestnega sveta avtoceste odmaknjen 40–60 m.
Praviloma se postavljajo ob vpadnicah v mesto/naselje, v območjih večjih trgovskih in športnih centrov, razen tabel, ki se jih v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in veljavnimi predpisi s področja gradnje, postavlja izključno na območju avtoceste.
Postavljene morajo biti glede na podlago navpično, glede na cestišče pa pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme ovirati prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
Velikih samostoječih ali stenskih tabel ni dovoljeno nameščati v središču naselij, na stanovanjske stavbe v lasti občine ter na ostale javne zgradbe. Izjemoma se jih lahko postavi na slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta (npr. športni objekt) in na slepe fasade degradiranih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
8. člen
(male samostoječe ali stenske table)
Male samostoječe ali stenske table so manjše od 12 m², v enakih izvedbah kot velike in se praviloma nameščajo v območju naselij, na in ob avtobusnih postajališčih, površinah za pešce ter na površinah pred poslovnimi stavbami.
Malih samostoječih ali stenskih tabel ni dovoljeno postavljati v kombinaciji z velikimi, na vrtne ograje stanovanjskih in poslovnih objektov, na oblikovane fasade objektov.
Lahko se jih postavlja v skupine tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak presledek, ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski gabarit.
9. člen
(vitrine)
Vitrine lahko merijo največ 6 m² in se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih naseljskih ureditev,
– na in ob površinah za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovskih centrov.
Vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in v zelenice med voziščem in pločnikom ali kolesarsko stezo. Oblikovane morajo biti enotno v posameznem vidnem območju.
10. člen
(plakatni stebri)
Plakatni stebri, na katerega se nameščajo reklame, so okrogle ali valjaste oblike, premera od 60 do 100 cm in višine do 2,5 m. Plakatni stebri ne smejo biti osvetljeni z lastnim virom svetlobe.
Plakatne stebre se postavlja v območjih naselij na površinah za pešce.
11. člen
(zastave)
Zastave so maksimalne širine 2,8 m in se jih lahko uporablja samo za oglaševanje za lastne potrebe. Kolikor je postavljena ob vozišču, drog ne sme biti višji od drogov javne razsvetljave, spodnji rob zastave pa mora biti na višini najmanj 4,5 m nad voziščem.
12. člen
(obešanke na drogovih javne razsvetljave)
Obešanke na drogovih javne razsvetljave morajo biti pravokotne oblike, velikosti največ 1 x 1,5 m in nameščene tako, da ne posegajo v prostor vozišča in da je spodnji rob oddaljen od tal najmanj 4,5 m.
Obešanke ni dovoljeno nameščati na prva dva drogova javne razsvetljave v križišču ali tako, da bi bilo v ta namen potrebno posekati drevje. Barva konstrukcije obešanke mora biti enaka barvi drogov javne razsvetljave.
Za namestitev obešanke na drog javne razsvetljave je predlagatelj dolžan pridobiti statični izračun droga javne razsvetljave obremenjenega z obešanko, pri čemer je med drugim treba upoštevati 3. vetrno cono.
13. člen
(slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine)
Slikovno ali pisno se lahko izjemoma obdelajo:
– slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta (npr. športni objekti),
– oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno členjenih elementih fasad in oblikovanih talnih vzorcih. Dimenzijo in obliko določi občinska uprava v dovoljenju.
14. člen
(prenosljivi panoji)
Prenosljivi panoji so lahko veliki največ 2 m² in se uporabljajo za oglaševanje kulturnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev, pomembnih za občino, ter za oglaševanje ob volilni in referendumski kampanji.
Izjemoma je dovoljeno oglaševanje s prenosljivimi panoji na javni površini za namen oglaševanja za lastne potrebe oziroma za obveščanje in reklamiranje blaga ali storitev v času poslovanja trgovskih in gostinskih lokalov, in sicer po en pano na poslovno enoto. Oglašuje se samo v odpiralnem času poslovne enote.
Prenosljivi panoji se postavljajo na pločnikih ali funkcionalnih zemljiščih pred gostinskimi in trgovskimi lokali neposredno ob fasadi objekta, tako da je prost prehod pešcev. Ulične panoje, prirejene temu namenu, lahko ob prireditvah, to so sejmi, zborovanja in podobno, prenašajo tudi ljudje.
15. člen
(panoji in reklame na vozilih)
Vozila lahko prevažajo reklamne panoje površine največ 1,5 m². Na javnih prevoznih ali drugih vozilih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, se lahko nameščajo napisi lastnih firm družb in samostojnih podjetnikov posameznikov in se ne štejejo za reklamne objekte.
16. člen
(čezcestni transparenti)
Transparent mora biti obešen pravokotno na cestišče na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste. Spodnji rob transparenta je najmanj 5,5 m nad voziščem. Transparent je lahko visok največ 1 m. Izdelan mora biti iz neodsevnega materiala.
Obešanje transparentov mora izbrani izvajalec naročiti podjetju, ki je registrirano za takšno dejavnost. Predhodno mora izvajalec pridobiti soglasje upravljavca ceste.
17. člen
(transparenti)
Transparente, ki se jih ne postavlja preko ceste, je dovoljeno namestiti le na neoblikovanih slepih fasadah objektov. Slepa fasada objekta je površina, ki je del objekta v nedokončanem stavbnem nizu. Na polnih delih sten objektov, ki so oblikovani kot fasada, transparentov ni dovoljeno nameščati.
Transparenti imajo lahko dimenzijo največ 36 m².
18. člen
(zvočne naprave)
Oglaševanje z zvočnimi objekti zajema obveščanje o kulturnih, športnih in drugih prireditvah, ki so prijavljene oziroma dovoljene s strani pristojnega organa. Oglaševanje se lahko opravlja na eni lokaciji ali iz vozečega avtomobila, vendar s hitrostjo, ki je primerna za pravilno razumevanje sporočila. Oglaševanje z zvočnimi objekti se mora opravljati v skladu s tovrstnimi normativi in standardi (v okviru mejnih vrednosti za bivalno okolje).
IV. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA IN PLAKATIRANJA
1. Oglaševanje kot gospodarska dejavnost
19. člen
(izvajalci)
Na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci, oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: izvajalci), ki so registrirani za to dejavnost in na podlagi javnega razpisa pridobijo pravico oglaševanja ter pridobijo ustrezna soglasja in dovoljenja skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
Izvajalce oglaševanja, ki se izvaja z reklamnimi objekti na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci, se izbere z javnim razpisom. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba, s katero se določijo pravice in obveznosti izvajalca ter višina nadomestila za opravljanje dejavnosti.
Namesto javnega razpisa lahko občina dejavnost iz prejšnjega odstavka na določenih ali vseh lokacijah izvaja tudi v lastni režiji ali za to pooblasti javno podjetje katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je.
2. Oglaševanje za lastne potrebe
20. člen
(pomen)
Oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov na njihovih poslovnih zgradbah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, za katere je oglaševanje namenjeno in je vidno z javne površine.
Reklamne objekte iz tega člena je dopustno postavljati v lastni režiji in niso predmet plačila občinske takse.
V okviru opravljanja svoje dejavnosti, si reklamne objekte za potrebe oglaševanja lahko uredijo tudi krajevne skupnosti v Občini Beltinci. Objava obvestil, vezanih na dogajanje v lokalni skupnosti oziroma glede uradnih obvestil, šteje za oglaševanje za lastne potrebe in je oproščeno plačila občinske takse.
V. POSTAVLJANJE REKLAMNIH OBJEKTOV
1. Splošne določbe
21. člen
(določitev lokacij)
Reklamne objekte je dovoljeno postaviti, pritrditi ali vgraditi v skladu in pod pogoji, ki jih določajo prostorsko izvedbeni akti Občine Beltinci na mestih, ki jih s strokovnimi podlagami določi občinska uprava.
22. člen
(strokovne podlage)
Strokovne podlage v skladu s prostorskimi akti določajo lokacije celotnega območja občine za postavitev reklamnih objektov. Sestavni del strokovnih podlag je opisni prikaz območij, kjer je dovoljena postavitev stalnih in začasnih reklamnih objektov ter služi kot podlaga za določitev mikrolokacije reklamnega objekta, ki jo določi občinska uprava v dovoljenju. V dovoljenju se lahko določi tudi oblika in dimenzija posameznih tipskih reklamnih objektov.
Strokovne podlage iz prejšnjega odstavka določajo oglaševanje kot gospodarsko dejavnost na javnih površinah in drugih površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci.
Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se lahko opravlja izključno na lokacijah, ki so navedene v strokovnih podlagah. Strokovne podlage morajo vsebovati:
– lokacijo postavitve objekta,
– zemljiškoknjižni izpisek zemljišča, na katerem se nahaja objekt,
– vrsto objekta za dejavnost oglaševanja,
– datum vpisa in čas veljavnosti postavitve objekta,
– podatke o predlagatelju vpisa in
– druge morebitne podatke o lokaciji postavitve objekta.
Strokovne podlage določajo tudi območja, na katerih je možno postavljati stalne ali začasne reklamne objekte na nepremičninah, ki niso javne površine ali površine v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci. Na teh površinah se oglaševanje lahko izvaja v skladu z določbami tega odloka.
Strokovne podlage se v skladu s prostorskimi akti ali potrebami dopolnjuje.
23. člen
(pridobivanje pravice uporabe lokacij)
Pravico za postavitev reklamnih objektov se lahko pridobi:
– na podlagi javnega razpisa, kadar gre za stalne reklamne objekte za oglaševanje iz drugega odstavka 3. člena tega odloka na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci,
– na predlog oglaševalca, kadar gre za nepremičnine, ki so vidne z javnih površin ali kadar gre za oglaševanje na začasnih reklamnih objektih za oglaševanje iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci.
V obeh primerih iz prvega odstavka tega člena je za postavitev reklamnega objekta za oglaševanje potrebno pridobiti:
– ustrezna dovoljenja oziroma soglasja v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, zakonodajo s področja graditve objektov in cestnega prometa,
– dovoljenje ali soglasje pristojnega občinskega organa.
Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen reklamni objekt, ki izpolnjuje pogoje in zahteve določene s tem odlokom, v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.
2. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na osnovi javnega razpisa
24. člen
(javni razpis)
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje za stalne reklamne objekte iz drugega odstavka 3. člena tega odloka na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci, pridobi izvajalec na podlagi javnega razpisa praviloma za dobo petih let.
Občina v javni razpis vključi vse ali le nekatere od stalnih reklamnih objektov, ki so opredeljeni v strokovnih podlagah iz 22. člena tega odloka in ležijo na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci.
Odločbo izda občinska uprava. S to odločbo se določijo pogoji za izvajanje oglaševanja ter višina in način plačevanja nadomestila in taks.
Če izvajalec izpolnjuje do občine vse obveznosti iz tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena lahko podaljša za enako obdobje z odločbo pristojnega organa, izdano na vlogo izvajalca.
Vse proste lokacije se lahko po preteku obdobja, za katerega je bila izdana odločba, ponovno oddajo z javnim razpisom.
Če se pokaže drugačna potreba izrabe prostora, mora izvajalec po prejetem obvestilu pristojnega organa občine oziroma pod pogoji določenimi z javnim razpisom, odstraniti objekte na lastne stroške.
25. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati:
– opredelitev lokacij za postavitev posamezne vrste reklamnih objektov,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (kot so dokazilo o registraciji in podobno),
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede na lokacijo in način rabe javne površine,
– merila za izbor ponudnikov,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri in
– ostale pogoje, ki jih določa zakon.
Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali obveznosti do občine,
– niso odstranili reklamnih objektov skladno s tem odlokom,
– niso odstopili občini plakatnih mest za potrebe volilne kampanje.
Javni razpis pripravi občinska uprava skladno z zakonom, ki ureja postopek ravnanja s stvarnim premoženjem.
26. člen
(pogodba)
Občina in izvajalci, ki se jih izbere na javnem razpisu, sklenejo pogodbo, s katero uredijo vse medsebojne obveznosti in pravice. Pogodba ne sme vsebovati določb, ki bi bile v nasprotju s tem odlokom.
27. člen
(obveznosti izvajalca)
S stalnimi reklamnimi objekti upravlja izbrani izvajalec. Izvajalec mora skrbeti:
– da sam opravlja dejavnost oglaševanja (določa pogoje, zagotavlja nameščanje in odstranjevanje oglasnih sredstev),
– da vsak reklamni objekt označi z logotipom svojega podjetja,
– da redno vzdržuje in obnavlja reklamne objekte,
– da so oglasna sredstva, ki jih namešča na reklamne objekte, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme oglasno sredstvo viseti na reklamnem objektu,
– da so oglasna sredstva na reklamnem objektu primerno razvrščena,
– da odstranjuje z reklamnih objektov oglasna sredstva, ki niso opremljena s štampiljko in datumom,
– da poškodovana oglasna sredstva odstrani v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh dni,
– da vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici reklamnih objektov,
– da neoddano oglasno površino na reklamnem objektu prelepi z belim papirjem,
– da v dveh dneh po prejemu pisnega opozorila uradne osebe organa inšpekcijskega nadzora odstrani vsa oglasna sredstva, ki niso nameščena v skladu s tem odlokom,
– da po preteku datuma veljavnosti oglasnih sredstev, le-te odstrani najkasneje v roku dveh dni,
– da je vsebina oglasnega sredstva v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko izvajalec v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku,
– da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (npr. v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom),
– da za oglaševanje na reklamnih objektih, ki so predmet pogodbe o oglaševanju, plačuje nadomestilo v skladu s pogodbo iz 26. člena tega odloka in občinsko takso v skladu z odlokom, ki ureja občinske takse v občini.
Izvajalec oglaševanja mora omogočiti Občini Beltinci, krajevnim skupnostim v Občini Beltinci, društvom (občinskim) in drugim občinskim nedobičkonosnim organizacijam brezplačno oglaševanje.
28. člen
(obveznosti izvajalca)
V primeru, da je na razpisanih lokacijah za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje potrebno pridobiti upravno dovoljenje, ki omogoča poseg v prostor in gradnjo objektov, si ga mora izbrani izvajalec pridobiti na lastne stroške.
Oglasna sredstva na razpisanih lokacijah lahko namešča samo izbrani izvajalec v skladu z 24. členom tega odloka.
Izvajalec, ki preneha z oglaševanjem pred potekom obdobja, v katerem je upravičen uporabljati razpisano lokacijo, je dolžan o tem sedem dni pred prenehanjem oglaševanja obvestiti občinsko upravo in v roku tridesetih dni od dneva obvestila odstraniti reklamne objekte.
V primeru, da izvajalec tudi po prejemu pisnega opozorila ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega člena, sme občina razveljaviti pogodbo iz 26. člena tega odloka.
Občinska uprava sme razveljaviti pogodbo o oglaševanju tudi v primeru, če izvajalec v predpisanem roku ne postavi reklamnih objektov.
Izvajalec je dolžan po preteku obdobja, določenega v pogodbi oziroma po razveljavitvi pogodbe na podlagi katere je bil upravičen uporabljati razpisano lokacijo, odstraniti reklamne objekte v najkrajšem možnem roku, ki ne sme biti daljši od tridesetih dni.
Kolikor izvajalec ne odstrani reklamnih objektov v predpisanem roku, jih na njegove stroške odstrani občina oziroma njen pooblaščenec.
3. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na predlog oglaševalca
29. člen
(pridobitev pravice)
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na nepremičninah, ki so vidne iz javnih površin, ali kadar gre za oglaševanje na začasnih reklamnih objektih iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka, pridobi oglaševalec s pridobitvijo ustreznih dovoljenj v skladu z določbo tretjega odstavka 24. člena.
Za postavitev začasnega reklamnega objekta iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka ni potrebno upravno dovoljenje.
Če oglaševalec namerava reklamni objekt začasno postaviti na zemljišču oziroma objektu, ki leži v varovalnem pasu ali na varovanem območju, mora pred izdajo odločbe pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe (npr. upravljavca ceste).
30. člen
(vsebina vloge)
Pogoj za pridobitev dovoljenja je skladnost z definicijo in z merili za določitev oblike in lokacij oglaševanja (4. do 18. člen tega odloka) ter umeščenost lokacije v strokovne podlage iz 22. člena tega odloka.
Predlog mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto reklamnega objekta,
– opredelitev trajanja oglaševanja,
– podatke o oglaševalskem podjetju,
– vrisano lokacijo na geodetski podlagi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:500 ali 1:1000,
– podatke o reklamnem objektu (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo (če je objekt dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri),
– soglasje upravljavca ceste.
31. člen
(obveznosti oglaševalcev)
Oglaševalec mora skrbeti:
– da oglašuje v skladu z izdanim dovoljenjem občinske uprave,
– da po preteku datuma veljavnosti oglaševanja, odstrani začasne reklamne objekte najkasneje v roku dveh dni,
– da je vsebina oglasnega sredstva v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko stranka v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku,
– da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (npr. v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom),
– da za oglaševanje na začasnih reklamnih objektih na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci, ki so predmet izdane odločbe, plačuje občinsko takso v skladu z odlokom, ki ureja občinske takse v občini.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
32. člen
(pristojnost nadzora)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcija.
Na podlagi odločbe pristojne občinske inšpekcije so oglaševalci, ki nimajo ustreznega dovoljenja, dolžni odstraniti vse vrste reklamnih objektov. Če jih oglaševalec ne odstrani sam, jih na stroške oglaševalca odstrani pooblaščeno podjetje.
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
(prekrški)
Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ravna v nasprotju s 4. in 5. členom tega odloka,
– če postavi reklamni objekt brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem,
– če izvajalci redno ne vzdržujejo in po potrebi ne obnavljajo reklamnih objektov,
– če izvajalci na stalnem reklamnem objektu ne označijo naziva svoje firme,
– če stalne reklamne objekte, ki služijo za opravljanje storitev interesentom, postavlja in nanje namešča reklame in plakate pravna ali fizična oseba, ki ni izvajalec,
– če reklamni objekt ne odstrani v predpisanem roku.
Z globo v znesku 200 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznik.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(strokovne podlage)
V roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka župan sprejme strokovne podlage iz 22. člena tega odloka.
Do sprejema strokovnih podlag, izvajalec oglaševanja na javnih površinah ali površinah v lasti občine, v soglasju s predstavniki krajevnih skupnosti Občine Beltinci, uporablja reklamne objekte, ki so v lasti krajevnih skupnosti.
35. člen
(legalizacija obstoječih objektov)
Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni brez ustreznih dovoljenj, si morajo investitorji pridobiti ustrezno dovoljenje občine v skladu s pogoji odloka najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve strokovnih podlag.
Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni in so v nasprotju z določili tega odloka, so jih lastniki, upravljavci oziroma lastniki zemljišč ali lastniki objektov na katerih so reklamni objekti pritrjeni oziroma nameščeni, dolžni odstraniti v roku 6 mesecev od uveljavitve strokovnih podlag.
36. člen
(veljavnost pogodb)
Obstoječe pogodbe, ki urejajo oglaševanje, prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene.
37. člen
(prenehanje veljavnosti predhodnega odloka)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oglaševanju v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 78/98).
38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2011-11-129/V
Beltinci, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost