Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4309. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, stran 13337.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96, 18/98 – odločba US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 11. seji dne 28. novembra 2011 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih (Uradni list RS, št. 77/09) se v drugem odstavku 4. člena:
– v drugi alineji beseda »skadu« popravi tako, da se pravilno glasi »skladu«;
– osma alineja dopolni tako, da se za besedo »centrov« doda besedilo »in Družinskega centra Mala ulica«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti, ki jih na podlagi tega akta opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standarde klasifikacije dejavnosti:
– 47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah
– 47.630  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z glasbenimi in video zapisi
– 47.650  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z igračami in rekviziti za igro in zabavo
– 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
– 56.102  Okrepčevalnice in podobni objekti
– 56.103  Slaščičarne in kavarne
– 56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
– 56.290  Druga oskrba z jedmi
– 56.300  Strežba pijač
– 58.110  Izdajanje knjig
– 58.130  Izdajanje časopisov
– 58.140  Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190  Drugo založništvo
– 58.210  Izdajanje računalniških iger
– 58.290  Drugo izdajanje programja
– 59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
– 59.130  Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
– 59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
– 60.100  Radijska dejavnost
– 60.200  Televizijska dejavnost
– 63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
– 68.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
      pogodbi
– 72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
– 73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
– 73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
– 74.200  Fotografska dejavnost
– 74.300  Prevajanje in tolmačenje
– 74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
– 77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
– 79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
– 82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300  Organizacija razstav, sejmov, srečanj
– 82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
– 84.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
      drugih socialnih storitev, razen obvezne
      socialne varnosti
– 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
– 85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 88.910  Dnevno varstvo otrok
– 88.999  Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
      nastanitve
– 90.010  Umetniško uprizarjanje
– 90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško
      uprizarjanje
– 90.030  Umetniško ustvarjanje
– 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 94.999  Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
      organizacij
– 96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje
      nerazvrščene«.
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– enota Družinski center Mala ulica, ki deluje na lokaciji Prečna ulica 7, Ljubljana«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60400-8/2011-5
Ljubljana, dne 28. novembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
 
po pooblastilu
Podžupan
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost