Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 430-38/2011 Ob-5663/11 , Stran 2827
Št. 430-38/2011 Ob-5663/11
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 (Uradni list RS, št. 80/11) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javne prireditve »Silvestrovanje 2011/2012 na prostem«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe novoletne prireditve »Silvestrovanje 2011/2012 na prostem«, ki obsega organizacijsko tehnični del in programski del. II. Organizacija in izvedba prireditve obsega – ureditev prireditvenega prostora (oder s streho zaprt s treh strani in z dvema grelnima gobama, ozvočenje in razsvetljava, tonski in lučni tehniki, prevozi, postavitve in montaže, odrska in druga potrebna tehnična oprema, alu konstrukcija, grelna goba pri mešalnem pultu, pagoda za začasno zunanjo garderobo z grelno gobo, varovalne ograje), – garderoba za nastopajoče, prenosne sanitarije, koši za odpadke ipd., – video projekcija, – program prireditve oziroma zagotovitev primernih glasbenih izvajalcev, hrana, pijača in potrebne prenočitve za tehnike in glasbene izvajalce, – zagotovitev redarske službe in zdravstvene pomoči v času prireditve, – gostinsko ponudbo za obiskovalce prireditve, – koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter – ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije. Prireditev mora biti izvedena na ploščadi pred Weinbergerjevo hišo v Zagorju ob Savi dne 30. 12. 2011 (od 20. do 1. ure naslednjega dne) in 31. 12. 2011 (od 20. do 4. ure naslednjega dne). III. Pogoji in merila Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo razpisane prireditve. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali le izvedbo programskega dela bodo izločene. Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila: – večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev, – program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije, – izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev. Po zaključku prireditve poda izvajalec končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili – računi. IV. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisane novoletne prireditve znaša 48.000,00 EUR z vključenim DDV. Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala prireditev v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu zagotovljen po izvedbi prireditve in sicer v roku 30 dni po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila iz prejšnje točke javnega razpisa in dostavi kopij računov in plačil izvajalcem najmanj v višini razpisanih sredstev. Rok za črpanje odobrenih sredstev je najkasneje do 31. marca 2012. Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja: – brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve, – plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric, – oglaševanje novoletne prireditve v medijih in drugo reklamiranje. V. Rok za predložitev ponudb Obravnavane bodo prijave, ki bodo predložene pravočasno in bodo pravilno opremljene. Nepravočasne ali nepravilno opremljene prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in predložene do vključno dne 12. decembra 2011 do 12. ure po pošti, na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi ali do tega dne in ure oddane osebno v sprejemno pisarno občine. Prijave se predložijo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis – Silvestrovanje 2011/2012«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov. Javno odpiranje prijav bo dne 15. 12. 2011 ob 13. uri na sedežu Občine Zagorje ob Savi, v sejni sobi, in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. VI. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan. VII. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, vse dodatne informacije pa vsak delovni dan, na tel. 03/565-57-30 (Blanka ŠMIT). S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost