Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Ob-5722/11 , Stran 2849
Ob-5722/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. točke Statuta delniške družbe Sava hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., sklicujemo
7. skupščino
delničarjev družbe Sava hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., Cankarjeva 6, Bled
Skupščina bo 9. 1. 2012 ob 14. uri na Bledu, v dvorani Libertas v Golf hotelu, z naslednjim dnevnim redom: 1. Izvolitev organov skupščine. Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine: – za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina, – za preštevalki glasov Branka Kelbl in Duška Janša. 2. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe. Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predlaganem besedilu. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar. 3. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta: mag. Narat Matej, mag. Antonija Pirc, Miran Hude. Skupščina družbe za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči prvi naslednji dan od dneva vpisa predlaganih sprememb statuta v register, imenuje naslednje člane nadzornega sveta: mag. Matej Narat, Andrej Andoljšek, mag. Franci Strajnar, Milan Marinič. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na Cankarjevi 6, Bled so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, razen sobot in nedelj, od 10. do 12. ure dostopni: – sklic skupščine, – obrazložitev predlogov sklepov, – predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe, – informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD- 1. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-poštni naslov: nada.zaberl@hotelibled.com. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov: nada.zaberl@hotelibled.com. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica 7. skupščine delničarjev Na dan sklica skupščine je osnovni kapital družbe razdeljen na 11.844.234 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake SHBR, vse delnice imajo glasovalno pravico. Vsaka delnica zagotavlja en glas. Pogoji za udeležbo na skupščini Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zakoniti zastopniki družb se morajo izkazati z izpiskom iz poslovnega/sodnega registra po stanju na dan prijave na skupščino. Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 min. pred začetkom zasedanja.
Sava hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d. predsednik uprave Andrej Prebil član uprave Borut Simonič članica uprave Balažic Renata

AAA Zlata odličnost