Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 597/2011 Ob-5689/11 , Stran 2825
Št. 597/2011 Ob-5689/11
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS): objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1 Parc. št. 733/18, njiva, v izmeri 1013 m2, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu. Zemljišče je po planu opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba: del SS-stanovanjske površine, del CD-območje centralnih dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 145.872,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 2 Parc. št. 873/3, travnik, v izmeri 1990 m2, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu. Zemljišče je po planu opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba: SS-stanovanjske površine. Na zemljišču ima občina zakonito predkupno pravico na podlagi Odloka o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 97/08). Izklicna cena zemljišča znaša 286.560,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 3 Parc. št. 206/8, travnik, v izmeri 1406 m2, k.o. 1455 – Bršljin. Zemljišče je po planu opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba: ZP-parki. Izklicna cena zemljišča znaša 202.464,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 4 Parc. št. 1023, travnik, v izmeri 221 m2, k.o. 2207 – Bovec, v deležu do 1/6. Zemljišče je po planu opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba: SS-stanovanjske površine. Izklicna cena zemljišča znaša 4.440,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 23. 12. 2011, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____– Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na račun Sklada KZG RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-13/2011 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da občina v skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na zemljišču pod zap. št. 2 uveljavlja predkupno pravico, bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb v skladu z 88. členom istega zakona občini podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na zemljišču pod zap. št. 4 uveljavljajo predkupno pravico. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku. O ponudbi se mora solastnik izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupil. Če solastnik v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad KZG RS z njim sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik ponudbe ne sprejme, bo Sklad KZG RS sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti, najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad KZG RS zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad KZG RS pa zadrži njegovo varščino. Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečano za strošek sestave kupoprodajne pogodbe in vložitev zemljiškoknjižnega predloga, skladno z veljavnim Cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2011, sprejetim s strani Sklada KZG RS, ter strošek cenitve ali drug strošek, kolikor je ta naveden v opisu zemljišča pod posamezno zaporedno številko. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene ali bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom, in ponudbe, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 27. 12. 2011 ob 12. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost