Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

N 372/2009 Os-5498/11 , Stran 2851
N 372/2009 Os-5498/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Tadeji Breznik, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Dušanke Wiegele, 2. Stanka Arkliniča, 3. Veronike Verdnik, 4. Damijana Verdnika, 5. Radovana Lorenčiča in 6. Marije Žižek, vsi stanujoči Gosposvetska cesta 35, Maribor, ki jih vse po pooblastilu zastopa Agencija Etažna, Jožica Reberc s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca Gradis, Gradbeno podjetje Maribor, Gosposvetska cesta 29, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer – odvetnik Stanislav Greifoner iz Odvetniške pisarne Brence & Greifoner, d.o.o., Partizanska 13a, Maribor, zaradi vzpostavitve etažne lastnine na stavbi, z naslovom Gosposvetska 35, Maribor, za vpis lastninske pravice v korist predlagateljev Damijana Verdnika in Veronike Verdnik, na stanovanju št. 7, ident. št. dela stavbe: 658-762-7, dne 27. 10. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe št. 27-225/91, sklenjene dne 4. 12. 1991, med prodajalcem Gradis Gradbeno podjetje Maribor, p.p. Maribor, Gosposvetska cesta 29, ki je pravni naslednik GIP Gradis Ljubljana, n.sol.o. TOZD Gradbena enota Maribor, n.sol.o. Maribor, Gosposvetska c. 29, ki ga je zastopal glavni direktor Franc Gačnik, dipl. gradb. inž. in kupcema Vladimirjem Špenkom, rojenim 26. 10. 1957, Gosposvetska cesta 35, Maribor ter Nado Merc, rojeno 2. 9. 1960, Gosposvetska cesta 35, Maribor, o prodaji in nakupu nepremičnine – stanovanja št. 7, v III. nadstropju, Gosposvetska cesta 35, Maribor, v stanovanjski hiši, stoječi na parc. št. 1556, k.o. 658 – Koroška vrata in v kateri je prva pogodbena stranka dovolila, da se pri navedenem stanovanju vknjiži lastninska pravica v korist druge pogodbene stranke. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev Veronike Verdnik in Damijana Verdnika.
Okrajno sodišče v Maribor dne 10. 11 2011

AAA Zlata odličnost