Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4285. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2011, stran 13304.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 11. redni seji dne 25. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2011
1. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2011 (Uradni list RS, št. 8/11 z dne 7. 2. 2011) se tabela splošnega dela proračuna nadomesti z:
»
+-------+------------------------------------------+------------+
|KONTO |          OPIS          | Rebalans 1|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|A.   |    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  8.245.836|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |  6.221.018|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|70   |    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)|  5.233.882|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |700   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |  4.677.565|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |703   |DAVKI NA PREMOŽENJE       |   396.117|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE|   160.200|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |706   |DRUGI DAVKI           |      0|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|71   |    |NEDAVČNI PRIHODKI        |   987.136|
|    |    |(710+711+712+713+714)      |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD|   432.413|
|    |    |PREMOŽENJA            |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |711   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    2.200|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |712   |DENARNE KAZNI          |    1.500|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |713   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    4.250|
|    |    |STORITEV             |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |   546.773|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|72   |    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)|    9.623|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |720   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |    1.500|
|    |    |SREDSTEV             |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |721   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |722   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |    8.123|
|    |    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA    |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|73   |    |PREJETE DONACIJE (730+731)    |      0|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |730   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV|      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |731   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|74   |    |TRANSFERNI PRIHODKI       |  2.015.195|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |740   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |   527.105|
|    |    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |741   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ|  1.488.091|
|    |    |SRED. EU             |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|78   |    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |      0|
|    |    |UNIJE              |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |787   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |      |
|    |    |EVROPSKIH INŠTITUCIJ       |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  9.197.916|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|40   |    |TEKOČI ODHODKI          |  1.913.237|
|    |    |(400+401+402+403+409)      |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM|   325.282|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |   52.055|
|    |    |SOCIALNO VARNOST         |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  1.444.913|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |   43.500|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |409   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE   |   47.487|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|41   |    |TEKOČI TRANSFERI         |  3.056.156|
|    |    |(410+411+412+413)        |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |410   |SUBVENCIJE            |   403.323|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |  1.568.550|
|    |    |GOSPODINJSTVOM          |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |412   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |   204.023|
|    |    |IN USTANOVAM           |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |   880.260|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|42   |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |  3.348.852|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |  3.348.852|
|    |    |SREDSTEV             |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|43   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  |   879.671|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |430   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |431   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |   341.170|
|    |    |IN FIZ. OSEBAM          |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |432   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   538.501|
|    |    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |  –952.080|
|    |    |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ |      |
|    |    |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|B.   |    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |      |
|    |    |NALOŽB              |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|75   |IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|
|    |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|    |    |(750+751)            |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |750   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |751   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|44   |V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|
|    |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |440   |DANA POSOJILA          |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |441   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0|
|    |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
|    |    |(IV.-V.)             |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |VII.  |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |  –952.080|
|    |    |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO |      |
|    |    |PREJETIH IN DANIH POSOJIL    |      |
|    |    |(I.+IV.) – (II.+V.)       |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|C.   |    |RAČUN FINANCIRANJA        |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|50   |VIII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |      0|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |500   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|55   |IX.   |ODPLAČILA DOLGA (550)      |   250.000|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |550   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   250.000|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)  |  –250.000|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV | –1.202.080|
|    |    |NA RAČUNIH            |      |
|    |    |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – |      |
|    |    |(II.+V.+IX.)           |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB  |  2.632.080|
|    |    |KONCU PRETEKLEGA LETA      |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|    |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB  |  1.430.000|
|    |    |KONCU TEKOČEGA LETA       |      |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Tabela v 5. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
3. člen
Tabela v 7. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
»
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
| PK |        Opis        | Rebalans 1 | Delež |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
| 1 |         2        |    3   |  4  |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|01  |POLITIČNI SISTEM         |  134.300,24|  1,42|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|02  |EKONOMSKA IN FISKALNA       |   28.820,00|  0,31|
|   |ADMINISTRACIJA          |       |    |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|04  |SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN |  164.310,20|  1,74|
|   |SPLOŠNE JAVNE STORITVE      |       |    |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|06  |LOKALNA SAMOUPRAVA        |  680.607,11|  7,20|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|07  |OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH   |   89.000,00|  0,94|
|   |DOGODKIH             |       |    |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|10  |TRG DELA IN DELOVNI POGOJI    |  105.700,00|  1,12|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|11  |KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO|   92.600,00|  0,98|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|13  |PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN|  803.466,29|  8,50|
|   |KOMUNIKACIJE           |       |    |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|14  |GOSPODARSTVO           |  226.335,00|  2,40|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|15  |VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE    | 3.113.329,04| 32,95|
|   |DEDIŠČINE             |       |    |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|16  |PROSTORSKO PLANIRANJE IN     |  910.291,33|  9,63|
|   |STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST |       |    |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|17  |ZDRAVSTVENO VARSTVO        |  106.500,00|  1,13|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|18  |KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE    |  342.960,00|  3,63|
|   |ORGANIZACIJE           |       |    |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|19  |IZOBRAŽEVANJE           | 1.947.960,00| 20,62|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|20  |SOCIALNO VARSTVO         |  360.750,00|  3,82|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|22  |SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA    |  293.500,00|  3,11|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|23  |INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN    |   47.486,67|  0,50|
|   |OBVEZNOSTI            |       |    |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|   |                 | 9.447.915,88| 100,00|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
                                «
4. člen
V 21. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek:
»Kolikor pri izvrševanju investicijskih odhodkov/transferov pride do spremembe načrtovane pravne osebe, ki vodi postopek po predpisih o javnem naročanju, župan odpre novo proračunsko postavko in konto/projekt investicijskega odhodka/transfera v okviru istega podprograma programske klasifikacije, na katero prerazporedi ustrezna sredstva iz obstoječe proračunske postavke in konta/projekta investicijskega odhodka/transfera.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Tabele rebalansiranega proračuna se objavijo na spletni strani občine www.beltinci.si.
Št. 032-01/2011-11-128/V
Beltinci, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina