Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4305. Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar-marec 2012, stran 13332.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 30. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08, 94/10 – ZIU in 36/11) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar - marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Krško v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Krško za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11 in 86/11, v nadaljevanju: odlok o proračunu). Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Krško za leto 2011.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Proračun|
|   |                     |   januar - |
|   |                     |  marec 2012|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   8.336.202|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   6.464.484|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   4.350.708|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   3.941.674|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    98.644|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    310.390|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   2.113.776|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    55.311|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     1.740|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     4.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   2.052.725|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    120.570|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    120.570|
|   |in drugih neopred. sredstev       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   1.751.148|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    383.229|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   1.367.919|
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  10.100.694|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   2.149.759|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    487.490|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    80.345|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   1.276.274|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    180.650|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    125.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   2.993.781|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    25.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   1.918.480|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    191.007|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    859.294|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   4.933.209|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   4.933.209|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    23.945|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi P.O. in F.O.,|    18.322|
|   |ki niso PU                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |     5.623|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |  –1.764.492|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       |
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja   |       |
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega|       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    386.800|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    386.800|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    386.800|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  –2.151.292|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –386.800|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   1.764.492|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |   2.153.151|
+------+-----------------------------------------+--------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Krško.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina dolgoročno zadolži do višine 386.800 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 410-466/2011-O801
Krško, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost