Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4299. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik, stran 13322.

Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih Uradni list SRS, št. 18/84, prvega odstavka 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih Uradni list RS, št. 44/97, 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1-C, 79/10 – Odl. U.S., 80/10 – ZUPUDPP) in 14. člena Statuta Občine Kamnik, (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. redni seji dne 30. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo naslednje podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo):
– podlage, ki določajo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča,
– podlage, ki določajo območja, katera so predmet odmere nadomestila,
– podlage, ki določajo merila za določitev višine nadomestila,
– podlage, ki določajo zavezanca za plačilo nadomestila in način odmere nadomestila,
– podlage, ki določajo oprostitve plačila nadomestila.
2. DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ
2. člen
(zazidana stavbna zemljišča)
Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in/ali gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja pričelo z gradnjo stavb in/ali gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Če določena stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, gradbene parcele nima določene, za zazidano stavbno zemljišče šteje del zemljiške parcele, na katerem stoji stavba (fundus) ali gradbeni inženirski objekt, pomnožen s faktorjem 1,5.
3. člen
(nezazidana stavbna zemljišča)
Kot nezazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Če na posameznem od zgoraj navedenih zemljišč stoji objekt, se kot nezazidano stavbno zemljišče določi zemljiška parcela, na kateri stoji takšen objekt, od katere se odšteje površino gradbene parcele objekta ali površino stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem takega objekta.
Če gradbena parcela objekta ali površina stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem objekta ni določena, kot nezazidano stavbno zemljišče šteje površina zemljiške parcele, na kateri stoji objekt, od katere se odšteje površina fundusa objekta, pomnožena s faktorjem 1,5.
Kot nezazidana stavbna zemljišča s tem členom štejejo zemljišča, na katerih je zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo iz javnega omrežja, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.
4. člen
(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča)
Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo Register nepremičnin, Kataster stavb in Zemljiški kataster, katere vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke.
Če podatek o površini zazidanega stavbnega zemljišča v navedenih uradnih evidencah ne obstaja ali je očitno napačen, le-tega na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne dokumentacije objekta določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila. Tako določen podatek o površini zazidanega stavbnega zemljišča ostane v veljavi, dokler iz navedenih uradnih evidenc ni razvidno drugače.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za osebna vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni stavbni del.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se določi kot neto tlorisna površina vseh prostorov posameznega stavbnega dela poslovnega namena in neto tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen – zunanje poslovne površine, se določi kot tlorisna projekcija površine zemljišč na gradbeni parceli objekta, ki se uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne dejavnosti, med katere sodijo predvsem zunanja parkirišča, zunanje manipulativne površine, delavnice na prostem, skladišča, športna igrišča ipd.
Če se ugotovi, da se kot zunanje poslovne površine uporabljajo tudi zemljišča izven gradbene parcele objekta, se nadomestilo zanje odmeri na enak način kot za površine, ki se nahajajo znotraj gradbene parcele objekta.
5. člen
(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča)
Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljata Zemljiški kataster in Kataster stavb, iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke.
Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi kot površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, ob upoštevanju pogojev 3. člena tega odloka in pogojev vsakokratnega veljavnega izvedbenega prostorskega akta.
3. DOLOČITEV OBMOČIJ ODMERE NADOMESTILA
6. člen
(območja odmere nadomestila)
Območja, ki so predmet odmere nadomestila, so določena na podlagi naslednjih kriterijev:
– kvaliteta dostopnosti območja do javnih funkcij
– kvaliteta dostopnosti do območja
– reliefne značilnosti območja.
Območja iz prvega odstavka tega člena so praviloma določena na mejo naselij po Registru prostorskih enot natančno in se delijo na:
A. 1. kakovostno skupino območij, katero predstavljata naslednji naselji:
Kamnik in Šmarca.
B. 2. kakovostno skupino območij, katero predstavljajo naslednja naselja:
Godič, Jeranovo, Košiše, Kršič, Mekinje, Nevlje, Oševek, Podgorje, Podjelše, Rudnik pri Radomljah, Spodnje Stranje, Tunjiška Mlaka, Volčji Potok, Vrhpolje pri Kamniku, Zagorica nad Kamnikom, Zduša in Zgornje Stranje.
C. 3. kakovostno skupino območij, katero predstavljajo naslednja naselja:
Bela, Bistričica, Brezje nad Kamnikom, Briše, Buč, Češnjice v Tuhinju, Cirkuše v Tuhinju, Črna pri Kamniku, Črni Vrh v Tuhinju, Golice, Gradišče v Tuhinju, Hrib pri Kamniku, Hruševka, Kališe, Kamniška Bistrica, Klemenčevo, Kostanj, Kregarjevo, Krivčevo, Laniše, Laze v Tuhinju, Liplje, Loke v Tuhinju, Mali Hrib, Markovo, Motnik, Okroglo, Pirševo, Podhruška, Podlom, Podstudenec, Poreber, Potok, Potok v Črni, Rožično, Sela pri Kamniku, Sidol, Šmartno v Tuhinju, Smrečje v Črni, Snovik, Soteska, Špitalič, Srednja vas pri Kamniku, Stahovica, Stara sela, Stebljevek, Stolnik, Tučna, Tunjice, Vaseno, Veliki Hrib, Vir pri Nevljah, Vodice nad Kamnikom, Žaga (z izjemo območij Male planine in Dovje Ravni), Zakal, Zavrh pri Črnivcu, Zgornje Palovče, Zgornji Tuhinj in Županje Njive.
D. 4. kakovostno skupino območij, katero predstavljajo naslednja naselja:
Bela Peč, Gabrovnica, Gozd, Laseno, Mali Rakitovec, Okrog pri Motniku, Podbreg, Poljana, Praproče v Tuhinju, Pšajnovica, Ravne pri Šmartnem, Sovinja Peč, Spodnje Palovče, Studenca, Trebelno pri Palovčah, Trobelno, Velika Lašna, Veliki Rakitovec, Vranja Peč, Zajasovnik – del, Zgornji Motnik, Znojile in Žubejevo.
Območja iz drugega odstavka tega člena so prikazana na pregledni karti »Pregledna karta območij odmere nadomestila«, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled na sedežu Občine Kamnik.
Za območje naselja Velika planina in dela naselja Žaga (območje Male planine in Dovje Ravni) se nadomestilo ne odmeri.
4. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
(splošna merila)
Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s posamezno vrsto komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture ali javne infrastrukture,
– lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča,
– ekonomičnost izrabe zazidanega stavbnega zemljišča.
Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva naslednje merilo:
– lega in namen nezazidanega stavbnega zemljišča.
8. člen
(opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z infrastrukturo)
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z objekti in omrežji komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture ali javne infrastrukture se vrednoti z naslednjimi točkami:
+-----------------------+-------------------------+------------+
|Infrastruktura     |Opremljenost stavbnega  |Število točk|
|            |zemljišča        |      |
+-----------------------+-------------------------+------------+
|prometno omrežje    |vsa zemljišča      |   9   |
+-----------------------+-------------------------+------------+
|električno omrežje   |zemljišča, katera je   |   6   |
|            |mogoče priključiti    |      |
+-----------------------+-------------------------+------------+
|vodovodno omrežje   |zemljišča, katera je   |   6   |
|            |mogoče priključiti    |      |
+-----------------------+-------------------------+------------+
|kanalizacijsko omrežje |zemljišča, katera je   |   8   |
|            |mogoče priključiti    |      |
+-----------------------+-------------------------+------------+
|plinovodno omrežje   |zemljišča, katera je   |   6   |
|            |mogoče priključiti    |      |
+-----------------------+-------------------------+------------+
|omrežje javne     |vsa zemljišča v naselju, |      |
|razsvetljave      |ki ima vzpostavljeno   |      |
|            |omrežje javne      |   6   |
|            |razsvetljave       |      |
+-----------------------+-------------------------+------------+
|javna parkirišča    |vsa zemljišča v naselju, |      |
|            |ki ima vzpostavljena   |   6   |
|            |javna parkirišča     |      |
+-----------------------+-------------------------+------------+
|zelene in rekreativne |vsa zemljišča v naselju, |      |
|površine        |ki ima vzpostavljene   |      |
|            |zelene in/ali rekreativne|   6   |
|            |površine         |      |
+-----------------------+-------------------------+------------+
|avtobusna postaja,   |vsa zemljišča v naselju, |      |
|železniška       |ki ima vzpostavljeno   |      |
|postajališča in    |avtobusno postajališče  |      |
|žičniška postaja    |in/ali železniško    |   6   |
|            |postajališče in/ali   |      |
|            |žičniško postajo     |      |
+-----------------------+-------------------------+------------+
9. člen
(lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča)
Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se vrednoti v odvisnosti od njegove geografske lege ter namena uporabe na naslednji način:
+-----------------+---------------------------------------------+
|Namen stavbnega |     Kakovostna skupina območja     |
|zemljišča    +-----------+----------+-----------+----------+
|         |  1.   |  2.  |   3.  |  4.  |
|         |kakovostna |kakovostna| kakovostna|kakovostna|
|         | skupina | skupina | skupina | skupina |
+-----------------+-----------+----------+-----------+----------+
|12303 – Trgovska |      |     |      |     |
|dejavnost    |      |     |      |     |
|(poslovni namen: |  500  |  450  |  350  |  300  |
|bencinski servis)|      |     |      |     |
+-----------------+-----------+----------+-----------+----------+
|12202 –     |      |     |      |     |
|Pisarniška raba |      |     |      |     |
|(poslovni namen: |  430  |  400  |  250  |  200  |
|finančno     |      |     |      |     |
|poslovanje)   |      |     |      |     |
+-----------------+-----------+----------+-----------+----------+
|1251 –      |      |     |      |     |
|Industrijska raba|      |     |      |     |
|(poslovni namen: |  400  |  350  |  200  |  150  |
|industrija)   |      |     |      |     |
+-----------------+-----------+----------+-----------+----------+
|121 – Gostinska |      |     |      |     |
|raba (poslovni  |      |     |      |     |
|namen:      |      |     |      |     |
|gostinstvo)   |      |     |      |     |
+-----------------+      |     |      |     |
|12203 –     |      |     |      |     |
|Pisarniška raba |      |     |      |     |
|(poslovni namen: |      |     |      |     |
|pisarna)     |  350  |  300  |  200  |  100  |
+-----------------+      |     |      |     |
|12301, 12302 –  |      |     |      |     |
|Trgovska     |      |     |      |     |
|dejavnost    |      |     |      |     |
|(poslovni namen: |      |     |      |     |
|trgovina)    |      |     |      |     |
+-----------------+-----------+----------+-----------+----------+
|12304 – Trgovska |      |     |      |     |
|dejavnost    |      |     |      |     |
|(poslovni namen: |      |     |      |     |
|storitvena    |  300  |  250  |  150  |  80  |
|dejavnost)    |      |     |      |     |
+-----------------+-----------+----------+-----------+----------+
|1252 – Raba   |      |     |      |     |
|skladišča    |      |     |      |     |
|(poslovni namen: |  250  |  220  |  100  |  60  |
|skladišče)    |      |     |      |     |
+-----------------+-----------+----------+-----------+----------+
|1241 – Raba   |      |     |      |     |
|prometa (poslovni|      |     |      |     |
|namen: promet)  |      |     |      |     |
+-----------------+      |     |      |     |
|127 – Druga   |      |     |      |     |
|nestanovanjska  |  80   |  60  |   40  |  20  |
|raba (poslovni  |      |     |      |     |
|namen: druga   |      |     |      |     |
|raba)      |      |     |      |     |
+-----------------+-----------+----------+-----------+----------+
|12201 – Upravna |      |     |      |     |
|raba (poslovni  |      |     |      |     |
|namen: javna   |      |     |      |     |
|funkcija)    |      |     |      |     |
+-----------------+      |     |      |     |
|126 – Raba    |  60   |  45  |   30  |  15  |
|splošnega    |      |     |      |     |
|družbenega pomena|      |     |      |     |
|(poslovni namen: |      |     |      |     |
|družbeni namen) |      |     |      |     |
+-----------------+-----------+----------+-----------+----------+
|11 – Stanovanjske|      |     |      |     |
|stavbe      |      |     |      |     |
|(stanovanjski  |      |     |      |     |
|namen)      |      |     |      |     |
+-----------------+      |     |      |     |
|1242 – Raba   |      |     |      |     |
|garaže (poslovni |  50   |  40  |   20  |  15  |
|ali stanovanjski |      |     |      |     |
|namen: garaža)  |      |     |      |     |
+-----------------+      |     |      |     |
|13 – Skupna raba |      |     |      |     |
|(poslovni namen: |      |     |      |     |
|skupna raba)   |      |     |      |     |
+-----------------+-----------+----------+-----------+----------+
|2 – Gradbeni   |      |     |      |     |
|inženirski    |      |     |      |     |
|objekti (poslovni|      |     |      |     |
|namen: zunanje  |  40   |  30  |   20  |  10  |
|poslovne     |      |     |      |     |
|površine)    |      |     |      |     |
+-----------------+-----------+----------+-----------+----------+
Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se določi na podlagi podatka Registra nepremičnin – dejanska raba, kot jo določa CC-SI klasifikacija, vzpostavljena na podlagi veljavne nepremičninske zakonodaje.
Če podatek o vrsti posameznega stavbnega dela v Registru nepremičnin ne obstaja, ni dovolj natančen ali je očitno napačen, le-tega na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne dokumentacije objekta določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila. Tako določen podatek o vrsti posameznega stavbnega dela ostane v veljavi, dokler iz navedene uradne evidence ni razvidno drugače.
10. člen
(ekonomičnost izrabe zazidanega stavbnega zemljišča)
Ekonomičnost izrabe zazidanega stavbnega zemljišča se vrednoti na naslednji način:
+----------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|Etažnost objekta|   1.  |  2.   |  3.   |  4.  |
|        | kakovostna|kakovostna |kakovostna |kakovostna|
|        | skupina | skupina | skupina | skupina |
+----------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|do vključno tri |   45  |  20   |  10   |  5   |
|etaže      |      |      |      |     |
+----------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|štiri ali pet  |   30  |  15   |   5   |  0   |
|etaž      |      |      |      |     |
+----------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|šest in več etaž|   15  |  10   |   0   |  0   |
+----------------+-----------+-----------+-----------+----------+
V primeru odmere nadomestila za zazidano stavbno zemljišče za poslovni namen – zunanje poslovne površine se upošteva etažnost objekta: »do vključno tri etaže«.
11. člen
(lega in namen nezazidanega stavbnega zemljišča)
Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se vrednoti v odvisnosti od njegove geografske lege ter namena uporabe na naslednji način:
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|Namembnost    |  1.  |   2.  |  3.   |  4.  |
|zemljišča    |kakovostna| kakovostna|kakovostna |kakovostna|
|         | skupina | skupina | skupina | skupina |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|S – območja   |  100  |   80  |  60   |  40  |
|stanovanj    |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|C – območja   |     |      |      |     |
|centralnih    |  150  |  120  |  90   |  60  |
|dejavnosti    |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|I – območja   |     |      |      |     |
|proizvodnih   |  200  |  160  |  120  |  80  |
|dejavnosti    |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|B – posebna   |  130  |  104  |  78   |  52  |
|območja     |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
|ostala območja, |     |      |      |     |
|kjer je     |     |      |      |     |
|dovoljena    |  120  |   96  |  72   |  48  |
|gradnja objektov |     |      |      |     |
+-----------------+----------+-----------+-----------+----------+
5. ODMERA NADOMESTILA
12. člen
(določitev višine nadomestila)
Letna višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se določi kot vsota točk, dobljenih iz 8., 9. in 10. člena tega odloka, ki se pomnoži s površino zazidanega stavbnega zemljišča ter z letno višino točke za odmero nadomestila za zazidana stavbna zemljišča.
Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se določi kot število točk, dobljenih iz 11. člena tega odloka, ki se pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča ter z letno višino točke za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča.
13. člen
(vrednost točke)
Letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmerno leto se določi na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
14. člen
(zavezanec za plačilo nadomestila)
Zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je njegov uporabnik. Če le-ta ni znan, je zavezanec za plačilo lastnik.
Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je njegov lastnik.
15. člen
(odmera nadomestila)
Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se odmeri za vsak stavbni del in vzpostavljeno zunanjo poslovno površino posebej.
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se odmeri za vsako zemljiško parcelo posebej.
Če se poleg stanovanjskega namena posameznega stavbnega dela le-ta uporablja tudi za poslovni namen, se površina posameznega poslovnega dela določi kot desetina (1/10) površine stavbnega dela. Vrsto namena uporabe na podlagi podatkov iz uradnih evidenc določi občinski organ, pristojen za odmero nadomestila.
Odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na poziv Občine Kamnik izvede pristojni davčni organ.
6. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
16. člen
(oprostitve plačila nadomestila)
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje:
– za zazidana stavbna zemljišča, katera se neposredno uporabljajo za potrebe obrambe in zaščite RS,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za:
– stavbne dele ali zunanje poslovne površine, ki se oddajajo v najem za neprofitno najemnino,
– stavbne dele ali zunanje poslovne površine, v katerih se izvaja nepridobitna dejavnost,
– stavbne dele in zunanje poslovne površine, ki se neposredno uporabljajo za delovanje občinskih služb ali delovanje zavodov in organizacij, katerih ustanovitelj je Občina Kamnik,
– kulturne spomenike državnega ali lokalnega pomena – CC-SI: 1273,
– zavezance, prizadete z naravno nesrečo, če tako odloči župan,
– nestanovanjske kmetijske stavbe in stavbne dele enakega namena – CC-SI: 1271,
– zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. 5-letna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča oziroma vložitve popolne vloge. Oprostitev velja samo za stanovanje ali hišo, za katero je zavezanec podal utemeljeno vlogo za oprostitev.
7. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(obravnava pritožb v prehodnem obdobju)
Pritožbe zavezancev, oddane na Davčni urad pred uveljavitvijo tega odloka, se obravnavajo v skladu s takrat veljavno zakonodajo.
18. člen
(prenehanje veljavnosti obstoječega odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97, 07/00, 093/00, 54/01, 117/03, 78/04 in 116/08).
19. člen
(začetek veljave in uporabe)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2012.
Št. 007-0006/2011-5-(4)
Kamnik, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina