Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4315. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2011, stran 13341.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02– ZDT-B) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 62/07) je Občinski svet Občine Odranci na 7. seji dne 3. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------+----------------+
|A)   |Bilanca prihodkov in odhodkov     |     v eurih|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  1.752.426,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  1.155.131,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   963.876,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček      |   909.236,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|703  |Davki na premoženje          |    44.220,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|704  |Domači davki na blago in storitev   |    10.420,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|706  |Drugi davki              |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   191.255,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od   |    22.700,00|
|    |premoženja              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|711  |Takse in pristojbine         |     380,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|712  |Denarne kazni             |     600,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki        |   167.575,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   107.400,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    7.400,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč     |   100.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   489.895,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih     |    39.523,00|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega     |   450.372,00|
|    |proračuna in sredstev proračuna EU  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  1.862.932,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   560.404,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   128.524,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno  |    21.547,00|
|    |varnost                |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve     |   379.566,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|403  |Plačila domačih obresti        |    7.700,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|409  |Rezerve                |    23.067,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   512.005,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|410  |Subvencije              |    23.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|411  |Transferi posameznikom in       |   298.086,00|
|    |gospodinjstvom            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam  |    53.206,00|
|    |in ustanovam             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi     |   137.713,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   753.066,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   753.066,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    37.457,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in  |    2.000,00|
|    |fizičnim osebam            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim |    35.457,00|
|    |uporabnikom              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   –110.506,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |        0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.   |        0|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV-V.) |        0|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |        0|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)         |    6.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA            |    6.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga     |    6.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE) SREDSTEV NA |   –116.506,00|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –VIII.)    |    –6.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII. –IX.) |   110.506,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. |   116.506,90|
|    |PRETEKLEGA LETA            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
Drugi in tretji odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 43-7/2011
Odranci, dne 3. decembra 2011
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti