Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4302. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 13329.

Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. redni seji dne 30. 11. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 17/11) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec mora na svoji spletni strani objaviti informacije o predvidenem številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o predvidenem številu prostih mest, v vrtcu z več enotami pa mora vrtec objaviti predvideno število prostih mest po letnikih rojstva in po posameznih enotah. Vrtec objavi tudi podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.«
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V ta namen občina vzpostavi in vzdržuje enoten informacijski sistem za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski sistem).«
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za posameznega otroka vlagatelj lahko odda le eno vlogo za sprejem otroka v vrtec na območju občine.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec in znotraj vrtca z več enotami najmanj 1 oziroma največ 5 enot, ki jih rangira od A (najbolj želena) do E (najmanj želena) in v le-te želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire). Vlogo mora oddati v vrtec prve izbire, v nasprotnem primeru vrtec vlogo zavrže.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi druge vrtce, v katere želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (v nadaljevanju: vrtec drugih izbir).
V vlogi lahko vlagatelj izbira med vsemi vrtci: javnim vrtcem in med zasebnimi vrtci s koncesijo (v nadaljevanju: vrtci).
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka v katerikoli vrtec, če otrok ne bo sprejet niti v vrtec prve izbire niti v vrtce drugih izbir. V kolikor vlagatelj ne izbere možnosti katerikoli vrtec, se mu ob prostih mestih ponudijo izključno izbrani vrtci.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok. Ostale oddane vloge vrtci s sklepom zavržejo.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Vrtec vlogo vnese v informacijski sistem in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.«
4. člen
V prvem odstavku 16. člena se kriterij št. 2 dopolni tako, da se glasi:
»
+-----+-----------------------------+------+--------------------+
|2  |Otrok, ki ima zaradi razvojne|7   |priporočilo     |
|   |motnje (MKB diagnoza)    |   |razvojne ambulante |
|   |priporočilo razvojne     |   |          |
|   |ambulante (razvojnega    |   |          |
|   |pediatra), z navedbo razlogov|   |          |
|   |za nujnost vključitve v vrtec|   |          |
+-----+-----------------------------+------+--------------------+
«
5. člen
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec v osmih dneh po seji komisije otroke s prednostnega seznama razporedi v vrtec prve izbire glede na število točk, starost (letnik rojstva), prosta mesta v vrtcu in glede na program, ki se izvaja v vrtcu.«
Peti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec prve izbire, se v skladu s prednostnim seznamom uvrstijo na čakalni seznam.«
6. člen
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tudi v primeru, da vlagatelji pisno odklonijo ponujen vrtec oziroma enoto vrtca, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.«
Za tretjim odstavkom 20. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Kolikor je vlagatelj na vlogi v okviru prve izbire navedel vrtec z enotami in odklonil sprejem v katero od želenih enot, se šteje, da je umaknil vlogo za vpis otroka v vrtec.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama vlagatelje, ki so navedli vrtec s prostim mestom kot eno izmed izbir ali če so se v vlogi opredelili za katerikoli vrtec, glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.«
Četrti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je na isti dan prostih več mest v vrtcih in so ta mesta ustrezna glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki se izvaja v oddelku, se vlagatelje pozove k podpisu pogodbe po vrstnem redu izbir vrtcev, ki so jih navedli v vlogi.«
8. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če vlagatelji otroka s centralnega čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v ponujen vrtec oziroma enoto vrtca ali ne sklenejo pogodbe z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka, se ne more šteti, da so umaknili vlogo. Otroka se vrne na centralni čakalni seznam, kjer ostane do vključitve v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.«
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za odklonjeni vrtec oziroma enoto vrtca otrok do konca šolskega leta, za katerega velja centralni čakalni seznam, ne more dobiti nove ponudbe, razen v primeru novega razpisa.«
9. člen
Doda se nov 29. a člen, ki se glasi:
»29.a člen
Kolikor se tekom šolskega leta odpre nov (koncesijski) vrtec, občina vlagatelje s centralnega čakalnega seznama in vlagatelje, ki so naknadno, po razpisu, oddali vlogo (nepravočasno oddane vloge), pozove k oddaji vloge na poziv k vpisu, ki ga v sredstvih javnega obveščanja objavi novi vrtec.
Nov vrtec obravnava vloge in vodi postopek sprejema otrok v vrtec na način, kot ga opredeljuje ta pravilnik od 10. do 20. člena.
Čakalni seznam novega vrtca se do konca šolskega leta, za katerega je bil oblikovan, vodi ločeno od Centralnega čakalnega seznama. V novi vrtec vključeni otroci se črtajo s centralnega čakalnega seznama.
Otrokom s čakalnega seznama vrtca, ki do konca šolskega leta ne bodo dobili ponudbe za sprejem, bodo v naslednjem šolskem letu pripadale točke po 6. kriteriju iz 16. člena tega pravilnika.«
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2010-4/2
Kamnik, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost