Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 478-0005/2009-10 Ob-5666/11 , Stran 2843
Št. 478-0005/2009-10 Ob-5666/11
Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Muta v letu 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, matična št. 5881706, davčna št. SI89876547. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Poslovni prostor – lokal B v poslovno stanovanjskem objektu Kovaška 1, Muta, posamezni del št. 8 v stavbi št. 204, k.o. 807 – Spodnja Muta (ID 5707075), v izmeri 62,75 m2. Poslovni prostor je namenjen za opravljanje mirne obrti. 3. Izhodiščna cena nepremičnine Cena nepremičnine znaša 43.536,62 EUR. V ceni ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača prodajalec. 4. Pogoji prodaje Nepremičnina se proda po načelu videno – kupljeno. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, v kakršnem je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. Z uspelim ponudnikom se sklene pogodba v roku 8 dni od zaključka postopka javnega zbiranja ponudb. Kolikor ponudnik v tem roku ne pristopi k podpisu pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Muta pravico zadržati vplačano varščino. Rok za plačilo kupnine je 15 dni po sklenitvi pogodbe. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnine po ponujeni ceni. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se izvede zemljiškoknjižni prenos. Stroški overitve pogodbe bremenijo prodajalca, kupec pa nosi stroške zemljiškoknjižne izvedbe. 5. Varščina: ponudnik, ki želi sodelovati v postopku mora vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na TRR, št. 01281-0100011065 pri UJP, sklic na št. 00-72000001. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8. dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 6. Pisna ponudba mora vsebovati – Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1), – Izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa« (priloga 2), – Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu »ponudba« (priloga 3), – Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% izhodiščne cene. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 7. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna še 30 dni po poteku roka za odpiranje ponudb. 8. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 16. 12. 2011, do 12. ure. 9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v ponedeljek, 19. 12. 2011 ob 13. uri, v prostorih Občine Muta. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti na odpiranju ponudb, izkazati z osebnim dokumentom ali pooblastilom ponudnika. 10. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bodo pozvani k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb, bo izbran najugodnejši ponudnik. 11. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec lahko postopek zbiranja ponudb ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti. 12. Dodatne informacije Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine so na voljo na tel. 02/887-96-00. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem ogledu. Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani Občine Muta: www.muta.si.
Občina Muta

AAA Zlata odličnost