Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2376. Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
2423. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmeta in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom

Drugi akti

2377. Odločba o imenovanju Mateje Resnik Bahčič za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
2378. Odločba o imenovanju Katje Kunej za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
2379. Odločba o imenovanju Gabrijele Omerzu za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

2380. Pravilnik o potrjevanju učbenikov
2381. Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda
2382. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2424. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2383. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata
2384. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 28. marca 2006

OBČINE

Ajdovščina

2385. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2005

Brežice

2386. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskoureditvenih pogojev za območje Občine Brežice (SDPUP)
2387. Sklep o uskladitvi cene za storitev pomoč na domu

Celje

2422. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje, kare I (Osrednja knjižnica Celje)

Črnomelj

2388. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2005
2389. Sklep o višini parkirnine
2390. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Krajevnih skupnosti Dragatuš (del), Sinji Vrh in Vinica

Dolenjske Toplice

2391. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o.

Hrpelje-Kozina

2392. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2005

Ivančna Gorica

2393. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del)
2394. Odlok o zazidalnem načrtu gospodarsko-stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori

Kobarid

2395. Sklep o cenah pogrebne dejavnosti v Občini Kobarid
2396. Sklep o cenah vzdrževanja pokopališča Kobarid
2397. Sklep o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid v prilogi Pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa v Občini Kobarid

Kočevje

2398. Odlok o o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1)

Koper

2399. Sklep o dopolnitvi Sklepa o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava z območja Mestne občine Koper v plačne razrede

Križevci

2400. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije ter čiščenja odpadnih voda in grezničnih muljev na območju Občine Križevci

Krško

2401. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško
2402. Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Krško
2403. Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
2404. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo
2405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidanem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo

Lendava

2406. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2006

Litija

2407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006
2408. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija
2409. Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove Občinske volilne komisije Občine Litija

Ljubljana

2410. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
2411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2412. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Mežica

2413. Sklep o javni razgrnitvi Programske zasnove za »ZN2/Vivodovo«

Miren-Kostanjevica

2414. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2005

Murska Sobota

2415. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks (uradno prečiščeno besedilo)
2416. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
2417. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota

Nova Gorica

2418. Odlok o ukinitvi Odloka o ureditvenem načrtu stanovanjsko-poslovne cone Ob nebotičniku in stari Komunali v Novi Gorici
2419. Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko

Puconci

2420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2006
2421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci

POPRAVKI

2425. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po Zakonu o poštnih storitvah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti