Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Ob-15529/06 , Stran 4351
Prodaja se premoženje stečajnega dolžnika »osnovna sredstva in zaloge zobozdravstvene opreme« po izklicni ceni 360.083 SIT za celotno premoženje oziroma za posamezne stvari po likvidacijski vrednosti posamezne stvari po seznamu, ki je na ogled pri stečajni upraviteljici in objavljen na oglasni deski Okrožnega sodišča v Kopru. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku na način javnega zbiranja ponudb. Rok za zbiranje pisnih ponudb je do vključno 6. 6. 2006 do 12. ure. Prednost pri izbiri ima kupec, ki da ponudbo za nakup celotnega premoženja. Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati naziv kupca, njegov točen naslov, ponujeni znesek in ponudba mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe za zastopanje. Na zaprti ovojnici mora biti oznaka » ne odpiraj – »javno zbiranje ponudb«. Ponudba mora prispeti na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9 Koper, St 42/2005. Ponudbi mora biti priložen sklep o registraciji družbe, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik fizična oseba ter notarsko overjena izjava, da kupec ni oseba iz 153. člena ZPPSL. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od izklicne cene, ki se vplača na poslovni račun stečajnega dolžnika št. 03135-1000385575 pri SKB banki d.d. Ljubljana, najkasneje do zadnjega roka za zbiranje ponudb. Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa vrnjena v 5 dneh po končanem naroku za odpiranje ponudb. Varščina se ne obrestuje. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevanih sestavin oziroma podatkov, oziroma bodo nepravočasne, se ne bodo upoštevale, morebitna vplačana varščina pa se bo ponudniku vrnila. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake. V Izklicni (prodajni) cena ni vključen davek na dodano vrednost. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 5 dni po prejemu obvestila o izbiri, kupnino pa v celoti plačati v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe. Če uspešni ponudnik ne sklene pisne pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razdrta; v tem primeru plačano varščino zadrži prodajalec. Če izbrani kupec odstopi od nakupa ali ne plača v roku celotne kupnine, se mu vrne le tisti del že plačane kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, nastalih zaradi njegovega odstopa od nakupa. Kupljeno blago se bo kupcu izročilo v last in posest po plačilu celotne kupnine. Odpiranje ponudb bo dne 7. 6. 2006 ob 13. uri na Okrožnem sodišču v Kopru, Ferrarska 9, Koper, v sobi št. 316/III. Za vse informacije in dogovore glede ogleda blaga, kličite na tel. 01/436-00-00 ali GSM 041/617-582 med 9. in 13. uro dopoldne, od ponedeljka do petka.

AAA Zlata odličnost