Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2427. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2428. Sklep o imenovanju predsednice Državne revizijske komisije

Drugi akti

2426. Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije (RePPRS) (Intermodalnost: čas za sinergijo)
2429. Razpis za prijavo možnih kandidatov za člana Državne revizijske komisije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2430. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2431. Uredba o načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev
2432. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov
2433. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Slovenski turistični organizaciji

MINISTRSTVA

2434. Pravilnik o varnem nakladanju in razkladanju ladij za prevoz razsutega tovora
2435. Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2006
2436. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA BANJŠKE IN TRNOVSKE PLANOTE
2437. Seznam zdravil, za katera je bilo od 21. 12. 2005 do 18. 5. 2006 izdano dovoljenje za promet
2438. Seznam zdravil, za katera je od 21. 12. 2005 do 18.05.2006 prenehalo veljati dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

2439. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2440. Slovenska računovodska standarda 24 in 25 (2006)

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2441. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu
2442. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli

Bled

2443. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – območje M – 4, ob Prešernovi cesti

Cerkvenjak

2444. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2005
2445. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak
2446. Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo

Dolenjske Toplice

2447. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2005
2448. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice
2449. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Dolenjske Toplice
2450. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Dolenjske Toplice
2451. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 508/3 k.o. Toplice in nepremičnini parc. št. 4164/2 k.o. Dobindol
2452. Sklep o določitvi cene za dovolilnice za parkiranje

Ivančna Gorica

2453. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Velike Pece
2454. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Velike Pece

Jesenice

2455. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Jesenice

Kamnik

2456. Odlok o spremembi meje med naseljema Zakal in Bistričica
2457. Odlok o spremembi meje med naseljema Rudnik pri Radomljah in Volčji Potok
2458. Odlok o spremembi meje med naseljema Pirševo in Snovik
2459. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
2460. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«

Krško

2461. Odlok o ureditvenem načrtu Senovo

Novo mesto

2489. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Visokošolsko središče Novo mesto (Univerzitetni kampus Novo mesto)

Oplotnica

2462. Pravilnik  o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih neprofitnih dejavnosti
2463. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

Podčetrtek

2464. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Podčetrtek
2465. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
2466. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2006
2467. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Ravne na Koroškem

2468. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ravne na Koroškem
2469. Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas

Rogaška Slatina

2470. Program priprave Prostorskega reda Občine Rogaška Slatina

Sežana

2471. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2005
2472. Odlok o razveljavitvi Odloka o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Sežana
2473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sežana

Slovenj Gradec

2474. Dopolnitev programa priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 – »Vzhodni vstop 1«

Sodražica

2475. Odlok o določitvi volilih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sodražica

Šentjur

2476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Šentjur pri Celju
2477. Odlok o delovanju in pristojnostih krajevnih skupnosti v Občini Šentjur
2478. Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Šentjur v najem

Škofja Loka

2479. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja Grenc (GRE-MB 03, GRE-MB 04, SOB-ID 06) v Škofji Loki

Tišina

2480. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2005
2481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov na območju Občine Tišina
2482. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2483. Pravilnik o nagradah študentom Občine Tišina
2484. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnih turističnih programov v Občini Tišina

Vipava

2485. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2005

Vrhnika

2486. Program priprave za spremembe in dopolnitve odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Zaplana (za območje ZN Ulovka), plansko celoto V1 Vrhnika – Center (za območje urejanja V1P/6-IUV III), plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (za območje urejanja V2S/10) in plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (za območje urejanja V3I/1)

Zagorje ob Savi

2487. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2005
2488. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2006

POPRAVKI

2490. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2)
2491. Popravek Odloka o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina
2492. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89)
2493. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti