Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2485. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2005, stran 6392.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 20. in 21. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02) je Svet Občine Vipava na 29. redni seji dne 20. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
2. člen
  Proračun občine Vipava za leto 2005 je bil realiziran v naslednjih
zneskih:
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |   V tisoč|
|   |                           |   tolarjev|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |   837.476|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |   714.029|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)             |   123.447|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB           |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |     549|
|   |DELEŽEV (750+751+752)                 |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |     165|
|   |(440+441+442)                     |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |     384|
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                  |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                 |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII. –  |   123.831|
|   |II. – V. – VIII.)                   |       |
|   |                           |       |
+------------------------------------------------------------+-------------+
|Stanje sredstev na računu 31. 12. 2005           |   197.301|
|                              |       |
+------------------------------------------------------------+-------------+
  Proračun vseh enajstih krajevnih skupnosti je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |   V tisoč|
|   |                           |   tolarjev|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |    28.492|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |    24.451|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)             |    4.041|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB           |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |       |
|   |DELEŽEV (750+751+752)                 |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|   |(440+441+442)                     |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                  |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                 |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII. –  |    4.041|
|   |II. – V. – VIII.)                   |       |
|   |                           |       |
+------------------------------------------------------------+-------------+
|Stanje sredstev na računu 31. 12. 2005           |    15.532|
|                              |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRAJE (VI. – IX. +X.)           |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
Presežek sredstev proračuna Občine Vipava iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 9.223.264,44 SIT se prenese med namensko prenesena sredstva za urejanje deponije, ker izhaja iz neporabljenih okoljskih taks; presežek 114.224.446,51 SIT in presežek sredstev na računu finančnih terjatev in naložb v višini 384.000 SIT se preneseta med prenesena sredstva splošnega sklada.
Presežek odhodkov nad prihodki proračunov krajevnih skupnosti v višini 2.776.135 SIT se krije iz prenesenih sredstev preteklih let (pri KS Lože in KS Vrhpolje v višini doseženega primanjkljaja posamezne KS); pri vseh ostalih krajevnih skupnostih se presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.817.379 SIT prenese na osnovi doseženega presežka posamezne krajevne skupnosti med prenesena sredstva splošnega sklada.
3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Vipava za leto 2005 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-0008/2006
Vipava, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost