Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2440. Slovenska računovodska standarda 24 in 25 (2006), stran 6315.

Slovenski računovodski standard 24 (2006)
       OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

                  A. Uvod

  Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih
so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov v določenem
trenutku. Povezan je z računovodskimi načeli 124, 127, 131 in 141 (Kodeks
računovodskih načel, 1995). Obdeluje
a) razvrščanje izkazov stanja za zunanje poslovno poročanje,
b) osnovno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno
  poročanje,
c) prilagojeno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno
  poročanje,
č) uskupinjevanje bilanc stanja za zunanje poslovno poročanje in
d) razkrivanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno poročanje.
  Ta standard se opira zlasti na 4. in 7. direktivo Evropske unije in zakon
o gospodarskih družbah. Glede vrednotenja v bilanci stanja zajetih postavk in
dodatnega razkrivanja je povezan predvsem s slovenskimi računovodskimi
standardi (SRS) od 1 do 12 in z ustreznimi mednarodnimi računovodskimi
standardi. Ker je ta temeljni računovodski izkaz lahko predračunski ali
obračunski, je ta standard povezan še s SRS 20, 23 in 30.
  Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvami ključnih
pojmov (poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) in Uvodom v slovenske
računovodske standarde (2006).

                 B. Standard
 
            a) Razvrščanje izkazov stanja
            za zunanje poslovno poročanje
 
  24.1. Izkaz stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično
in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v
določenem trenutku (na koncu poslovnega leta ali medletnega obdobja), za
katero se sestavlja.
  24.2. Sestavi se za splošne ali posebne namene za potrebe zunanjega
računovodskega poročanja. Od njegove vrste in narave podjetja sta odvisna
obseg in razčlenitev postavk v njem.
  24.3. Izkaz stanja ima obliko dvostranske uravnotežene bilance stanja.
 
       b) Osnovno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja
            za zunanje poslovno poročanje
 
  24.4. Bilanca stanja je pri velikih in srednjih podjetjih razčlenjena v
skladu z zahtevami zakona o gospodarskih družbah ter dopolnjena z nekaterimi
dodatnimi postavkami in delno z določnejšimi, uveljavljenimi krajšimi
strokovnimi izrazi, uporabljenimi v kontnem načrtu.
 
 
Sredstva
 
A. Dolgoročna sredstva
I.    Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
     1. Dolgoročne premoženjske pravice
     2. Dobro ime
     3. Predujmi za neopredmetena sredstva
     4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
     5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II.    Opredmetena osnovna sredstva
     1. Zemljišča in zgradbe
      a) Zemljišča
      b) Zgradbe
     2. Proizvajalne naprave in stroji
     3. Druge naprave in oprema
     4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
      a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
      b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
     Kjer obstajajo biološka osnovna sredstva, pa še
     5. Osnovna čreda
     6. Večletni nasadi
III.   Naložbene nepremičnine
IV.   Dolgoročne finančne naložbe
     1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
      a) Delnice in deleži v družbah v skupini
      b) Delnice in deleži v pridruženih družbah
      c) Druge delnice in deleži
      č) Druge dolgoročne finančne naložbe
     2. Dolgoročna posojila
      a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
      b) Dolgoročna posojila drugim
      c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital
V.    Dolgoročne poslovne terjatve
     1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
     2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
     3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI.   Odložene terjatve za davek

B. Kratkoročna sredstva
I.    Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II.   Zaloge
     1. Material
     2. Nedokončana proizvodnja
     3. Proizvodi in trgovsko blago
     4. Predujmi za zaloge
III.   Kratkoročne finančne naložbe
     1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
      a) Delnice in deleži v družbah v skupini
      b) Druge delnice in deleži
      c) Druge kratkoročne finančne naložbe
     2. Kratkoročna posojila
      a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
      b) Kratkoročna posojila drugim
      c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital
IV.   Kratkoročne poslovne terjatve
     1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
     2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
     3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V.    Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve


Obveznosti do virov sredstev

A. Kapital
I.    Vpoklicani kapital
     1. Osnovni kapital
     2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II.   Kapitalske rezerve
III.   Rezerve iz dobička
     1. Zakonske rezerve
     2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
     3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
     4. Statutarne rezerve
     5. Druge rezerve iz dobička
IV.   Presežek iz prevrednotenja
V.    Preneseni čisti poslovni izid
VI.   Čisti poslovni izid poslovnega leta

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
     1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
     2. Druge rezervacije
     3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. Dolgoročne obveznosti
I.    Dolgoročne finančne obveznosti
     1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
     2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
     3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
     4. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II.   Dolgoročne poslovne obveznosti
     1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
     2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
     3. Dolgoročne menične obveznosti
     4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
     5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
III.   Odložene obveznosti za davek

Č. Kratkoročne obveznosti
I.    Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II.   Kratkoročne finančne obveznosti
     1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
     2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
     3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
     4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III.   Kratkoročne poslovne obveznosti
     1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
     2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
     3. Kratkoročne menične obveznosti
     4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
     5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

  24.5. Teoretično možne postavke, ki pri posameznem podjetju ne prihajajo
v poštev, se v uradni listini ne navajajo.
  24.6. Bilanca stanja prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene
podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem
prejšnjem obračunskem obdobju. Informacije za prejšnje obračunsko obdobje se
ne preračunajo.
  Za notranje računovodsko poročanje pa se lahko v prvem stolpcu izkazujejo
načrtovani podatki za naslednje obračunsko obdobje in v drugem uresničeni v
obravnavanem obračunskem obdobju ali v prvem uresničeni podatki v
obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem načrtovani za isto obdobje.

 c) Prilagojeno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno
                 poročanje

  24.7. Srednja podjetja morajo sestaviti popolno bilanco stanja, pri javni
objavi pa lahko uporabljajo njeno skrajšano obliko:

Sredstva

A. Dolgoročna sredstva
I.    Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
     1. Neopredmetena sredstva
     2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II.   Opredmetena osnovna sredstva
     1. Zemljišča in zgradbe
      a) Zemljišča
      b) Zgradbe
     2. Proizvajalne naprave in stroji
     3. Druge naprave in oprema
     4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in
      opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
     Kjer obstajajo biološka osnovna sredstva, pa še
     5. Osnovna čreda
     6. Večletni nasadi
III.   Naložbene nepremičnine
IV.   Dolgoročne finančne naložbe
     1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
      a) Delnice in deleži v družbah v skupini
      b) Druge dolgoročne finančne naložbe
     2. Dolgoročna posojila
      a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
      b) Druga dolgoročna posojila
V.    Dolgoročne poslovne terjatve
     1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
     2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI.   Odložene terjatve za davek

B. Kratkoročna sredstva
I.    Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II.   Zaloge
III.   Kratkoročne finančne naložbe
     1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
      a) Delnice in deleži v družbah v skupini
      b) Druge kratkoročne finančne naložbe
     2. Kratkoročna posojila
      a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
      b) Kratkoročna posojila drugim
IV.   Kratkoročne poslovne terjatve
     1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
     2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V.    Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve


Obveznosti do virov sredstev

A. Kapital
I.    Vpoklicani kapital
     1. Osnovni kapital
     2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II.   Kapitalske rezerve
III.   Rezerve iz dobička
     1. Zakonske rezerve
     2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
     3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
     4. Statutarne rezerve
     5. Druge rezerve iz dobička
IV.   Presežek iz prevrednotenja
V.    Preneseni čisti poslovni izid
VI.   Čisti poslovni izid poslovnega leta

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
     1. Rezervacije
     2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. Dolgoročne obveznosti
I.    Dolgoročne finančne obveznosti
     1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
     2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
     3. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II.   Dolgoročne poslovne obveznosti
     1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
     2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
     3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
III.   Odložene obveznosti za davek

Č. Kratkoročne obveznosti
I.    Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II.   Kratkoročne finančne obveznosti
     1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
     2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
     3. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III.   Kratkoročne poslovne obveznosti
     1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
     2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
     3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

  24.8. Majhna podjetja lahko razčlenijo svojo bilanco stanja tudi zgolj na
tele postavke:


Sredstva

A. Dolgoročna sredstva
I.    Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
     1. Neopredmetena sredstva
     2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II.   Opredmetena osnovna sredstva
III.   Naložbene nepremičnine
IV.   Dolgoročne finančne naložbe
     1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
     2. Dolgoročna posojila
V.    Dolgoročne poslovne terjatve
VI.   Odložene terjatve za davek

B. Kratkoročna sredstva
I.    Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II.   Zaloge
III.   Kratkoročne finančne naložbe
     1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
     2. Kratkoročna posojila
IV.   Kratkoročne poslovne terjatve
V.    Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve


Obveznosti do virov sredstev

A. Kapital
I.    Vpoklicani kapital
     1. Osnovni kapital
     2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II.   Kapitalske rezerve
III.   Rezerve iz dobička
IV.   Presežek iz prevrednotenja
V.    Preneseni čisti poslovni izid
VI.   Čisti poslovni izid poslovnega leta

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
     1. Rezervacije
     2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. Dolgoročne obveznosti
I.    Dolgoročne finančne obveznosti
II.   Dolgoročne poslovne obveznosti
III.   Odložene obveznosti za davek

Č. Kratkoročne obveznosti
I.    Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II.   Kratkoročne finančne obveznosti
III.   Kratkoročne poslovne obveznosti

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

  24.9. Bilanca stanja za medletno obdobje je zgoščena, mora pa zajemati
najmanj vsako skupino in podskupino po SRS 24.4 iz zadnje letne bilance
stanja ter izbrana pojasnila, ki jih zahteva ta standard.

            č) Uskupinjevanje bilanc stanja
            za zunanje poslovno poročanje

  24.10. Iz skupinske bilance stanja so izpuščene pri sredstvih točke
AIV1a, AIV2a, AV1, BIII1a, BIII2a in BIV1, pri obveznostih do virov sredstev
pa točke CI1, CII1, ČII1, ČIII1, Ca6 in Cb6.
  24.11. V skupinsko bilanco stanja se med obveznostmi do virov sredstev
vneseta novi postavki obveznosti do virov sredstev A.VII. Uskupinjevalni
popravek kapitala in A.VIII. Kapital manjšinskih lastnikov.

  d) Razkrivanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno poročanje

  24.12. Pojasnila k bilanci stanja vsebujejo a) informacije o podlagi za
sestavitev bilance stanja in posebnih računovodskih usmeritvah, izbranih in
uporabljenih pri pomembnih poslih in drugih poslovnih dogodkih; b)
informacije, ki jih zahtevajo slovenski računovodski standardi in zakon o
gospodarskih družbah ter niso predpisane v obrazcu bilance stanja; pa tudi c)
dodatne informacije, ki niso predpisane v obrazcu bilance stanja, so pa za
pošteno predstavitev potrebne.
  24.13. Za vsa podjetja so obvezna pojasnila k bilanci stanja, ki jih kot
takšna navaja zakon o gospodarskih družbah. Za podjetja, ki so zavezana
reviziji, so obvezna tudi druga razkritja, ki jih navajajo slovenski
računovodski standardi.
  24.14. V zvezi z računovodskimi usmeritvami se v pojasnilih opisujejo a)
podlage za merjenje gospodarskih kategorij v bilanci stanja; b) računovodske
usmeritve, potrebne za pravilno razumevanje bilance stanja.
  24.15. Če sprememba računovodske usmeritve pomembno vpliva na obravnavano
obračunsko obdobje ali kako prejšnje predstavljeno obračunsko obdobje, se
razkrijejo a) razlog za spremembo; b) znesek preračuna za vpleteno postavko v
računovodskem izkazu; in c) znesek preračuna, ki je zajet v primerjalne
informacije.
  24.16. Razkrijejo se a) vrsta napake iz prejšnjih obdobij, popravljena v
obravnavanem obračunskem obdobju; b) znesek preračuna za vpleteno postavko v
računovodskem izkazu; in c) znesek popravka, zajet v primerjalne informacije.
  24.17. V pojasnilih k bilanci stanja se, če niso predstavljeni drugod,
predstavijo a) sedež in pravna oblika podjetja ter država, b) narava
poslovanja in najpomembnejše dejavnosti, c) ime obvladujočega podjetja, č)
število zaposlencev na koncu obračunskega obdobja ali njihovo povprečno
število v obračunskem obdobju ter d) poslovni dogodki po dnevu bilance stanja
in datum odobritve (sprejetja) letnega poročila.
  24.18. Sredstva in obveznosti (dolgovi) se v bilanci stanja preračunajo v
skladu z dogodki po datumu bilance stanja, če iz teh dogodkov izvirajo
dodatni dokazi, koristni pri ocenjevanju zneskov, ki na dan bilance stanja
vplivajo na stanje sredstev in obveznosti (dolgov) ali kažejo, da
predpostavka o časovni neomejenosti delovanja v zvezi s celotnim podjetjem
ali z njegovim delom ne drži. Sredstva in obveznosti (dolgovi) se v bilanci
stanja ne preračunajo v skladu z dogodki po datumu bilance stanja, ki na dan
bilance stanja ne vplivajo na stanje sredstev in obveznosti (dolgov), se pa
razkrijejo, če so tako pomembni, da bi se sicer zmanjšala zmožnost
uporabnikov bilance stanja izdelati ustrezne ocene in sprejeti pravilne
odločitve. Pri tem je treba zagotoviti informacije o vrsti dogodka in oceno
zneska ali izjavo, da taka ocena ni mogoča.
  24.19. Dividende, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, za katero je
sestavljena bilanca stanja, predlagane ali objavljene po dnevu bilance
stanja, vendar pred odobritvijo računovodskih izkazov, se razkrijejo.
  V letni bilanci stanja se upoštevata delitev čistega dobička in
poravnavanje čiste izgube, potem ko računovodske izkaze sprejme ustrezni
organ. Dividende v zvezi z obračunskim obdobjem, za katero je sestavljena
bilanca stanja, pa tudi druge odločitve skupščine delniške družbe se knjižijo
v naslednjem poslovnem letu.
  24.20. Postavke v bilanci stanja se prikazujejo po neodpisani vrednosti
kot razliki med celotno vrednostjo in popravkom vrednosti. Razkrijeta se tudi
dejanska oziroma prevrednotena nabavna vrednost ter popravek vrednosti
posameznih kategorij neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev na koncu poslovnega leta. V pojasnilih se tudi razkrije,
katera opredmetena osnovna sredstva so pridobljena s finančnim najemom.
  24.21. Podjetja, ki so zavezana reviziji, v posebni razpredelnici za
posamezne kategorije stalnih sredstev prikažejo začetne neodpisane vrednosti,
pridobitve v poslovnem letu, prekvalifikacije v poslovnem letu, odtujitve v
poslovnem letu, amortizacijo v poslovnem letu in prevrednotovalna doknjiženja
na koncu poslovnega leta, kar dá končno neodpisano vrednost.
  24.22. Razkritja v zvezi s posameznimi kategorijami v bilanci stanja
morajo ustrezati zahtevam, pojasnjenim v SRS od 1 do 12.
  24.23. Razkrije se tudi, katera sredstva in katere obveznosti do njihovih
virov so razporejeni po področnih in območnih odsekih ter v kolikšnih
zneskih. To velja tudi za sredstva in obveznosti do njihovih virov, ki se
nanašajo na ustavljeno poslovanje.
  24.24.  Pojasnila k medletnim računovodskim bilancam stanja morajo
vsebovati a) izjavo, da so bile uporabljene iste računovodske usmeritve in
metode kot v zadnjem letnem računovodskem izkazu, če je prišlo do sprememb,
pa opisati njihovo vrsto in njihov znesek; b) vrsto in znesek sprememb ocen
zneskov, o katerih se je poročalo v prejšnjih medletnih obdobjih istega
poslovnega leta, ali sprememb ocen zneskov, o katerih se je poročalo v
prejšnjih poslovnih letih, če takšne spremembe pomembno vplivajo na
obravnavano medletno obdobje; c) pomembne dogodke po koncu medletnega
obdobja, ki niso bili izkazani v bilancah stanja za medletno obdobje.
  24.25. Če se ocena zneska, sporočena za kako medletno obdobje, v zadnjem
medletnem obdobju poslovnega leta pomembno spremeni, vendar se za zadnje
medletno obdobje ne objavi posebna bilanca stanja, se vrsta in znesek te
spremembe ocene razkrijeta v pojasnilih k letni bilanci stanja za tisto
poslovno leto.
  24.26. Zaradi potreb pri računovodskem proučevanju se predstavi tehtano
povprečno število navadnih delnic, uveljavljajočih se v obračunskem obdobju.
Tehtano povprečno število navadnih delnic, uveljavljajočih se v obračunskem
obdobju in v vseh predstavljenih obračunskih obdobjih, se preračuna za
poslovne dogodke, ki spreminjajo uveljavljajoče se navadne delnice, ne da bi
prišlo do ustrezne spremembe virov, razen za zamenjave možnostnih navadnih
delnic.
  24.27. Za izračun popravljenega (diluted) čistega dobička na delnico je
treba tehtano povprečno število navadnih delnic iz SRS 24.26 povečati za
tehtano povprečno število navadnih delnic, ki bi jih podjetje izdalo ob
zamenjavi vseh popravljalnih možnostnih navadnih delnic (diluted potential
ordinary shares) za navadne delnice. Za popravljalne možnostne navadne
delnice se predpostavlja, da so bile zamenjane za navadne delnice na začetku
obračunskega obdobja ali na datum izdaje možnostnih navadnih delnic, če je ta
kasnejši. Pri izračunavanju popravljenega čistega dobička na delnico izhaja
podjetje iz domnevnega izkoristka pravic, povezanih z njegovimi
popravljalnimi opcijami in drugimi popravljalnimi možnostnimi navadnimi
delnicami. Domnevni iztržek od omenjenih izdaj se obravnava, kot da izhaja iz
izdaje delnic po pošteni vrednosti. Razlika med številom izdanih delnic in
številom delnic, ki jih podjetje izda po pošteni vrednosti, se obravnava kot
izdaja navadnih delnic brez nadomestila. Možnostne navadne delnice se
obravnavajo kot popravljalne takrat in samo takrat, kadar njihova zamenjava
za navadne delnice zmanjša čisti dobiček na delnico iz trajnega rednega
delovanja.
            C. Opredelitve ključnih pojmov

  24.28. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba
razložiti in tako opredeliti ključne pojme.
a)  Sredstva so v denarni merski enoti izraženi stvari, pravice in denar, s
  katerimi premoženjskopravno razpolaga podjetje. Gledano iz finančnega
  zornega kota so povezani z naložbenjem podjetja.
b)  Obveznosti do virov sredstev so obveznosti, ki temeljijo na pravno
  zasnovanem razmerju podjetja do virov sredstev, s katerimi se financira
  podjetje. Podjetje ohranja tista sredstva financerjev, ki so pri njem, in
  jih vrača v ustreznih rokih z obrestmi ali drugim nadomestilom za
  gospodarjenje vred. Gledano iz finančnega zornega kota so povezane s
  financiranjem podjetja.
c)  Dolgoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v
  obdobju, daljšem od leta dni. Sestavljajo jih opredmetena osnovna
  sredstva, neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
  naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne poslovne
  terjatve in odložene terjatve za davek.
č)  Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v
  obdobju, krajšem od leta dni. Sestavljajo jih sredstva za prodajo, zaloge,
  kratkoročne poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe, denarna
  sredstva in kratkoročne aktivne časovne razmejitve.
d)  Finančne naložbe so dana posojila, ki jih posojilodajalci dajejo
  posojilojemalcem in so za prve dolgoročne ali kratkoročne finančne naložbe
  ter finančne naložbe v delnice in deleže. Zajemajo tudi odkupljene
  dolžniške vrednostne papirje.
e)  Finančne obveznosti so v glavnem dobljena posojila, ki jih
  posojilojemalci dobijo od posojilodajalcev in so za prve dolgoročni
  finančni dolgovi ali kratkoročni finančni dolgovi.
f)  Poslovne terjatve so terjatve, ki so povezane s poslovanjem, in ne s
  financiranjem ali naložbenjem; so lahko dolgoročne ali kratkoročne.
g)  Poslovne obveznosti so obveznosti (dolgovi), povezane s poslovanjem, in
  ne s financiranjem ali naložbenjem; so lahko dolgoročne ali kratkoročne.
h)  Kapital je obveznost do lastnikov podjetja kot financerjev podjetja, ki
  zapade v plačilo, če podjetje preneha delovati ali če se sprejme sklep o
  dekapitalizaciji podjetja zaradi zmanjšanja njegovega delovanja. Če se
  gleda nanj iz finančnega zornega kota, se imenuje tudi lastniški kapital,
  da se razlikuje od dolgovanega kapitala (upniškega kapitala).
i)  Dolgovi so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane
  dolžnosti poravnati dolgovane zneske denarja, dobaviti dolgovane proizvode
  ali opraviti dolgovane storitve. So obveznosti do financerjev, ki niso
  lastniki podjetja. Sestavljajo jih poslovni in finančni dolgovi pa tudi
  rezervacije in kratkoročno odloženi prihodki oziroma kratkoročno vnaprej
  vračunani stroški in odhodki, čeprav pri njih še niso znani upniki.
j)  Dolgoročne obveznosti so obveznosti, ki kot celota zapadejo v plačilo v
  obdobju, daljšem od leta dni. Njihovi deli, ki zapadejo v plačilo v
  obdobju do leta dni, so kratkoročne obveznosti.
k)  Kratkoročne obveznosti so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju do
  leta dni.
l)  Izkaz stanja je računovodski izkaz stanja sredstev in obveznosti do
  njihovih virov v določenem trenutku. Po obliki je lahko bilanca stanja ali
  zaporedni stopenjski izkaz stanja.
m) Bilanca stanja je dvostranski računovodski izkaz, v katerem je na levi
  strani prikazano stanje sredstev in na desni strani v enakem znesku stanje
  obveznosti do virov sredstev.
n)  Lastne delnice (lastni poslovni deleži) so delnice (poslovni deleži), ki
  jih odkupi izdajatelj.
o)  Področni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja, ki se ukvarja s
  posameznim proizvodom oziroma posamezno storitvijo ali s skupino sorodnih
  proizvodov oziroma storitev; tveganja in donosi, ki se nanašajo nanj, se
  razlikujejo od tistih v drugih področnih odsekih.
p)  Območni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja, ki se ukvarja s
  proizvodi oziroma storitvami v posebnem gospodarskem okolju; tveganja in
  donosi, ki se nanašajo nanj, se razlikujejo od tistih v drugih območnih
  odsekih.

                 Č. Pojasnila

  24.29. Razdelitev podjetij na velika, srednja in mala je predpisana z
zakonom o gospodarskih družbah.
  24.30. Letna obračunska bilanca stanja se sestavi po uskladitvi postavk v
poslovnih razvidih z ugotovitvami pri popisu sredstev in obveznosti do
njihovih virov ob predpostavki, da gre za delujoče podjetje.
  24.31. Podjetja razkrijejo, katera sredstva in katere obveznosti do
njihovih virov so razporejeni po področnih in območnih odsekih ter v
kolikšnih zneskih. Kot sredstva odseka se določijo tista sredstva, ki jih
odsek uporablja pri svojem poslovanju in jih je mogoče pripisati neposredno
njemu ali se lahko utemeljeno razporedijo nanj. Kot obveznosti odseka se
določijo tiste obveznosti, ki izhajajo iz njegovega poslovanja in jih je
mogoče pripisati neposredno njemu ali se lahko utemeljeno razporedijo nanj.

          D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

  24.32. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za 
Revizijo na svoji seji 17. novembra 2005. K njemu sta dala soglasje minister
Za finance in minister za gospodarstvo. Podjetja, ki imajo poslovno leto enako
koledarskemu, ga začnejo uporabljati s 1. januarjem 2006, preostala podjetja
pa s prvim poslovnim letom, ki se začne po tem datumu.
  Podjetja z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS
24 - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje (2002).         Slovenski računovodski standard 25 (2006)
            OBLIKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
            ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

                  A. Uvod

  Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih
je predstavljeno oblikovanje poslovnega izida v določenem obdobju, značilno
za gospodarski način razmišljanja. Povezan je z računovodskimi načeli 124,
127, 131 in 141 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje
a)  razvrščanje izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje,
b)  osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje
  poslovno poročanje,
c)  prilagojeno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje
  poslovno poročanje,
č)  uskupinjevanje izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje in
d)  razkrivanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno
  poročanje.
  Ta standard se ne ukvarja z oblikami poročanja za davčne potrebe ali
potrebe statistike.
  Ta standard se opira zlasti na 4. in 7. direktivo Evropske unije ter
zakon o gospodarskih družbah. Glede vrednotenja v izkaz poslovnega izida
zajetih postavk in dodatnega razkrivanja je povezan s slovenskimi
računovodskimi standardi (SRS) od 3 do 19 in z ustreznimi mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja. Ker je ta temeljni računovodski izkaz
lahko predračunski ali obračunski, je ta standard povezan še s SRS 20, 23, 30
in 33.
  Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvami ključnih
pojmov (poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) in Uvodom v slovenske
računovodske standarde (2006).

                 B. Standard

  a) Razvrščanje izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje

  25.1. Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je
resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna
obdobja, za katera se sestavlja.
  25.2. Izkaz poslovnega izida se sestavi za splošne ali posebne namene za
potrebe zunanjega poročanja. Od njegove vrste in narave podjetja sta odvisna
obseg in razčlenitev postavk v njem.

  b) Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje
               poslovno poročanje

  25.3. Izkaz poslovnega izida ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza
poslovnega izida.
  25.4. Izkaz poslovnega izida je lahko sestavljen v eni izmed dveh
stopenjskih oblik (različici I in II). Ta standard daje prednost obliki, ki
jo obravnava kasneje, podjetje pa si izbere tisto, ki mu bolj ustreza tudi
glede na njegove mednarodne stike.
  25.5. Izkaz poslovnega izida po različici I ima pri vseh podjetjih ne
glede na njihovo velikost osnovno razčlenitev v skladu z zahtevami zakona o
gospodarskih družbah.
1.  Čisti prihodki od prodaje
2.  Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
3.  Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4.  Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
5.  Stroški blaga, materiala in storitev
   a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški
    porabljenega materiala
   b) Stroški storitev
6.  Stroški dela
   a) Stroški plač
   b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški
    pokojninskih zavarovanj)
   c) Drugi stroški dela
7.  Odpisi vrednosti
   a) Amortizacija
   b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
    opredmetenih osnovnih sredstvih
   c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8.  Drugi poslovni odhodki
9.  Finančni prihodki iz deležev
   a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
   b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
   c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
   č) Finančni prihodki iz drugih naložb
10. Finančni prihodki iz danih posojil
   a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
   b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
   a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
   b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
   a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
   b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
   c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic
   č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
   a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
   b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih
    obveznosti
   c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
16. Drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1 +- 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8
   + 9 + 10 + 11 - 12 - 13 - 14 + 15 - 16 - 17 +- 18)
 
  25.6. Izkaz poslovnega izida po različici II ima pri vseh podjetjih ne
glede na njihovo velikost osnovno razčlenitev v skladu z zahtevami zakona o
gospodarskih družbah.
1.  Čisti prihodki od prodaje
2.  Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) oziroma
   nabavna vrednost prodanega blaga
3.  Kosmati poslovni izid od prodaje (1 - 2)
4.  Stroški prodajanja (z amortizacijo)
5.  Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)
   a) Stroški splošnih dejavnosti
   b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
    opredmetenih osnovnih sredstvih
   c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
6.  Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
7.  Finančni prihodki iz deležev
   a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
   b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
   c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
   č) Finančni prihodki iz drugih naložb
8.  Finančni prihodki iz danih posojil
   a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
   b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
9.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
   a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
   b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
   a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
   b) Finančni odhodki iz posoji, prejetih od bank
   c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic
   č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
   a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
   b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih
    obveznosti
   c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
13. Drugi prihodki
14. Drugi odhodki
15. Davek iz dobička
16. Odloženi davki
17. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (3 - 4 - 5 + 6 + 7 + 8 + 9 - 10
   - 11 - 12 + 13 - 14 -15 +- 16)
 
  25.7. Teoretično možne postavke, ki pri posameznem podjetju ne prihajajo
v poštev, se v uradni listini ne navajajo.
  25.8. Za postavko 19 iz SRS 25.5 ali postavko 17 iz SRS 25.6. Čisti
poslovni izid obračunskega obdobja mora podjetje izkazati še postavke
  22 oziroma 20 Preneseni dobiček/Prenesena izguba
  23 oziroma 21 Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv
  24 oziroma 22 Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička ločeno po
posameznih vrstah teh rezerv
  25 oziroma 23 Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička ločeno po
posameznih vrstah teh rezerv
  26 oziroma 24 Bilančni dobiček/Bilančna izguba (kot vsota čistega
dobička/čiste izgube in ustreznih postavk 22 oziroma 20, 24 oziroma 22 in 25
oziroma 23).
  Namesto v izkazu poslovnega izida lahko podjetje te podatke izkaže v
dodatku k izkazom ali v dodatku izkazu gibanja kapitala.
  25.9. Izkaz poslovnega izida prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem
uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene
v enakem prejšnjem obračunskem obdobju. Informacije za prejšnje obračunsko
obdobje se ne preračunajo.
  Za notranje računovodsko poročanje pa se lahko v prvem stolpcu izkazujejo
načrtovani podatki za naslednje obračunsko obdobje in v drugem uresničeni v
obravnavnem obračunskem obdobju ali v prvem uresničeni podatki v obravnavanem
obračunskem obdobju in v drugem načrtovani za isto obdobje.
  V izkazu poslovnega izida za medletno obdobje pa se zneski v stolpcu za
obravnavano medletno obdobje v naslednjem stolpcu dopolnijo z nabiralnimi
zneski za obravnavano poslovno leto do danega datuma ter spet v nadaljnjem
stolpcu še s podatki za primerljiva medletna obdobja prejšnjega poslovnega
leta.
 
 c) Prilagojeno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje
               poslovno poročanje
 
  25.10. Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida se
prilagodi velikosti podjetja, dejstvu, da je obvladujoče ali odvisno
podjetje, poročanju po odsekih in medletnemu poročanju.
  25.11. Srednja in velika podjetja dodatno razčlenjujejo čiste prihodke od
prodaje na prihodke, dosežene na domačem trgu, in prihodke, dosežene na tujem
trgu. Podjetja, ki niso obvladujoča ali odvisna podjetja, v obrazcu izkaza
poslovnega izida po različici I iz SRS 25.5 ne razčlenjujejo postavk od 9 do
13 oziroma po različici II iz SRS 25.6 postavk od 7 do 11.
  25.12. Izkaz poslovnega izida za medletno obdobje je zgoščen, mora pa
zajemati najmanj vsako skupino in podskupino iz zadnjega letnega izkaza
poslovnega izida ter izbrana pojasnila, ki jih zahteva ta standard.
 
  č) Uskupinjevanje izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
 
  25.13. Iz skupinskega izkaza poslovnega izida so izpuščene postavke
finančnih prihodkov, dobljenih od povezanih družb, in finančnih odhodkov,
danih povezanim družbam, ki so v različici I označene z zaporednimi
številkami 9a, 10a, 11a, 13a in 14a, v različici II pa z zaporednimi
številkami 7a, 8a, 9a, 11a in 12a.
  25.14. V skupinski izkaz poslovnega izida se vnesejo nove postavke
čistega dobička, ki se nanašajo na manjšinske lastnike. Zato je v različici I
in v različici II pred postavko 19 oziroma 17 treba dodati odbitno postavko
18.a) oziroma 16.a) Čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov.
 
        d) Razkrivanje postavk v izkazu poslovnega izida
            za zunanje poslovno poročanje
 
  25.15. Pojasnila k izkazu poslovnega izida vsebujejo a) informacije o
podlagi za pripravo izkaza poslovnega izida in posebnih računovodskih
usmeritvah, izbranih in uporabljenih pri pomembnih poslih in drugih poslovnih
dogodkih; b) informacije, ki jih zahtevajo slovenski računovodski standardi
in zakon o gospodarskih družbah ter niso predpisane v obrazcu izkaza
poslovnega izida; pa tudi c) dodatne informacije, ki niso predpisane v
obrazcu izkaza poslovnega izida, so pa za pošteno predstavitev potrebne.
  25.16. Za vsa podjetja so obvezna pojasnila k izkazu poslovnega izida, ki
jih kot takšna navaja zakon o gospodarskih družbah. Za podjetja, ki so
zavezana reviziji, so obvezna tudi druga razkritja, ki jih navajajo slovenski
računovodski standardi.
  25.17. V zvezi z računovodskimi usmeritvami se v pojasnilih opisujejo a)
podlage za merjenje gospodarskih kategorij v izkazu poslovnega izida; b)
računovodske usmeritve, potrebne za pravilno razumevanje izkaza poslovnega
izida; c) vrsta sprememb računovodskih usmeritev in računovodskih ocen ter
razlog zanje pa tudi njihov znesek (če zneska ni mogoče izračunati, je treba
to dejstvo razkiti) ter č) vrsta in znesek popravka bistvene napake.
  25.18. V pojasnilih k izkazu poslovnega izida se, če niso predstavljeni
drugod, predstavijo a) sedež in pravna oblika podjetja, b) narava poslovanja
in najpomembnejše dejavnosti, c) ime obvladujočega podjetja ter č) število
zaposlencev na koncu obračunskega obdobja ali njihovo povprečje v obračunskem
obdobju.
  25.19. V pojasnilih se razkrije možna izguba, ki še ni pripoznana kot
odhodek in kot obveznost, ker nista izpolnjena pogoja, da je a) verjetno, da
bodo prihodnji dogodki potrdili, da se bo po upoštevanju vseh možnih rešitev
zmanjšala vrednost kakega sredstva ali da bo nastal kak dolg na dan bilance
stanja, in b) da je znesek izgube mogoče razumno oceniti. Pri tem se
zagotovijo informacije o vrsti možnega pojava in negotovih dejavnikih, ki bi
lahko vplivali na prihodnji poslovni izid, ter ocena vrednostno izraženega
učinka ali izjava, da taka ocena ni mogoča. Razkritje ni potrebno le, če je
možnost izgube malo verjetna.
  25.20. V pojasnilih se razkrije možni dobiček, če je verjetno, da bo
dosežen, ne sme pa biti pripoznan kot prihodek ali kot sredstvo. Pri tem se
zagotovijo informacije o vrsti možnega pojava in negotovih dejavnikih, ki bi
lahko vplivali na prihodnji poslovni izid, ter ocena vrednostno izraženega
učinka ali izjava, da taka ocena ni mogoča.
  25.21. Poleg postavk, ki jih vsebujeta različici I in II izkaza
poslovnega izida, se predstavita še posebej čisti dobiček, ki pripada
navadnim delničarjem, in posebej čisti dobiček, ki pripada prednostnim
delničarjem. Čisti dobiček, ki pripada navadnim delničarjem, se predstavi kot
osnovni čisti dobiček in kot popravljeni čisti dobiček; zadnji se razlikuje
od prvega za učinek, ki ga po plačilu davka povzročijo a) morebitne dividende
za popravljalne možnostne navadne delnice, odštete pri izračunavanju prvega,
b) obresti, pripoznane v obračunskem obdobju za popravljalne možnostne
navadne delnice, in c) druge morebitne spremembe prihodkov ali odhodkov,
izhajajoče iz zamenjave popravljalnih možnostnih navadnih delnic.
  25.22. Podjetje mora predstaviti osnovni in popravljeni čisti dobiček na
delnico za vse razrede navadnih delnic, povezane z različnimi pravicami do
deleža v čistem dobičku obračunskega obdobja. Obe vrsti dobička mora
predstaviti enako vidno za vsa predstavljena obračunska obdobja. Predstavitev
je potrebna, celo če so razkriti zneski negativni (izguba na delnico).
  25.23. Če se število uveljavljajočih se navadnih ali možnostnih navadnih
delnic poveča zaradi izdaje brezplačnih delnic na podlagi prenosa rezerv v
delniški kapital podjetja ali posebne premije obstoječim delničarjem ali
razcepitve delnic oziroma zmanjša zaradi obratne razcepitve delnic, je treba
popraviti izračun osnovnega in popravljenega čistega dobička na delnico za
vsa predstavljena obračunska obdobja. Če pride do teh sprememb po dnevu
bilance stanja, vendar pred objavo računovodskih izkazov, je podlaga za
izračune na delnico za te pa tudi za vse morebitne računovodske izkaze za
prejšnja obdobja novo število delnic. Če se v izračunih na delnico take
spremembe števila delnic upoštevajo, je to treba razkriti. Poleg tega se
osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico vseh prikazanih obdobij
popravita za učinke a) bistvenih napak in popravkov, ki so posledice sprememb
računovodskih usmeritev, ter b) poslovnih združitev, ki pomenijo združitev
kapitalskih deležev.
  25.24. Razkrijejo se a) zneski, uporabljeni kot števci pri izračunavanju
osnovnega in popravljenega čistega dobička na delnico, in uskladitev teh
zneskov s čistim dobičkom ali čisto izgubo obračunskega obdobja ter b)
tehtano povprečno število navadnih delnic, uporabljeno kot imenovalec pri
izračunavanju osnovnega in popravljenega čistega dobička na delnico, in
uskladitev teh imenovalcev med seboj.
  25.25. P odjetje, ki se odloči za obliko izkaza poslovnega izida po
različici I, mora v prilogi pojasniti stroške po funkcionalnih skupinah, kot
so nabavna vrednost prodanega blaga in proizvajalni stroški prodanih
proizvodov, stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti, vse z vštetimi
ustreznimi stroški amortizacije. Podjetje, ki se odloči za obliko izkaza
poslovnega izida po različici II, pa mora v prilogi pojasniti stroške po
vrstah, kot so nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, stroški
porabljenega materiala, stroški storitev, stroški plač, stroški socialnih
zavarovanj (posebej stroški pokojninskih zavarovanj v pojasnilu), stroški
amortizacije, prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih
in opredmetenih osnovnih sredstvih ter prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih.
  25.26. Razkritja v zvezi s posameznimi kategorijami v izkazu poslovnega
izida morajo ustrezati zahtevam, pojasnjenim v SRS 13-19.
  25.27. Razkrijejo se vrste proizvodov in storitev v vsakem področnem
odseku, o katerem se poroča, ter sestav vsakega območnega odseka, tako
temeljnega kot dodatnega, o katerem se poroča, če to ni sicer razkrito v
računovodskih izkazih ali drugod v računovodskem poročilu. To velja tudi za
proizvode in storitve iz ustavljenega poslovanja.
  25.28. Prihodki odseka iz poslov z drugimi odseki se merijo na podlagi,
ki se uporablja pri določanju cen prenosov med odseki. Podlaga za določanje
teh cen in vsaka sprememba v tej zvezi se razkrijeta.
  25.29. Spremembe tistih računovodskih usmeritev, ki se uporabljajo pri
poročanju po odsekih in pomembno vplivajo na informacije o odsekih, se
razkrijejo. Takšno razkritje vsebuje vrste sprememb in razloge zanje, izjavo,
da so primerjalne informacije preračunane ali da to ni izvedljivo, in denarno
izraženi učinek sprememb, če ga je mogoče utemeljeno ugotoviti.
  25.30.  Pojasnila k medletnim računovodskim bilancam stanja morajo
vsebovati a) izjavo, da so bile uporabljene iste računovodske usmeritve in
metode kot v zadnjem letnem računovodskem izkazu, če je prišlo do sprememb,
pa opisati njihovo vrsto in njihov znesek; b) pojasnilo o sezonski naravi in
z njo povezani prodajni uspešnosti medletnega delovanja, c) vrsto in znesek
sprememb ocen zneskov, o katerih se je poročalo v prejšnjih medletnih
obdobjih istega poslovnega leta, ali ocen zneskov, o katerih se je poročalo v
prejšnjih poslovnih letih, če takšne spremembe pomembno vplivajo na
obravnavano medletno obdobje; č) prihodke in poslovne izide tistih področnih
ali območnih odsekov, ki so glavno izhodišče za poročanje po odsekih; d)
pomembne dogodke po koncu medletnega obdobja, ki niso bili izkazani v izkazih
poslovnega izida za medletno obdobje.
  25.31. Če se ocena zneska, sporočena za kako medletno obdobje, v zadnjem
medletnem obdobju poslovnega leta pomembno spremeni, vendar se za takšno
končno medletno obdobje ne objavi poseben izkaz poslovnega izida, se vrsta in
znesek te spremembe ocene razkrijeta v pojasnilih k letnemu izkazu poslovnega
izida za tisto poslovno leto.
 
            C. Opredelitve ključnih pojmov
 
  25.32. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba
razložiti in tako opredeliti ključne pojme.
a)  Čisti prihodki od prodaje so prodajne vrednosti prodanih količin,
  zmanjšane za popuste ob prodaji ali kasneje (na primer za blagajniške
  popuste) pa tudi za vrednost vrnjenih količin.
b)  Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje je
  razlika med njihovo vrednostjo na koncu poslovnega obdobja in njihovo
  vrednostjo na začetku poslovnega obdobja; če je njihova vrednost na koncu
  obdobja večja, ima sprememba pozitiven predznak, v nasprotnem primeru pa
  negativen predznak.
c)  Drugi usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so proizvodi, ki
  jih ustvari podjetje, ali storitve, ki jih opravi podjetje, in nato zajame
  med svoja opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva. Ne
  morejo se pojavljati kot sestavni del zalog ali ponovno stroškov ali
  poslovnih odhodkov, na primer v zvezi z reklamiranjem. Ker v zvezi z
  usredstvenimi lastnimi proizvodi ali storitvami ni mogoče izkazovati
  dobička, jih je mogoče s kontov stroškov po stroškovnih nosilcih prenesti
  na ustrezne konte opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev,
  zalog ali časovnih razmejitev tudi mimo prihodkov in odhodkov.
č)  Področni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja, ki se ukvarja s
  posameznim proizvodom oziroma posamezno storitvijo ali s skupino sorodnih
  proizvodov oziroma storitev; tveganja in donosi, ki se nanašajo nanj, se
  razlikujejo od tistih v drugih področnih odsekih.
d)  Območni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja, ki se ukvarja s
  proizvodi oziroma storitvami v posebnem gospodarskem okolju; tveganja in
  donosi, ki se nanašajo nanj, se razlikujejo od tistih v drugih območnih
  odsekih.
 
                 Č. Pojasnila
 
  25.33. V različici I izkaza poslovnega izida je sprememba vrednosti zalog
proizvodov in nedokončane proizvodnje razlika, ki jo dobimo, če od vrednosti
teh zalog na koncu poslovnega leta odštejemo vrednost teh zalog na začetku
istega poslovnega leta.
  25.34. Letni obračunski izkaz poslovnega izida se sestavi po uskladitvi
postavk v poslovnih razvidih z ugotovitvami pri popisu sredstev in obveznosti
do njihovih virov ob predpostavki, da gre za delujoče podjetje. V njem se ne
upoštevajo zakonske določbe o opredeljevanju in merjenju posameznih postavk
prihodkov in odhodkov kot sestavin ustrezne davčne prijave. V letnem izkazu
poslovnega izida se upošteva le v njej obračunani znesek davkov iz dobička.
  25.35. Pri letnem poročanju se razkrivajo prihodki in poslovni izidi
področnih in območnih odsekov.
  Prihodki odseka so tisti prihodki, o katerih se poroča v izkazu
poslovnega izida podjetja in jih je mogoče pripisati neposredno odseku, ter
ustrezni del prihodkov podjetja, ki ga je mogoče utemeljeno razporediti na
odsek – tudi prihodki iz prodaj zunanjim odjemalcem in iz poslov z drugimi
odseki istega podjetja.
  Odhodki odseka so tisti odhodki, ki izhajajo iz njegovega poslovanja in
jih je mogoče pripisati neposredno njemu, ter ustrezni del odhodkov podjetja,
ki ga je mogoče utemeljeno razporediti na odsek – tudi odhodki v zvezi s
prodajami zunanjim odjemalcem in v zvezi s posli z drugimi odseki istega
podjetja.
  Poslovni izid odseka je razlika med njegovimi prihodki in odhodki.
  Posebej je treba razkriti sodila za razporejanje prihodkov oziroma
odhodkov po posameznih področnih oziroma območnih odsekih.
  25.36. Podjetja razkrijejo v posebni razpredelnici prihodke po področnih
in območnih odsekih ter stroške po funkcionalnih skupinah, kot so nabavna
vrednost prodanega blaga in proizvajalni stroški prodanih proizvodov, stroški
prodajanja in stroški splošnih dejavnosti, vse z vštetimi ustreznimi stroški
amortizacije.
  25.37. Predračunski izkaz poslovnega izida je povzetek na podlagi
upravljavskih odločitev načrtovanih prihodkov in odhodkov. Praviloma se
sestavlja metodično enako in v enaki obliki kot ustrezni obračunski izkaz
poslovnega izida.
 
          D. Datuma sprejetja in začetka uporabe
 
  25.38. T a standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za
revizijo na svoji seji 17. novembra 2005. K njemu sta dala soglasje minister
za finance in minister za gospodarstvo. Podjetja, ki imajo poslovno leto
enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati s 1. januarjem 2006, preostala
podjetja pa s prvim poslovnim letom, ki se začne po tem datumu.
  Podjetja z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS
25 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje (2002).
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik
strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Št. 11/06
Ljubljana, dne 17. novembra 2005

AAA Zlata odličnost