Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2470. Program priprave Prostorskega reda Občine Rogaška Slatina, stran 6376.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. – ZUreP-1 in 58/03 – ZZK-1) ter 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Prostorskega reda Občine Rogaška Slatina
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega reda Občine Rogaška Slatina.
Ta program priprave določa namen, cilje ter vsebino Prostorskega reda Občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju – PRO), pristojne nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskega akta ter obveznosti s financiranjem prostorskega akta.
Priprava PRO je utemeljena predvsem zaradi naslednjih vsebinskih razlogov:
– razvojne potrebe občine po novih poslovnih površinah,
– pospešitev razvoja občine v odnosu do regije in subregije,
– policentričnega razvoja naselij v občini,
– učinkovitejše načrtovanje prometne in druge infrastrukture v občini,
– pospešenega razvoja tržnega gospodarstva,
– spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi prostorskih
– opredelitev prostorskega razvoja občine,
– sanacija degradiranih območij,
– spremembo namenske rabe prostora.
Pravna podlaga za pripravo PRO je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), v nadaljevanju ZureP-1. Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZureP-1 občine začnejo s pripravo PRO po uveljavitvi Prostorskega reda Slovenije in ga morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu Prostorskega reda Slovenije.
Občina Rogaška Slatina je 15. februarja 2006 opravila konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi krajevnih skupnosti, gospodarstva in drugih, ki so izkazali interes za načrtovanje prostorskega razvoja občine. Tako se je pridobilo ogrodje in izhodišča za nadaljnje aktivnosti in usmeritve. Dodatne predloge občanov predvsem glede spremembe namembnosti zemljišč bo občina prejemala še 40 dni po objavi tega programa priprave.
Celovita presoja vplivov na okolje PRO je bila zahtevana s strani Ministrstva za okolje in prostor z odločbo št. 35409-50/2006 z dne 6. 4. 2006.
Okoljsko poročilo, v katerem bodo opredeljeni vplivi na okolje ter izdelana presoja sprejemljivosti na varovana območja, bo hkrati izdelano za Strategijo prostorskega razvoja Občine Rogaška Slatina in za PRO.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in cilji PRO
Predmet PRO je določen z ZUreP-1 in s Pravilnikom o vsebini in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
2.1 Programska izhodišča PRO so:
– upoštevanje Prostorskega reda Slovenije,
– upoštevanje Strategije prostorskega razvoja Občine Rogaška Slatina in njenih programskih izhodišč,
– predlogi občanov in zainteresirane javnosti ter organizacij, v kolikor so v skladu z višjimi prostorskimi akti,
– Integralni razvojni program Občine Rogaška Slatina (ZRS Bistra Ptuj; 2003), ki ga je sprejel občinski svet.
2.2 Cilji PRO so:
– uskladitev PRO s Prostorskim redom Slovenije,
– omogočanje izvedbe ciljev Strategije prostorskega razvoja Občine Rogaška Slatina.
3. člen
Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje PRO je območje Občine Rogaška Slatina.
4. člen
Nosilci urejanje prostora, ki dajejo smernice in mnenja in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PRO.
Pripravljavec PRO je Občina Rogaška Slatina. Nosilci urejanja prostora so, ki pripravljajo smernice in strokovne podlage za pripravo PRO, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter drugi nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega reda.
Nosilci urejanje prostora, ki morajo pred začetkom izdelave PRO podati smernice in strokovne podlage za njeno pripravo, k dopolnjenemu predlogu PRO pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 48, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostora, ARSO, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana – področje kulture in kulturnih dejavnosti;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje – področje varstva kulturne dediščine;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje – področje varstva narave;
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje kmetijstva;
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje gozdarstva;
10. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje – področje gozdarstva;
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana – področje obrambe;
13. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, 3000 Celje;
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje energetske infrastrukture;
15. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje rudarstva;
16. Ministrstvo za gospodarstvo, področje notranjega trga – Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, Ljubljana;
17. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor – področje železniške infrastrukture;
18. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – področje prometa;
19. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana – področje letalstva;
20. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
21. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana;
22. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
23. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
24. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana;
25. Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana;
26. Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana;
Drugi udeleženi, ki bodo sodelovali pri pripravi PRO:
27. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
28. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Služba za nadzor, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
29. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Lava 1, 3000 Celje;
30. OKP Javno komunalno podjetje Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina – področje vodovoda in kanalizacije;
31. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana – področje mestnega plinovoda;
32. Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
33. Občinski svet Občine Rogaška Slatina;
34. Svet za urbanizem občine Rogaška Slatina;
35. Župan Občine Rogaška Slatina;
36. strokovne službe občinske uprave Občine Rogaška Slatina;
37. krajevne skupnosti v Občini Rogaška Slatina.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
Prej navedeni subjekti sodelujejo pri pripravi in sprejemanju planskega akta s podajo smernic za načrtovanje po 29. členu in podajo mnenja na predlog planskega akta po 33. členu ZureP-1, v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca.
5. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag
Za strokovne podlage PRO se štejejo strokovne podlage za Strategijo prostorskega razvoja Občine Rogaška Slatina, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo le v tistih sestavinah, ki so pomembne za PRO.
Izdelajo se lahko tudi druge strokovne podlage in analize, če se v nadaljnjem postopku sprejemanja prostorskega akta izkaže, d so potrebne.
6. člen
Način pridobitve strokovnih podlag
Na podlagi strokovnih podlag in predloga Strategije prostorskega razvoja občine Rogaška Slatina se pripravijo osnove za odločitve v PRO. Strokovne podlage je treba v postopku priprave PRO izdelati v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04) in do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča prenos rešitev v prostor.
Strokovne podlage pripravljavca (zagotovi pripravljavec sam):
Pri izdelavi PRO je treba upoštevati naslednje, že izdelane strokovne podlage:
– Strokovne podlage Strategije prostorskega razvoja Občine Rogaška Slatina;
– Kartiranje habitatnih tipov na območju urbanistične zasnove Rogaške Slatine (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2003);
– Strokovne podlage za varstvo okolja za izdelavo urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za območje centralno zdraviliške dejavnosti v Rogaški Slatini – obstoječe stanje in usmeritve (Aquarius d.o.o., februar 2004);
– Analiza prometnega stanja s predlogom prometne ureditve (Urbis d. o. o, april 2004);
– Krajinska izhodišča dolgoročnega urbanističnega razvoja Rogaške Slatine (doc. dr. Davorin Gazvoda, u.d.i.k.a. (nosilec naloge) in Damjan Černe, u.d.i.k.a., marec 2004);
– Izračun ravni hrupa, Rogaška Slatina – turistično območje (Kova d. o. o., januar 2004);
– Prostorske analize območja Urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina (Api d. o. o., april 2004);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03);
– Integralni razvojni program Občine Rogaška Slatina (ZRS Bistra Ptuj; 2003).
Pripravljavec lahko pridobi tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage (za urbanistične in krajinske zasnove), za katere se v postopku priprave Strategije ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za odločitev o prostorskem razvoju občine.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora:
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora se pridobijo v fazi pridobivanja smernic in se izdelovalcu posredujejo natisnjeno in v digitalni obliki.
Strokovne rešitve morajo biti izdelane v skladu s 30. členom ZureP-1.
7. člen
Način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage za pripravo PRO pridobi pripravljavec.
Za pripravo PRO bo uporabljen digitalni katastrski načrt in topografski načrti.
8. člen
Roki za pripravo PRO
8.1 Prva prostorska konferenca:
Prostorsko konferenco pripravljavec skliče in vodi v skladu z 28. členom ZureP-1.
Dne 15. februarja 2006 je Občina izvedla 1. prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec v skladu z ZureP-1 objavil v sredstvih javnega obveščanja; na radiu Štajerski val in v tedniku Rogaške novice.
 
8.2 Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora:
Pripravljavec po sprejemu in objavi programa priprave, pozove nosilce urejanja prostora iz 3. točke tega programa, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, razen če z drugimi zakoni ni predpisano drugače.
 
8.3 Druga prostorska konferenca:
Zbor druge prostorske konference skliče in vodi pripravljavec najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
 
8.4 Javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta:
Po sprejemu sklepa župana o javni razgrnitvi se predlog PRO javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo predloga. O pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve, pripravljavec vodi zapisnik, o njih zavzame stališče ter zagotovi, da se prostorski akt dopolni v skladu s stališči do pripomb in predlogov. Stališča sprejme župan.
 
8.5 Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora:
Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve predloga PRO in pozove pristojne nosilce urejanja prostora iz 3. točke programa, da v roku 30 dni dajo mnenja k dopolnjenem predlogu Strategije.
 
8.6 Sprejem Odloka o PRO:
Občina Rogaška Slatina posreduje dopolnjen predlog PRO v sprejem Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina. Sestavni del gradiva so stališča s pripombami in predlogi iz javne obravnave in javne razgrnitve ter priporočila prostorske konference. Občinski svet sprejme PRO z odlokom.
 
8.7 Potrditev in objava PRO:
Pred objavo Odloka o PRO je treba sprejeti prostorski akt poslati ministru za prostor v potrditev. Minister za prostor v 15 dneh od prejema vloge ugotovi, ali je vloga popolna in v skladu z 69. členom ZureP-1 s sklepom potrdi skladnost PRO z ZureP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države. Potrjen Odlok o PRO občina objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor o potrditvi.
Roki za pripravo prostorskega akta, predvidenem v programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.
Sestavni del postopka je Celovita presoja vplivov na okolje, ki lahko bistveno vpliva na termine sprejema prostorskega akta.
9. člen
Financiranje priprave PRO
Finančna sredstva za pripravo in sprejem PRO ima pripravljavec v proračunu za leto 2006 in 2007 predvidena na proračunski postavki 16001; konto 420804.
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3504-0001/2006
Rogaška Slatina, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost