Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2461. Odlok o ureditvenem načrtu Senovo, stran 6342.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu Senovo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se, ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Krško, sprejme ureditveni načrt Senovo (v nadaljevanju: UN). Ureditveni načrt je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. UN 61/99.
2. člen
   Določbe tega odloka so dopolnjene z:
  A) Tekstualnim delom (obrazložitvijo):
  – Povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Krško,
  – Prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev,
  – Prostorske ureditve po posameznih področjih,
  – Ocena stroškov za izvedbo UN,
  – Etape izvajanja UN,
  – Tolerance,
  – Smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora;
  B) Grafičnim delom:
   1. Izsek iz grafičnih prilog sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin planskih aktov občine      1:5000
  2. Načrt parcel                 1:2500
  3. Digitalni katastrski načrt z vrisom meje UN  1:1000
  4. Geodetski načrt                1:1000
  5. Geodetski načrt z vrisom meje UN       1:1000
  6. Namenska raba objektov – obstoječe stanje   1:2000
  7. Situacija območja separacije z značilnimi 
prečnimi prerezi                   1:1000
  8. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in 
naprav – obstoječe stanje              1:1000
  9. Ureditvena situacija             1:1000
  10. Prikaz ureditvenih območij          1:2000
  11. Prometna situacija              1:1000
  12a. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov 
in naprav – novo stanje                1:500
  12b. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov
in naprav – novo stanje                1:500
  13. Načrt gradbenih parcel            1:1000
  14. Situacija zakoličbe              1:1000
  15. Ukrepi za obrambo in zaščito         1:1000
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje UN je velikosti 20.80 ha. Obodna parcelacija poteka po naslednjih zemljiščih s parc. št.:
734/1, 85, 724/1 (Rudarska cesta), 17/1, 729/2, 736 (cesta Kozjanskega odreda), 729/1 (Senovški potok), 136/6, 729/1 (Senovški potok), vse k.o. Senovo, 697/3 k.o. Dovško, 136/1, 137, 136/1, 144/2, 159/1 (Cesta 1. maja), 140, 220/7, 220/8, 220/4, vse k.o. Senovo, 697/1 (Senovški potok) k.o. Dovško, 227/1, 227/2, vse k.o. Senovo, 697/1 (Senovški potok), 454/7, 697/1 (Senovški potok), vse k.o. Dovško, 236/2, k.o. Senovo, 696/16 (Senovški potok) k.o. Dovško, 346/1, 346/2, 734/5, vse k.o. Senovo, 696/16 (Senovški potok), 696/1, 696/2, 696/10 (Titiva cesta), 683/11, 683/12, 20/1, 18/2, 18/1, 21/3, 695/1 (poljska pot), 443/1, 443/2, 436/2 (Kajuhova ulica), 439/2, 439/5 (Bračičeva ulica), 439/9, 696/1 (Dovški potok), 439/8, 439/6, 691/1 (Dovški potok), 439/6, 691/1 (Dovški potok), 464/4, 464/1, 464/3, 464/2, 684/1, (Bohorska cesta), 471/1 (pot), 468/10 (pot), 479/1, 479/14, 479/1, 484/1, 468/2, 467/1, 457/16, 457/2, 458/1, 457/1, 457/3 (cesta proti Ravnam), vse k.o. Dovško, 434/9 (cesta proti Ravnam), 2/2, 434/9 (cesta proti Ravnam), 14/8, 734/4, 735/1 (rudniška železnica), 12, 14/6, *88, *90, 725 (Partizanska cesta), *90, 734/25, 18, 20/4, 734/1, vse k.o. Senovo.
V območje urejanja so zajeta zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št.:
*113, *114/2, *116, *117, *217, *222, *233, *88, *90, 12, 18, 137, 140, 216, 725, 736, 15/1, 17/1, 2/2, 14/2, 15/2, 17/2, 14/3, 15/3, 15/4, 17/4, 20/4, 14/5, 15/5, 14/6, 15/6, 17/6, 15/7, 14/8, 17/12, 135/1, 136/1, 136/3, 136/6, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 144/2, 159/1, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 220/10, 220/4, 220/5, 220/7, 220/8, 220/9, 227/1, 227/2, 236/2, 346/2, 724/1, 729/1, 729/2, 734/1, 734/13, 734/14, 734/15, 734/16, 734/22, 734/23, 734/24, 734/25, 734/26, 734/27, 734/28, 734/29, 734/3, 734/30, 734/31, 734/32, 734/36, 734/4, 734/5, 734/9 in 735/1, vse v k.o. Senovo;
*104, *105, *107, *108, *129, *130, *150, *157, *158, *161, *167, *168, *190, *216, *222, *45/2, *49, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 21/3, 436/2, 439/19, 439/2, 439/2, 439/20, 439/21, 439/5, 439/6, 439/8, 439/9, 443/1, 443/2, 443/4, 443/5, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6, 446/7, 446/8, 447/1, 447/2, 447/4, 447/5, 447/6, 448/1, 448/2, 448/3, 449/1, 449/2, 454/1, 454/10, 454/11, 454/13, 454/14, 454/15, 454/16, 454/17, 454/18, 454/19, 454/2, 454/20, 454/21, 454/22, 454/23, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6, 454/7, 454/8, 454/9, 455/1, 455/2, 455/4, 455/5, 455/6, 456/2, 456/3, 457/1, 457/10, 457/12, 457/14, 457/15, 457/16, 457/17, 457/18, 457/19, 457/2, 457/20, 457/21, 457/22, 457/23, 457/24, 457/25, 457/26, 457/27, 457/28, 457/29, 457/3, 457/30, 457/31, 457/32, 457/33, 457/34, 457/35, 457/4, 457/5, 457/6, 457/7, 457/8, 457/9, 458/1, 460/1, 460/2, 460/3, 462/1, 462/10, 462/2, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 464/5, 467/1, 467/4, 468/10, 468/2, 468/4, 468/5, 471/7, 479/1, 479/14, 479/17, 484/1, 485/2, 683/1, 683/10, 683/11, 683/12, 683/14, 683/15, 683/2, 683/5, 683/6, 683/7, 683/8, 683/9, 684/1, 695/1, 695/2, 696/1, 696/10, 696/11, 696/12, 696/13, 696/14, 696/15, 696/16, 696/2, 696/9, 697/1, 697/2 in 697/3, vse k.o. Dovško.
Opomba: oznaka »*« pred številko parcele pomeni v naravi stavbno parcelo.
4. člen
Izven območja UN potrebno izvesti:
– sanacijo in rekonstrukcijo objekta ter zamenjavo opreme v RTP Senovo – Separacija, TP Kolonija in TP Restavracija,
– kolektor fekalne kanalizacije,
– čistilno napravo.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
SKUPNI POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN POVRŠIN
5. člen
Treba je:
– pri prenovah in dozidavah ohranjati modernistični princip oblikovanja oziroma ga, kjer ni ustrezno prisoten, vzpostavljati,
– pri novogradnjah upoštevati principe kvalitetno oblikovanih modernističnih objektov in jih interpretirati na sodoben način,
– ohranjati velik delež zelenih površin v naselju (razen na mestih, potrebnih ali smiselnih zapolnitev pozidave), pri tem pa jih prenoviti in jim dati potrebne vsebine (otroška igrišča, parki s sedenjem, zapolnitev drevoreda vzdolž Titove ceste, ureditev obrežij Senovškega potoka),
– dopolniti drevoredno potezo naselja v sklenjen enostranski drevored, ki bo v vzdolžni smeri povezoval posamezne prečne zelene segmente in prostor ob Senovskem potoku,
– ohranjati velik delež tlakovanih površin, pri tem pa parkirne površine preoblikovati tako, da se bodo lahko uporabljale kot večnamenske (za parkiranje, za razstave in trge oziroma tržnice na prostem in podobno),
– prenoviti in preoblikovati sedanje neustrezno oblikovane garaže in nadstrešnice.
6. člen
(ureditvene enote)
Območje UN je razdeljeno na ureditvene enote (UE):
UE1 – območje ob Titovi cesti – sever,
UE2 – obstoječe poslovno-stanovanjsko območje – severozahod,
UE3 – območje ob Titovi cesti – separacija,
UE4 – območje ob Titovi cesti – park,
UE5 – novo stanovanjsko-poslovno območje – vzhod,
UE6 – območje ob Titovi cesti – jug,
UE7 – obstoječe jedro naselja – jugozahod,
UE8 – vstopni del – jug,
UE9 – območje med Dovškim potokom in Bohorsko cesto.
7. člen
(vrste gradenj)
V območju UN so dovoljene naslednje gradnje in druga dela, upoštevajoč določila tega odloka:
– rekonstrukcija (adaptacija, sanacija, gradbenotehnična prenova, asanacija),
– gradnja novega objekta (tudi dozidave in nadzidave),
– redna vzdrževalna dela,
– investicijska vzdrževalna dela,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– sprememba namembnosti objekta ali dela objekta,
– sprememba rabe objekta ali dela objekta,
– odstranitev objekta,
– nadomestna gradnja,
– druga dela, povezana z ureditvijo okolice obstoječih in predvidenih objektov.
8. člen
(vrste objektov)
V območju UN so dovoljene naslednje vrste objektov (povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena – Uradni list, RS, št. 33/04):
● stanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine se uporablja za prebivanje) – enostanovanjske in večstanovanjske stavbe,
● nestanovanjske stavbe (več kot polovica uporabne površine se uporablja za opravljanje dejavnosti):
– gostinske stavbe (točilnice, gostilne, restavracije, prenočišča, hoteli …),
– upravne in pisarniške stavbe (stavbe javne uprave, banke, pošte, zavarovalnice, bencinski servisi …),
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (trgovske stavbe, bencinski servisi, sejemske dvorane, razstavišča …),
– stavbe za promet in stavbe za opravljanje elektronskih komunikacij (garaže, avtobusne postaje, terminali …),
– industrijske stavbe in skladišča (proizvodno-obrtni objekti, skladišča, rezervoarji …),
– stavbe splošnega družbenega pomena (kulturni dom, kino, šola, vrtec, zdravstveni dom, muzej, knjižnica …),
– druge nestanovanjske stavbe (cerkev in druge stavbe …)
● gradbeni inženirski objekti:
– objekti transportne infrastrukture (regionalne, lokalne ceste, javne poti, mostovi …),
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergestki vodi (vodovodi, plinovodi, cevovod za odpadno vodo, hidranti, prenosna in distribucijska komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, trafo-postaje …),
– drugi gradbeni inženirski objekti (objekti za šport in rekreacijo in drugi objekti za prosti čas …)
● enostavni objekti na osnovi Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, spremembe 130/04), ob upoštevanju določil tega odloka, in sicer:
– pomožni objekti: objekti za lastne potrebe (bazen, drvarnica, garaža, lopa, nadstrešek, zimski vrt, rezervoar za utekočinjen naftni plin ali nafto, uta); ograje (medsosedske ograje, varovalne ograje, igriščna ograja, oporni zid, sajena živa meja) in pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti – vsi navedeni v Pravilniku; pomožni energetski objekti – vsi navedeni v Pravilniku; pomožni telekomunikacijski objekti – vsi navedeni v Pravilniku; pomožni komunalni objekti – vsi navedeni v Pravilniku);
– začasni objekti: začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi (sezonski gostinski vrt, pokrit razstavni prostor, gostinski kiosk); začasni objekti, namenjeni prireditvi – vsi navedeni v Pravilniku; začasni objekti, namenjeni skladiščenju – vsi navedeni v Pravilniku;
– vadbeni objekti: vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igrišče, trim steza, kolesarska steza, sprehajalna steza);
– spominska obeležja: spomenik-kip, spominska kapelica, spominska plošča;
– urbana oprema: vsa urbana oprema po Pravilniku in ostala, navedena v tem odloku, npr. kolesarnica, javna telefonska govorilnica, nadkrita avtobusna čakalnica, klopi, koši …
9. člen
(ostale ureditve)
V območju UN so dovoljene naslednje ureditve, oziroma dela v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči:
– hortikulturne ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditve trgov, zunanjih javnih teras – platojev, vedutnih točk, peš poti ipd.),
– vodnogospodarske ureditve (npr. vzdrževanje brežin potokov, zasaditev obvodne vegetacije ipd.).
10. člen
V območju UN so dovoljene naslednje dejavnosti:
– (A) KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO: (01.120) Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik, (01.411) Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin – dovoljeno je v UE2,8 in UE3 – zahodni niz objektov;
– (D) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI:
(DA) Proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov – dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako: (15.1) Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov, (15.2) Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov, (15:4) Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob, (15:6) Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov, (15.7) Proizvodnja krmil in hrane za živali;
(DB) Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov – dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (17) Proizvodnja tekstilij;
(DC) Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov razen oblačil – dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (19.1) Strojenje in dodelava usnja;
(DD) Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, pluta, slame in protja, razen pohištva;
(DE) Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona; založništvo in tiskarstvo – dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (21.1) Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona;
(DH) Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas – dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (25.11) Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
(DI) Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov – dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (26.4) Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo, (26.5) Proizvodnja cementa, apna, mavca;
(DJ) Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov – dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (27) Proizvodnja kovin, (28.4) Kovanje, stiskanje, vtiskovanje, in valjanje kovin, prašna metalurgija, (28.5) Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
(DK) Proizvodnja strojev in naprav – dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (29.11) Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila, (29.12) Proizvodnja črpalk in kompresorjev, (29.3) Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev, (29.5) Proizvodnja drugih strojev za posebne namene, (29.6) Proizvodnja orožja in streliva;
(DL) Proizvodnja električne in optične opreme – dovoljene so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (31.1) Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev, (31.3) Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic, (31.4) Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
(DM) Proizvodnja vozil in plovil – dovoljene so le dejavnosti z oznako (35.4) Proizvodnja motornih koles, koles, in vozil za invalide, (35.5) Proizvodnja drugih vozil;
(DN) Proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, reciklaža – dovoljeno so vse dejavnosti razen dejavnosti z oznako (37) Reciklaža;
Predelovalne dejavnosti so dovoljene v UE2 in UE3 – zahodni niz objektov, vse na nivoju manjših obrtnih delavnic z mirno in čisto dejavnostjo;
– (G) TRGOVINA: (51.1) Posredništvo, (52) Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, popravila izdelkov široke porabe (npr. trgovine z mesom, ribami, kruhom, tobakom, pijačami, oblačili, obutvijo, knjigami, farmacevtskimi in kozmetičnimi izdelki, cvetjem, umetniškimi izdelki, nakitom in drugo ter čevljar, serviser gospodinjskih aparatov, urar in podobno); – dovoljeno je v vseh UE; (50) Prodaja, vzdrževanje in popravila motornih vozil, trgovina na drobno z motornimi gorivi, razen dejavnosti z oznako (50.5) Trgovina na drobno z motornimi gorivi – dovoljeno je v UE1,2,8,9 in UE3 – zahodni niz objektov;
– (H) GOSTINSTVO: (55:1) Dejavnost hotelov in podobnih obratov (npr. hotel, motel, prenočišča in podobno), (55.3) Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov (npr. restavracije, gostilne, okrepčevalnice in podobno), (55.4) Točenje pijač, (55.5) Dejavnost ter priprava in dostava hrane (catering) – dovoljeno je v vseh UE;
– (I) PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE: (63.21) Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu (npr. avtobusne postaje, parkirišča, garaže, kolesarnice, javna razsvetljava …), (63.3) Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti (npr. turistični urad, turistična agencija in podobno), (64) Pošta in telekomunikacije (npr.pošta …) – dovoljeno je v vseh UE, garažne hiše niso dovoljene v UE4,9;
– (J) FINANČNO POSREDNIŠTVO: (npr. banke, zavarovalnice in podobno) – dovoljeno je v vseh UE;
– (K) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEM IN POSLOVNE STORITVE: (npr. računalništvo, fotografska dejavnost, projektiranje, čiščenje stavb in podobno) – dovoljeno je v vseh UE;
– (L) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE: (npr. davčni urad, sodišče, carinska uprava, policija, gasilstvo in podobno) – dovoljeno je v vseh UE razen v UE9,;
– (M) IZOBRAŽEVANJE (M): (npr. vrtec, šola in podobno) – dovoljeno je v vseh UE;
– (N) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO: (npr. ambulante, zobozdravstvo, domovi za starejše in podobno), razen dejavnosti z oznako (85.2) Veterinarstvo – dovoljeno je v vseh UE;
– (O) DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE DEJAVNOSTI: (npr. šport in rekreacija, politične in verske organizacije, knjižnice, muzeji, frizer, pediker, kozmetični saloni in podobno), razen dejavnosti z oznako (90) Dejavnosti javne higiene – dovoljeno je v vseh UE;
– (P) ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM: (npr. služkinje, otroške varovalke, tajnice, zasebni učitelji in podobno) – dovoljeno je v vseh UE;
– (Q) EKSTERITORIALNE ORGANIZACIJE IN ZDRUŽENJA – dovoljeno je v vseh UE.
Dejavnosti z oznakami so povzete po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS, št. 02/02).
V vseh UE niso dovoljene dejavnosti, ki potrebujejo zunanja odprta skladišča, razen v UE2 in UE3 – zahodna vrsta objektov.
V vseh UE niso dovoljene dejavnosti, ki potrebujejo dostavo blaga s tovornjaki s prikolico razen v UE2 in UE3.
V UE so dovoljene navedene dejavnosti, kolikor se na parceli in/ali na javnih parkiriščih zagotovi zadostno število parkirnih mest za določeno dejavnost in sicer na osnovi normativov za dimenzioniranje števila parkirišč.
11. člen
Gradbena linija je črta, ob kateri mora biti postavljena ena fasada ali del fasade objekta.
Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, na katerem je možno graditi in širiti objekt ali zgraditi ločene objekte pod pogoji, ki jih določa ta odlok. Površina predvidenega objekta oziroma obstoječega objekta, določena v grafičnih prilogah, predstavlja tudi površino za razvoj objekta(ov).
12. člen
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst objektov iz 8. člena tega odloka (stanovanjski, nestanovanjski, gradbeno-inženirski, enostavni), kakor tudi vse vrste ureditev iz 9. člena tega odloka (hortikulturne, parterne, vodnogospodarske).
Izven površine namenjene za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev objektov iz tretje alinee 8. člena tega odloka (gradbeno-inženirskih) in enostavnih objektov, razen pomožnih objektov za lastne potrebe in sicer: drvarnice, garaže, lope in nadstreška. Ostali pomožni objekti za lastne potrebe kot so: bazen, uta, steklenjak, rezervoar za utekočinjeni naftni plin in nafto in ostali objekti višine do 0.40 m nad koto terena, je dovoljeno postavljati izven površine za razvoj objekta(ov).
13. člen
Za obstoječe objekte znotraj UN, ki so zgrajeni na podlagi dosedanjih predpisov in ki še nimajo določene gradbene parcele, se le ta določi v skladu z zakonom ob tem, da se v čim večji meri upošteva lastništvo zemljiške parcele.
Gradbene parcele za nove objekte znotraj UN so razvidne iz grafične priloge Načrt gradbenih parcel (št. 13), ki je sestavni del tega odloka.
POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN POVRŠIN PO POSAMEZNIH UREDITVENIH ENOTAH
14. člen
UE1 – OBMOČJE OB TITOVI CESTI – SEVER
Rušitve
Poruši se:
– prizidek k objektu Trg rudarjev 1, na parc. št. 17/2, k.o. Senovo,
– prazni objekt ob Senovškem potoku na parc. št. *114/2, k.o. Senovo,
– pomožni objekt ob Senovškem potoku, na parc. št. 15/2, k.o. Senovo,
– objekt kotlarne ob Titovi cesti, na parc. št.15/1 in 15/2, k.o. Senovo – vendar le po prenehanju svoje funkcije,
– neustrezni objekti (drvarnice, shrambe, stanovanja – Titova cesta 105, Partizanska cesta 2) na parc. št. 734/31, 734/29, 734/30, k.o. Senovo,
– porušijo se nadstrešnice in garaže na parkiriščih ter ostali neustrezni objekti, ki so v nasprotju z načrtovanimi ureditvami (tudi če niso prikazani v grafičnih prilogah).
Obstoječi stanovanjski bloki
V primeru delne ali celovite preureditve pritličnega dela stavbe, fasade ali strehe obstoječega objekta je pred preureditvijo potrebno izdelati idejno zasnovo za celotni objekt, da se omogoči enotno oblikovanje objekta.
Namembnost in oblikovanje objektov:
– dovoljena je sprememba namembnosti/rabe pritličja v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali skupnih blokovskih parkiriščih;
– v višjih etažah so dovoljene spremembe namembnosti/rabe prostorov le za pisarniške dejavnosti, ki ne poslujejo s strankami (npr. samozaposlitev, delo na domu …);
– ohranjajo se obstoječi horizontalni in vertikalni gabariti;
– dovoljene so rekonstrukcije (adaptacije, sanacije), vzdrževalna dela celotnega ali dela objekta;
– dovoljeno je preoblikovanje pritličnega dela fasade (zunanjosti objekta), pod pogojem, da se ta enotno uredi za celotni objekt, kot tudi preoblikovanje fasad celotnega objekta z enotnimi fasadnimi elementi (npr.: povečava ali sprememba oblike okenskih odprtin, zaprtje ali dodajanje balkonov, horizontalni venci …), razen za objekt Trg rudarjev 1, na parc. št. 17/12, k.o. Senovo;
– dovoljena je sprememba obstoječe oblike strehe na objektih Titova cesta 110, 112, 114, 116, na parc. št. 15/4, *233, k.o. Senovo in *216, 455/5, k.o. Dovško (sedaj dvokapnice naklona cca 30° in sive salonitne kritine) v ravne ali blago ločne (valovite, zakrivljene) strehe, opečno rdeče barve kritine, z možnostjo ureditve pergol, pohodnih teras, bazenov ipd., vendar pod pogojem, da se bistveno ne spreminja vertikalni gabarit (dovoljuje se dvig obstoječega slemena strehe za 1.00 m); na strehah ni dovoljena ureditev sušilnic perila, ki bi bile izpostavljene pogledom;
– dovoljena je ureditev podstrešnih stanovanj in osvetlitev podstrešij s frčadami na objektih Titova cesta 118, 120, 103 in Trg rudarjev 1, 2, 3, na parc. št. 15/7, 17/16, 17/12, 734/26, 734/27, 734/28, k.o. Senovo z ohranitvijo simetrične dvokapne strehe naklona cca 40°–45° in opečne, opečno rdeče kritine, proti dvoriščni strani je dovoljeno poleg frčad uporabljati tudi strešna okna;
– obvezna je sprememba kritine na objektih Titova cesta 110, 112, 114, 116 na parc. št. 15/4, *233, k.o. Senovo in *216, 455/5, k.o. Dovško (sedaj dvokapnice naklona cca 30° in sive salonitne kritine) v kritino opečno rdeče barve in drobne strukture;
– v celoti se ohranja objekt Trg rudarjev 1, na parc. št. 17/12, k.o. Senovo (horizontalni in vertikalni gabariti, oblika in naklon strehe, vrsta in barva kritine ter ritem odprtin na fasadah).
Zunanja ureditev
– parkirišča za stanovalce, zaposlene in stranke vzhodnega niza objektov ob Titovi cesti se urejajo med posameznimi objekti, vhod je s Titove ceste, lahko se urejajo do 5.00 m od potoka, so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami;
– uredi se novo javno parkirišče za parkiranje stanovalcev, zaposlenih in strank na vzhodni obali Senovškega potoka na parc. št. 136/1 in 137 k.o. Senovo ter 697/2 k.o. Dovško, ki je v asfaltni izvedbi;
– uredi se otroško igrišče na vzhodni obali Senovškega potoka, na parc. št. 697/3, k.o. Dovško in 136/1 ter 697/2 k.o. Senovo;
– parkirišča za stanovalce, zaposlene in stranke zahodnega niza objektov ob Titovi cesti se urejajo z dvoriščne strani (zahodne) objektov, kjer se za vhod in izhod s parkirišč uredi nova uvozno-izvozna servisna in požarna cesta, parkirišča so lahko v asfaltni izvedbi, tlakovana ali izvedena s travnatimi ploščami, cesta je v asfaltni izvedbi;
– med Senovškim potokom in objekti ni dovoljena ureditev parkirišč ali postavitev kakršnihkoli objektov, razen hortikulturnih, parternih in vodnogospodarskih ureditev, postavitve podzemnih infrastrukturnih kablov in postavitve klopi za sedenje s koši za odpadke ter svetilk javne razsvetljave;
– dovoljuje se ureditev parkirišč med Senovškim potokom in objektoma Titova cesta 120 in Trg rudarjev 1 (ob križišču Titove ceste s Cesto Kozjanskega odreda), na parc. št. 17/2, 17/4 in *114/2, k.o. Senovo, pod pogojem da so izvedena s travnatimi ploščami;
– ob uličnih fasadah objektov ni dovoljena ureditev parkirišč in začasnih skladišč materialov; dovoljene so le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice, podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov (vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih objektov (svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska govorilnica …);
– ob ureditvah dostopov v pritličja objektov peš pločniki morajo ostati v zadostni širini za nemoten promet pešcev;
– dostopi v pritličja obstoječih objektov morajo biti enotno oblikovani vzdolž celotnega objekta na osnovi predhodno izdelane in s strani pristojnega organa Občine sprejete idejne zasnove ureditve dostopov (stopnice, podesti, nadstreški …), z možnostjo fazne izvedbe, dostopi morajo biti v javni uporabi;
– nadstrešnice za nadkritje parkirišč med objekti vzhodnega niza ob Titovi cesti je dovoljeno postavljati le v širini (dolžini) manjšega objekta, morajo biti enotno oblikovane za celotno naselje po predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme za naselje Senovo;
– dovoljena je postavitev peš mostičkov preko Senovškega potoka, peš mostički so lahko lesene ali kovinske konstrukcije in se postavijo na osnovi izdelane in s strani Občine sprejete idejne zasnove, ki mora podati več sprejemljivih predlogov oblikovanja takšnih mostičkov skupaj z varovalnimi ograjami.
Obstoječi objekt trgovine
– obvezna je gradbeno-tehnična prenova objekta ob Titovi cesti 114 (danes trgovina) na parc. št. *222, k.o. Senovo – sanacija fasad in strehe objekta;
– dovoljuje se nadomestna gradnja in/ali nadzidava objekta Titova cesta 114, na parc. št. *222, k.o. Senovo (obstoječa trgovina) pod pogoji tega odloka:
Namembnost in oblikovanje objekta:
– lokacija: ob Titovi cesti, na parc. št. *222, k.o. Senovo;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč);
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: max v celoti vkopana klet, pritličje, 4 nadstropja in neizkoriščeno podstrešje (K+P+4), s tem, da je max višina slemena 1.00 m višja od streh obstoječih sosednjih blokov;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto cestišča Titove ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo pritličja oziroma nadstropja;
– streha: simetrična dvokapnica, ravna ali blago ločna (valovita, zakrivljena);
– naklon strehe: kolikor se gradi dvokapnica je naklon 30 °;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne strukture;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov, barve toplih pastelnih tonov;
– oblikovanje odprtin: svobodno, usklajeno s sosednjimi objekti;
– osvetlitev podstrešij: strešna okna;
– gradbena linija: sledi ritem zamikov obstoječe gradbene linije sosednjih objektov.
Zunanja ureditev:
– veljajo določila opisana pod odstavkom Obstoječi stanovanjski bloki.
Predvideni objekt ob Titovi cesti (avtobusna postaja)
Namembnost in oblikovanje objekta:
– lokacija: v jugozahodnem vogalu križišča med Titovo in Partizansko cesto, na parc. 734/32, 734/13 in 734/3, k.o. Senovo;
– namembnost: nestanovanjski objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč) – npr. avtobusna postaja;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov), lahko je oblikovan kot vogalni objekt;
– vertikalni gabariti: max klet (delno ali v celoti vkopana), pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K+P+1+Po) in min. K+P+Po, s tem, da je max višina slemena 15.50 m nad koto cestišča Titove ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana, montažna ali kovinska;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto cestišča Titove ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo pritličja oziroma nadstropja;
– streha: simetrična dvokapnica, štirikapnica, ravna, blago ločna (valovita, zakrivljena) ali kombinirana;
– naklon strehe: v kolikor se gradi dvokapna strehe je naklon od 40°–45°, če se gradi štirikapnica je naklon od 35°–45°;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne strukture;
– fasada: les, omet, beton, steklo ali kombinacija teh materialov, barve po izbiri projektanta;
– oblikovanje odprtin: svobodno;
– osvetlitev podstrešij: strešna okna in/ali frčade, do 1/3 površine strehe je lahko le ta transparentna;
– gradbena linija: upošteva se gradbena linija ob Titovi cesti, ki je v podaljšku gradbene linije bencinske črpalke in gradbena linija ob Partizanski cesti.
Zunanja ureditev:
– peš dostop na parcelo je obvezno s Titove ceste, poleg tega lahko tudi z drugih straneh, dostop motornih vozil pa je s Partizanske ceste ali interne servisne ceste na zahodu;
– prometne površine se na parceli asfaltirajo, tlakujejo ali uredijo s travnatimi ploščami;
– obvezno je potrebno del parcele hortikulturno urediti.
Predvidena objekta garaž
Namembnost in oblikovanje objekta:
– lokacija: severno od Partizanske ceste in zahodno od obstoječega zahodnega niza stanovanjskih objektov ob Titovi cesti, na parc. št. 734/1, 734/31, 734/25, k.o. Senovo;
– namembnost: nestanovanjski objekt – le garaže in shrambe za osebne avtomobile stanovalcev;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: max klet (v celoti vkopana), pritličje (v celoti ali delno vkopano) in neizkoriščeno podstrešje (K+P) in min. le pritlični objekt, s tem, da je max višina slemena 6.00 m nad koto cestišča interne dostopne ceste;
– konstrukcija: lesena, betonska, zidana, montažna ali kovinska;
– kota pritličja: v nivoju s koto interne dostopne ceste;
– kolenčni zid: ga ni;
– streha: različne oblike; lahko so tudi pohodne terase ali travnate strehe, pod pogojem, da so na oba objekta enotno oblikovani;
– naklon strehe: v kolikor se gradijo večkapne strehe je naklon enoten za oba objekta, od 40°–45°;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne strukture, kritina za oba objekta mora biti enotna;
– fasada: les, omet, beton ali kombinacija teh materialov, barve po izbiri projektanta, fasada mora biti enotno oblikovana za oba objekta;
– oblikovanje odprtin: svobodno, vendar enotno za oba objekta;
– osvetlitev podstrešij: svobodno;
– gradbena linija: vzporedna z gradbeno linijo obstoječega niza stanovanjskih blokov ob Titovi cesti.
Zunanja ureditev:
– dostop do garaž se asfaltira;
– zgradi se oporni zid, ki se izvede v kamnu in ki ne sme biti višji od kapne lege objekta garaže;
– ostali del parcele se hortikulturno uredi.
Predvideni objekt ob Partizanski cesti
Namembnost in oblikovanje objekta:
– lokacija: ob severni strani Partizanske ceste, na parc. št. 734/25, 734/30, 734/29, k.o. Senovo;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč);
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: max klet (delno ali v celoti vkopana), pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K+P+1+Po) in min. P+Po, s tem, da je max višina slemena 15.50 m nad koto cestišča Partizanske ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto cestišča Partizanske ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo pritličja oziroma nadstropja;
– streha: simetrična dvokapnica, sleme je vzporedno s Partizansko cesto;
– naklon strehe: 40°–45°;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve;
– fasada: omet, beton, steklo ali kombinacija teh materialov, barve po izbiri projektanta;
– oblikovanje odprtin: svobodno;
– osvetlitev podstrešij: strešna okna in/ali frčade;
– gradbena linija: upošteva se gradbena linija v podaljšku gradbene linije stanovanjskega objekta ob Partizanski cesti in gradbena linija vzporedna z gradbeno linijo stanovanjskega objekta ob Titovi cesti.
Zunanja ureditev:
– peš dostop na parcelo je obvezno s Partizanske ceste, poleg tega lahko tudi z drugih straneh, dostop motornih vozil pa je s Partizanske ceste ali interne dostopne ceste na vzhodu objekta;
– prometne površine se na parceli asfaltirajo, tlakujejo ali uredijo s travnatimi ploščami;
– obvezno je potrebno del parcele hortikulturno urediti.
UE2 – OBSTOJEČE POSLOVNO-STANOVANJSKO OBMOČJE – SEVEROZAHOD
Namembnost in oblikovanje objektov:
– namembnost: stanovanjski in/ali nestanovanjski objekti, dovoljuje se sprememba namembnosti/rabe obstoječih objektov;
– horizontalni gabariti: določeni so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje (K+P+Po);
– konstrukcija: betonska, zidana, montažna;
– kota pritličja: do +-0.60 m nad koto urejenega terena;
– kolenčni zid: max 0.80 m;
– streha: simetrična dvokapnica ali štirikapnica, možna je kombinacija z ravno streho, s tem, da prevladuje položna streha;
– naklon strehe: 35°–40°;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne strukture;
– fasada: omet, beton, steklo ali kombinacija teh materialov, barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi toni;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: frčade ali strešna okna;
– gradbena linija: določena je v grafični prilogi.
Zunanja ureditev:
– dostopna pot in parkirišča se tlakujeta ali asfaltirata;
– vsi oporni zidovi se izvedejo iz kamna ali s kamnito oblogo;
– ohranja se zeleno pobočje na zahodu parcel.
UE3 – OBMOČJE OB TITOVI CESTI – SEPARACIJA
Predvideni objekti ob Titovi cesti
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: ob Titovi cesti, južno od bencinske črpalke in severno od interne servisne ceste na parc. št. 457/24, 457/25, 457/26, k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski in/ali nestanovanjski objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta), v nestanovanjskem objektu je obvezno del uporabne površine nameniti stanovanjem, načeloma se poslovni prostor uredi v pritličju objekta in je obvezno orientiran na Titovo cesto;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov), med objekti se obvezno uredijo peš prehodi ali veže za dostop vozil na dvorišče, ki lahko ločujejo volumne objektov ali so sestavni del volumna celotnega objekta;
– vertikalni gabariti: max pritličje (delno klet), 2 nadstropni etaži in izkoriščeno podstrešje (P(K)+2+Po) in min. P(K)+1+Po, s tem, da je max višina slemena 17.50 m nad koto cestišča Titove ceste, deli objektov predvideni na zahodni strani parcele (ob interni servisni cesti) imajo max višino K+P+Po, s tem, da je zahodna fasada tega dela objekta le P+Po, oziroma kota slemena je 7.50 m nad koto cestišča interne servisne ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.30 m nad koto cestišča Titove ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo nadstropja;
– streha: ob Titovi cesti so strehe obvezno poenotene na vseh objektih in sicer v osnovi simetrične dvokapnice, ki jih je možno v določenem ritmu kombinirati z ravno streho, smer slemena na delu objekta ob Titovi cesti je vzporeden s Titovo cesto, na vogalnih objektih je dovoljena drugačna smer slemena oziroma izvedba trokapnice, na dvoriščni strani pa poleg simetrične dvokapnice je dovoljena tudi enokapnica in večkapnica ter ravna streha, samostojne strehe nad peš prehodi (vežami) med objekti so obvezno ravne ali drugačne oblike vendar skrite za horizontalno masko (vencem);
– naklon strehe: v kolikor se gradijo večkapne strehe je naklon od 35°–40°, vsi objekti ob Titovi cesti morajo imeti enaki naklon strehe;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve, lahko 1/3 površine celotne strehe transparentna, vsi objekti ob Titovi cesti morajo imeti enako kritino, kritina streh nad peš prehodi med objekti je lahko transparentna, ali iz drugih materialov, če je streha zakrita za masko;
– fasada: členjena, material: les, omet, steklo, ali kombinacija teh materialov – poenoteno za vse objekte ob Titovi cesti, barve po izbiri projektanta vendar v toplih barvnih tonih zemeljskih barv (oker, rumena, opečno rdeča, rjava …) v kombinaciji s hladnimi toni (siva, peščena …), vsi objekti morajo biti barvno usklajeni (ni nujno, da morajo biti enake barve);
– oblikovanje odprtin: načeloma pravokotne in pokončne, dovoljene so tudi druge oblike kot kontrastni poudarek zaradi pridobitve nove kvalitete na fasadi;
– osvetlitev podstrešij: strešna okna in/ali frčade, piramide, kupole, do 1/3 površine strehe posameznega objekta je streha lahko transparentna;
– gradbena linija: upošteva se lomljena gradbena linija ob Titovi cesti.
Zunanja ureditev:
– če se deli objektov na zahodni strani parcele (ob interni servisni cest) namenijo garažam za osebna vozila se lahko del parkirišča in drevoreda ob interni servisni cesti ukine in nameni za dostope v garaže;
– del parcele na vzhodni strani, ob Titovi cesti, se tlakuje in uredi kot del pločnika za pešce;
– dvorišča se asfaltirajo, tlakujejo ali/in hortikulturno uredijo;
– ob interni servisni cesti se zasadi drevored, razen v primeru, če se ti objekti namenijo za garaže za osebna vozila;
– obvezno se med objekti zgradi zunanje povezovalno stopnišče, ki povezuje spodnji plato ob Titovi cesti in zgornji plato ob interni servisni cesti.
Predvideni objekti ob Titovi cesti – novi center naselja
– obstoječi objekti se lahko rekonstruirajo (sanirajo, adaptirajo, gradbeno-tehnična prenova) po določilih tega odloka ali se porušijo in zgradijo nadomestni, ki so oblikovani tudi po določilih tega odloka.
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: ob Titovi cesti, južno od interne servisne ceste in severno od obstoječega parka s spomenikom (grobnica padlih v NOB) ter vzhodno od interne servisne ceste na parc. št. 457/27, 457/28, 457/29, 457/6, 457/31, 457/7, k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski in/ali nestanovanjski objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta), v nestanovanjskem objektu je obvezno potrebno del uporabne površine nameniti stanovanjem, načeloma se poslovni prostor uredi v pritličju (kleti) objekta in je obvezno orientiran na Titovo cesto, v globini parcele (vkopani del kleti) je dovoljena ureditev skladišč in garaž za osebne avtomobile;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov), med objekti se obvezno uredijo peš prehodi, ki so lahko nadkriti;
– vertikalni gabariti: max pritličje (delno klet), 2 nadstropni etaži in izkoriščeno podstrešje (P(K)+2+Po) in min. P(K)+1+Po, s tem, da je max višina slemena 17.50 m nad koto cestišča Titove ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.30 m nad koto cestišča Titove ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo nadstropja;
– streha: ob Titovi cesti so strehe obvezno poenotene na vseh objektih in sicer v osnovi simetrične dvokapnice, ki jih je možno v določenem ritmu kombinirati z ravno streho, smer slemena je vzporedna s Titovo cesto, na vogalnih objektih je dovoljena drugačna smer slemena oziroma izvedba trokapnice, samostojne strehe nad peš prehodi med objekti so obvezno ravne ali drugačne oblike vendar skrite za horizontalno masko (vencem);
– naklon strehe: kolikor se gradijo večkapne strehe je naklon od 35°–40°, vsi objekti ob Titovi cesti morajo imeti enaki naklon strehe;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve, lahko je 1/3 površine celotne strehe transparentna, vsi objekti ob Titovi cesti morajo imeti enako kritino, kritina streh nad peš prehodi med objekti je lahko transparentna, ali iz drugih materialov, če je streha zakrita za masko;
– fasada: členjena, material: les, omet, beton, steklo, kovina ali kombinacija teh materialov – poenoteno za vse objekte, barve po izbiri projektanta vendar v toplih barvnih tonih zemeljskih barv (oker, rumena, opečno rdeča, rjava …) v kombinaciji s hladnimi toni (siva, peščena …), vsi objekti morajo biti barvno usklajeni (ni nujno, da morajo biti enake barve), dovoljeni so izzidki (erkeri) na fasadah;
– oblikovanje odprtin: načeloma pravokotne in pokončne, dovoljene so tudi druge oblike kot kontrastni poudarek zaradi pridobitve nove kvalitete na fasadi;
– osvetlitev podstrešij: strešna okna in/ali frčade, piramide, kupole, do 1/3 površine strehe posameznega objekta je streha lahko transparentna;
– gradbena linija: upošteva se obstoječa gradbena linija obstoječih objektov ob Titovi cesti, ki se nadaljuje kot gradbena linija tudi za predvidene objekte.
Zunanja ureditev:
– obstoječi oporni zid se poruši;
– prostor med cestnim telesom Titove ceste in nizom obstoječih in/ali predvidenih objektov se uredi kot mestni trg namenjen peš prometu, parkiriščem in dostopom do parkirišč ter drevoredom, celotni trg se tlakuje razen otokov za drevored;
– interna servisna cesta in parkirišča ob njej na zahodni strani predvidenega niza objektov se asfaltirata (parkirišča je možno tlakovati), ostali del parcele se tlakuje ali zatravi;
– obvezno se med objekti zgradi zunanje povezovalno stopnišče, ki povezuje spodnji plato ob Titovi cesti in zgornji plato ob interni servisni cesti.
Obstoječi objekt nekdanje elektrarne
– porušijo se neustrezne dozidave na severni, južni in zahodni strani objekta;
– sanira se obstoječa kritina objekta (sivi salonit) v kritino opečno rdeče barve.
Namembnost in oblikovanje objekta:
– lokacija: zahodno od interne servisne ceste in vzhodno od ceste za jalovišče, na parc. št. 485/2, k.o. Dovško;
– namembnost: nestanovanjski ali stanovanjski objekt;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov), na zahodni strani se lahko zgradi nadstrešnica ali dozidava, na južni strani pa dozidava;
– vertikalni gabariti: obstoječi, nadstrešnica je pritlična, dozidava max do višine obstoječega objekta;
– konstrukcija: nadstrešnica ima betonsko ali kovinsko konstrukcijo, dozidava pa kot obstoječi objekt;
– kota pritličja: dozidava – kot obstoječi objekt;
– kolenčni zid: dozidava – kot obstoječi objekt;
– streha: nadstrešnica ima ravno streho ali enokapnico, dozidava pa poenoteno streho z obstoječim objektom in sicer južna dozidava – simetrično dvokapnico, sleme vzporedno s Titovo cesto, kap na višinski koti kapi severnega dela objekta, zahodna dozidava – podaljšek obstoječe strehe objekta ali enokapnica;
– naklon strehe: kot obstoječi objekt;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve, za nadstrešnico je lahko transparentna;
– fasada: fasade dozidave se poenotijo s fasado glavnega objekta glede materiala, barve in odprtin, barve po izbiri projektanta v pastelnih barvnih tonih – možna je kombinacija barv;
– oblikovanje odprtin: kot pri obstoječem objektu;
– osvetlitev podstrešij: strešna okna in/ali frčade;
– gradbena linija: za dozidavo se upošteva obstoječa gradbena linija severnega dela objekta.
Zunanja ureditev:
– peš površine se tlakujejo, površine namenjene za promet avtomobilov se asfaltirajo;
– južni del parcele se hortikulturno uredi;
– spominsko znamenje v NOB padlim rudarjem se ohrani na isti lokaciji ali se zaradi gradnje južne dozidave prestavi na zelenico ob njej;
– obvezno se uredi peš povezava (pot), ki povezuje spodnji plato ob Titovi cesti s cesto proti Ravnam.
Obstoječi objekti zahodno od servisne ceste
– obstoječi objekti se lahko rekonstruirajo (sanirajo, adaptirajo ali gradbeno-tehnična prenova) po določilih tega odloka ali se porušijo in zgradijo nadomestni, ki so oblikovani tudi po določilih tega odloka;
– v primeru gradbeno-tehnične obnove obstoječega zidanega objekta na parc. št. 457/30, k.o. Dovško je dovoljena ohranitev njegovih obstoječih arhitekturnih značilnosti, v primeru njegove porušitve in gradnje nadomestnega objekta se ta oblikuje po določilih tega odloka.
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: zahodno od interne servisne ceste, južno od ceste proti Ravnam in severno od obstoječega vrtca oziroma športnega igrišča, na parc. št. 457/5, 457/30, k.o. Dovško;
– namembnost: nestanovanjski objekti ter podzemna garaža za osebna vozila;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov), v kolikor se pozida celotna površina za razvoj objekta(ov) je potrebno objekte ločiti (npr. nadkrite nadstrešnice) v horizontalnem gabaritu, da se razbije masa volumna;
– vertikalni gabariti: max pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (P+1+Po), s tem, da je max višina slemena 15.00 m nad koto urejenega platoja, pod platojem se uredi podzemna garaža (ni obveza) za osebna vozila, v katero je vhod s servisne ceste, eventualne nadstrešnice so le pritlične;
– konstrukcija: betonska, zidana, kovinska, montažna;
– kota pritličja: max 0.30 m nad koto urejenega platoja;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo nadstropja;
– streha: dovoljene so različne vrste streh;
– naklon strehe: v kolikor se gradijo večkapne strehe je naklon od 35°–45°;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve, kritina streh nadstrešnic je lahko transparentna;
– fasada: členjena, material: omet, beton, steklo, kovina ali kombinacija teh materialov – poenoteno za vse objekte, barve po izbiri projektanta v pastelnih tonih;
– oblikovanje odprtin: svobodno;
– osvetlitev podstrešij: svobodno;
– gradbena linija: svobodno.
Zunanja ureditev:
– peš površine se tlakujejo, površine namenjene za promet avtomobilov se asfaltirajo;
– pas ob interni servisni cesti se zatravi ali zasadi drevored;
– na zahodni strani se ohrani oporni zid, kateri se obnovi s kamnito oblogo in prekrije s plezalkami;
– proti vzhodu se zgradi oporni zid, ki je hkrati stena podzemne garaže, ki se z zunanje strani obloži s kamnom in prekrije s plezalkami;
– na severnem delu parcele se uredijo parkirišča, ki so lahko asfaltirana ali tlakovana.
Večnamenska odprta javna terasa z razstavnim prostorom:
– lokacija: na hribčku, na zahodni strani interne servisne ceste, severno od objekta nekdanje elektrarne, vzhodno od ceste proti Ravnam, na parc. št. 734/22, 734/23, 734/24, k.o. Senovo;
– namembnost: javni prostor namenjen zbiranju ljudi (npr. veselice, razstave, novoletni sejem, predstave na odprtem, koncert, v zimskem času drsališče, v poletnem času igrišče, otroško igrišče …);
– ohranja se obstoječi oporni zid s severne, vzhodne in južne strani, dovoljena je le obnova zidu z ohranitvijo njegove izvirne oblike, zid je dovoljeno zazeleniti s plezalkami;
– na vzhodni strani opornega zidu, na parc. št. 457/21, 457/22, 457/23, k.o. Dovško, (pod javno teraso) se uredi razstavni plato za prezentacijo rudniške opreme (vozički, lokomotiva …), plato se tlakuje in opremi z urbano opremo, možna je zasaditev dreves;
– javna terasa se v celoti ali delno tlakuje in/ali zatravi, na njej je možno postaviti urbano opremo in obeležje nekdanje separacije in rudniške dejavnosti v tem območju (npr. spomenik, skulptura, drevo, fontana, del tehnološke opreme rudnika, stolp …);
– ob javni terasi je obvezna postavitev varovalne ograje, višine 1.10 m, svobodnega oblikovanja.
UE4 – OBMOČJE OB TITOVI CESTI – PARK
– porušijo se objekti: drvarnice na parc. št. *113, k.o. Senovo, pomožni objekti na parc. št. 138/4, k.o. Senovo, garaže na parc. št. *217, k.o. Senovo;
– dovoljena je postavitev novih in sanacija obstoječih peš mostičkov preko Senovškega potoka in potočka, ki se vliva v njega, peš mostički so lahko lesene ali kovinske konstrukcije in se postavijo na osnovi izdelane in s strani Občine sprejete idejne zasnove, ki mora podati več sprejemljivih predlogov oblikovanja takšnih mostičkov skupaj z varovalnimi ograjami.
Predvideni objekt
Namembnost in oblikovanje objekta:
– lokacija: vzhodno od Titove ceste in Senovškega potoka, južno od Ceste 1. maja in zahodno od predvidene stanovanjske ceste, na parc. št. 138/1, k.o. Senovo;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta, skladišč in garažnih hiš);
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: max vkopana klet, pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K+P+1+Po), s tem, da je max višina slemena 15.50 m nad koto urejenega terena;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto urejenega terena;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo nadstropja;
– streha: simetrična dvokapnica ali štirikapnica in kombinacija teh;
– naklon strehe: od 35°–40°;
– kritina: opečna, opečno rdeče barve;
– fasada: členjena, omet, steklo, barve po izbiri projektanta v toplih zemeljskih tonih;
– oblikovanje odprtin: pokončne in pravokotne;
– osvetlitev podstrešij: frčade;
– gradbena linija: v podaljšku linije vzhodne fasade obstoječega objekta (rudniška vila), ki je na južni strani parcele.
Zunanja ureditev:
– peš površine okoli objekta se tlakujejo, ostali del parcele se hortikulturno uredi;
– dostop je po asfaltirani dostopni cesti s Titove ceste;
– parkirišča se uredijo ob dostopni cesti in ob novi stanovanjski cesti na vzhodu parcele s travnatimi ploščami.
Obstoječi objekti
Namembnost in oblikovanje:
– obstoječi objekti se ohranjajo v obstoječih gabaritih in z obstoječimi arhitekturnimi značilnostmi (elementi);
– dovoljena je dozidava in sprememba namembnosti/rabe stanovanjskega objekta na severu parka, na parc. št. 138/3, k.o. Senovo v nestanovanjski objekt, razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš, oblikovno se dozidava mora uskladiti z obstoječim objektom glede vertikalnih gabaritov, strehe, naklona, kritine, fasade in ostalih arhitekturnih elementov;
– dovoljena je sprememba namembnosti/rabe objekta rudniške vile na parc. št. *113, k.o. Senovo v stanovanjski ali nestanovanjski objekt razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš;
– dva obstoječa stanovanjska bloka na jugu parka, na parc. št. 220/9 in 220/10, k.o. Senovo, se prenovi v parkovne stanovanjske vile, ohranjajo se horizontalni in vertikalni gabariti objekta, oblika in naklon strehe, kritina ter ostale obstoječe arhitekturne značilnosti, dovoljene so spremembe fasad glede barve, materiala in oblike fasadnih elementov.
Zunanja ureditev
– ohranja se in varuje parkovna ureditev celotnega območja;
– obstoječi vrtovi pred stanovanjskima blokoma na jugu območja se preuredijo v park;
– peš površine se tlakujejo, parkirišča se uredijo s travnatimi ploščami.
UE5 – NOVO STANOVANJSKO-POSLOVNO OBMOČJE – VZHOD
Namembnost in oblikovanje:
– lokacija: vzhodno od parka, severno od proizvodnega kompleksa Lisca, na parc. št. 140, k.o. Senovo;
– namembnost: stanovanjski in/ali nestanovanjski objekti (razen industrijskega, kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš), v nestanovanjskem objektu je obvezno potrebno del uporabne površine nameniti stanovanjem;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: max vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje (K+P+Po), s tem, da je max višina slemena 10.50 m nad koto cestišča dostopne ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto urejenega terena;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je višji, s tem da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo;
– streha: enokapnica ali večkapnica, možno v kombinaciji z ravno streho, s tem, da prevladuje položna streha;
– naklon strehe: od 35°–40°;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve;
– fasada: členjena, omet, steklo, les, barve po izbiri projektanta s tem, da prevladujejo topli toni, možna je kombinacija s pastelno hladnimi barvami;
– oblikovanje odprtin: svobodno;
– osvetlitev podstrešij: svobodno;
– gradbena linija: definirana je v grafični prilogi.
Zunanja ureditev
– peš površine okoli objekta se tlakujejo, ostali del parcele se hortikulturno uredi;
– dostop je po asfaltirani dostopni stanovanjski cesti;
– parkirišča se uredijo ob dostopni cesti s travnatimi ploščami.
UE6 – OBMOČJE OB TITOVI CESTI – JUG
Rušitve
– poruši se: poslovni objekt (ljubljanska banka) ob Dovškem potoku, na parc. št. 454/23, k.o. Dovško, objekt slaščičarne ob Titovi cesti, na parc. št. 454/6, k.o. Dovško, prizidek na vzhodni strani objekta Titova cesta 96, na parc. št. 454/7, k.o. Dovško;
– porušijo se nadstrešnice in garaže na parkiriščih ter ostali neustrezni objekti, ki so v nasprotju z načrtovanimi ureditvami (tudi če niso prikazani v grafičnih prilogah).
Obstoječi stanovanjski bloki Titova cesta 88 in 90, na prc. š. 454/13 in 454/14, k.o. Dovško
V primeru delne ali celovite preureditve pritličnega dela stavbe, fasade ali strehe obstoječega objekta je pred preureditvijo potrebno izdelati idejno zasnovo za celotni objekt, da se omogoči enotno oblikovanje objekta.
Namembnost in oblikovanje objektov:
– dovoljena je sprememba namembnosti pritličja v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali skupnih blokovskih površinah;
– v višjih etažah so dovoljene spremembe namembnosti prostorov le za pisarniške dejavnosti, ki ne poslujejo s strankami (npr. samozaposlitev, delo na domu …);
– ohranjajo se obstoječi horizontalni in vertikalni gabariti;
– dovoljene so rekonstrukcije (adaptacije, sanacije in vzdrževalna dela) celotnega ali dela objekta;
– dovoljeno je preoblikovanje pritličnega dela fasade (zunanjosti objekta), pod pogojem, da se ta enotno uredi za celotni objekt, kot tudi preoblikovanje fasad celotnega objekta z enotnimi fasadnimi elementi (npr.: povečava ali sprememba oblike okenskih odprtin, zaprtje ali dodajanje balkonov, horizontalni venci, …);
– dovoljena je sprememba obstoječe oblike strehe (sedaj dvokapnice naklona cca 30° in sive salonitne kritine) v ravne ali blago ločne (valovite, zakrivljene) strehe, z možnostjo ureditve pergol, pohodnih teras, bazenov ipd., vendar pod pogojem, da se bistveno ne spreminja vertikalni gabarit (dovoljuje se dvig obstoječega slemena strehe za 1.00 m); na strehah ni dovoljena ureditev sušilnic perila, ki bi bile izpostavljene pogledom;
– obvezna je sprememba kritine (sedaj dvokapnice naklona cca 30° in sive salonitne kritine) v kritino opečno rdeče barve in drobne strukture.
Zunanja ureditev
– parkirišča za stanovalce, zaposlene in stranke vzhodnega niza objektov ob Titovi cesti se urejajo med objekti, vhod je s Titove ceste, lahko se urejajo do 5.00 m od potoka, so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami;
– med Senovškim potokom in objekti ni dovoljena ureditev parkirišč (če s tem odlokom ni drugače določeno) ali postavitev kakršnihkoli objektov, razen hortikulturnih, parternih in vodnogospodarskih ureditev, postavitve podzemnih infrastrukturnih kablov, ureditev požarne ceste in postavitve klopi za sedenje s koši za odpadke ter svetilk javne razsvetljave;
– dovoljena je ureditev parkirišč med Senovškim potokom in nizom objektov ob Titovi cesti kot dopolnilna parkirišča za stanovanjske bloke le na parc. št. 454/5, 454/9 in 454/15, k.o. Dovško;
– ob uličnih fasadah objektov ni dovoljena ureditev parkirišč in začasnih skladišč materialov; dovoljene so le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice, podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov (vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih objektov (pločnik, kolesarska steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska govorilnica …);
– dostopi v pritličja obstoječih objektov morajo biti enotno oblikovani vzdolž celotnega objekta na osnovi predhodno izdelane in s strani pristojnega organa Občine sprejete idejne zasnove ureditve dostopov (stopnice, podesti, nadstreški …), z možnostjo fazne izvedbe, dostopi morajo biti v javni uporabi;
– nadstrešnice za nadkritje parkirišč med objekti vzhodnega niza ob Titovi cesti je dovoljeno postavljati le v širini (dolžini) manjšega objekta, morajo biti enotno oblikovane za celotno naselje po predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme za naselje Senovo;
– dovoljena je postavitev novih in sanacija obstoječih peš mostičkov preko Senovškega potoka, peš mostički so lahko lesene ali kovinske konstrukcije in se postavijo na osnovi izdelane in s strani Občine sprejete idejne zasnove, ki mora podati več sprejemljivih predlogov oblikovanja takšnih mostičkov skupaj z varovalnimi ograjami.
Obstoječi stanovanjski blok Titova cesta 86 na prc. št. 454/17, k.o. Dovško (žandarmerija)
Namembnost in oblikovanje objekta:
– stanovanjski objekt, ki se v celoti ohranja (horizontalni in vertikalni gabariti, oblika in naklon strehe, vrsta in barva kritine ter ritem odprtin na fasadah);
– dovoljena je ureditev podstrešja za stanovanjske namene;
– na strehi objekta, ki je orientirana proti Titovi cesti je dovoljeno postavljati frčade, proti dvoriščni strani pa tudi strešna okna, naklon frčad je enak naklonu strehe glavnega objekta;
– dovoljene so spremembe namembnosti/rabe prostorov le za pisarniške dejavnosti, ki ne poslujejo s strankami (npr. samozaposlitev, delo na domu …).
Zunanja ureditev
– parkirišča za stanovalce objekta se urejajo med objekti, vhod je s požarne ceste ob Senovškem potoku, so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami;
– med Senovškim potokom in objekti ni dovoljena ureditev parkirišč ali postavitev kakršnihkoli objektov, razen hortikulturnih, parternih in vodnogospodarskih ureditev, postavitve podzemnih infrastrukturnih kablov, ureditev požarne ceste in postavitve klopi za sedenje s koši za odpadke ter svetilk javne razsvetljave;
– ob ulični fasadi so dovoljene le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice, podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov (vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih objektov (pločnik, kolesarska steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska govorilnica …);
– nadstrešnice za nadkritje parkirišč med objekti je dovoljeno postavljati, morajo biti enotno oblikovane za celotno naselje po predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme za naselje Senovo.
Obstoječe stanovanjske vile Titova cesta 92, 94 in 100, na parc. št. 454/10, 454/15 in 454/22, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objekta:
– dovoljena je sprememba namembnosti/rabe objekta ali dela objekta v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali zasebnih površinah;
– dovoljuje se prenova fasad objekta, pod pogoji kot za dozidave;
– dovoljuje se dozidava obstoječih objektov na površini namenjeni za razvoj objekta(ov) pod pogoji;
– lokacija: ob obstoječih objektih na parc. št. 454/10, 454/15 in 454/21, 454/22, k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski objekti, razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: ne smejo biti višji od obstoječega objekta, max vkopana ali delno vkopana klet, pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K+P+1+Po);
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: kot pri obstoječemu objektu;
– kolenčni zid: kot pri obstoječemu objektu;
– streha: večkapnica prilagojena obstoječi strehi ali ravna streha;
– naklon strehe: kot pri obstoječem objektu;
– kritina:: enotna kot na obstoječem objektu, opečno rdeče barve;
– fasada: členjena, omet, steklo, les, barve po izbiri projektanta s tem, da prevladujejo topli toni, možna je kombinacija s pastelno hladnimi barvami, fasada se prilagodi obstoječem objektu tako da ustvarja videz enotnega objekta;
– oblikovanje odprtin: poenoteno z obstoječim objektom;
– osvetlitev podstrešij: frčade ali strešna okna;
– gradbena linija: sledi gradbeni liniji obstoječega objekta z možnostjo odstopanja od 1.20 m proti globini parcele, podana je v grafični prilogi.
Zunanja ureditev:
– parkirišča za stanovalce objekta se urejajo na dvoriščni strani proti Senovškem potoku, so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami;
– med Senovškim potokom in objekti ni dovoljena postavitev kakršnihkoli objektov, razen hortikulturnih, parternih in vodnogospodarskih ureditev, postavitve podzemnih infrastrukturnih kablov, ureditev požarne ceste in postavitve klopi za sedenje s koši za odpadke ter svetilk javne razsvetljave in ureditve dopolnilnih parkirišč, kar je že določeno v tem členu odloka;
– ob ulični fasadi so dovoljene le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice, podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov (vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih objektov (pločnik, kolesarska steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska govorilnica …);
– nadstrešnice za nadkritje parkirišča je dovoljeno postavljati, morajo biti enotno oblikovane za celotno naselje po predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme za naselje Senovo.
Obstoječi objekt – trgovina – Titova cesta 96, na parc. št.*129, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objekta:
– osnovni objekt ob Titovi cesti se v celoti ohranja (horizontalni in vertikalni gabariti, oblika in naklon strehe, vrsta in barva kritine ter ritem odprtin na fasadah);
– dovoljena je sprememba namembnosti pritličja v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali internih površinah, v višjih etažah so dovoljene spremembe namembnosti prostorov le za pisarniške dejavnosti, ki ne poslujejo s strankami (npr. samozaposlitev, delo na domu …);
– obvezna je porušitev nadstreškov na severni fasadi osnovnega objekta ter sanacija dimnika;
– obvezna je gradbeno-tehnična prenova, rušitev ali nadomestna gradnja dozidave osnovnega objekta ob Titovi cesti 96 (danes trgovina) na parc. št. *129, k.o. Dovško – prenova in sanacija fasad in strehe objekta pod pogoji:
– lokacija: ob Titovi cesti, na parc. št. *129, k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski, razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: kot vertikalni gabariti osnovnega objekta, v celoti ali delno vkopana klet, pritličje, nadstropje, podstrešje (K+P+1+Po), s tem, da je višina slemena dozidave obvezno nižja od strehe osnovnega objekta, ki je situiran direktno ob Titovi cesti;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.30 m nad koto cestišča dostopne ceste ali enaka koti pritličja osnovnega objekta;
– kolenčni zid: max 0.60 m, lahko je tudi višji s tem, da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo pritličja, oziroma s horizontalnim vencem osnovnega objekta;
– streha: simetrična dvokapnica, večkapnica ali ravna streha, s tem da je venec ravne strehe v nivoju horizonalnega venca na fasadi osnovnega objekta;
– naklon strehe: v kolikor se gradi večkapna streha je naklon enak naklonu osnovnega objekta;
– kritina: opečno rdeče barve in drobne strukture, kolikor se gradi večkapna streha;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov, barve toplih pastelnih tonov usklajene z osnovnim objektom;
– oblikovanje odprtin: usklajeno z osnovnim objektom;
– osvetlitev podstrešij: frčade, v kolikor se gradi večkapna streha ali strešna okna;
– gradbena linija: ni definirana.
Zunanja ureditev:
– parkirišča za stanovalce objekta in zaposlene se urejajo med objekti, vhod je s Titove ceste, so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami;
– med Senovškim potokom in objektom ni dovoljena ureditev parkirišč ali postavitev kakršnihkoli objektov, razen hortikulturnih, parternih in vodnogospodarskih ureditev, postavitve podzemnih infrastrukturnih kablov, postavitve klopi za sedenje s koši za odpadke ter svetilk javne razsvetljave;
– ob ulični fasadi so dovoljene le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice, podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov (vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih objektov (pločnik, kolesarska steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska govorilnica …);
– dovoljeno je postavljati nadstrešnice za nadkritje parkirišč med objekti, morajo biti enotno oblikovane za celotno naselje po predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme za naselje Senovo.
Obstoječi objekt – krajevna skupnost – Titova cesta 98, na parc. št.*130, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objekta:
– objekt ob Titovi cesti 98 se v celoti ohranja (horizontalni in vertikalni gabariti, oblika in naklon strehe, vrsta in barva kritine ter ritem odprtin na fasadah);
– dovoljena je sprememba namembnosti/rabe celotnega ali dela objekta za stanovanjske prostore ali poslovno-stanovanjske namene, pritličja v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali internih površinah.
Zunanja ureditev:
– parkirišča za zaposlene in stranke objekta se urejajo med Senovškim potokom in objektom, vhod na parkirišče je s Titove ceste, so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami;
– med Senovškim potokom in parkiriščem ni dovoljena postavitev kakršnihkoli objektov, razen hortikulturnih, parternih in vodnogospodarskih ureditev, postavitve podzemnih infrastrukturnih kablov, postavitve klopi za sedenje s koši za odpadke ter svetilk javne razsvetljave;
– ob ulični fasadi so dovoljene le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice, podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov (vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih objektov (pločnik, kolesarska steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska govorilnica …);
– dovoljeno je postavljati nadstrešnice za nadkritje parkirišč, morajo biti enotno oblikovane za celotno naselje po predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme za naselje Senovo.
Obstoječi stanovanjski blok Titova cesta 93, na parc. 457/34, k.o. Dovško
V primeru delne ali celovite preureditve pritličnega dela stavbe, fasade ali strehe obstoječega objekta je pred preureditvijo potrebno izdelati idejno zasnovo za celotni objekt, da se omogoči enotno oblikovanje objekta.
Namembnost in oblikovanje objektov:
– dovoljena je sprememba namembnosti pritličja v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali skupnih blokovskih površinah, v višjih etažah so dovoljene spremembe namembnosti prostorov le za pisarniške dejavnosti, ki ne poslujejo s strankami (npr. samozaposlitev, delo na domu …);
– ohranjajo se obstoječi horizontalni in vertikalni gabariti;
– dovoljene so rekonstrukcije (adaptacije, sanacije in vzdrževalna dela) celotnega ali dela objekta;
– dovoljeno je preoblikovanje pritličnega dela fasade (zunanjosti objekta), pod pogojem, da se ta enotno uredi za celotni objekt, kot tudi preoblikovanje fasad celotnega objekta z enotnimi fasadnimi elementi (npr.: povečava ali sprememba oblike okenskih odprtin, zaprtje ali dodajanje balkonov, horizontalni venci …);
– ohranja se obstoječa oblika strehe in kritina ter barva kritine;
– dovoljuje se ureditev podstrešja za stanovanjske ali poslovno-stanovanjske namene;
– za osvetlitev podstrešja se gradijo frčade ali strešna okna.
Zunanja ureditev
– parkirišča za stanovalce, zaposlene in stranke objekta se urejajo ob objektu na parc. št. 457/9, k.o. Dovško, so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami;
– ohranja se tlakovana površina s spomenikom na parc. št. 457/9, k.o. Dovško in javna pešpot ob njej, ki je tudi tlakovana;
– ob uličnih fasadah objektov ni dovoljena ureditev parkirišč in začasnih skladišč materialov; dovoljene so le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice, podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov (vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih objektov (pločnik, kolesarska steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska govorilnica …);
– dostopi v pritličja obstoječih objektov morajo biti enotno oblikovani vzdolž celotnega objekta na osnovi predhodno izdelane in s strani pristojnega organa Občine sprejete idejne zasnove ureditve dostopov (stopnice, podesti, nadstreški …), z možnostjo fazne izvedbe, dostopi morajo biti v javni uporabi;
– nadstrešnice za nadkritje parkirišč morajo biti enotno oblikovane za celotno naselje po predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme za naselje Senovo.
Obstoječi poslovno-stanovanjski niz – Titova cesta 95 in 97 (gasilski dom in dom svobode), na parc. 457/17, 457/4, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– ohranja se v celoti objekt doma svobode na parc. št. 457/4, k.o. Dovško (horizontalni in vertikalni gabariti, oblika in naklon strehe, vrsta in barva kritine ter ritem odprtin na fasadah …), dovoljuje se dozidava tega objekta na dvoriščni strani v dimenzijah, ki so določene s površino za razvoj objekta(ov) in višini kot je osnovni objekt z upoštevanjem oblikovanja fasad in strehe v skladu z obstoječim objektom;
– obvezna je gradbeno-tehnična prenova (rekonstrukcija – adaptacija, sanacija), rušitev ali nadomestna gradnja niza poslovno-stanovanjskih objektov, Titova cesta 95 (danes gasilski dom, stanovanjski objekti …) na parc. št. 457/17, k.o. Dovško – prenova in sanacija fasad in strehe objektov ter dozidava pod pogoji:
– lokacija: ob Titovi cesti, na parc. št. 457/17, 457/8 k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski, nestanovanjski (razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš), dovoljena je sprememba namembnosti/rabe pritličja v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali internih površinah, v višjih etažah so dovoljene spremembe namembnosti/rabe prostorov le za pisarniške dejavnosti, ki ne poslujejo s strankami (npr. samozaposlitev, delo na domu …), garaže za avtomobile se orientirajo na dvoriščno stran ali izselijo na drugo lokacijo;
– horizontalni gabariti: definirani so s površino za razvoj objekta(ov), možna je dozidava niza na južni strani;
– vertikalni gabariti: max v celoti vkopana klet, pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K+P+1+Po), višina slemena južne dozidave mora biti enaka višini slemena objekta na severu niza (doma svobode);
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.30 m nad koto cestišča Titove ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m, lahko je tudi višji s tem, da je kota kapi v nivoju s stropno ploščo pritličja, oziroma nadstropja;
– streha: simetrična dvokapnica, večkapnica;
– naklon strehe: enak naklonu strehe objekta na severu niza (doma svobode);
– kritina: enaka kritini objekta na severu niza (doma svobode);
– fasada: členjena z vertikalnimi fasadnimi elementi, material je omet, steklo ali kombinacija teh materialov, barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi toni; balkoni po celotni dolžini fasade posameznega objekta niso dovoljeni; na ulični fasadi pločevinasta vrata niso dovoljena;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: frčade ali strešna okna;
– gradbena linija: obstoječa.
Zunanja ureditev:
– parkirišča za stanovalce in zaposlene se urejajo na dvoriščni strani in so v asfaltni izvedbi, tlakovana ali urejena s travnatimi ploščami; koristijo se na javnih površinah, vhod je s Titove ceste;
– ob ulični fasadi so dovoljene le hortikulturne in parterne ureditve (ureditve dostopov do pritličij objektov – stopnice, podesti, rampe), postavitve gradbeno-inženirskih objektov (vodovod, plinovod, hidranti …) in pomožnih infrastrukturnih objektov (pločnik, kolesarska steza, svetilke javne razsvetljave, ekološki otok …), začasnih objektov razen tistih, ki so namenjeni skladiščenju, spominskih obeležji (kip, spominska plošča …) in urbane opreme (koši, klopi, javna telefonska govorilnica …
– dovoljeno je postavljati nadstrešnice za nadkritje parkirišč, ki morajo biti enotno oblikovane za celotno naselje, po predhodno izdelanem Katalogu urbane opreme za naselje Senovo;
– ohranja se obstoječi park s spomenikom – Grobnica padlih v NOB.
Obstoječi tehnični objekt ob Dovškem potoku, na parc št. *157, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: ob Titovi cesti, na parc. št. *157, k.o. Dovško;
– namembnost: razstavni objekt tehnične dediščine ali preureditev v popolnoma nestanovanjski objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš) brez stanovanjskih prostorov (npr. slaščičarnica, kiosk …)
– horizontalni gabariti: ohranjajo se horizontalni gabariti obstoječega objekta;
– vertikalni gabariti: na pritlični obstoječi objekt je dovoljeno postaviti novo streho, vendar višina slemena ne sme presegati 5.50 m nad koto cestišča Titove ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: obstoječa;
– kolenčni zid: ga ni;
– streha: štirikapnica ali ravna streha, možno je poudariti horizontalni venec ravne strehe;
– naklon strehe: 35°–40° če je večkapna streha;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne strukture, če je položna streha;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov, barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi toni;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: ni možna;
– gradbena linija: obstoječa.
Zunanja ureditev:
– okoli objekta se tlakujejo peš površine;
– ob potoku se ohrani obvodna vegetacija.
UE7 – OBSTOJEČE JEDRO NASELJA – JUGOZAHOD
Rušitve
– porušijo se nadstrešnice in garaže na parkiriščih ter ostali neustrezni objekti, ki so v nasprotju z načrtovanimi ureditvami (tudi če niso prikazani v grafičnih prilogah).
Obstoječi poslovni objekti (zdravstveni dom, šola, vrtec, kulturni dom), na parc št. *161, *107, 457/18, 457/14, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– objekti ohranjajo obstoječo namembnost, dovoljena je sprememba namembnosti/rabe dela ali celotnega objekta v nestanovanjski objekt;
– na objektih so dovoljene rekonstrukcije (adaptacije, sanacije) in vzdrževalna dela;
– objekti ohranjajo horizontalne in vertikalne gabarite;
– objekt zdravstvenega doma na parc. št. *161, k.o. Dovško je možno dozidati na severno stran v horizontalnih gabaritih, ki so definirani s površino za razvoj objekta(ov), vertikalni gabariti dozidave morajo biti poenoteni z višino osnovnega objekta, prav tako oblikovanje fasad in strehe ter oblikovanje ostalih urbanističnih in arhitektonskih elementov mora biti usklajeno z obstoječim objektom.
Zunanja ureditev:
– ohranjajo se obstoječe zelene in tlakovane površine;
– razširi se obstoječe parkirišče ob objektu zdravstvenega doma na parc. št. 460/1, ko.o. Dovško;
– uredi se novo parkirišče na par. št. 457/16, k.o. Dovško ob objektu otroškega vrtca, parkirišča se asfaltira, tlakuje ali uredi s travnatimi ploščami;
– ohranijo se obstoječe športne in rekreacijske površine.
Obstoječi stanovanjski bloki Bohorska cesta 4 in Trg 14. divizije 2, na parc št. *168, 457/12, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– obvezna je gradbeno-tehnična prenova obstoječa stanovanjska bloka na parc.št. *168 in 457/12, k.o. Dovško – rekonstrukcija objektov (adaptacija, sanacija), predvsem fasad in strehe objekta pod pogoji:
– lokacija: Bohorska cesta 4 in Trg 14. divizije 2, na parc. št. *168, 457/12, k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski objekt, dovoljena je sprememba namembnosti/rabe pritličja v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, telovadnice, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali skupnih blokovskih površinah, v višjih etažah so dovoljene spremembe namembnosti prostorov le za pisarniške dejavnosti, ki ne poslujejo s strankami (npr. samozaposlitev, delo na domu …);
– horizontalni gabariti: ohranjajo se horizontalni gabariti obstoječega objekta;
– vertikalni gabariti: ohranja se obstoječi vertikalni gabarit z max dvigom za 1.0 m;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: obstoječa;
– kolenčni zid: ga ni;
– streha: dvokapnica, štirikapnica, dovoljena je sprememba obstoječe oblike strehe v ravne ali blago ločne (valovite, zakrivljene) strehe, z možnostjo ureditve pergol, pohodnih teras, bazenov ipd., vendar pod pogojem, da se bistveno ne spreminja vertikalni gabarit (dovoljuje se dvig obstoječega slemena strehe za 1.00 m); na strehah ni dovoljena ureditev sušilnic perila, ki bi bile izpostavljene pogledom;
– naklon strehe: 35°–40° če je večkapna streha;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne strukture;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov, barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi toni;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: dovoljena je ureditev podstrešnih stanovanj in osvetlitev podstrešij s frčadami in/ali strešnimi okni;
– gradbena linija: obstoječa.
Zunanja ureditev:
– uredi se novo parkirišče na parc. št. 460/3, k.o. Dovško, pri stanovanjskem bloku, ki se asfaltira, tlakuje ali uredi s travnatimi ploščami.
Obstoječi individualni stanovanjski objekti Bohorska cesta 6 in 8, na parc. št. *104 in *190, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– ohranijo se obstoječi individualni stanovanjski objekti s tem, da je objekt Bohorska cesta 6, na parc. št. *104, k.o. Dovško možno nadzidati (dvigniti) za eno etažo z dvokapno ali štirikapno streho, naklona 40°–45°, vseh vrst kritine drobne strukture v opečno rdeči barvi z možnostjo uporabe frčad;
– dovoljena je sprememba namembnosti/rabe dela objekta v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali zasebnih površinah;
– za gradnjo pomožnih objektov veljajo določila tega odloka.
Zunanja ureditev:
– ohranja se obstoječa zunanja ureditev.
UE8 – VSTOPNI DEL – JUG
– porušijo se nadstrešnice in garaže na parkiriščih ter ostali neustrezni objekti, ki so v nasprotju z načrtovanimi ureditvami (tudi če niso prikazani v grafičnih prilogah);
– ohranja se kompleks cerkve z zvonikom in župniščem;
– ohranja se obstoječi objekt trgovine ob Titovi cesti, na parc. št. 449/1, k.o. Dovško in poslovni objekt gostilne ob Titovi cesti, na parc. št. 439/2, k.o. Dovško, dovoljena je sprememba namembnosti/rabe dela ali celotnega objekta v stanovanjski ali nestanovanjski objekt razen industrijskega in skladiščnega;
– ohranja se stanovanjski objekt, Titova cesta 82, na parc. št. *222, k.o. Dovško, dovoljena je sprememba namembnosti/rabe dela ali celotnega objekta v nestanovanjski objekt;
– ohranja se horizontalni in vertikalni gabarit obstoječega nestanovanjskega objekta (gostilna), Titova cesta 80, na parc, št. 446/5, k.o. Dovško s tem, da se sanira obcestna fasada in frčada na strehi objekta, dovoljena je sprememba namembnosti/rabe dela ali celotnega objekta v stanovanjski objekt;
– ohranja se zunanja ureditev okoli kompleksa cerkve s hribom in peš steza ob Dovškem potoku z obvodno vegetacijo;
– dovoljena je postavitev novih in sanacija obstoječih peš mostičkov preko Senovškega in Dovškega potoka, peš mostički so lahko lesene ali kovinske konstrukcije in se postavijo na osnovi izdelane in s strani Občine sprejete idejne zasnove, ki mora podati več sprejemljivih predlogov oblikovanja takšnih mostičkov skupaj z varovalnimi ograjami.
Obstoječi tehnični objekt ob Dovškem potoku, na parc št. *158, k.o. Dovško
– veljajo enaki pogoji kot za objekt na parc. št. *157, k.o. Dovško v UE 5.
Obstoječi kompleks gostilne Senica, na parc. št. 439/2, k.o. Dovško
– poruši ali rekonstruira se obstoječi gospodarski objekt, dopustna je tudi gradnja novega objekta za namen pomožnih objektov ali kot dopolnitev oziroma razširitev osnovne dejavnosti.
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: ob križišču Titove ceste in Bračičeve ulice, na parc. št. 439, k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš), za katerega bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali internih površinah;
– horizontalni gabariti: vizualno se ohranja horizontalni gabarit osnovnega objekta, horizontalni gabariti ostalih objektov so definirani s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: ohranja se obstoječi vertikalni gabarit osnovnega objekta z max dvigom za 1.0 m, objekti obstoječih in predvidenih dozidav so višinsko nižji od osnovnega objekta, ostali objekti (gospodarski objekt, nadstrešnice) so pritlični;
– konstrukcija: betonska, zidana, montažna, gospodarski objekti in nadstrešnice so lahko tudi lesene ali kovinske konstrukcije;
– kota pritličja: obstoječa;
– kolenčni zid: do 1.00 m;
– streha: dvokapnica, večkapnica;
– naklon strehe: 35°–40°, za pomožne pritlične objekte (nadstrešnice, zimski vrtovi ...) je dovoljen po izbiri projektanta;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne strukture;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov, barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi toni;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: dovoljena je ureditev podstrešnih stanovanj in osvetlitev podstrešij z dvokapnimi frčadami enakega naklona kot streha in/ali strešnimi okni;
– gradbena linija: obstoječa.
Zunanja ureditev:
– uredi se novo parkirišče na zahodu objekta z vhodom z Bračičeve ulice, možna je ureditev dostopa na parcelo z južne strani – s Kajuhove ulice; parkirišče se lahko asfaltira, tlakuje ali uredi s travnatimi ploščami.
Predvideni objekt ob Titovi cesti, na parc. št. 447/4, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: ob Titovi cesti, na parc. št. *447/4, k.o. Dovško;
– namembnost: stanovanjski ali nestanovanjski objekt (razen industrijskega in kmetijskega objekta ter skladišč in garažnih hiš);
– horizontalni gabariti: določeni so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: v celoti ali delno vkopana klet, pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje (K+P+1+Po), kota slemena ne sme biti višja od 12.50 m nad koto cestišča Titove ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana, jeklena;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto cestišča Titove ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m;
– streha: simetrična dvokapnica, štirikapnica, ravna streha ali valovita (zakrivljena), možna je kombinacija;
– naklon strehe: 35°–40° če je večkapna streha;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne strukture;
– fasada: omet, steklo. les ali kombinacija teh materialov, barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi toni, obvezno je potrebno oblikovno poudariti južno fasado objekta, ki predstavlja vhod v mesto;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: frčade in/ali strešna okna;
– gradbena linija: vzporedna s Titovo cesto, določena v grafični prilogi.
Zunanja ureditev:
– peš površine se tlakujejo;
– parkirišča se asfaltirajo, tlakujejo ali uredijo s travnatimi ploščami;
– ob Titovi cesti se zasadi drevored visokih dreves;
– ostali del parcele se hortikulturno uredi.
Predvidena objekta ob Titovi cesti, parc. št. 446/7 in 446/5, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– lokacija: ob Titovi cesti, na parc. št. 446/7 in 446/5, k.o. Dovško;
– namembnost: nestanovanjski ali pomožni objekti;
– horizontalni gabariti: določeni so s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: v celoti ali delno vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje (K+P+Po), kota slemena ne sme biti višja od 10.50 m nad koto cestišča Titove ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: max 0.60 m nad koto cestišča Titove ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m;
– streha: simetrična dvokapnica ali štirikapnica;
– naklon strehe: 35°–40°;
– kritina: vse vrste kritin, opečno rdeče barve in drobne strukture;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov, barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi toni;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: frčade in/ali strešna okna;
– gradbena linija: ni določena.
Zunanja ureditev:
– peš površine se tlakujejo;
– parkirišča se asfaltirajo, tlakujejo ali uredijo s travnatimi ploščami;
– ostali del parcele se hortikulturno uredi.
UE9 – OBMOČJE MED DOVŠKIM POTOKOM IN BOHORSKO CESTO
– ohranja se vogalni objekt na križišču Titove in Bohorske ceste;
– industrijski, kmetijski in skladiščni objekti niso dovoljeni, razen obstoječih, ki so že pridobili ustrezna dovoljenja;
– dovoljena je sprememba namembnosti/rabe dela objekta v storitvene dejavnosti, ki ne bodo moteče za stanovalce glede hrupa, emisij v zrak, vodo in tla (npr. trgovine, pisarne, kavarne, gostilne, slaščičarne, čistilnice, frizerji …) in za katere bo po normativih zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnih ali zasebnih površinah;
– pri objektu Bohorska cesta 9, na parc. št. 464/2 in 464/3, k.o. Dovško, je potrebno izvesti sanacijo novega dela objekta z namenom uskladitve naklona strehe z ostalo pozidavo in vizualnim zmanjšanjem volumna objekta;
– dozidave se lahko gradijo na površini za razvoj objekta(ov) upoštevajoč osnovne značilnosti glavnega objekta;
– ohranja se obvodna vegetacija in min 5.00 m nepozidanega prostora ob potoku;
– vsi oporni zidovi se izvedejo iz kamna ali s kamnito oblogo;
– uredi se pešpot na parc. št. 462/4, 462/6 in 439/8, k.o. Dovško;
– dovoljena je postavitev novih in sanacija obstoječih peš mostičkov preko Dovškega potoka, peš mostički so lahko lesene ali kovinske konstrukcije in se postavijo na osnovi izdelane in s strani Občine sprejete idejne zasnove, ki mora podati več sprejemljivih predlogov oblikovanja takšnih mostičkov skupaj z varovalnimi ograjami.
Predvideni objekt ob Bohorski cesti, na parc. št. 462/4, k.o. Dovško
Namembnost in oblikovanje objektov:
– namembnost: stanovanjski objekt;
– horizontalni gabariti: določen je s površino za razvoj objekta(ov);
– vertikalni gabariti: klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje (K+P+Po), s tem, da je kota slemena 9.00 m nad koto cestišča Bohorske ceste;
– konstrukcija: betonska, zidana;
– kota pritličja: do +-0.60 m nad koto cestišča Bohorske ceste;
– kolenčni zid: max 0.80 m;
– streha: simetrična dvokapnica ali štirikapnica, možna je kombinacija z ravno streho, s tem, da prevladuje položna streha;
– naklon strehe: 35°–40°;
– kritina: vse vrste kritin opečno rdeče barve in drobne strukture;
– fasada: omet, steklo ali kombinacija teh materialov, barve toplih pastelnih tonov lahko v kombinaciji s hladnimi toni;
– oblikovanje odprtin: pokončne;
– osvetlitev podstrešij: frčade ali strešna okna;
– gradbena linija: vzporedna z Bohorsko cesto.
Zunanja ureditev:
– dostopna pot in parkirišče se asfaltirata, tlakujeta ali uredita s travnatimi ploščami;
– ohranja se obvodna vegetacija in min 5.00 m nepozidanega prostora ob potoku.
15. člen
ENOSTAVNI OBJEKTI
Za enostavne objekte na območju UN veljajo določila Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04), če s tem odlokom ni drugače določeno.
Vsi enostavni objekti, razen tras infrastrukturnih objektov, morajo biti najmanj 1.50 m oddaljeni od parcelne meje drugega lastnika in 5.00 m od meje vodnega zemljišča po Zakonu o vodah (Uradni list, RS, št. 67/02), če s tem odlokom ni določeno drugače.
16. člen
POMOŽNI OBJEKTI
Pomožni objekti so: objekti za lastne potrebe, ograje in infrastrukturni objekti.
Objekti za lastne potrebe so: bazeni, drvarnice, garaže, lope, nadstrešnice, rezervoarji za utekočinjen naftni plin ali nafto, ute, senčnice, in sicer:
– bazene je možno postavljati na površini, namenjeni za razvoj objekta ali zunaj nje, v velikosti, kolikor to dovoljuje površina gradbene parcele s tem, da je rob bazena oddaljen od sosednje parcelne meje min 1.50 m, oziroma od vodotoka 5.00 m;
– drvarnice je dovoljeno graditi kot samostojne objekte površine do 15 m2 v UE2,5,9 na površini predvideni za razvoj objekta(ov), v UE7 in UE8 jih je dovoljeno graditi kot samostojne objekte le ob obstoječih stanovanjskih objektih na parc. št.446/7, 446/5, *104 in *190, k.o. Dovško v sklopu površine namenjene za razvoj objekta(ov), v ostalih UE ni dovoljena izvedba drvarnic kot samostojnih objektov; drvarnice so pritlični objekti višine 2.50 m do kapne lege, simetrične dvokapne ali štirikapne strehe, naklona, barve kritine in fasade usklajene z glavnim objektom na parceli;
– garaže za osebni avto je dovoljeno graditi kot samostojne objekte površine do 30 m2 v UE2,5,9, na površini predvideni za razvoj objekta(ov), v UE7 in UE8 jih je dovoljeno graditi kot samostojne objekte le ob obstoječih stanovanjskih objektih na parc. št.446/7, 446/5, *104 in *190, k.o. Dovško v sklopu površine namenjene za razvoj objekta(ov), v ostalih UE ni dovoljena izvedba garaž kot samostojnih objektov; garaže so pritlični objekti višine 2.50 m do kapne lege, simetrične dvokapne ali štirikapne strehe, naklona, barve kritine in fasade usklajene z glavnim objektom na parceli;
– lope je dovoljeno graditi kot samostojne objekte površine do 15 m2 v UE2,5,9, na površini predvideni za razvoj objekta(ov) ali zunaj nje, v UE7 in UE8 jih je dovoljeno graditi kot samostojne objekte le ob obstoječih stanovanjskih objektih na parc. št. 446/7, 446/5, *104 in *190, k.o. Dovško v sklopu površine namenjene za razvoj objekta(ov) ali zunaj nje, v ostalih UE ni dovoljena izvedba ut kot samostojnih objektov; ute so pritlični objekti višine 2.50 m do kapne lege, simetrične dvokapne ali štirikapne strehe, naklona in barve kritine enake kot na glavnem objektu, lesene fasade;
– nadstrešnice za parkirišča je dovoljeno postavljati v vseh UE na osnovi izdelanega in s strani Občine sprejetega kataloga urbane opreme za naselje Senovo, ki bo vseboval turi rešitve za nadstrešnice; nadstreški na objektih se lahko gradijo v vseh UE do 30 m2, oblikovno so usklajeni z osnovnim objektom;
– zimski vrt je dovoljeno postavljati v vseh UE na površini za razvoj objekta(ov), površine do 30 m2 in sicer le kot dozidave k stanovanjskim objektom;
– rezervoarji za utekočinjeni naftni plin ali nafto se lahko postavljajo v vseh UE kot začasni objekti, ki se odstranijo v času izvedenega javnega plinskega omrežja;
– ute se lahko gradijo kot samostojni objekti v vseh UE površine do 15 m2, višine kapne lege do 2.50 m, lesene izvedbe, ravne ali večkapne strehe, naklon strehe in kritina enaki kot na osnovnemu objektu.
Ograje se delijo na: medsosedske, varovalne in igriščne ograje ter oporni zid, in sicer:
– medsosedske ograje je dovoljeno postavljati v UE2,5,9 in delno v UE6 ob objektih stanovanjskih vil, v UE7,8 ob stanovanjskih objektih na parc. št. 446/7 in 446/5, *104 in *190 k.o. Dovško, višina ograje je do 1.80 m, lahko je izvedena kot živa meja, kovano železna, v UE9 je poleg naštetih dovoljena tudi lesena ograja;
– varovalna ograja je dovoljena okoli obrtnih ali proizvodnih objektih, višine do 2.50 m, v obliki žive meje ali žičnata ali kombinacija le teh v kolikor s tem odlokom ni drugače določeno;
– igriščna ograja je dovoljena okoli športnih in otroških igrišč, višine do 4.50 m, žičnata ali v kombinaciji z živo mejo;
– oporni zid je dovoljen v vseh UE, višine po potrebi, obvezno je kamnit ali obložen s kamnom in prekrit s plezalkami.
Ograje se lahko postavljajo na celotni gradbeni parceli in so od parcelne meje drugega lastnika oddaljene minimalno 0.50 m.
Infrastrukturni objekti se delijo na: cestne (pločnik, kolesarska steza, javna razsvetljava, avtobusno postajališče …), energetske (nizkonapetostno omrežje, priključni plinovod …), telekomunikacijske (bazne postaje, antenski drog …), in komunalne (vodovodni in kanalizacijski priključek, ekološki otok, cestni priključek, priključek na toplovod …) infrastrukturne objekte. Dovoljeno jih je postavljati v vseh UE na celotni gradbeni parceli.
Nadstrešnice gostinskih lokalov se lahko gradijo v vseh UE na površini namenjeni za razvoj objekta(ov), oblikovno usklajene z glavnim objektom.
17. člen
ZAČASNI OBJEKTI
Začasni objekti so: šotori, baloni, sezonski gostinski vrt, kioski, odri, cirkus, tribune ipd. Dovoljeno jih je postavljati v vseh UE, v kolikor to dovoljuje površina gradbene parcele in kolikor so oddaljeni od meje parcele drugega lastnika min 1.50 m. Začasni objekti so postavljeni za čas max 2 leti. Začasni objekti namenjeni skladiščenju so dovoljeni le v UE3 ob zahodnem nizu objektov.
18. člen
SPOMINSKA OBELEŽJA
V vseh UE je dovoljeno postavljati spominska obeležja, na celotni gradbeni parceli.
Spominska obeležja so: spomenik-kip (del rudniške opreme ki predstavlja tehnični spomenik, objekti zapornic na Dovškem potoku, vodnjak ob Dovškem potoku, ob Bračičevi ulici ipd.), spominska kapelica, spominska plošča.
19. člen
URBANA OPREMA
V urbano opremo spada urbana oprema po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, spremembe 130/04) in ostala urbana oprema, ki je navedena v tem odloku.
V vseh UE je dovoljeno postavljati urbano opremo, na celotni gradbeni parceli.
Za urbano opremo se obvezno izdela in s strani Občine sprejme Katalog urbane opreme za naselje Senovo, v katerem bodo podane oblikovalske rešitve (ali določeni tipski izdelki) urbane opreme (avtobusna čakalnica, kolesarnica, javna telefonska govorilnica, objekti za oglaševanje, transparenti, kiosk, vodnjak, klop, koši za odpadke, svetilke javne razsvetljave, nadstrešnice za parkirišča, senčniki, ograje, stebrički za preprečitev prometa motornih vozil, cvetlična korita, načini tlakovanja peš površin in trgov, obrobe drevoredov, hišne številke, table z nazivi ulic in trgov in podobno).
V primeru postavitve transparentov nad cestiščem morajo biti le-ti na višini 4.50 m.
20. člen
ŠPORTNE IN REKREACIJSKE POVRŠINE
Športne in rekreacijske površine obsegajo športna igrišča, otroška igrišča ter postavitev športnih rekvizitov in igral za otroke v prostor (peskovniki, gugalnice ipd.).
Športno igrišče je dovoljeno urejati v UE 7 in UE 3 na celotni gradbeni parceli. Otroško igrišče je dovoljeno urejati v vseh UE, kolikor je zadostne površine na gradbeni parceli.
21. člen
ZELENE POVRŠINE
V vseh UE je dovoljeno urejati zelene površine na celotni gradbeni parceli.
Ohranja se: park ob Senovškem potoku, park ob domu svobode s spomenikom – Grobnica padlih v NOB, obvodna vegetacija vseh potokov, parkovna ureditev ob Senovškem potoku s hribom, parkovne ureditve v UE7, obstoječi drevoredi v UE1,2,3,4,6,8.
Obvezno se zasadi drevored ob Titovi cesti na vhodnem delu, ob območju separacije, ob interni servisni cesti, zasadi se obvodna vegetacija ob Senovškem potoku.
Ob cestnem telesu je dovoljena zasaditev drevoredov, visokega ali nizkega grmičevja ali le zatravitev in ureditev cvetličnjakov.
22. člen
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
Ohranjata se vodotoka, Senovški in Dovški potok. Dovoljeno je redno vzdrževanje in čiščenje struge potoka in zasaditev obvodne vegetacije.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
23. člen
Vsi pokrovi infrastrukturnih jaškov (vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon, KTV …) morajo biti locirani izven vozišča lokalnih in regionalnih cest, oziroma na levem ali desnem robu vozišča.
Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez naknadnih prekopov.
Vsa križanja komunalnih vodov z vodotokom je treba izvesti na način, da ne bo v nobenem primeru moten odtok voda. Izvedena morajo biti na minimalni globini 1,0 m pod strugo reguliranega oziroma 1,5 m nereguliranega potoka v dolžini prečkanja struge in dodatno 3 do 5 m na vsako stran od brežine vodotoka. Območje prekopa je treba utrditi s kamnitim tlakom v betonu in ga zaključiti s pragom 5 m dolvodno in gorvodno od prekopa. Gradnja jaškov v strugah, na brežinah vodotokov in v telesu nasipov ni dovoljena.
Detajli prečkanja morajo biti prikazani v projektni dokumentaciji (PGD/PZI). Projekt mora vsebovati opis križanja, pregledno situacijo z vrisanim križanjem, geodetski načrt struge vodotoka v območju križanja z vrisano kabelsko kanalizacijo v ustreznem merilu ter detajl zavarovanja struge v območju križanja. V projektu je treba predvideti tudi ustrezna trajna točkovna obeležja območij križanj po končanih delih na terenu.
Na odsekih, kjer trasa kabelske kanalizacije poteka po vodnem ali priobalnem zemljišču, je treba upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za potrebe izvajanja vodnogospodarske javne službe.
24. člen
PROMET
Titova cesta (RII 422 Podsreda – Brestanica)
Ohrani se obstoječa trasa Titove ceste. Vozišče je profila 2x3.00m z vmesnimi zavijalnimi pasovi, z obojestransko asfaltirano ali tlakovano kolesarsko stezo širine 2x1.75 m in obojestranskim asfaltiranim ali tlakovanim pločnikom za pešce širine 2x1.60 m ter obojestransko bankino 2x0.50 m.
Bohorska cesta (LC 191 010 Senovo – Kališevec)
Ohrani se obstoječa trasa Bohorske ceste z obstoječim enostranskim pločnikom in se zgradi pločnik na južni strani vozišča. Vozišče je profila 2x3.0 m, obojestranski asfaltiran pločnik 2x1.60 m in obojestranska bankina 2x 0.50 m.
Partizanska cesta (LK 193 120) in Rudarska cesta (191 040 Senovo – Belo)
Ohrani se obstoječa trasa Partizanske in Rudarske ceste. Znotraj UN je vozišče profila 2x2.75 z enostranskim asfaltiranim pločnikom 1x1.60 in enostransko bankino 1x0.50 m.
Cesta 1. maja (LZ 193 060) in nova stanovanjska cesta
Ohrani se trasa obstoječe Ceste 1. maja z izgradnjo enostranskega pločnika znotraj meja UN. Zgradi se nova trasa dostopne stanovanjske ceste v UE5 z enostranskim pločnikom za pešce. Vozišče je profila 2x2.75 m, enostranski asfaltirani pločnik 1x1.60 m in bankini 1x0.50 +1x1.0 m.
Interna servisna cesta
Ohrani se trasa obstoječe interne servisne in zbirne ceste na območju separacije in se zgradi nova v južnem delu separacije. Vozišče je profila 2x2.75 m z enostranskim asfaltiranim pločnikom 1x1.60 m in obojestransko bankino 1x0.50 +1.10 m.
Tomšičeva cesta (LZ 193 171)
Ohrani se trasa in profil obstoječe ceste.
Dostopna cesta do vrtca in cesta za jalovišče
Ohrani se trasa ceste za jalovišče in se zgradi nova dostopna cesta do vrtca. Profil vozišča je 2x2.50 m, enostranski asfaltirani pločnik 1x1.60 m in obojestranski bankini 2x0.50 m.
Na vseh obstoječih cestah je dovoljena rekonstrukcija, dodajanje tretjih zavijalnih pasov, ureditev novih in rekonstrukcija obstoječih priključkov.
Cestni priključki morajo biti pravokotni na os ceste, pregledni (izračunan preglednostni trikotnik) in zgrajeni v niveleti z javno cesto. Vzdolžni nagibi priključkov smejo imeti od robov vozišča asfaltne lokalne ceste maksimalni vzdolžni naklon 6% na dolžini merodajnega vozila, na območju priključevanja v dolžini min 10.00 m pa max vzpon 3.5%.
Ob vseh novih in rekonstruiranih priključkih na parcele je potrebno zagotoviti prostor za obračanje vozil, tako da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.
Hodniki za pešce in kolesarske steze morajo biti dvignjeni od roba vozišča in od njega fizično ločeni.
Vsi pokrovi jaškov morajo biti locirani izven vozišča lokalnih cest oziroma na levem ali desnem robu vozišča.
Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez naknadnih prekopov.
Čez Senovški in Dovški potok je dovoljeno graditi, urejati ali prenavljati mostove za promet motornih vozil. Mostovi so lahko betonske ali kovinske konstrukcije. Oblika in material ograje na teh mostovih se določi v Katalogu urbane opreme za naselje Senovo.
Cestna oprema
Vsa cestna oprema se locira izven telesa pločnika, v zelenici zaradi zimskega pluženja.
Pri prehodih čez cesto se zgradijo utopljeni robniki zaradi invalidov in otroških vozičkov.
Peš promet
Peš promet se odvija po pločnikih za pešce, ki so asfaltirani ali tlakovani in dvignjeni oziroma fizično ločeni od cestišča ter po peš stezah, ki so tlakovane, širine do 3.00 m. Ob peš poteh je dovoljeno postavljati koše za odpadke in klopi za sedenje. Površina okoli klopi za sedenje se tlakuje.
Premostitveni objekti
Za peš povezave območij na obeh straneh Senovškega in Dovškega potoka se zgradijo premostitveni objekti (peš mostički). Lahko so leseni ali iz kovinske konstrukcije, oblikovani na osnovi izdelanih predlogov iz idejne zasnove oblikovanja peš mostičkov v naselju Senovo.
Za gradnjo in rekonstrukcijo premostitvenih objektov in objektov, ki imajo za posledico spremembo vodnega režima, mora investitor pridobiti vodno soglasje, ki ga izda pristojna služba vodnega območja. Sestavni del projektne dokumentacije mostu mora biti tudi projekt potrebnih ureditev vodotoka, ki jih je treba izvesti v okviru gradnje premostitvenega objekta. Ureditve morajo obsegati območje samega mostu ter dolvodni in gorvodni odsek, da bodo zagotovljene ustrezne hidravlične razmere na območju samega mostu, prav tako pa tudi na dolvodnem in gorvodnem območju. Ureditve morajo biti načrtovane v taki dolžini, da bo omogočen ustrezen natok vode in plavin na most ter odtok le-teh z mostu, da ne bo prihajalo do zastajanja prodnih nanosov in plavin ter da ne bo prihajalo do poškodb brežin.
Če je premostitev locirana na območju, kjer je predvideno protipoplavno varovanje, ki ga določi upravljavec vodotoka in bi bila izvedba protipoplavnih ukrepov po izgradnji mostu otežkočena oziroma neizvedljiva, mora investitor te ukrepe izvesti v okviru izgradnje mostu.
V UE 1,4,6,8,9 je dovoljena rekonstrukcija, sanacija, nadomestna gradnja obstoječih mostov in gradnja novih mostov (tudi če niso zarisani v grafičnih prilogah) preko Senovškega in Dovškega potoka, ki služijo motornemu in peš prometu.
Kolesarski promet
Kolesarski promet se znotraj območja UN odvija po cestišču in kolesarskih stezah. Kolesarske steze morajo biti dvignjena od cestišča in od njega fizično ločene.
Parkirišča
V območju UN se uredijo nova parkirišča, in sicer:
– ob Cesti 1. maja,
– ob interni servisni cesti,
– na vsaki parceli posebej.
Parkirišča se tlakujejo z drobnimi tlakovci – betonski, granitne kocke, kamen. Dovoljena je uporaba več barv in vrst tlakovcev.
25. člen
VODOVODNO OMREŽJE
Oskrba s pitno vodo je urejena iz vodovodnega zajetja Dovško. Zgradi se delno nova trasa vodovoda v UE3 – separacija in UE5 – novo stanovanjsko območje. Rekonstruira se obstoječi vodovod na delih kjer so že dotrajane cevi. Zamenjajo se cevi obstoječega vodovoda na trasah, kjer niso iz duktilne litine ali LTŽ materiala. Dovoljene so prestavitve trase vodovoda na območjih, kjer so novi objekti predvideni na trasi obstoječega vodovoda.
Cevi morajo biti izdelane iz duktilne litine ali LTŽ. Notranji profil cevi ne sme biti manjši od DN 1000 mm. Minimalna globina polaganja je 1.20 m. Priključki objektov se izvedejo preko kontrolnega vodomernega jaška. Za vse nove objekte se zgradijo samostojna merilna mesta.
26. člen
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu v vodoneprepustni izvedbi. Obstoječi zbirni kolektor, ki poteka v cesti se nameni le za meteorno kanalizacijo, zgradi se novi kanal fekalne kanalizacije na celotnem območju UN.
Fekalna kanalizacija poteka ob Titovi in Bohorski cesti. Cevi so iz materiala, ki zagotavlja vodonepropustnost. Obdržijo se obstoječi izpusti iz objektov v novo fekalno kanalizacijo. Na delih, kjer so iz neprimernega materiala, dotrajani ali neustreznega profila se rekonstruirajo oziroma zamenjajo. Fekalna kanalizacija se nadaljuje zunaj meja UN s kolektorjem do predvidene čistilne naprave. Le-ta ni predmet tega UN.
Meteorna kanalizacija poteka v obstoječem zbirnem kanalu (ki se nameni izključno za meteorno kanalizacijo), ki poteka v cestišču Titove ceste. V meteorno kanalizacijo se spuščajo vode s streh in drugih odprtih površin ter meteorne vode s cest, parkirišč in drugih platojev le preko lovilca olj in maščob. Meteorna kanalizacija ima izpust v Senovški potok. Odvodnjavanje meteornih voda v neposredni bližini potoka se izvaja preko posebne kanalizacije z več izpusti v potok. Izpustno glavo na brežini potoka je treba oblikovati tako, da bo vtopljena v brežino. Brežino pod izlivom in vznožje brežine je treba zavarovati s kamnom v betonu (debelina kamna 30–50 cm). Detajl obdelave mora biti prikazan v projektni dokumentaciji. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda z bencinskega servisa in ostalih objektov, kjer se opravlja servisiranje vozil, mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99 in 40/04). Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardnih lovilcev olj (SIST EN 852-2).
Meteorne vode ne smejo pritekati na ceste oziroma na njih celo zastajati in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje lokalnih cest in cestnega telesa.
V primeru tehnoloških voda morajo le-te biti prečiščene do stopnje, ko je za njih dovoljen izpust v javno kanalizacijo oziroma vodotok.
27. člen
HIDRANTNO OMREŽJE
Hidrantno omrežje se le dogradi z razporeditvijo nadzemnih hidrantov na oddaljenosti 80 m znotraj območja UN in se priključujejo na vodovodno omrežje. Izvede se tudi na rekonstruiranemu delu vodovoda.
28. člen
ODPADKI
Zbiranje odpadkov se zagotovi na vsaki parceli posebej in na obstoječih ekoloških otokih. Odpadki se odvažajo na komunalno deponijo. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
29. člen
ELEKTRO-ENERGETSKO OMREŽJE
Električno omrežje VN in NN
Jedro Senovega se napaja preko 20 kV daljnovodne zanke s posameznimi trafo-postajami. Znotraj območja UN je potrebno rekonstruirati obstoječo TP Kolonija in zgraditi novo kabelsko TP do 1000 kVA za napajanje poslovnega centra v UE3. Visokonapetostni razvod se zgradi v večcevni kabelski kanalizaciji, ki jo sestavljajo cevi za EVVN, EVNN, javna razsvetljava in dve cevi manjšega profila za informatiko. Kabelska kanalizacija se pravilom polaga v hodnike za pešce, na globino cca 0.70 m, v skupni koridor s »tt« komunikacijami. Zaradi prometne ureditve se celotna kabelska kanalizacija obbetonira. Vsa odjemna mesta morajo biti opremljena z dajalcem impulzov in daljinskim prenosom števčnih podatkov, zlasti odjemalci nad 41 kW odjemne moči.
Znotraj območja je pri pozidavi potrebno upoštevati varovalni koridor daljnovoda 7.0 m na vsako stran od osi daljnovoda.
Javna razsvetljava:
Ob vseh notranjih cestah se ob zunanjem robu cestišča izvede klasična javna razsvetljava.
Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable, PP 41 A 5x10 + 2,5 mm2, vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Svetilke so tipizirane na osnovi Kataloga urbane opreme za naselje Senovo, višina drogov znotraj kompleksa je 7.00 m.
Ničenje in ozemljitev:
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s pocinkanim valjancem FeZN.
30. člen
OGREVANJE
Objekti bodo imeli vsak svojo kotlovnico na plinsko ali oljno gorivo. Možna je tudi izvedba skupne kotlovnice za več objektov hkrati na plin ali olje.
31. člen
OSKRBA S PLINOM
Plinovod se polaga vzporedno z vodovodom z ustreznim odmikom. Omrežje se izvede iz polietilenskih cevi serije S-5 možnega tlaka do 4 bar, vkopanih v teren na globini 1 m. Hišni priključki se izvedejo z odcepom od glavnega voda za posamezni objekt. Obvezna je priključitev vseh objektov na javno plinovodno omrežje. Trase plinovodov naj bodo načrtovane po javnih površinah..
32. člen
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IN SISTEM ZVEZ
Telefonsko omrežje v zračni izvedbi je potrebno kablirati.
TK omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji iz PVC cevi profila 110 mm, minimalno število cevi je 2. Ob njem s posebnimi cevmi poteka trasa KTV. Trasa poteka v skupnem elektro-energetskem koridorju na globini 0.80 m. Celotna kanalizacija se obbetonira.
Prostostoječe telefonske omarice se mora zamaskirati z grmičevjem.
V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
33. člen
VARSTVO PRED HRUPOM
Obravnavani ureditveni načrt je na območju s III. Stopnjo varstva pred hrupom, t.j. območje, kjer so dopustne mejne vrednosti hrupa za dan 60 dBA, za noč 50 dBA, oziroma kjer so kritične ravni hrupa za dan 69 dBA in za noč 59 dBA.
34. člen
VARSTVO ZRAKA
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94), Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
Investitorji v območju urejanja so dolžni takoj odpraviti ugotovljene prekoračene emisije ter tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
35. člen
VARSTVO VODA
Odvajanje odpadnih voda iz območja ureditvenega načrta mora biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05). Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe. Meteorne vode z asfaltiranih prometnih površin je dovoljeno spuščati v ponikovalnice in odvodnik le preko lovilca olj in maščob.
Prostor za cisterno na tekoče gorivo mora biti izveden kot nepropustna skleda.
Pri dopolnitvah grajene strukture ob potokih morajo biti objekti (tudi enostavni) s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo odmaknjeni od vodotokov najmanj 5.0 m, ta pogoj ne velja za obstoječe legalno zgrajene objekte. Pas priobalnega zemljišča mora biti v projektni dokumentaciji označen in kotiran.
V struge, na brežine ali priobalna zemljišča vodotokov ni dovoljeno odlagati materiala.
36. člen
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Požar
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Notranji prometni sistem cest in peš poti omogoča dostop do objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.
Potres
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VIII. Stopnje lestvice Mercalli-Cancan- Seiberg.
Obramba in zaščita
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti.
Stabilnost terena in temeljenja
Pred projektiranjem novih objektov, predvsem na območju separacije (UE3) je potrebno narediti geološko-geotehnične preverbe stabilnosti terena na predmetni lokaciji in določiti načine temeljenja.
37. člen
VARSTVO PRED ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM
Za zagotavljanje potreb po električni energiji so zgrajene transformatorske postaje, ki predstavljajo nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njihovo obratovanje se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
38. člen
NAČIN RAVNANJA S PRSTJO IN ODVEČNO ZEMLJO
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
39. člen
ARHITEKTONSKE OVIRE
Na vseh komunikacijah se izvedejo rampe za invalide naklona 1:16.
Pri prečkanju cest se izvedejo »utopljeni« robniki v omenjenem naklonu.
40. člen
VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE
Varujejo se proste zelene površine javnega značaja pred kulturnim in zdravstvenim domom, parkovna ureditev ob Grobnici padlih borcem v NOB, območje Senovškega potoka.
41. člen
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Varuje se: Titova 91 (stanovanjski objekt s cvetličarno), Titova 86 (stanovanjski objekt – nekdanja žandarmerija), Titova 98 (objekt pošte in krajevnega urada), Titova 96 (stanovanjski objekt s trgovino), Trg rudarjev 1 (stanovanjski objekt s gostinskim lokalom), Trg XIV. divizije 3 (šola), cerkev Vstalega odrešenika, spomenik in grobnica padlih v NOB ob Titovi cesti, spomenik rudarskim rodovom (v parku ob rudniški vili), spomenik bojem XIV. divizije (v parku pred zdravstvenim domom), spomenik rudarjem (v parku na trgu pred kulturnim domom), spominsko znamenje v NOB padlim rudarjem (ob nekdanji stavbi elektrarne na separaciji).
42. člen
VARSTVO KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI
Ohranjajo se obstoječe zelenice znotraj naselja in dodajajo nove, ki se smiselno povezujejo z obstoječimi, ohranjajo se vodotoki in njihova obvodna vegetacija, objekti se prilagajajo naravnem terenu. Oporni zidovi so kamniti ali betonski s kamnito oblogo, obraščeni s plezalkami.
43. člen
RUŠITVE
Na območju UN se porušijo objekti, ki so v nasprotju z načrtovanimi ureditvami (tudi če niso prikazani v grafičnih prilogah), ali se sanirajo po pogojih tega odloka. Detajlne rušitve so podane po posameznih UE.
VI. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
44. člen
Neodvisno od faznosti izgradnje se lahko izvajajo posegi, ki se navezujejo na obstoječo prometno in ostalo infrastrukturo.
Etapnost izgradnje je pogojena z izgradnjo kateregakoli dela UN kot funkcionalne celote po pogojih tega odloka in z izgradnjo dela infrastrukture po trasah, določenih v tem ZN in dimenzioniranih upoštevajoč končno število uporabnikov.
Na posamezni gradbeni parceli mora biti min. zagotovljena dovozna cesta (po trasi predvideni po tem UN in upoštevajoč pogoje tega UN glede širine, vzdolžnega in prečnega profila), elektrika, vodovod in kanalizacija (upoštevajoč trase in zmogljivosti po pogojih tega UN).
45. člen
Pred izvedbo določenih posegov v prostoru je potrebno izdelati:
– idejno zasnovo ureditve dostopov do pritličja stanovanjskih blokov, v katerih je v pritličjih dovoljena sprememba namembnosti/rabe iz stanovanjske v storitvene dejavnosti, katera mora upoštevati možnost fazne izvedbe posameznih dostopov, idejna zasnova mora vsebovati značilne poglede;
– idejno zasnovo gradbeno-tehnične prenove (rekonstrukcije – adaptacije, sanacije) posameznega stanovanjskega bloka, v kolikor se posega na streho ali fasado tega objekta (zamenjava oken, zapiranje balkonov …), zaradi zagotovitve enovitega videza objekta, idejna zasnova mora vsebovati značilne poglede;
– idejno zasnovo ureditve novega centra naselja – obcestni niz objektov ob Titovi cesti v UE3 (min. za en niz objektov med cestami), s poudarkom na peš prebojih med objekti, oblikovanju strehe in fasade uličnega niza; idejna zasnova mora vsebovati značilne poglede;
– idejno zasnovo oblikovanja peš mostičkov v naselju Senovo;
– katalog urbane opreme za naselje Senovo, ki bo določeval oblikovno sprejemljive tipske elemente urbane opreme (npr. klopi, koši za odpadke, svetilke javne razsvetljave, zaščitni stebrički, korita za rože …) in/ali podal idejne rešitve za oblikovanje posameznih elementov urbane opreme (npr. ograje na mostovih za motorni promet, oporni zidovi, nadstrešnice za parkirišča, avtobusna postajališča, kolesarnice, tlakovanja, obrobe drevoredov …). Sestavni del kataloga urbane opreme so sprejete idejne zasnove, navedene v zgornjih alineah tega člena odloka.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
46. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
47. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
48. člen
Investitor je dolžan najmanj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del obvestiti upravljalca elektroenergetskega omrežja o pričetku del zaradi zakoličbe kablov, varnostnih izklopov, prestavitve kablovodov in nadzora.
Investitor mora pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav upoštevati veljavne varnostne in tehniške predpise.
Investitor je dolžan pridobiti soglasje k projektu s področja elektroenergetike.
49. člen
Investitor je dolžan celotno območje priključevanja na lokalne ceste in parkirne površine opremiti s predpisano talno in vertikalno signalizacijo.
Prečkanja lokalnih cest se morajo izvesti s podbijanjem oziroma prevrtanjem vozišča ali prekopom vozišča, in to čim bolj pravokotno na os ceste, za kar si mora izvajalec pridobiti dovoljenje za poseg v cestno telo.
50. člen
V varnostnem pasu plinovoda in priključnega plinovoda, ki znaša 2.0 m na vsako stran plinovoda, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega upravljalca plinovoda
51. člen
Investitor je dolžan celotno območje priključevanja na lokalne in regionalne ceste ter parkirne površine, kot tudi znotraj samega kompleksa jedra mesta opremiti s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo in opremo v skladu s Pravilnikom o prometnih znakih in Zakona o varnosti cestnega prometa.
V varovalnem pasu plinovoda in priključnega plinovoda, ki znaša 2.0 m na vsako stran plinovoda, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega upravljalca plinovoda.
52. člen
Za gradnjo objektov preko vodnega zemljišča, ki je v lasti Republike Slovenije, mora investitor pred pridobitvijo vodnega soglasja s pristojno službo vodnega območja skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02-SPZ). V primerih uporabe vodne infrastrukture za druge namene po 48. členu ZV-1, kadar se na vodni strukturi zgradi objekt v lasti tretje osebe, mora investitor pred pridobitvijo vodnega soglasja s pristojno službo po določilih zgoraj citiranega Stvarnopravnega zakonika skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice.
IX. TOLERANCE
53. člen
– V UE3 so dovoljene predelovalne dejavnosti (D) tudi v objektih obcestnega niza (ob Titovi cesti) pod pogojem, da je opravljanje teh dejavnosti ter ves promet vezan na dejavnost orientiran na zahodni strani niza (dvoriščni strani) in pod pogojem, da so v pritličju (delno klet) niza zagotovljeni prostori za opravljanje storitvenih dejavnosti namenjenih potrebam prebivalcev ter da so ti prostori obvezno orientirani na Titovo cesto. Za potrebe posameznih objektov je dovoljeno v kletnih etažah urediti prostore za garažiranje vozil.
– Objekti, ki so predvideni za rušitev in znotraj katerih se opravlja dejavnost na osnovi veljavnih dovoljenj, ostanejo v funkciji za ves čas opravljanja sedanje dejavnosti. Na njih so dovoljene le rekonstrukcije in vzdrževalna dela za čas opravljanja sedanje dejavnosti.
– Pri nestanovanjskih objektih se dovoli sprememba namembnosti/rabe celotnega ali dela objekta v stanovanjski objekt, kolikor to dovoljuje hierarhično višji dokument (urbanistična zasnova).
– Tolerance za horizontalne gabarite objektov so definirane znotraj površine namenjene za razvoj objekta(ov), podane so max možne višine objektov, dovoljeni so nižji objekti, če ni s tem odlokom predpisana minimalna višina. Objekti so lahko manjši od površine namenjene za razvoj objekta(ov). Pri objektih je možna izvedba več kletnih etaž vkopanih v zemljo.
– Dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt oziroma na parcelo, vendar tako, da je vhod na parcelo min 6.0 m oddaljen od križišča oziroma min 1.0 m od parcelne meje.
– Dovoljeno je združiti dva vhoda na parcelo ob upoštevanju že navedenih oddaljenosti od križišča cest.
– Dovoljena je začasna sprememba namembnosti prometnih površin v površine namenjene prireditvam.
– Ob Titovi cesti je na peš površinah (pločniki) dovoljeno opravljati trgovsko in gostinsko dejavnost ter razstave ter za ta namen postavljati začasne nadstrešnice, stojnice, senčila in drugo opremo pod pogojem, da je min 1.00 m površine izključno namenjen pešcu.
– Gradbene parcele je možno združevati. Z združevanjem gradbenih parcel se lahko združuje tudi površina za razvoj objekta. V UE5 je dovoljeno združevati največ dve parceli skupaj.
– Pri objektih predvidenih za gradbeno-tehnično prenovo (rekonstrukcijo) je dovoljena tudi rušitev in nadomestna gradnja, ki mora upoštevati pogoje tega odloka.
– Dovoljene so rušitve dotrajanih objektov, ki predstavljajo nevarnost za peš in motorni promet ali nevarnost poškodb nepremičnin.
– Dovoljeno je odstopanje od lokacije peš prehodov med objekti v UE 3, vendar je v vsakem nizu potrebno zagotoviti najmanj dva peš prehoda. Dovoljena so odstopanja od določenih tras peš poti v primeru urejanja lastništva ali zaradi boljših tehničnih ali funkcionalnih razlogov.
– Objekt je možno izvesti brez kleti, kakor tudi z neizkoriščenim podstrešjem. Pri vseh objektih, (kjer ni določena kletna etaža), je po potrebi možno izvesti, več kletnih etaž s pogojem, da so v celoti vkopane v zemljo, če s tem odlokom ni drugače določeno.
– Dovoljeno je graditi objekte brez predhodno izvedene parcelacije v primeru:
· da se zakoličba objekta izvede po pogojih tega UN,
· da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncepta UN,
· da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za funkcioniranje tega objekta, oziroma bo zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po pogojih tega UN.
– Oddaljenost pomožnih objektov za lastne potrebe in začasnih objektov od parcelne meje drugega lastnika, je lahko manjša od 1.50 m, ob soglasju lastnika sosednje parcele.
– Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj gradbenih parcel določenih s tem ureditvenim načrtom.
– Dovoljeno je odstopanja od gradbene linije objektov za max +-0.80 m (zunaj ali znotraj gradbene linije), vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta (brez teras ipd.). Dovoljeno je odstopanje od gradbene linije v zgornjih etažah objekta za +1.20 m, kolikor se ne posega na parcelo drugega lastnika ali ob soglasju soseda.
– Dovoljeno je odstopanje naklona in oblike največ dveh frčad na objektu, če gre za arhitekturni kontrastni poudarek dela objekta.
– Dovoljeno je odstopanje od velikosti in oblike tlakovanih površin, ki so prikazane v grafičnih prilogah tega UN, vendar upoštevajoč določila tega odloka.
– Dovoljena so odstopanja od predlagane zunanje ureditve s tem, da se le delno spreminja namena površin, ne sme se pa spreminjati koncepta ureditve.
– Dovoljeno je odstopanje od lokacij peš mostičkov, določenih v grafičnih prilogah.
– Pri gradnji cest je dovoljeno odstopanje od poteka ceste v prostoru zaradi lastništva ali terenskih pogojev, ni pa dovoljeno zmanjševanje predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce, razen v primeru, ko pride do odstopanja geodetske izmere na terenu od kartografskega prikaza, vendar se dimenzioniranje mora vedno izvesti na osnovi veljavne prometne zakonodaje.
– V križišču Titove ceste in ceste proti Ravnam je dovoljena izvedba dvosmerne ceste proti Ravnam s soglasjem upravljavca obeh cest.
– Pri komunalni, energetski in TK infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih tras, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve. Do posodobitve kanalizacijskega omrežja je dovoljena začasna uporaba nepretočnih greznic.
– Pri umeščanju in zakoličbi objektov v prostor so merodajne grafične priloge UN, možna so odstopanja od, v tem odloku, zapisanih parcelnih številk.
X. KONČNE DOLOČBE
54. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka na območju ureditvenega načrta Senovo prenehajo veljati naslednji prostorski akti:
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01 in 15/05),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih II – območje separacije na Senovem (Uradni list RS, št. 28/99).
55. člen
Pri izdelavi projektne dokumentacije za posamezne objekte in ureditve na območju tega UN je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev.
56. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
57. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri notranji organizacijski enoti občinske uprave, pristojni za urejanje prostora in Krajevni skupnosti Senovo.
58. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 350-05-5/2005-O502
Krško, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost