Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2431. Uredba o načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev, stran 6260.

Na podlagi 80.h člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 71/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B in 56/02 – ZJU) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev
1. člen
Ta uredba določa način prodaje terjatev Republike Slovenije do dolžnikov, nad katerimi so uvedeni postopki prisilnih poravnav ali stečajev.
Z dnem objave oklica začetka postopka prisilne poravnave ali stečaja nad dolžnikom v Uradnem listu Republike Slovenije so na podlagi te uredbe vse terjatve, ki jih Republika Slovenija izkazuje do tega dolžnika, ponujene v prodajo. Ponudba za prodajo velja do pravnomočnosti sklepa sodišča o postopku prisilne poravnave ali zaključka stečaja.
Občina lahko smiselno uporablja to uredbo za prodajo svojih terjatev, če izda odlok, v katerem navede naslov, na katerega naj ponudniki pošljejo ponudbe za odkup njenih terjatev in številko transakcijskega računa, na katerega se nakaže kupnina. Pri tem se dejanja, ki se nanašajo na ministra za finance (v nadaljnjem besedilu: minister), nanašajo na župana občine, dejanja, ki se nanašajo na Vlado Republike Slovenije pa na občinski svet oziroma župana, če je po statutu občine pooblaščen za razpolaganje z občinskim premoženjem.
2. člen
Prodaja terjatev iz 1. člena te uredbe se opravi po postopku zbiranja ponudb.
Zainteresirani kupci dobijo informacije o obstoju terjatev Republike Slovenije do dolžnikov pri upraviteljih prisilnih poravnav ali stečajev. Svojo ponudbo za odkup terjatev Republike Slovenije pošljejo na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Komisija za odpiranje ponudb za prodajo terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, po pošti ali kurirju z navedbo NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV. Prejete ponudbe se evidentirajo po času prejetja.
Ponudba mora vsebovati natančno navedbo terjatve, odkupno ceno in rok plačila. Ponudba se lahko glasi tudi na del posamezne terjatve. Ponudba lahko poleg odkupne cene in roka plačila vsebuje tudi druge elemente, ki vplivajo na odločitev za sprejem ponudbe. Ti lahko pri vrednotenju ponudbe dosežejo največ 25 odstotkov ocene ponudbe. Kriterij odkupna cena pri vrednotenju ponudbe predstavlja do 70 odstotkov ocene ponudbe, kriterij rok plačila pa 5 odstotkov.
Ponudba obvezuje kupca 30 dni po oddaji ponudbe. Ponudnik lahko od ponudbe odstopi, če v tem času nastopijo okoliščine, ki vplivajo na obstoj ali ceno terjatve.
3. člen
Ponudbe odpira tričlanska komisija, ki jo imenuje minister. Komisija zaseda vsak delovni ponedeljek ob 13. uri. Informacije o odprtih ponudbah in zasedanju komisije so javne.
Komisija sestavi poročilo o prejetih ponudbah, pridobi dodatno dokumentacijo o terjatvah, ko so predmet ponudb, če je le-ta potrebna, in oblikuje ustrezne predloge sklepov, ki jih minister predloži Vladi Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom sprejme ali zavrne prejete ponudbe. Sprejem ponudbe obvezuje Republiko Slovenijo 30 dni od datuma izdaje sklepa.
Komisija obvesti o sprejemu ali zavrnitvi ponudbe vse zainteresirane kupce, ki so dali ponudbo.
4. člen
Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba o prodaji terjatev Republike Slovenije, ki jo v imenu Republike Slovenije podpiše minister oziroma njegov pooblaščenec. O podpisu pogodbe komisija obvesti Državno pravobranilstvo Republike Slovenije.
5. člen
Terjatve Republike Slovenije se štejejo za prodane, ko so plačane. Plačilo terjatve je možno izključno v denarju, najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe. Znesek kupnine se nakaže v dobro transakcijskega računa številka 01100-6300109972.
Komisija obvesti Državno pravobranilstvo Republike Slovenije in upravitelja prisilne poravnave ali stečaja, da je terjatev Republike Slovenije prodana, takoj ko prejme potrdilo o nakazilu kupnine.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev (Uradni list RS, št. 60/99 in 79/99 – ZJF).
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00712-13/2006/5
Ljubljana, dne 25. maja 2006
EVA 2006-1611-0038
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost