Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2469. Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas, stran 6374.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK – 1) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in 61/01, 65/03) je župan Občine Ravne na Koroškem Maksimilijan Večko dne 5. 6. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Občina Ravne na Koroškem je v letu 2003 sprejela Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas (Uradni list RS, št. 57/03 – v nadaljevanju ZN) ter v letu 2005 tudi manjšo spremembo zazidalnega načrta (Uradni list RS, št. 87/05). Območje je namenjeno za gradnjo objektov in naprav za opravljanje različnih gospodarskih dejavnosti, in sicer za: servisne, storitvene, proizvodne, skladiščne, trgovske, poslovne s pripadajočimi parkirišči in manipulacijskimi površinami. Na območju je predvidena ureditev prometnih površin, javnih površin (zelenic, zasaditev ipd.) in komunalnih vodov in naprav.
Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN je predlagal pripravljavcu, da se navedeni prostorski akt spremeni in dopolni tako, da se pri prostorskem urejanju dela cone O3 in O2 delno spremeni trasa prometnega omrežja in infrastrukturnih objektov ter velikost, oblika in lega posameznih objektov, vključno z velikostjo gradbenih parcel, zaradi zagotavljanja optimalnih prostorskih pogojev za pobudnikovo predvideno dejavnost na tem območju (mehanska obdelava jekla).
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je ocenil, da je predlagana prostorska ureditev v skladu z usmeritvami veljavnega prostorskega plana Občine Ravne na Koroškem in urbanistično zasnovo mesta Ravne na Koroškem.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek 8/03, 58/03 – ZZK-1 –), ki v 27. – 35. členu določa postopek za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih aktov.
2. Predmet in programska izhodišča
Predmet spremembe in dopolnitve ZN sta sprememba trase prometnega in infrastrukturnega omrežja ter sprememba velikosti, oblike in lege posameznih objektov, vključno z velikostjo gradbenih parcel znotraj dela cone O3 in O2. Del prometnega in infrastrukturnega omrežja bo lociran tudi izven obstoječega ureditvenega območja ZN.
Na območju urejanja ni predvidena gradnja objektov z vplivi na okolje. Predvideni poslovni objekti (predelava surovega jekla z zmogljivostjo od 1000 – 3000 ton letno) ne bodo presegli velikosti objektov, določenih v Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/1996, 12/00, 83/02) – 3. člen G – druge proizvodne in druge dejavnosti.
3. Območje sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve ZN so načrtovane znotraj ureditvenega območja ZN Dobja vas, in sicer znotraj delov cone O3 in O2 ter tudi izven ureditvenega območja (koridor trase prometnega in infrastrukturnega omrežja).
Spremembe in dopolnitve ZN obsegajo zemljišča parc. št. 6/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3,12/1, 12/2, 12/3, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/3, 22/5, 23/1, 23/2, 25/1, 25/3, 27/1, 27/7, 80/1, 80/3, 81/1, 81/2, 81/4, 81/5, 81/6, 82/1, 82/5, 259/2, 259/8, 259/9 k.o. Dobja vas v skupni izmeri ok. 4,1 ha.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta:
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Ravne na Koroškem.
Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN je Sistemska tehnika, d.o.o., Skupina Viator & Vektor, Koroška c. 14, Ravne na Koroškem.
Načrtovalca spremembe in dopolnitve ZN bo izbral pobudnik v sodelovanju s pripravljavcem.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec,
– Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Ravne na Koroškem,
– Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec,
– Petrol energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-področje voda,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-področje ohranjanja narave,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
– Občina Ravne na Koroškem.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v roku 30 dni po prejemu poziva za izdajo smernic za načrtovanje ne bo podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v roku 30 dni po prejemu poziva za izdajo mnenja ne bo podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov in organizacij v postopku priprave iz 4. točke tega programa priprave.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi pobudnik priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v sodelovanju s pripravljavcem.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetski načrt v ustreznem merilu in izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04), kot tudi morebitne druge geodetske podlage, pridobi pobudnik.
8. Rok za pripravo
Postopek priprave, obravnave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Izbrani načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev smernic in pozove vse pristojne nosilce urejanja prostora za izdajo smernic v desetih dneh po sprejemu programa priprave, le-ti jih morajo podati v roku 30 dni.
– Načrtovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev ZN v 30 dneh po pridobitvi vseh potrebnih smernic s strani nosilcev urejanja prostora.
– Župan skliče drugo prostorsko konferenco najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo sprememb in dopolnitev ZN.
– Občinski svet obravnava predlog sprememb in dopolnitev ZN v 1. obravnavi.
– Župan s sklepom javno razgrne predlog sprememb in dopolnitev ZN za najmanj 30 dni, v času javne razgrnitve se opravi tudi javna obravnava. Obvestilo o javni razgrnitvi ter kraju in času javne obravnave se objavi v javnem glasilu ter na krajevno običajni način najmanj teden dni pred začetkom javne razgrnitve. O javni razgrnitvi in času javne obravnave se obvestijo tudi vsi evidentirani lastniki nepremičnin na vplivnem območju sprememb in dopolnitev ZN.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN.
– Načrtovalec pripravi strokovna stališča do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve, v 10 dneh po zaključku javne razgrnitve.
– Načrtovalec na podlagi potrjenih stališč do pripomb in predlogov pripravi dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ZN v roku 20 dni ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo svoje mnenje.
– Načrtovalec pripravi usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN v roku 10 dni po pridobitvi vseh mnenj.
– Usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN se preda v sprejem občinskem svetu.
– Sprejeti akt se objavi v Uradnem listu RS.
– Načrtovalec pripravi končni elaborat v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev sprememb in dopolnitev ZN, izdelavo sprememb in dopolnitev ZN, vodenja vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame pobudnik.
Pobudnik priprave sprememb in dopolnitev ZN in pripravljavec lahko skleneta urbanistično pogodbo v skladu z določili 76. člena ZUreP-1.
10. Končna določba
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-5-0001/06-401
Ravne na Koroškem, dne 5. junija 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.

AAA Zlata odličnost