Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2463. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence, stran 6364.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 3/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 16/02 in 51/02) ter 7. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni seji dne 4. maja 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence z območja Občine Oplotnica, določa upravičence, višino prispevka ter pogoje in postopek za uveljavitev te pravice.
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč za novorojenega otroka, s katero se upravičencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca ali zakoniti zastopnik otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima ob vložitvi zahtevka stalno prebivališče na območju Občine Oplotnica.
4. člen
Pravica do prispevka se uveljavlja s posebno pisno vlogo, ki je na voljo na spletni strani ali na sedežu Občine Oplotnica.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena morajo biti navedeni podatki o novorojencu in upravičencu ter številka transakcijskega računa, kamor se nakaže denarni prispevek.
Vlogi je potrebno priložiti kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za otroka, dokazilo o državljanstvu staršev ter dokazilo o stalnem prebivališču staršev in otroka.
6. člen
Višina denarnega prispevka za novorojenca znaša 50.000 SIT bruto oziroma 208,65 EUR. Občinski svet lahko uskladi višino prispevka ob sprejetju proračuna za posamezno leto.
Sredstva za izplačilo prispevka zagotovi Občina Oplotnica iz proračuna.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 15.11.1/2006
Oplotnica, dne 10. maja 2006
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

AAA Zlata odličnost