Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2477. Odlok o delovanju in pristojnostih krajevnih skupnosti v Občini Šentjur, stran 6382.

Na podlagi 2. in 15. člena ter členov poglavja VI »Ožji deli občine« Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet Občine Šentjur na 26. redni seji dne 18. maja 2006 sprejel
O D L O K
o delovanju in pristojnostih krajevnih skupnosti v Občini Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Namen odloka)
(1) Ta odlok določa naloge krajevnih skupnosti Občine Šentjur (v nadaljevanju: KS), njihovo organizacijo, način upravljanja s premoženjem, financiranje, informiranje občanov in nadzor nad delom in poslovanjem.
(2) KS so pravne osebe javnega prava. V pravnem prometu nastopajo samostojno v okviru nalog, ki so določene s statutom in tem odlokom.
(3) KS ima svoje ime, ki ga določi Statut Občine.
2. člen
(Opredelitev izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– KS je ožji del občine in predstavlja njeno osnovno delitev. KS je v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem in premoženjsko-finančnem smislu zaokrožena celota,
– četrtna skupnost je notranji del KS, na območju, ki je opredeljeno kot mesto, in je zaokrožena naravna celota, ki ima tradicijo in voli svoje predstavnike v svet KS. Četrtna skupnost ni ožji del občine v smislu določb zakona in je ustanovljena za zadovoljevanje internih potreb delovanja KS,
– vaška skupnost je notranji del KS, ki je zaokrožena naravna celota, ki ima tradicijo in voli svoje predstavnike v svet KS. Vaška skupnost ni ožji del občine v smislu določb zakona in je ustanovljena za zadovoljevanje internih potreb delovanja KS,
– mesto je urbano naselje Šentjur, ki je omejeno z uličnim sistemom,
– zbor občanov je zbor, ki je sklican na podlagi določil statuta občine,
– zbor krajanov je posvetovalni zbor, namenjen internim potrebam delovanja KS in omogoča dejavnost organov KS v zvezi z izvrševanjem njihovih nalog.
(2) V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(Naloge KS na komunalnem področju)
KS opravljajo na komunalnem področju naloge, ki se nanašajo na njene prebivalce in ozemlje, in sicer:
– opravljajo naloge v zvezi z modernizacijo in vzdrževanjem nekategoriziranih cest, modernizacijo in letnim vzdrževanjem javnih poti ter njihovo prometno ureditvijo,
– opravljajo naloge v zvezi z vzdrževanjem naselij in neprometnih javnih površin,
– opravljajo naloge v zvezi z upravljanjem in urejanjem pokopališč ter organizacijo pogrebne službe na krajevno običajen način, če z odlokom ni določeno drugače,
– opravljajo naloge skrbnika premoženja občinskega javnega dobra, pripravljajo predloge za njegovo odmero, zamenjavo ali prodajo ter posredujejo podatke za občinski informacijski sistem,
– opravljajo naloge pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela na komunalnem in cestnem področju.
4. člen
(Naloge KS na družbenem področju)
KS opravljajo na področju družbenih dejavnosti naloge, ki se nanašajo na njene prebivalce in ozemlje, in sicer:
– na področju kulture, športa, rekreacije, turizma in drugih društvenih dejavnosti podpirajo dejavnosti društev in njihove prireditve, usklajujejo potrebe po javnih prostorih za izvajanje njihove dejavnosti in sofinancirajo dejavnost društev krajevnega pomena, za zunanje objekte in naprave v javni lasti pa s pogodbami dogovorijo upravljalce le-teh in določijo pravice in dolžnosti uporabnikov,
– sodelujejo pri vzdrževanju objektov in naprav namenjenih za skupne potrebe občanov ter izvajajo nadzor nad uporabo in njihovim stanjem,
– izvajajo nadzor nad stanjem naravnih in kulturno-zgodovinskih spomenikov ter nad stanjem vojaških grobov in grobišč,
– sodelovanje s socialnimi in drugimi službami pri zagotavljanju sosedske pomoči, pomoči ostarelim občanom in invalidom.
5. člen
(Druge naloge KS)
KS opravljajo tudi druge naloge, ki se nanašajo na njene prebivalce in ozemlje, in sicer:
– dajejo mnenje občinski upravi v zvezi z obratovalnim časom gostinskih lokalov,
– spremljajo nevarnosti na svojem področju in po potrebi o tem obveščajo organe občine za zaščito ter organizirajo pomoč pri elementarnih in drugih nesrečah,
– organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna sredstva za uresničevanje skupnih interesov občanov,
– na zahtevo občinskih organov in po lastni presoji dajejo mnenje o posameznih zadevah na področjih, ki zadevajo interese njihovih občanov, ter sodelujejo pri pripravi razvojnih načrtov in urejanju prostora,
– seznanjajo pristojne občinske organe s problemi njihovih občanov,
– sprejemajo obvestila občanov, dajejo informacije in pomoč občanom pri reševanju njihovih vlog in problemov,
– opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti občinski svet ali župan.
II. ORGANIZACIJA DELOVANJA KS
6. člen
(Svet KS)
(1) Organ KS je svet KS. Statut občine opredeljuje njegovo konstituiranje, naloge, organizacijo in delovanje.
(2) Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti.
7. člen
(Četrtne in vaške skupnosti)
(1) V okviru KS lahko delujejo četrtne in vaške skupnosti v mejah volilnih enot za člane sveta KS, kolikor KS ni ena volilna enota. Če je v volilni enoti izvoljenih več članov sveta KS, ti z večino glasov izmed sebe izvolijo predsednika četrtne ali vaške skupnosti, če pa je izvoljen en sam, pa ta z izvolitvijo za člana sveta postane istočasno tudi predsednik te skupnosti. Če sta izvoljena dva člana, opravlja nalogo predsednika skupnosti član po njunem medsebojnem sporazumnem dogovoru, sicer pa izmenično vsak polovico mandata, tako da opravlja nalogo predsednika najprej starejši član.
(2) V mejah mesta Šentjur delujejo četrtne skupnosti, na vseh ostalih območjih pa vaške skupnosti.
(3) Sklep o določitvi četrtnih in vaških skupnosti ter volilnih enot za člane sveta KS sprejme občinski svet praviloma na predlog sveta KS.
8. člen
(Zbori občanov in krajanov)
(1) Zbor občanov se skliče v skladu z določbami statuta občine.
(2) Zbor krajanov se skliče za celotno KS ali za posamezno vaško oziroma četrtno skupnost. Skliče ga predsednik sveta KS na lastno pobudo ali na zahtevo sveta KS za celotno KS, za vaško ali četrtno skupnost pa predsednik sveta KS ali predsednik četrtne oziroma vaške skupnosti na lastno pobudo ali na zahtevo sveta KS.
(3) Zbor krajanov obravnava naloge in pobude iz 3., 4. in 5. člena tega odloka ter sprejema pobude, predloge in priporočila.
9. člen
(Odbori in komisije)
(1) Na podlagi sklepa sveta KS se za izvajanje nalog lahko ustanovijo odbori in komisije. Ti lahko pripravljajo predloge za svet KS, skrbijo za izvajanje posameznih nalog, ne morejo pa samostojno odločati v imenu KS. Naloge in sestava odborov in komisij se določijo s sklepom sveta KS.
(2) Odbori se ustanavljajo za opravljanje trajnejših nalog, in sicer:
– odbor za upravljanje pokopališča,
– odbor za upravljanje s kamnolomi,
– odbor za izgradnjo posameznega objekta in
– drugi odbori po sklepu sveta KS.
(3) Komisije se ustanavljajo po sklepu sveta KS za opravljanje raznih občasnih nalog.
10. člen
(Tajniki KS)
(1) Za realizacijo nalog in za potrebe strokovnega, organizacijskega, administrativno tehničnega delovanja KS se v občinski upravi sistemizirajo delovna mesta tajnikov KS.
(2) Tajnik KS skrbi za zakonito delovanje KS in njenih organov v obsegu del opredeljenih v sistemizaciji delovnega mesta, dela in naloge pri izvajanju letnega programa dela KS opravlja po navodilih predsednika sveta KS. V Občinski upravi, kjer ima sklenjeno delovno razmerje, je odgovoren predstojniku v okviru pogodbe o zaposlitvi.
(3) Tajnik KS lahko opravlja naloge za več KS ali tudi druge naloge v okviru občinske uprave.
11. člen
(Sedež in prostori KS)
(1) Občina zagotavlja na sedežu KS osnovne prostore za njeno delovanje.
(2) Sedež KS je tradicionalno središče območja oziroma je določen s sklepom občinskega sveta.
(3) Stroške v zvezi z zagotavljanjem osnovnih prostorskih pogojev zagotavlja občina neposredno v okviru delovanja javne uprave.
12. člen
(Poslovnik o delu organov KS in žig)
(1) Za delo sveta KS se smiselno uporablja poslovnik o delu občinskega sveta. Svet KS lahko sprejme tudi statut in poslovnik o svojem delu, o delu četrtnih in vaških skupnosti ter o delu odborov in komisij. Statut in poslovnik mora biti skladen z določbami statuta občine in poslovnika občinskega sveta, velja pa od potrditve skladnosti s strani občinskega sveta.
(2) KS imajo svoj žig, lahko pa tudi pečat.
(3) Žig je okrogle oblike s premerom 3,5 cm. V sredini je stiliziran grb Občine Šentjur. Na zgornjem obodu žiga je napis – Občina Šentjur, na spodnjem obodu pa ime KS.
13. člen
(Krajevni praznik)
KS lahko sprejmejo sklep o določitvi krajevnega praznika. Krajevni praznik ima lahko stalno določitev ali pa se določi letno.
14. člen
(Krajevna obeležja in priznanja)
(1) KS lahko imajo svoja krajevna obeležja in podeljujejo krajevna priznanja za delo in zasluge, kar določi svet KS v svojih sklepih ali pa v ustreznem pravilniku.
(2) Krajevna obeležja so lahko grb, zastava ali himna.
III. PREMOŽENJE V UPRAVLJANJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI
15. člen
(Opredelitev premoženja)
(1) Premoženje občine se prenese v upravljanje KS na podlagi sklepa občinskega sveta.
(2) V sklepu se podrobno opredeli premoženje, ki je predmet prenosa v upravljanje, določijo standardi za upravljanje in vzdrževanje ter predvidijo potrebni finančni viri.
16. člen
(Javne površine v upravljanju)
KS upravlja z nekategoriziranimi cestami, skrbi za modernizacijo in letno vzdrževanje javnih poti, površin za mirujoči promet in poti, ki se uporabljajo za gibanje pešcev, ki so v javni lasti.
17. člen
(Pokopališča)
(1) KS upravljajo s pokopališči in njihovimi pripadajočimi objekti na krajevno običajen način v okviru pokopališke službe in odloka, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost.
(2) KS določajo višino grobnine, ki je namenski vir za delovanje pokopališke službe in vzdrževanje pokopališč. V okviru pokopališke službe se vodijo potrebne evidence in kataster grobov. Za izvajanje pogrebne dejavnosti KS izvedejo javna naročila in sklenejo pogodbe.
18. člen
(Športne in rekreacijske površine)
KS upravljajo vse športne in rekreacijske površine v občinski lasti na svojem območju, razen tistih, ki so v upravljanju javnih zavodov in drugih namenskih športnih površin, s katerimi je občina sklenila najemno pogodbo neposredno.
19. člen
(Kulturne in večnamenske dvorane)
Kulturne in večnamenske dvorane v občinski lasti po posameznih KS upravljajo KS ali krajevna društva. Upravljanje se dodeli tisti pravni osebi, kot je krajevno običajno in ki zagotavlja upravljanje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
20. člen
(Postajni objekti, ekološki otoki, zemljišča in ostalo)
(1) KS upravlja z vsemi avtobusnimi postajališči na svojem območju, ekološkimi otoki in drugimi javnimi zemljišči ali objekti, ki se uporabljajo za skupne potrebe krajanov.
(2) KS lahko upravljajo z drugimi zemljišči in objekti, ki jih v njihovo upravljanje s posebnim sklepom prenese občina. V sklepu se določi način upravljanja in vzdrževanja ter opredeli zato potrebna sredstva.
IV. FINANCIRANJE DELOVANJA KS
21. člen
(Financiranje KS – viri)
(1) Za izvedbo nalog KS zagotavlja sredstva občina v celoti v okviru letnega proračuna v skladu s proračunskimi načeli,
(2) Za upravljanje in vzdrževanje premoženja, danega v upravljanje, se zagotavljajo sredstva iz prispevkov posameznih uporabnikov in proračuna občine. Za upravljanje z objekti v občinski lasti se izdela amortizacijski načrt.
(3) Višino prispevka posameznega uporabnika določi svojim sklepom svet KS ob soglasju župana.
(4) Prispevki posameznih občanov pri izgradnji objektov se uporabljajo namensko in povečujejo obseg sredstev zbranih za posamezen objekt.
(5) Za financiranje odmere cest in drugih skupnih posebnih projektov zagotavlja občina sredstva v letnih proračunih po sprejetih ključih.
22. člen
(Letni finančni načrt in poročilo)
(1) Svet KS sprejme letni finančni načrt in finančno poročilo, ga uskladi z občinskim proračunom, ga posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu, ki ga sprejme skupaj s proračunom oziroma zaključnim računom občine.
(2) Za izvrševanje finančnih načrtov KS se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje proračunskih porabnikov in določbe odloka o proračunu občine.
23. člen
(Poročila o delu)
(1) Predsednik sveta KS poroča občinskim organom o problematiki v svoji KS po potrebi na lastno pobudo ali na njihovo zahtevo. Poročanje je pisno ali na sejah predsednikov KS.
(2) Svet KS ob koncu tekočega leta sprejme poročilo o svojem delu in o problematiki na svojem območju ter ga pošlje v obravnavo občinskim organom.
24. člen
(Javna naročila)
Za izvajanje javnih naročil v KS se uporabljajo navodila, ki določajo postopek oddaje javnih naročil male vrednosti in jih sprejema župan.
25. člen
(Sejnine in nagrade pri delu organov)
(1) Delo članov sveta in drugih organov KS je častno in brezplačno. Predsednik sveta je za delo v KS iz sredstev KS upravičen do letne nagrade po sklepu sveta KS.
(2) Nagrada za delo lahko pripada predsedniku sveta KS po naslednjem kriteriju:
– KS nad 3000 prebivalci do višine 9 % bruto letne plače župana, ki delo opravlja poklicno,
– KS nad 2000 prebivalci do višine 8 % bruto letne plače župana, ki delo opravlja poklicno,
– KS nad 1000 prebivalci do višine 7 % bruto letne plače župana, ki delo opravlja poklicno,
– KS pod 1000 prebivalci do višine 6 % bruto letne plače župana, ki delo opravlja poklicno.
(3) Če pri delu opravljanja nalog predsednika sveta KS sodeluje podpredsednik sveta, je po sklepu sveta KS lahko upravičen do nagrade, vendar skupna višina ne sme presegati določil drugega odstavka tega člena.
26. člen
(Poraba namenskih sredstev in prispevkov občanov)
(1) Financiranje nalog KS se izvaja tako, da se v finančnem načrtu KS in njegovi realizaciji zagotovi namenskost porabe sredstev, tako po višini kot po namenu pridobitve ter v skladu z proračunskimi načeli občine.
(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti je odgovoren za izvrševanje sprejetega finančnega načrta krajevne skupnosti v okviru zakonov in občinskega statuta kot zastopnik krajevne skupnosti in je odgovoren za vsako prekoračitev, ki ni opredeljena v finančnem načrtu KS. KS se ne sme zadolževati.
27. člen
(Računovodstvo KS)
V okviru občinske uprave občina zagotavlja računovodstvo za potrebe delovanja KS.
V. INFORMIRANJE OBČANOV
28. člen
(Javno poročanje o delu)
(1) Svet KS o svojem delu krajanom poroča na krajevno običajen način. Določitev poročanja na krajevno običajen način svet KS opredeli z ugotovitvenim sklepom.
(2) Svet KS skrbi za aktualno informiranje krajanov preko javnih medijev.
(3) Svet KS o tekoči problematiki in svojem delu lahko daje informacije na skupnem občinskem internetnem naslovu.
29. člen
(Bilteni)
Svet KS vsaj enkrat letno izda bilten, ki ga prejme vsako gospodinjstvo v KS. V biltenu poroča o svojem delu, problematiki v KS, predstavi finančni plan in njegovo realizacijo ter posreduje druge pomembne informacije.
VI. NADZOR
30. člen
(Nadzor nad delom in finančnim poslovanjem)
(1) Nadzorni odbor občine opravlja nadzor nad delom in finančnim poslovanjem KS.
(2) Župan občine lahko predlaga nadzornemu odboru občine redni ali izredni pregled poslovanja KS.
(3) Na zahtevo občinskega sveta ali župana se lahko opravi revizijski pregled poslovanja KS z notranjo revizijo občine.
(4) Občinska uprava pri svojem delovanju redno spremlja poslovanje KS in opozarja na pomanjkljivosti in pomaga pri njihovi odpravi.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(Uskladitev krajevnih aktov)
(1) Sedanji pravni akti KS veljajo do izteka mandata sedanjega sveta KS.
(2) Ta odlok in novi pravni akti KS so pravna podlaga za nastop novega mandata in nadalje.
32. člen
(Računovodski sistem v prehodnem obdobju)
Računovodstvo v KS se uskladi z določili tega odloka tako, da se smiselno zaključi poslovanje tekočega leta.
33. člen
(Tajniški sistem v prehodnem obdobju)
Nova organizacija tajniškega sistema se izvede postopno, vendar najkasneje v devetih mesecih po sprejetju tega odloka.
34. člen
(Prenos v upravljanje)
Sklepe o prenosu premoženja v upravljanje KS na predlog župan sprejme občinski svet najkasneje v roku dvanajstih mesecev po sprejemu tega odloka.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati drugi odstavek 6. člena Odloka o sestavi in številu članov svetov KS in volitvah v svete KS v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 60/95, 2/96, 66/98).
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 004-7/2005(211)
Šentjur, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost