Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Šentjur pri Celju, stran 6381.

Na podlagi 1. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS št. 29/65, 5/68, 1/69, 7/70, 7/72, in Uradni list RS, št. 18/91, 57/99 – ZDIS), 4., 6. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40//99 in 1/02) je Občinski svet Občine Šentjur na 26. seji dne 18. maja 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalnih taksah v Občini Šentjur
pri Celju
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o komunalnih taksah v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 39/97), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V naslovu in v vseh členih odloka, kjer se uporablja naziv občine »Občina Šentjur pri Celju« se v nazivu črta besedilo »pri Celju«.
3. člen
Peta točka prvega odstavka 2. člena odloka se črta in nadomesti z novo točko, ki se glasi:
»5. objekte ali naprave za oglaševanje v skladu z odlokom, ki ureja dejavnost plakatiranja in oglaševanja v Občini Šentjur.«.
4. člen
V prvem in tretjem odstavku 5. člena, v drugem in četrtem odstavku 6. člena in prvem odstavku 9. člena odloka se besedilo »Oddelek za okolje in prostor Občine Šentjur pri Celju« nadomesti s besedilom, ki se glasi »pristojni oddelek občinske uprave« v ustreznih sklonih.
5. člen
Črta se 11. člen odloka in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni oddelek občinske uprave oziroma pristojne inšpekcijske službe.«
6. člen
Črta se 12. člen odloka in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»12. člen
Z globo v znesku 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– v določenem roku ne prijavi taksnega predmeta ali storitve, za katero je predpisano plačilo komunalne takse,
– v prijavi nastanka taksnega predmeta ali storitve navede napačne podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti,
– postavi taksni predmet brez dovoljenja ali v nasprotju s pogoji v dovoljenju pristojnega organa.
Z globo v znesku 40.000,00 SIT se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.«
7. člen
V Tarifi komunalnih taks se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek tarifne št. 6 ter se nadomestijo z naslednjim besedilom:
Za objekte ali naprave za oglaševanje, ki so postavljeni oziroma pritrjeni na javnih mestih, se plača letna taksa od velikosti:
   1. če so trajnega značaja
 
+--------------------------------+---------------------------------------+
|– samostoječe table in stenske |do 1 m2                |
|table              |3000 točk letno            |
|– plakatni steber        |za vsak nadaljnji začeti m2 se obračuna|
|– obešanke na drogovih JR    |dodatnih 1000 točk           |
|– prenosljivi ulični panoji   |                    |
|– ulični transparenti      |                    |
|– vitrine            |                    |
|– zastave            |                    |
|– plakati, nalepke, napisi ipd. |                    |
+--------------------------------+---------------------------------------+
|– če so osvetljene z lastnim  |do 1 m2                |
|virom              |4000 točk letno            |
|– svetlobni ali vrtljivi    |za vsak nadaljnji začeti m2 se obračuna|
|prikazovalniki         |dodatnih 2000 točk           |
|                |                    |
+--------------------------------+---------------------------------------+
|– slikovno ali pisno obdelane  |do 1 m2                |
|stene stavb           |1000 točk letno            |
|                |za vsak nadaljnji začeti m2 se obračuna|
|                |dodatnih 500 točk           |
+--------------------------------+---------------------------------------+
 
   2. če so začasnega značaja
 
+--------------------------------+---------------------------------------+
|– samostoječe table in     |do 1 m2                |
|stenske table          |10 točk dnevno             |
|– plakatni steber        |za vsak nadaljnji začeti m2 se obračuna|
|– obešanke na drogovih JR    |dodatnih 8 točk            |
|– prenosljivi ulični      |                    |
|panoji             |                    |
|– ulični transparenti      |                    |
|– vitrine            |                    |
|– zastave            |                    |
|– plakati, nalepke, napisi   |                    |
|ipd.              |                    |
+--------------------------------+---------------------------------------+
|– če so osvetljene z      |do 1 m2                |
|lastnim virom          |40 točk dnevno             |
|– svetlobni ali vrtljivi    |za vsak nadaljnji začeti m2 se obračuna|
|prikazovalniki         |dodatnih 20 točk            |
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
+--------------------------------+---------------------------------------+
|– slikovno ali pisno      |do 1 m2                |
|obdelane stene stavb      |10 točk dnevno             |
|                |za vsak nadaljnji začeti m2 se obračuna|
|                |dodatnih 5 točk            |
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
|                |                    |
+--------------------------------+---------------------------------------+
|– zvočni objekti        |1000 točk dnevno            |
+--------------------------------+---------------------------------------+
Obrazložitev tarife številka 6 ostane nespremenjena.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2006(2521)
Šentjur, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost