Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2449. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Dolenjske Toplice, stran 6327.

Na podlagi 19., 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o lokalnem turističnem vodenju v
Občini Dolenjske Toplice
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Dolenjske Toplice določa program turističnega vodenja ter pogoji za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja v Občini Dolenjske Toplice.
2. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na območju Občine Dolenjske Toplice, po programu, ki ga določijo pristojne organizacije ob soglasju župana Občine Dolenjske Toplice.
3. člen
Izvajanje lokalne turistične službe po tem odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in tujih obiskovalcev, raziskovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih in kulturnih znamenitosti, zgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na območju Občine Dolenjske Toplice.
I. OPREDELITEV POJMA TURISTIČNEGA
VODNIKA
4. člen
Po tem odloku je lokalni turistični vodnik fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena in je vpisana v register vodnikov, ki ga vodi Občina Dolenjske Toplice, Gospodarska zbornica Novo mesto ali druge pooblaščene organizacije. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne in kulturne zanimivosti, zgodovinske, etnografske in kulinarične posebnosti ter druge znamenitosti v Občini Dolenjske Toplice.
Dejavnost turističnega vodenja lahko na turističnem območju opravlja tudi oseba, ki se izkazuje z licenco Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika.
Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah, cerkvah in drugih objektih, v katerih opravljajo delo vodnika v okviru svoje redne zaposlitve, planinski in jamski vodniki, vodniki po učnih in gozdnih poteh niso lokalni turistični vodniki.
II. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
5. člen
Lokalno turistično vodenje lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj srednjo stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje nega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe,
– imajo uspešno opravljen preizkus strokovnega usposabljanja za lokalnega turističnega vodnika,
– so vpisane v register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja.
6. člen
Pri izpolnitvi zahtevanih pogojev iz prvega odstavka tega člena bo kandidat pridobil izkaznico za opravljanje lokalne turistične vodniške službe za lokalno območje Občine Dolenjske Toplice, ki jo izda s strani Občine Dolenjske Toplice pooblaščena organizacija za izvajanje izobraževanja.
7. člen
Občina organizira ali koordinira usposabljanje za lokalne turistične vodnike, izvaja pa ga izobraževalna ustanova, ki jo izbere Občina Dolenjske Toplice. Po zaključnem tečaju usposabljanja kandidatov za lokalne turistične vodnike se opravi preizkus znanja.
8. člen
Izkaznica iz prvega odstavka 6. člena tega odloka vsebuje:
– ime in priimek vodnika
– kraj in datum izdaje izkaznice veljavnost izkaznice
– žig in podpis odgovorne osebe.
III. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV TURISTIČNEGA OBMOČJA
9. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega vodnika, se morajo pred začetkom izvajanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in Občina Dolenjske Toplice.
Z vpisom pridobijo naziv »lokalni turistični vodnik v Občini Dolenjske Toplice«.
10. člen
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedno evidenčno številko,
2. datum vpisa,
3. ime in priimek,
4. prebivališče in številko telefona,
5. podatke o znanju tujih jezikov,
6. matično in davčno številko,
7. podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
8. dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
11. člen
Po vpisu v register lokalni turistični vodniki pridobijo licenco z veljavnostjo treh let. Po preteku 3 let se mu licenca lahko podaljša v primeru, da je imel v tem obdobju opravljeno najmanj 20 ur vodenj ter na njegovo delo turističnega vodnika ni bilo več kot treh utemeljenih pritožb. Opravljene ure vodenja dokazuje z dnevnikom vodenja, ki ga lokalni vodnik prejme ob vpisu v register.
12. člen
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja samo turistični vodnik, ki ima veljavno licenco. Pri vodenju morajo turistični vodniki na vidnem mestu nositi veljavno izkaznico, ki jo izda pooblaščena organizacija in mora voditi dnevnik vodenja, kjer je navedeno, kdo je naročil vodenje, program vodenja, koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vodenju, kraj oziroma država, od koder so obiskovalci.
IV. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA
13. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših turističnih znamenitosti na območju Občine Dolenjske Toplice, je standardni program turističnega vodenja. Programi turističnega vodenja so po vsebini in obsegu lahko različni.
Naročen program turističnega vodenja obsega, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti turističnega območja, zanimivih krajev, dogodkov ipd.
V. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ
14. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v okviru standardnih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejema:
– Turistično informacijski center.
Vsa naročena vodenja morajo prejemniki naročil v roku 3 dni od prejetega naročila sporočiti Občini Dolenjske Toplice.
Storitve lokalnega turističnega vodenja se zaračunavajo po sprejetem letnem ceniku, ki ga vsako potrdi Občinski svet Občine Dolenjske Toplice in župan oziroma z njegove strani pooblaščena(e) pravne oseba.
15. člen
Občina Dolenjske Toplice na osnovi poročila lokalnega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih, ki jo v obliki letnega poročila posreduje županu. Poročilo odda lokalni turistični vodnik v obliki kopije evidence v dnevniku vodenja, in sicer praviloma v roku 7 dni po opravljenem vodenju, najpozneje pa do konca meseca, ko je vodenje potekalo.
VI. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja pristojni Medobčinski inšpektorat in redarstvo na območju, za katero je pristojen.
17. člen
– Z globo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, če za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika nima pridobljene veljavne izkaznice lokalnega vodnika v Občini Dolenjske Toplice ali veljavne izkaznice Gospodarske zbornice Slovenije ali ni vodnik opredeljen v 4. členu tega odloka.
– Z globo 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če reden ali naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni turistični vodnik.
– Z globo 100.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni turistični vodnik.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pristojni organ začne z vodenjem registra lokalnih turističnih vodnikov po objavi odloka v Uradnem listu RS.
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka že opravljale dejavnost turističnega vodenja na območju Občine Dolenjske Toplice, so dolžne v roku treh mescev od uveljavitve tega odloka Občini Dolenjske Toplice za vodenje registra posredovati dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka zaradi vpisa v register.
Če osebe iz drugega odstavka tega člena ne posredujejo v tem roku zahtevanih podatkov za vpis v register, se po preteku tega roka ne smejo več ukvarjati z dejavnostjo turističnega vodenja v Občini Dolenjske Toplice.
19. člen
Občina Dolenjske Toplice oziroma Turistično informacijski center v roku 30 dni od začetka veljavnosti tega odloka vzpostaviti register lokalnih turističnih vodnikov in pripravi obrazec prijave v register.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 322/1090/2006-01/06
Dolenjske Toplice, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost