Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2434. Pravilnik o varnem nakladanju in razkladanju ladij za prevoz razsutega tovora, stran 6262.

Na podlagi petega odstavka 57. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo in 98/05 – ZPLD-1A) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o varnem nakladanju in razkladanju ladij za prevoz razsutega tovora
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja v skladu z Direktivo 2001/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o določitvi usklajenih zahtev in postopkov za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora (UL L št. 13, z dne 16. 1. 2002, str. 9), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi direktiv o varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju onesnaževanja z ladij (UL L št. 324, z dne 29. 11. 2002, str. 53) varnost ladij za prevoz razsutega tovora, ki pristajajo v terminalih pristanišč zaradi nakladanja ali razkladanja razsutega tovora.
(2) Z namenom, da se med nakladanjem ali razkladanjem preprečijo preobremenitve ali fizične poškodbe konstrukcije ladij, določa ta pravilnik:
– usklajene zahteve o ustreznosti za ladje in terminale in
– usklajene postopke za sodelovanje in komunikacijo med ladjami in terminali.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Ta pravilnik se uporablja za:
1. vse ladje za prevoz razsutega tovora, ne glede na njihovo zastavo, ki pristajajo v terminalih za nakladanje ali razkladanje razsutega tovora, in
2. vse terminale v pristaniščih, kjer pristajajo ladje za prevoz razsutega tovora.
(2) Ne glede na določbe Pravila VI/7 Konvencije SOLAS se ta pravilnik ne uporablja za objekte, ki se zgolj v izjemnih okoliščinah uporabljajo za nakladanje in razkladanje razsutega tovora in za nakladanje ali razkladanje, ki poteka izključno z opremo ladje za prevoz razsutega tovora.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. "Konvencija SOLAS" je Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj z njenimi protokoli in spremembami v najnovejši različici;
2. "Kodeks VNRB" je Kodeks o postopkih za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora, iz Priloge k Resoluciji Skupščine IMO A.862(20) z dne 27. novembra 1997, kot je veljala 4. decembra 2001;
3. "ladja" je ladja za prevoz razsutega tovora v skladu s Pravilom IX/1.6 Konvencije SOLAS in Resolucijo 6 Konference SOLAS 1997, opredeljena kot:
– ladja z enim krovom, z zgornjimi in spodnjimi krilnimi tanki v skladiščih za tovor, ki je namenjena predvsem prevozu razsutega tovora,
– ladja za prevoz rude, to pomeni morska ladja z enim krovom z dvema vzdolžnima pregradama in dvojnim dnom vzdolž celotnega skladišča za tovor, ki je namenjena prevozu rud samo v središčnih skladiščih, ali
– kombinirana ladja za prevoz razsutega tovora, v skladu s Pravilom II-2/ 3.27 Konvencije SOLAS;
4. "razsuti tovor" je trdni ali suhi tovor v razsutem stanju, v skladu s Pravilom XII/1.4 Konvencije SOLAS, z izjemo žita;
5. "žito" je žito v skladu s Pravilom VI/8.2 Konvencije SOLAS;
6. "terminal" je vsaka stalna, plavajoča ali premična površina, ki je opremljena in se uporablja za nakladanje ali razkladanje razsutega tovora na ladje za prevoz razsutega tovora ali z njih;
7. "upravljavec terminala" je lastnik terminala ali pravna ali fizična oseba, na katero je lastnik prenesel odgovornost za postopke nakladanja ali razkladanja na terminalu;
8. "predstavnik terminala" je oseba, ki jo določi upravljavec terminala in je odgovorna ter pooblaščena za nadzor nad postopki priprave, izvajanja in dokončanja nakladanja ali razkladanja na terminalu;
9. "poveljnik ladje" je oseba, ki poveljuje ladji za prevoz razsutega tovora ali ladijski častnik, ki ga imenuje poveljnik ladje za postopke nakladanja ali razkladanja;
10. "uprava države zastave" je pristojni organ države, pod katere zastavo pluje ladja;
11. "podatki o tovoru" so podatki o tovoru, v skladu s Pravilom VI/2 Konvencije SOLAS;
12. "načrt" je načrt nakladanja in razkladanja v skladu s Pravilom VI/7.3 Konvencije SOLAS in je sestavljen na obrazcu iz Dodatka 2 Kodeksa VNRB;
13. "varnostni kontrolni list ladja/obala" je kontrolni list iz oddelka 4, Kodeksa VNRB in je sestavljen na obrazcu iz Dodatka 3 Kodeksa VNRB;
14. "izjava o gostoti razsutega tovora" so podatki o gostoti tovora, ki jih je treba zagotoviti v skladu s Pravilom XII/10 Konvencije SOLAS.
4. člen
(ustreznost ladje za prevoz razsutega tovora)
Upravljavec terminala se mora pred začetkom nakladanja ali razkladanja prepričati ali ladja ustreza zahtevam iz Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(ustreznost terminalov)
Upravljavec terminala mora:
1. zagotoviti, da terminal ustreza zahtevam iz Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. imenovati predstavnika terminala;
3. pripraviti informacijske knjige podatkov, ki vsebujejo zahteve terminala in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) ter podatke o pristanišču in terminalih, v skladu z odstavkom 1.2, Dodatka 1, Kodeksa VNRB, in zagotoviti, da so te informacijske knjige na voljo poveljniku ladje, ki pristane na terminalu z namenom nakladanja ali razkladanja razsutega tovora; in
4. razviti, uvesti in vzdrževati sistem vodenja kakovosti. Takšen sistem vodenja kakovosti mora biti odobren v skladu s standardi ISO 9001:2000 ali enakovrednim standardom, ki izpolnjuje vsaj vse vidike standardov ISO 9001:2000, in mora biti revidiran v skladu s smernicami za ISO 10011:1991 ali enakovrednim standardom, ki izpolnjuje vse vidike ISO 10011:1991.
6. člen
(začasno dovoljenje)
(1) Uprava lahko izda terminalu, ustanovljenemu po uveljavitvi tega pravilnika, ki ne izpolnjuje zahteve 4. točke prejšnjega člena, začasno dovoljenje za obratovanje, ki lahko velja največ 12 mesecev.
(2) Pred izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora terminal predstaviti svoj načrt za izvedbo sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2000 ali enakovrednim standardom v skladu s 4. točko prejšnjega člena.
7. člen
(odgovornost poveljnika ladje in predstavnika
terminala)
(1) Odgovornosti poveljnika ladje so:
– odgovoren je za varno nakladanje in razkladanje ladje za prevoz razsutega tovora;
– pred predvidenim prihodom ladje na terminal mora posredovati terminalu podatke iz Priloge III, ki je sestavni del tega pravilnika;
– pred nakladanjem razsutega tovora mora preveriti, ali je prejel podatke o tovoru, ki so predpisani v Pravilu VI/2.2 Konvencije SOLAS, in izjavo o gostoti razsutega tovora, če je potrebna; podatki morajo biti posredovani v izjavi o tovoru, v obrazcu iz Dodatka 5 Kodeksa VNRB;
– pred začetkom in med nakladanjem ali razkladanjem mora izpolniti zahteve, ki so navedene v Prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Odgovornosti predstavnika terminala so:
– po prejemu prvega obvestila o predvidenem času prihoda ladje mora posredovati poveljniku ladje podatke iz Priloge V, ki je sestavni del tega pravilnika;
– prepričati se mora, da je poveljnik ladje dovolj zgodaj prejel podatke, ki jih vsebuje obrazec izjave o tovoru;
– brez odlašanja mora obvestiti poveljnika ladje in pomorsko inšpekcijo pri ministrstvu, pristojnem za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: pomorska inšpekcija), o vseh pomanjkljivostih, ki jih opazi na ladji, ki bi lahko ogrozile varno nakladanje ali razkladanje;
– pred začetkom in med nakladanjem ali razkladanjem mora izpolniti zahteve iz Priloge VI, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(postopki med ladjo in terminalom)
(1) Poveljnik ladje mora pred nakladanjem ali razkladanjem razsutega tovora s predstavnikom terminala uskladiti načrt v skladu s Pravilom VI/7.3 Konvencije SOLAS. Načrt mora vsebovati IMO identifikacijsko številko ladje in mora biti pripravljen v skladu z Dodatkom 2 Kodeksa VNRB.
(2) Poveljnik ladje in predstavnik terminala potrdita svoje soglasje k načrtu tako, da ga podpišeta. Vsako spremembo načrta, ki bi lahko vplivala na varnost ladje ali posadke, pripravita, sprejmeta in potrdita v obliki spremenjenega načrta. Ladja in terminal morata hraniti dogovorjeni načrt in vse njegove nadaljnje spremembe najmanj šest mesecev, da ga lahko preverijo pristojni organi.
(3) Pred začetkom nakladanja ali razkladanja poveljnik ladje in predstavnik terminala izpolnita in podpišeta varnostni kontrolni list ladja/obala v skladu s smernicami iz Dodatka 4 Kodeksa VNRB.
(4) Med ladjo in terminalom se mora vzpostaviti in nenehno vzdrževati učinkovita komunikacija, ki omogoča takojšnje pridobivanje podatkov o načinu nakladanja in razkladanja in ki zagotovi takojšnjo prekinitev nakladanja ali razkladanja, če poveljnik ladje ali predstavnik terminala to ukažeta.
(5) Poveljnik ladje in predstavnik terminala morata izvajati nakladanje ali razkladanje v skladu z dogovorjenim načrtom. Predstavnik terminala je odgovoren za nakladanje ali razkladanje po dogovorjenem vrstnem redu, količini in stopnji nakladanja ali razkladanja. Od dogovorjenega načrta ne sme odstopati, razen po predhodnem posvetu in pisnem dogovoru s poveljnikom ladje.
(6) Po zaključenem nakladanju ali razkladanju poveljnik ladje in predstavnik terminala v pisni obliki potrdita, da je bilo nakladanje ali razkladanje izvedeno v skladu z načrtom, vključno z morebitnimi dogovorjenimi spremembami. Če gre za razkladanje, mora takšen zapis vsebovati tudi navedbo, da so bila skladišča za tovor izpraznjena in očiščena v skladu z zahtevami poveljnika ladje, in zapisnik o morebitnih poškodbah, ki jih je utrpela ladja, ter morebitnih popravilih, ki so bila opravljena.
9. člen
(vloga pomorske inšpekcije)
(1) Ne glede na pravice in obveznosti poveljnika ladje v skladu Pravilu VI/7.7 Konvencije SOLAS mora pomorska inšpekcija preprečiti ali ustaviti nakladanje ali razkladanje razsutega tovora, kadar razpolaga s podatki, ki jasno pričajo o tem, da bi te operacije lahko ogrozile varnost ladje ali posadke.
(2) Če je pomorska inšpekcija obveščena o nesoglasju med poveljnikom ladje in predstavnikom terminala glede izvajanja postopkov iz prejšnjega člena, sprejme vse potrebne ukrepe, da se zagotovi varnost plovbe ali prepreči onesnaženje morskega okolja.
10. člen
(popravilo poškodb, ki nastanejo med nakladanjem ali razkladanjem)
(1) Če se ladijska konstrukcija ali oprema med nakladanjem ali razkladanjem poškoduje, mora predstavnik terminala o tem poročati poveljniku ladje, ki mora poškodbe po potrebi odpraviti.
(2) Če bi poškodba lahko ogrozila konstrukcijsko trdnost ali neprepustnost trupa ali bistvene strojne sisteme ladje, mora predstavnik terminala ali poveljnik ladje obvestiti upravo države zastave ali od nje pooblaščen klasifikacijski zavod in pomorsko inšpekcijo. Pomorska inšpekcija sprejme odločitev, ali je potrebno takojšnje popravilo ali pa ga je mogoče odložiti, pri čemer upošteva mnenje uprave države zastave ali od nje pooblaščenega klasifikacijskega zavoda ter mnenje poveljnika ladje. Kadar je potrebno takojšnje popravilo, se to izvede tako, da se ugodi zahtevam poveljnika ladje in pomorske inšpekcije, preden ladja zapusti pristanišče.
(3) Pri sprejemanju odločitve iz prejšnjega odstavka lahko pomorska inšpekcija zaprosi pooblaščeni klasifikacijski zavod, da opravi pregled poškodb in svetuje, ali je treba popravila opraviti takoj ali pa jih je mogoče odložiti.
11. člen
(preverjanje in poročanje)
(1) Pomorska inšpekcija mora redno preverjati:
– ali terminali ustrezajo zahtevam iz 5. člena, drugega odstavka 7. člena in 8. člena tega pravilnika in
– ali terminali, razen terminalov, ki imajo začasno dovoljenje za obratovanje, ustrezajo zahtevam iz 4. točke 5. člena tega pravilnika.
(2) Pomorska inšpekcija mora za preverjanje izpolnjevanja zahtev iz prve alinee prejšnjega odstavka izvajati tudi nenapovedane inšpekcijske preglede med nakladanjem ali razkladanjem.
(3) Uprava predloži Komisiji Evropske unije vsake tri leta poročilo o rezultatih teh preverjanj. Poročilo vsebuje tudi oceno učinkovitosti usklajenih postopkov sodelovanja in komunikacije med ladjami za prevoz razsutega tovora in terminali. Poročilo mora oddati najkasneje do 30. aprila leta, ki sledi obdobju treh koledarskih let, na katero se poročilo nanaša.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-5/2005/9
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2411-0010
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
                 PRILOGA I                 
     ZAHTEVE GLEDE USTREZNOSTI LADIJ ZA PREVOZ RAZSUTEGA TOVORA     
                                       
  Ladje, ki pristajajo na terminalih za nakladanje ali razkladanje     
razsutega tovora, morajo:                          
  1. imeti skladišča za tovor in odprtine žrel zadostne velikosti in    
oblike, da omogočajo zadovoljivo nakladanje, zlaganje, poravnavanje in    
razkladanje razsutega tovora;                        
  2. imeti žrela ladijskih skladišč označena z identifikacijskimi      
številkami, kot se uporabljajo v načrtu nakladanja in razkladanja. Mesto,  
velikost in barva številk morajo biti jasno vidni in prepoznavni osebam, ki 
upravljajo z opremo za nakladanje in razkladanje na terminalu;        
  3. imeti žrela ladijskih skladišč, sisteme delovanja žrel in varnostne  
naprave, ki so brezhibni, in jih uporabljati le za predvidene namene;    
  4. pred nakladanjem ali razkladanjem preizkusiti delovanje kontrolnih   
luči za opozarjanje na nagibanje;                      
  5. imeti odobren računalnik za ravnanje s tovorom, primeren za      
izračunavanje obremenitev med nakladanjem ali razkladanjem;         
  6. imeti pogonske in pomožne stroje v stanju pripravljenosti;       
  7. imeti opremo na krovu za privez in pristajanje v dobrem stanju.    
                
                 PRILOGA II                 
 ZAHTEVE GLEDE USTREZNOSTI TERMINALOV ZA NAKLADANJE IN RAZKLADANJE RAZSUTEGA 
                  TOVORA                  
                                       
  Terminali za nakladanje ali razkladanje razsutega tovora morajo:     
  1. sprejemati samo tiste ladje, ki se lahko varno bočno privežejo vzdolž 
nakladalnih ali razkladalnih naprav, pri čemer se upoštevajo globina vode ob 
privezu, velikost ladje, privezna oprema, odbojniki, varen dostop in     
morebitne ovire za nakladanje ali razkladanje;                
  2. imeti opremo za nakladanje in razkladanje, ki je odobrena in      
vzdrževana v skladu z ustreznimi predpisi in standardi, z njo pa lahko    
upravljajo samo ustrezno kvalificirane in pooblaščene osebe;         
  3. imeti osebje, ki mora biti usposobljeno za vse vidike varnega     
nakladanja in razkladanja sorazmerno s svojimi odgovornostmi. Usposabljanje 
mora biti zasnovano tako, da so delavci seznanjeni s splošnimi nevarnostmi  
pri nakladanju in razkladanju tovora in škodljivimi posledicami, ki jih lahko
ima nepravilno nakladanje ali razkladanje na varnost ladje;         
  4. imeti osebje na terminalu, ki sodeluje pri nakladanju in razkladanju, 
ki mora biti ustrezno opremljeno, uporabljati mora osebno zaščitno opremo ter
biti spočito, da se preprečijo nesreče zaradi preutrujenosti.        
                                       
                 PRILOGA III                 
     PODATKI, KI JIH MORA POVELJNIK LADJE POSREDOVATI TERMINALU     
                                       
                                       
  Poveljnik ladje mora posredovati terminalu naslednje podatke:       
  1. takoj, ko je mogoče, predvideni čas prihoda, ki se po potrebi dopolni; 
  2. ob prvem sporočilu o predvidenem času prihoda:             
  (a) ime, klicni znak, IMO identifikacijsko številko, državo zastave,   
pristanišče vpisa;                              
  (b) načrt nakladanja ali razkladanja z navedbo skupne količine tovora,  
količine tovora po žrelih, vrstni red nakladanja ali razkladanja in količino,
ki jo je potrebno natovoriti ali razložiti v vsaki fazi nakladanja ali    
razkladanja;                                 
  (c) ugrez ladje ob prihodu in predvideni ugrez ob odhodu;         
  (d) čas, potreben za polnjenje balasta ali praznjenje balasta;      
  (e) dolžina preko vsega, največja širina ladje in dolžina tovornega krova 
od sprednje odprtine za nakladanje tovora skrajnega sprednjega žrela do   
zadnje odprtine za nakladanje tovora skrajnega zadnjega žrela, skozi katere 
se bo tovor nakladal ali razkladal;                     
  (f) razdalja od vodne črte do prvega žrela, v katero se bo nakladalo ali 
razkladalo, in razdalja od boka ladje do odprtine žrela;           
  (g) namestitev ladijskih stopnic;                     
  (h) največja višina ladje nad vodno črto;                 
  (i) podroben opis in zmogljivosti ladijskih naprav za ravnanje s tovorom; 
  (j) število in vrsta vrvi za privez;                   
  (k) posebne zahteve, na primer po poravnavanju tovora ali stalnem     
merjenju količine vode v tovoru;                       
  (l) podrobnosti o morebitnih popravilih, ki bi lahko povzročila zamude  
pri privezovanju, začetku nakladanja ali razkladanja ali izplutju ladje po  
zaključku nakladanja ali razkladanja;                    
  (m) vse druge podatke, ki jih v zvezi z ladjo zahteva terminal.      
                 PRILOGA IV                 
   DOLŽNOSTI POVELJNIKA LADJE PRED ALI MED NAKLADANJEM ALI RAZKLADANJEM  
                                       
                                       
  Pred in med nakladanjem ali razkladanjem mora poveljnik ladje zagotoviti, 
da:                                     
  1. sta nakladanje ali razkladanje tovora ter polnjenje ali praznjenje   
balastnih vod pod nadzorom odgovornega ladijskega častnika;         
  2. se ves čas nakladanja ali razkladanja spremlja razporeditev tovora in 
balastnih vod, da se zagotovi, da konstrukcija ladje ni preobremenjena;   
  3. je ladja v pokončnem položaju, če pa je iz operativnih razlogov    
potreben nagib, da je ta čim manjši;                     
  4. ladja ostane varno privezana, pri čemer upošteva lokalne vremenske   
pogoje in napovedi;                             
  5. se na ladji nahaja dovolj častnikov in članov posadke, ki skrbijo za  
prilagajanje vrvi za privez ali druge normalne ali izredne razmere, pri čemer
se mora upoštevati, da mora imeti posadka zadosten počitek, da se prepreči  
preutrujenost;                                
  6. se predstavnik terminala opozori na potrebno poravnavanje tovora, ki  
mora biti opravljeno v skladu s postopki, ki jih določa Kodeks VNRB;     
  7. se predstavnik terminala opozori na zahteve po usklajevanju med fazami 
praznjenja ali polnjenja balasta in stopnjami nakladanja ali razkladanja   
tovora in na vsa odstopanja od načrta praznjenja ali polnjenja balasta ali na
druge dogodke, ki lahko vplivajo na nakladanje ali razkladanje tovora;    
  8. se balastne vode izpuščajo v takšnih količinah, ki ustrezajo      
dogovorjenemu načrtu nakladanja, in ne povzroči poplavljanje nabrežja ali  
sosednjih plovil. Če ladja ne more v celoti izprazniti balastnih vod pred  
fazo poravnavanja v postopku nakladanja, se morata poveljnik ladje in    
predstavnik terminala dogovoriti o potrebnem času za začasno ustavitev    
nakladanja in številu takih prekinitev;                   
  9. se s predstavnikom terminala doseže soglasje glede ukrepov v primeru  
dežja ali drugih sprememb vremena, če bi narava tovora v primeru takšne   
spremembe predstavljala tveganje;                      
  10. na privezani ladji ali v njeni bližini ne sme potekati nobeno delo z 
odprtim ognjem, razen z dovoljenjem predstavnika terminala in pomorskega   
inšpektorja;                                 
  11. poteka strog nadzor nad nakladanjem ali razkladanjem in nad ladjo med 
zadnjimi fazami nakladanja ali razkladanja;                 
  12. se nemudoma obvesti predstavnik terminala, če je postopek nakladanja 
ali razkladanja povzročil škodo, nevarno situacijo ali grozi, da bi se kaj  
takega lahko zgodilo;                            
  13. se obvesti predstavnik terminala, kdaj se mora začeti končno     
poravnavanje ladje, da se lahko sistem tekočih trakov do konca izprazni;   
  14. razkladanje skladišča za tovor na levem boku ladje poteka hkrati z  
razkladanjem istega skladišča na desnem boku, da bi se izognili torziji   
konstrukcije ladje;                             
  15. se pri polnjenju balasta v eno ali več tovornih skladišč upošteva   
možnost uhajanja vnetljivih hlapov iz skladišč in se poskrbi za varnostne  
ukrepe, preden se v bližini ali nad temi skladišči dovoli delo z odprtim   
ognjem.                                   
                                       
                 PRILOGA V                 
     PODATKI, KI JIH MORA TERMINAL POSREDOVATI POVELJNIKU LADJE     
                                       
  Podatki, ki jih mora terminal posredovati poveljniku ladje, so:      
  1. naziv priveza, na katerem bo potekalo nakladanje ali razkladanje, čas 
in predvideno trajanje priveza ter nakladanja ali razkladanja;        
  2. značilnosti opreme za nakladanje ali razkladanje, vključno z nominalno 
količino nakladanja ali razkladanja in številom nakladalnih ali razkladalnih 
rok, ki bodo uporabljene, in predvidenim časom, ki je potreben za vsako fazo 
nakladanja ali razkladanja;                         
  3. značilnosti na privezu ali pomolu, o katerih bi poveljnik ladje moral 
biti obveščen, vključno s položajem stalnih ali premičnih ovir, odbojnikov, 
bitev in priveznih boj;                           
  4. minimalna globina vode vzdolž priveza in v vhodnih in izhodnih     
kanalih;                                   
  5. gostota vode ob privezu;                        
  6. največja razdalja med vodno črto in vrhom skladiščnih pokrovov ali   
žrelnih odprtin, glede na to, katera mera je pomembna za nakladanje ali   
razkladanje, in največja višina ladje nad vodno črto;            
  7. ureditev dostopa na ladjo;                       
  8. določitev boka ladje bo vzdolž priveza;                
  9. največja dovoljena hitrost ob približevanju pomolu ter tip in število 
vlačilcev, in njihova vlečna moč na bitvi;                  
  10. zaporedje nakladanja različnih vrst tovora in druge omejitve, če ni  
mogoče sprejemati tovora v zaporedju ali v ladijskih skladiščih, kot bi   
ustrezalo ladji;                               
  11. lastnosti tovora, ki se bo nakladal, ki lahko pomenijo nevarnost,   
kadar pride v stik s tovorom ali ostanki tovora na ladji;          
  12. predhodne informacije o predvidenem nakladanju ali razkladanju ali  
spremembe obstoječega načrta nakladanja ali razkladanja;           
  13. če je oprema za nakladanje ali razkladanje na terminalu nepremična  
oziroma je njeno premikanje omejeno;                     
  14. število potrebnih vrvi za privez;                   
  15. opozorilo o neobičajnem režimu priveza;                
  16. omejitve glede polnjenja ali praznjenja balasta;           
  17. največji dovoljeni ugrez;                       
  18. vse druge podatke, povezane s terminalom, ki jih zahteva poveljnik  
ladje.                                    
                                       
                  PRILOGA VI                 
 DOLŽNOSTI PREDSTAVNIKA TERMINALA PRED IN MED NAKLADANJEM ALI RAZKLADANJEM 
                                       
                                       
  Pred in med nakladanjem ali razkladanjem mora predstavnik terminala:   
  1. obvestiti poveljnika ladje o imenih in postopkih za navezovanje stikov 
z osebjem terminala ali zastopniki vkrcevalca, ki bodo odgovorni za     
nakladanje ali razkladanje in s katerimi bo poveljnik ladje imel stik;    
  2. poskrbeti za varnostne ukrepe, s katerimi se prepreči, da bi oprema za 
nakladanje ali razkladanje poškodovala ladjo, in obvestiti poveljnika ladje, 
če pride do poškodb;                             
  3. zagotoviti, da je ladja v pokončnem položaju oziroma da je nagib čim  
manjši;                                   
  4. zagotoviti, da razkladanje skladišča za tovor na levem boku ladje   
poteka hkrati z razkladanjem istega skladišča na desnem boku, da bi se    
izognili torziji ladje;                           
  5. opozoriti poveljnika ladje, da v primerih nakladanja tovora visoke   
gostote ali če so količine tovora v grabilnikih velike, utegne priti do   
močnih, lokalnih obremenitev strukture ladje, dokler tovor v celoti ne    
prekrije dna skladišča. V primerih, ko tehnologija nakladanja dopušča    
spuščanje tovora z velike višine, mora posebej skrbno začeti nakladanje v  
vsako skladišče za tovor;                          
  6. zagotoviti dogovor s poveljnikom ladje o vseh fazah in vseh vidikih  
nakladanja ali razkladanja in poskrbeti, da je poveljnik ladje obveščen o  
vseh spremembah dogovorjene količine nakladanja in teže v vsaki končani fazi 
nakladanja;                                 
  7. voditi evidenco o teži in razporeditvi naloženega ali razloženega   
tovora in skrbeti, da teža v skladiščih za tovor ne odstopa od dogovorjenega 
načrta nakladanja ali razkladanja;                      
  8. zagotoviti, da je tovor med nakladanjem ali razkladanjem poravnan v  
skladu z zahtevami poveljnika ladje;                     
  9. zagotoviti, da se količine tovora, ki so potrebne za ugrez na odhodu  
ladje, in poravnanosti tovora v skladiščih izračunajo tako, da se sistemi  
tekočih trakov na terminalu iztečejo in izpraznijo ob koncu nakladanja. V ta 
namen mora predstavnik terminala obvesti poveljnika ladje o nominalni tonaži 
na sistemu tekočih trakov na terminalu in morebitnih potrebah za izpraznitev 
sistema tekočih trakov ob zaključku nakladanja;               
  10. pri razkladanju poveljnika ladje posebno opozoriti o nameravanem   
povečanju ali zmanjšanju števila razkladalnih rok in ga obvestiti, kdaj se  
razkladanje iz vsakega skladišča za tovor šteje za zaključeno;        
  11. zagotoviti, da na ladji ali v bližini ladje, medtem ko je ladja ob  
privezu, ne poteka nobeno delo z odprtim ognjem, razen z dovoljenjem     
poveljnika ladje in uprave.                         
                          
                                       

AAA Zlata odličnost