Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2462. Pravilnik  o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih neprofitnih dejavnosti, stran 6362.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 7. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni seji dne 4. maja 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih neprofitnih dejavnosti
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbiro, vrednotenje in razdelitev sredstev, ki so v proračunu Občine Oplotnica namenjena za sofinanciranje programov na področju socialno humanitarnih neprofitnih dejavnosti razen dejavnosti Območnega združenja rdečega križa.
Financira se neprofitna in prostovoljna dejavnost društev in organizacij ter njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalci programov in projektov), ki delujejo na območju Občine Oplotnica, imajo v Občini Oplotnica sedež ali so njihovi člani občani Občine Oplotnica.
2. člen
(predmet sofinanciranja)
V okviru razpoložljivih sredstev v proračunu občine se sofinancirajo:
– programi in projekti na področju socialne, zdravstvene ali humanitarne dejavnosti,
– stroški redne dejavnosti izvajalcev programov in projektov (stroški najemnin, telekomunikacij, komunalnih storitev, stroški dela),
– projekti, katerih pokrovitelj bo Občina Oplotnica.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
3. člen
(upravičenci do sredstev)
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so izvajalci programov in projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Oplotnica oziroma delujejo na njenem področju ali so občani Občine Oplotnica njihovi člani,
– da so registrirani za dejavnost, ki je predmet tega pravilnika, imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo zakonsko predpisano dokumentacijo,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov in projektov.
Fizične osebe niso upravičene do dodelitve sredstev, razen v primeru, če kandidirajo s projekti, ki ustrezajo določilom tega pravilnika in se ocenijo kot izjemnega pomena za Občino Oplotnica.
Izvajalci programov in projektov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisnih področij, lahko za enak namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov Občine Oplotnica.
POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva, ki se objavi na krajevno primeren način po sprejetju občinskega proračuna, s katerim se določi višina razpoložljivih sredstev. V tekočem letu lahko občina glede na obseg in vsebino posameznih razpisnih področij objavi več razpisov ali pozivov.
5. člen
(javni razpis)
Javni razpis oziroma poziv mora vsebovati najmanj:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– okvirno višino finančnih sredstev,
– rok za prijavo,
– razpisni oziroma pozivni rok,
– informacijo o obrazcih za prijavo.
6. člen
(postopek)
Postopek javnega razpisa oziroma javnega poziva vodi občinska uprava.
V primeru, če je na javni razpis oziroma poziv prijavljeno več programov in projektov kot je na voljo proračunskih sredstev, se lahko določi prioriteta za vrednotenje prijav.
Komisija, ki jo imenuje župan obravnava popolne in v roku prispele prijave na razpis oziroma poziv in v skladu z določili tega pravilnika pripravi predlog razdelitve sredstev. Komisija lahko vloge, ki po vsebini ne ustrezajo predmetu javnega razpisa oziroma javnega poziva, preusmeri na ustrezno razpisno področje, če razpisi oziroma pozivi potekajo istočasno.
Vloge, prispele na javni poziv, se obravnava praviloma enkrat letno. Na predlog komisije o dodelitvi sredstev, odloči župan s sklepom.
Izvajalci programov in projektov so o izidu razpisa oziroma poziva obveščeni v 30 dneh po končanem javnem razpisu oziroma javnem pozivu.
7. člen
(pogodba)
Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov in projektov oziroma redne dejavnosti.
V pogodbi se opredeli izbran program, projekt oziroma redna dejavnost društva ter višino in namen sofinanciranja, dinamiko financiranja, način nadzora namenske porabe proračunskih sredstev in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske rabe sredstev oziroma neizvedenih prevzetih obveznosti.
Izvajalci programov in projektov morajo občinski upravi, ki spremlja izvajanje programov in projektov, v pogodbenem roku predložiti poročilo o izvedenih programih in projektih in namenski rabi sredstev.
MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV
IN PROJEKTOV
8. člen
(merila in kriteriji javnega razpisa)
Merila in kriteriji, na podlagi katerih komisija oceni prijave na javni razpis in pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev izbranim izvajalcem programov in projektov, ki ustrezajo pogojem tega pravilnika, so naslednji:
+------------------------------------------------------------+-----------+
|program                           |      |
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|obseg in kvaliteta programa dela za tekoče leto       |     40|
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|jasnost postavljenih ciljev in skladnost s predmetom razpisa|    0–30|
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|nedvoumna opredelitev ciljne skupine uporabnikov      |    0–5|
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvedbi programa  |    0–5|
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|leta delovanja                       |      |
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|nad 20 let                         |     10|
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|pod 20 let za vsako leto delovanja 0,5 točke        |      |
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|članstvo                          |      |
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|sedež v Občini Oplotnica                  |     30|
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|nad 100 članov                       |     20|
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|pod 100 članov                       |     10|
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|člani iz občine Oplotnica, za vsakega člana         |     10|
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|                              |      |
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|financiranje                        |      |
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|jasno opredeljeni viri financiranja             |     10|
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|delež sofinanciranja s strani občin:            |      |
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|                              |do 30% – 10|
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|                              |nad 30% – 5|
|                              |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
Vrednost točke določi komisija v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR FINANCIRANJA OZIROMA SOFINANCIRANJA REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTEV IN PROJEKTOV POKROVITELJSTVA OBČINE
9. člen
(merila in kriteriji javnega poziva)
Merila in kriteriji, na podlagi katerih komisija oceni prijave na javni poziv in pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev izbranim izvajalcem za financiranje oziroma sofinanciranje dejavnosti, ki ustrezajo pogojem tega pravilnika, so naslednji:
– ustrezen obseg kakovostnega programa (število izvedenih projektov v preteklem letu),
– pomen dejavnosti izvajalca za Občino Oplotnica,
– neprofitnost dejavnosti izvajalca,
– uravnotežena in realna finančna shema odhodkov in prihodkov.
Višina sofinanciranja je odvisna od višine proračunskih sredstev za posamezna področja, ki so predmet javnega poziva.
10. člen
Občinski svet Občine Oplotnica lahko v okviru sprejemanja proračuna, brez upoštevanja meril in kriterijev iz 8. in 9. člena tega pravilnika, odloča o dodelitvi sredstev programu oziroma projektu, ki se oceni kot izjemno pomemben za občane in je v posebnem interesu Občine Oplotnica.
11. člen
Za sofinanciranje stroškov rednega delovanja (stroški najemnine, energije, ptt storitev in drugi materialni stroški, stroški dela), lahko zaprosi društvo, ki kandidira tudi na programska sredstva. Komisija bo na podlagi dokazil opredeljenih v besedilu javnega poziva oziroma razpisa pripravila predlog o dodelitvi sredstev v odvisnosti od višine sredstev zagotovljenih v proračunu in v skladu s tem pravilnikom.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan.
KONČNI DOLOČBI
12. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15.12.1/06
Oplotnica, dne 10. maja 2006
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

AAA Zlata odličnost